Spotkaj Świętego Mikołaja w kinie!

Już 6 grud­nia Cinema City zapra­sza rodzi­ców z pocie­cha­mi na fil­mo­we Mikołajki. Dzięki fil­mom, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy na ten szcze­gól­ny dzień, poczu­ją magię zbli­ża­ją­cych się świąt. Nasze kina rów­nież odwie­dzi ulu­bie­niec wszyst­kich – Święty Mikołaj. Każdy maluch będzie miał oka­zję popro­sić go o swo­je wyma­rzo­ne pre­zen­ty gwiazd­ko­we i otrzy­mać słod­ki upominek. 

Jak co roku Cinema City nie zapo­mi­na o naj­bar­dziej uro­czym świę­cie dla dzie­ci. W tym dniu nasze kina odwie­dzi nie kto inny, ale ulu­bie­niec wszyst­kich malu­chów i nie tyl­ko – Święty Mikołaj! Przechadzając się po lob­by, będzie wyszu­ki­wał grzecz­ne dzie­ci i czę­sto­wał ich słod­ki­mi niespodziankami.

W tym okre­sie na ekra­nie naj­młod­si będą mogli obejrzeć:

  • „Kraina Lodu 2” – kon­ty­nu­acja hito­wej pro­duk­cji Disney’a. Ulubieni boha­te­ro­wie dzie­ci i nie tyl­ko powra­ca­ją na kino­we ekra­ny. Dlaczego Elsa uro­dzi­ła się z magicz­ny­mi moca­mi? Odpowiedź na to pyta­nie zagra­ża jej kró­le­stwu. Wraz z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyru­szą w nie­zwy­kłą, lecz jed­no­cze­śnie nie­bez­piecz­ną podróż by zna­leźć odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce ich pytania.
  • „Ratujmy Florę” – Flora jest sło­niem cyr­ko­wym, któ­ry nie może już wyko­ny­wać swo­ich sztu­czek. Bezwzględny zarząd cyr­ku posta­na­wia pozbyć się zwie­rzę­cia. 14-letnia cór­ka kie­row­ni­ka cyr­ku, Dawn, wykra­da Florę i razem wyru­sza­ją w dro­gę do rezer­wa­tu sło­ni. Od bez­piecz­ne­go azy­lu dzie­lą ich set­ki kilo­me­trów lasów i rwą­ca rze­ka. Czyha na nich dwój­ka łow­ców sło­ni i towa­rzy­szy im nie­ustan­ny strach przed poraż­ką. Film odpo­wia­da na pyta­nie, do cze­go jeste­śmy zdol­ni w imię praw­dzi­wej przyjaźni.
  • „Śnieżna pacz­ka” – pory­wa­ją­ca kome­dia o przy­go­dach ark­tycz­ne­go lisa i jego polar­nych przy­ja­ciół, któ­rzy muszą połą­czyć siły w wal­ce z pod­bie­gu­no­wym zło­czyń­cą. Swifty, polar­ny lis, pra­cu­je na ark­tycz­nej poczcie, ale marzy skry­cie o karie­rze psa-kuriera, któ­ra zwy­cza­jo­wo przy­pi­sa­na jest psom husky.
  • „Młody reni­fer Alex” – to fami­lij­na opo­wieść o cudzie naro­dzin, dora­sta­niu i mat­czy­nej miło­ści, któ­rej cie­pło prze­zwy­cię­ży naj­su­row­sze mro­zy. Dzięki doku­men­tal­nym zdję­ciom może­my obser­wo­wać Alexa od jego pierw­szych dni życia aż do peł­nej doro­sło­ści. W pol­skiej wer­sji języ­ko­wej fil­mu, w rolę nar­ra­to­ra, wcie­lił się Piotr Adamczyk.
  • „Harry Potter i kamień filo­zo­ficz­ny” – kul­to­wa seria o świe­cie cza­ro­dzie­jów. W pierw­szej czę­ści w dniu jede­na­stych uro­dzin Harry dowia­du­je się, że jest cza­ro­dzie­jem. Czeka na nie­go szko­ła magii peł­na tajemnic.

