Zrujnowany urlop? Możesz liczyć na duże odszkodowanie!

Wakacje to czas pla­no­wa­nia wyma­rzo­ne­go i dłu­go ocze­ki­wa­ne­go urlo­pu. Chcemy, by wszyst­ko było dopię­te na ostat­ni guzik, nie­ste­ty bar­dzo czę­sto docho­dzi do sytu­acji, w któ­rych nasze ocze­ki­wa­nia kom­plet­nie mija­ją się z rze­czy­wi­sto­ścią. Lot jest wie­le godzin opóź­nio­ny, nasz bagaż zosta­je uszko­dzo­ny, bądź w naj­gor­szym wypad­ku zgu­bio­ny, a na domiar złe­go wyma­rzo­ne miej­sce poby­tu oka­zu­je się być total­ną kata­stro­fą. Jak zare­ago­wać w takiej sytu­acji i jakie pra­wa nam przysługują? 

ZNISZCZONY LUB ZAGUBIONY BAGAŻ

Kiedy na lot­ni­sku sta­je­my do odpra­wy pasz­por­to­wej i jed­no­cze­śnie waży­my i zda­je­my nasz bagaż, auto­ma­tycz­nie prze­ka­zu­je­my go pod kon­tro­lę dane­go prze­woź­ni­ka. W tym momen­cie to linie lot­ni­cze pono­szą peł­ną odpo­wie­dzial­ność za uszko­dze­nie, znisz­cze­nie lub utra­tę nasze­go baga­żu pod­czas trans­por­tu. A gdy doj­dzie do takiej sytu­acji mamy pra­wo do odszko­do­wa­nia. Przede wszyst­kim trze­ba zgło­sić się do punk­tu infor­ma­cyj­ne­go i wypeł­nić pro­to­kół nie­pra­wi­dło­wo­ści baga­żo­wej, któ­ry jest nie­zbęd­nym ele­men­tem rekla­ma­cji. Należy uwa­żać i pil­no­wać owe­go doku­men­tu, ponie­waż bez nie­go bar­dzo trud­no jest doma­gać się o odszkodowanie.

- W przy­pad­ku znisz­cze­nia lub zagu­bie­nia nasze­go baga­żu nale­ży wypeł­nić pro­to­kół nie­pra­wi­dło­wo­ści baga­żo­wej (PIR) mak­sy­mal­nie do 7 dni od daty jego odbio­ru oraz zacho­wać kopię zgło­sze­nia. W momen­cie, gdy nie zgło­si­li­śmy szko­dy bez­po­śred­nio po przy­lo­cie i odbio­rze baga­żu, to po stro­nie poszko­do­wa­ne­go jest koniecz­ność udo­wod­nie­nia, że szko­da nastą­pi­ła w cza­sie, gdy bagaż pozo­sta­wał pod opie­ką prze­woź­ni­ka. Jeśli nato­miast nasz bagaż zosta­nie opóź­nio­ny, linie lot­ni­cze w uza­sad­nio­nych oko­licz­no­ściach gwa­ran­tu­ją zwrot kosz­tów ponie­sio­nych na zakup naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy w cza­sie ocze­ki­wa­nia na bagaż. Warto pamię­tać przy tym o zacho­wa­niu rachun­ków za zaku­pio­ne arty­ku­ły, gdyż w przy­pad­ku ich bra­ku może­my spo­tkać się z odmo­wą wypła­ce­nia przez prze­woź­ni­ka zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów. Dodatkowo, w przy­pad­ku znisz­cze­nia, utra­ty, uszko­dze­nia lub opóź­nie­nia baga­żu, będzie przy­słu­gi­wać nam odszko­do­wa­nie o mak­sy­mal­nej war­to­ści 1000 jed­no­stek SDR (wg aktu­al­ne­go kur­su ok. 1200 EUR). W tym przy­pad­ku na wysła­nie rekla­ma­cji jest dłuż­szy czas – 21 dni – mówi mec. Nikodem Multan z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

BANKRUCTWO BIURA PODRÓŻY

Niemal co roku docho­dzi do sytu­acji, że któ­reś z biur podró­ży ban­kru­tu­je, a jego klien­ci wła­śnie opa­la­ją się nad base­nem w zagra­nicz­nym kuror­cie i nie wie­dzą, co dalej sta­nie się z ich poby­tem. Przede wszyst­kim nale­ży zwró­cić uwa­gę na doku­men­ty, tj. umo­wę, czy też warun­ki uczest­nic­twa, któ­re otrzy­mu­je­my od orga­ni­za­to­ra wyciecz­ki. Zawarte w nich infor­ma­cje doty­czą­ce podró­ży powin­ny być zgod­ne z wyku­pio­ną przez nas ofer­tą. Wszelkie sprzecz­no­ści, bądź nie­peł­ne infor­ma­cje, sta­no­wią pod­sta­wo­we pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji. Dzięki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom w pra­wie w zakre­sie zabez­pie­czeń na wypa­dek upa­dło­ści orga­ni­za­to­rów wyjaz­dów, od listo­pa­da 2016 roku klien­ci ban­kru­tu­ją­cych biur mogą dokoń­czyć urlop na koszt Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

- Należy spraw­dzić, czy biu­ro orga­ni­zu­ją­ce wyciecz­kę jest zare­je­stro­wa­ne i posia­da opła­co­ny fun­dusz, co jest gwa­ran­cją, że nawet w przy­pad­ku kło­po­tów wybra­ne­go biu­ra podró­ży, klient będzie bez­piecz­ny. Te dane moż­na łatwo zna­leźć na stro­nie Ministerstwa Sportu i Turystyki – doda­je mec. Multan.

