Sam zapracuj na swoje wakacje – akcja trwa

Marzysz o wyjeź­dzie w waka­cje, ale prze­kra­cza on Twoje moż­li­wo­ści finan­so­we? Żaden pro­blem. Biuro podró­ży Almatur po raz kolej­ny już zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję „Zapracuj na swo­je waka­cje”. Teraz  masz szan­sę na uzy­ska­nie nawet do 500 zł zniż­ki na wyma­rzo­ny obóz waka­cyj­ny. Wystarczy, że wyka­żesz się osią­gnię­cia­mi w nauce lub spo­rcie, zro­bisz jakiś dobry uczy­nek, a cena waka­cyj­ne­go wyjaz­du będzie maleć! Wstań od kom­pu­te­ra, zrób coś poży­tecz­ne­go i prze­żyj waka­cje swo­je­go życia razem z Almaturem.

Każdy mło­dy czło­wiek z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na okres waka­cyj­ny. Jest to czas odpo­czyn­ku, wyjaz­dów, przy­gód i nawią­zy­wa­nia nowych zna­jo­mo­ści. Niestety koszt waka­cyj­ne­go wyjaz­du czę­sto prze­kra­cza finan­so­we moż­li­wo­ści rodzi­ny i nie każ­dy może sobie na to pozwo­lić. Biuro podró­ży Almatur pomy­śla­ło  tak­że o takich oso­bach, prze­pro­wa­dza­jąc  po raz kolej­ny akcję: “Zapracuj na swo­je waka­cje”, dzię­ki któ­rej  kolo­nie lub obo­zy mogą stać się dużo tańsze.

Zasady są pro­ste. Jedyne co trze­ba zro­bić, to … wstać z kana­py i zacząć dzia­łać! Almatur nagra­dza pra­co­wi­tych i aktyw­nych. Dzięki  zgro­ma­dzo­nym zniż­kom waka­cyj­ny wyjazd z Almaturem może być nawet 500 zł tań­szy! Przykładowo: pozmy­wa­nie naczyń to 30 zł zniż­ki. Pomoc oso­bom star­szym? Wyjazd tań­szy o 50 zł. Przejście 5 metrów na rękach to  100 zł mniej od regu­lar­nej ceny. Dyplom lub wyróż­nie­nie w kon­kur­sie? To aż 200 zł zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu biu­ra podró­ży Almatur.  To proste!

Wystarczy zare­je­stro­wać się na stro­nie https://mojewakacje.almatur.pl/ i zamie­ścić link do umiesz­czo­ne­go na Facebooku lub Instagramie zdję­cia lub fil­mu doku­men­tu­ją­ce­go dobry uczy­nek, pomoc domo­wą czy osią­gnie­cie spor­to­we lub nauko­we. Od momen­tu reje­stra­cji jest 14 dni na udo­ku­men­to­wa­nie swo­ich doko­nań. Należy pamię­tać, aby do zdjęcia/filmu dodać hash­ta­gi: #alma­tur i #zapra­cuj­na­wa­ka­cje. Zdjęcia i fil­my zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne i przy­zna­na zosta­nie zniż­ka w zależ­no­ści od aktyw­no­ści. Więcej dobrych uczyn­ków to wię­cej zni­żek.    Maksymalna kwo­ta do uzy­ska­nia przez jed­no dziec­ko to 500 zł. Po przy­zna­niu zniż­ki na maila zosta­je wysła­ny wyge­ne­ro­wa­ny kod, któ­ry nale­ży wpi­sać przy doko­ny­wa­niu rezer­wa­cji. Akcja trwa do 08.03.2019.

“Chcemy, aby każ­dy mło­dy czło­wiek miał oka­zję do wyjaz­du swo­ich marzeń. Robiąc dobre i pro­ste rze­czy moż­na uzy­skać atrak­cyj­ne zniż­ki. Aktywności do wyko­na­nia są zróż­ni­co­wa­ne i z pew­no­ścią każ­dy znaj­dzie coś w czym jest dobry i co upo­waż­nia go do zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu Almaturu. Powodzenia dzie­cia­ki! Czekamy na Wasze zdję­cia i fil­my!” – mówi Mirosław Sikorski, pre­zes zarzą­du Almatur.

Na bie­żą­cy sezon waka­cyj­ny Almatur przy­go­to­wał ponad 100 atrak­cyj­nych pro­po­zy­cji obo­zów i kolo­nii w kra­ju i za granicą.