Wciąż jesz­cze na ekra­nach kin będzie moż­na zoba­czyć baj­ki, któ­re mia­ły swo­ją pre­mie­rę w listo­pa­dzie: “Baranek Shaun: Farmageddon” i “Salma w kra­inie dusz”.

A dla tro­chę star­szych proponujemy:

  • „Last Christmas” – Kate miesz­ka w Londynie, ma już dosyć kon­se­kwen­cji złych wybo­rów, jakich doko­na­ła w życiu. Na co dzień pra­cu­je jako elf w jed­nym ze skle­pów z arty­ku­ła­mi świą­tecz­ny­mi. Kiedy w jej życie wkra­cza Tom, wyda­je się, że męż­czy­zna jest ide­ałem, może nawet wię­cej niż ide­ałem. Ale kie­dy do Londynu puka „most won­der­ful time of the year”, wszyst­ko zaczy­na się psuć. A cza­sem powin­no się po pro­stu pozwo­lić śnie­go­wi padać, a ser­cu bić swo­im ryt­mem. No, i wierzyć…
  • „1800 gra­mów” – pol­ska kome­dia osa­dzo­na w przed­świą­tecz­nej gorącz­ce. Kraków przy­go­to­wu­je się na nadej­ście świąt. Ewa, kobie­ta dla któ­rej nie ma rze­czy nie­moż­li­wych, szu­ka nowych opie­ku­nów dla dzie­ci pozba­wio­nych rodzin. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu poja­wia się nie­zwy­kła dziew­czyn­ka – Nutka, nie­mow­lę pozo­sta­wio­ne przez mat­kę. Dla jej dobra Ewa goto­wa jest zro­bić wszyst­ko, nawet poświę­cić sie­bie, swo­ją karie­rę i szan­sę na miłość. Nie spo­dzie­wa się, że wkrót­ce przez jej życie prze­to­czy się praw­dzi­wa lawi­na emo­cji, na któ­rą nie przy­go­to­wa­ło jej nic, cze­go do tej pory doświadczyła.
  • „Jak poślu­bić milio­ne­ra” – Alicja przy­pad­kiem tra­fia na kurs pro­wa­dzo­ny przez autor­kę best­sel­le­ro­wych porad­ni­ków – Sonię. Wychodzi ona z zało­że­nia, że „lepiej pła­kać w mer­ce­de­sie niż w peka­esie” i zdra­dza uczest­ni­kom kur­su spraw­dzo­ne meto­dy uwo­dze­nia, któ­re zadzia­ła­ją nawet na naj­bar­dziej opor­ne przy­pad­ki. Czy Alicja sko­rzy­sta z jej rad?

Dodatkowo, od 6. grud­nia na star­szych i młod­szych widzów będzie cze­kać fil­mo­wa nie­spo­dzian­ka. Codziennie, przez tydzień w salach Verva 4DX będzie moż­na zoba­czyć film „Harry Potter i kamień filozoficzny”!

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce. Karta może stać się ide­al­nym pre­zen­tem miko­łaj­ko­wym dla naszych bliskich.

Zamień uprawę płużną na pasową, a odwracanie gleby na spulchnianie tylko jej wąskich pasów

Rolnicy coraz czę­ściej rezy­gnu­ją z tra­dy­cyj­nej płuż­nej oraz bez­płuż­nej upra­wy roli i się­ga­ją po inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie w zakre­sie polo­wej pro­duk­cji roślin­nej, w tym Mzuri Pro-Til. Głębokie spulch­nia­nie tyl­ko wąskich pasów roli i brak upra­wy w mię­dzy­rzę­dziach, z pozo­sta­ją­cy­mi na powierzch­ni pola reszt­ka­mi roślin­ny­mi, redu­ku­je nie­ko­rzyst­ny wpływ odwra­ca­nia gle­by przez orkę na śro­do­wi­sko, warun­ki wzro­stu roślin i ich plonowanie. 