 OVERBOOKING, CZYLI BRAK MIEJSCA W SAMOLOCIE

Powszechnie sto­so­wa­ne przez linie lot­ni­cze zja­wi­sko over­bo­okin­gu doty­czy sytu­acji, gdy sprze­da­ją wię­cej bile­tów, niż mają miejsc w samo­lo­cie, w celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia strat wystę­pu­ją­cych w przy­pad­ku, gdy na pokła­dzie samo­lo­tu nie wszyst­kie miej­sca zosta­ną zaję­te przez pasa­że­rów. Wykupiony bilet lot­ni­czy nie daje zatem gwa­ran­cji, że zosta­nie­my wpusz­cze­ni na pokład. W takiej sytu­acji pasa­żer ma pra­wo do alter­na­tyw­ne­go lotu, zwro­tu kosz­tów za posia­da­ny bilet, odszko­do­wa­nia, a tak­że do odpo­wied­niej opie­ki. Obowiązkiem prze­woź­ni­ka jest zapew­nie­nie bez­płat­nych posił­ków i napo­jów, a nawet zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu wraz z trans­por­tem w przy­pad­ku, gdy na sku­tek odmo­wy przy­ję­cia na pokład lub opóź­nie­nia wystę­pu­je koniecz­ność ocze­ki­wa­nia na lot przez jed­ną lub wię­cej nocy.

- Kiedy pasa­żer nie zosta­nie wpusz­czo­ny na pokład samo­lo­tu ma pra­wo do odszko­do­wa­nia. Jego wyso­kość będzie uza­leż­nio­na od tra­sy prze­lo­tu. W przy­pad­ku rej­sów do 1500 km odszko­do­wa­nie będzie wyno­si­ło 250 euro, 400 euro w przy­pad­ku rej­sów wewnątrz UE powy­żej 1500 km oraz mię­dzy 1500 a 3500 km poza UE, a 600 euro dla pozo­sta­łych rej­sów – mówi mece­nas.

OPÓŹNIONY LOT

Odszkodowanie nale­ży się rów­nież pasa­że­rom w sytu­acji, gdy lot jest opóź­nio­ny wię­cej niż 3 godzi­ny. W tej sytu­acji linie lot­ni­cze powin­ny zapew­nić w pierw­szej kolej­no­ści napo­je, posił­ki czy bony żyw­no­ścio­we oraz dostęp do tele­fo­nu. Odszkodowanie przy­słu­gu­ją­ce nam w tym przy­pad­ku nie róż­ni się pod wzglę­dem sta­wek od odszko­do­wa­nia za nie­wpusz­cze­nie na pokład samo­lo­tu i ana­lo­gicz­nie jego wyso­kość zale­ży od dłu­go­ści rej­su. Gdy opóź­nie­nie wyno­si co naj­mniej 5 godzin, pasa­że­ro­wie mają pra­wo zwro­tu w ter­mi­nie 7 dni peł­ne­go kosz­tu bile­tu, jeże­li lot nie słu­ży już celo­wi zwią­za­ne­mu z pier­wot­nym pla­nem podró­ży oraz pra­wo do zapew­nie­nia powro­tu do pierw­sze­go miej­sca wylo­tu w naj­wcze­śniej­szym moż­li­wym terminie.

HOTEL NIESPEŁNIAJĄCY OCZEKIWAŃ

Wybierając się na waka­cje do wyku­pio­ne­go przez nas hote­lu, przede wszyst­kim ocze­ku­je­my uda­ne­go wypo­czyn­ku oraz dobrej obsłu­gi. Niestety bar­dzo czę­sto nasze ocze­ki­wa­nia róż­nią się od rze­czy­wi­stej sytu­acji, któ­rą zasta­je­my na miej­scu. Najczęściej skar­gi doty­czą wyży­wie­nia lub zakwa­te­ro­wa­nia, któ­re jest inne niż te, za któ­re zapła­ci­li­śmy. Gdy warun­ki hote­lo­we nie speł­nia­ją naszych ocze­ki­wań mamy peł­ne pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji u wła­ści­cie­la obiek­tu lub w biu­rze podró­ży, jeże­li wyku­pi­li­śmy wyjazd, a orga­ni­za­tor nie dotrzy­mał warun­ków okre­ślo­nych w umo­wie. Dotyczy to tak­że klien­tów, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na waka­cje last minu­te. Warto udo­ku­men­to­wać wszyst­kie uchy­bie­nia hote­lu, gdyż jest to pomoc­ne w pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu naszej rekla­ma­cji. W tym przy­pad­ku rów­nież moż­na liczyć na pokaź­ne odszkodowania.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.