W Polsce naj­po­pu­lar­niej­szym sys­te­mem upra­wy roli jest upra­wa płuż­na, orko­wa oraz cało powierzch­nio­wa upra­wa bez­płuż­na. Polega ona na odcię­ciu i odwró­ce­niu wierzch­niej war­stwy gle­by lub inten­syw­nym jej spulch­nia­niu i mie­sza­niu. Aktualnie rol­ni­cy coraz czę­ściej odcho­dzą od tych spo­so­bów upra­wy – są one bowiem bar­dzo pra­co­chłon­ne i wyma­ga­ją dużych nakła­dów ener­gii. Ponadto wie­lo­krot­ne prze­jaz­dy maszy­na­mi do tra­dy­cyj­nej upra­wy roli powo­du­ją utra­tę wody, a tak­że  degra­da­cję mate­rii orga­nicz­nej i struk­tu­ry gle­by. Na jej powierzch­ni two­rzy się sko­ru­pa, a głęb­sze war­stwy są nad­mier­nie zagęsz­czo­ne. Zakłóceniu ule­ga­ją sto­sun­ki powierzchnio-wodne, a życie bio­lo­gicz­ne zamiera.

W ostat­nich latach na zna­cze­niu zysku­je upra­wa paso­wa (strip-till), łączą­ca korzyst­ne cechy głę­bo­kiej upra­wy spulch­nia­ją­cej i sie­wu bez­po­śred­nie­go. Technologia Mzuri Pro-Til, reali­zu­ją­ca tę upra­wę, pole­ga na spulch­nia­niu tyl­ko wąskich pasów gle­by, w któ­rych od razu umiesz­cza­ne są nawo­zy mine­ral­ne i nasio­na roślin. Maszyny Mzuri pozo­sta­wia­ją nato­miast w nie­upra­wia­nych mię­dzy­rzę­dziach dużą ilość resz­tek roślinnych.

- Uprawa paso­wa oszczę­dza czas i ener­gię. Korzystnie wpły­wa na wodę, próch­ni­cę oraz licz­bę mikro­or­ga­ni­zmów. Dodatkowo sprzy­ja roz­wo­jo­wi dżdżow­nic, któ­re poma­ga­ją uzy­skać korzyst­ne warun­ki dla wzro­stu i plo­no­wa­nia roślin. Resztki pożniw­ne pozo­sta­ją­ce na powierzch­ni pola chro­nią gle­bę przed ero­zją, utra­tą wody i mate­rii orga­nicz­nej. Wszystko to pro­wa­dzi do ure­gu­lo­wa­nia sto­sun­ków powietrzno-wodnych, popra­wy struk­tu­ry, zwięk­sze­nia aktyw­no­ści życia bio­lo­gicz­ne­go w gle­bie. Znacznie mniej­sze jest zuży­cie pali­wa i spo­wol­nie­nie mine­ra­li­za­cji mate­rii orga­nicz­nej, co redu­ku­je emi­sję gazów cie­plar­nia­nych, CO2 oraz N2O. To spra­wia, że tech­no­lo­gia Mzuri Pro-Til ma zrów­no­wa­żo­ny wpływ na śro­do­wi­sko  – mówi Marek Różniak, pre­zes fir­my Mzuri.

Uprawa paso­wa Mzuri Pro-Til ma ponad­to wie­le zalet orga­ni­za­cyj­nych i eko­no­micz­nych. Skraca czas wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści i pozwa­la dotrzy­mać opty­mal­ne ter­mi­ny agro­tech­nicz­ne. Jedna hybry­do­wa maszy­na Mzuri zastę­pu­je kil­ka narzę­dzi nie­zbęd­nych do wyko­na­nia tra­dy­cyj­nej upra­wy roli, nawo­że­nia i sie­wu. Zmniejsza to nie tyl­ko kosz­ty pali­wa, ale zwłasz­cza wyso­kie kosz­ty zaku­pu i utrzy­ma­nia wie­lu spe­cja­li­stycz­nych maszyn.

Rosnąca świa­do­mość eko­no­micz­na i eko­lo­gicz­na rol­ni­ków spra­wia, że coraz czę­ściej się­ga­ją oni po inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie w zakre­sie polo­wej pro­duk­cji roślin­nej, w tym Mzuri Pro-Til. Zamiast cią­gle sto­so­wać to, co zna­ją od lat, mogą zde­cy­do­wać się na coś, co może popra­wić ich finan­se, a jed­no­cze­śnie przy­nie­sie korzy­ści całej naszej planecie.

Romantyczny Sylwester i magiczny Nowy Rok w Romance TV

Coraz czę­ściej zamiast sza­lo­nej zaba­wy w Sylwestra wybie­ra­my domo­we pie­le­sze. Czas spę­dzo­ny w domu umi­la atrak­cyj­na ofer­ta przy­go­to­wa­na przez sta­cje tele­wi­zyj­ne. W tym roku Romance TV pro­po­nu­je spe­cjal­ny reper­tu­ar, któ­ry każ­de­go wpro­wa­dzi w dobry nastrój.  We wto­rek, 31 grud­nia by uprzy­jem­nić czas pozo­sta­ły do pół­no­cy, sta­cja przy­go­to­wa­ła pre­mie­rę fil­mu „Studio Uno”. Produkcja opo­wia­da o nie­zwy­kle popu­lar­nym we Włoszech lat 60-tych tele­wi­zyj­nym show, w któ­rym o swo­je marze­nia i szczę­ście wal­czą trzy zupeł­nie róż­ne kobie­ty. Z kolei ostat­nie minu­ty  do Nowego Roku będzie­my odli­czać przy ekra­ni­za­cji jed­nej z naj­wspa­nial­szych opo­wie­ści Charlesa Perraulta „Kopciuszek – miło­sna baśń w Rzymie”. To peł­na wzru­szeń, miło­ści oraz dobrej muzy­ki i tań­ca pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto wie­rzy w szczę­śli­we zakończenia. 

„Studio Uno” – film o tym, że szczę­ście znaj­du­je się tam, gdzie się go nikt nie spodziewa

W Sylwestrową Noc prze­nie­sie­my się w do Rzymu lat 60. XX wie­ku. Zatopieni  w kli­mat ówcze­sne­go mia­sta, peł­ne­go nadziei, rado­ści i opty­mi­zmu pozna­my histo­rię trzech mło­dych kobiet, któ­re marzą, aby zmie­nić swo­je życie. Giulia pla­nu­je ślub z męż­czy­zną, któ­re­go nie kocha. Rita pra­gnie zro­bić karie­rę piosenkarki,
a pięk­na Elena chcia­ła­by zostać sław­na. Pewnego dnia wszyst­kie trzy spo­ty­ka­ją się w RAI Television, gdzie sta­ją się czę­ścią naj­słyn­niej­sze­go we Włoszech tele­wi­zyj­ne­go show – Studio Uno. W wal­ce o speł­nie­nie marzeń muszą sta­wić czo­ło nowym wyzwa­niom, zmie­rzyć się z wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi, a nie­kie­dy ponieść poraż­kę. Czy uda im się zre­ali­zo­wać swo­je posta­no­wie­nia? I czy fak­tycz­nie poczu­ją się  speł­nio­ne i szczę­ście? Na pre­mie­rę fil­mu Romance TV zapra­sza we wto­rek, 31 gru­dzień o godz. 19:25. 

Z nadzie­ją i opty­mi­zmem w Nowy Rok, czy­li magia opo­wie­ści „Kopciuszek – miło­sna baśń w Rzymie”

Na powi­ta­nie 2020 roku sta­cja Romance TV pro­po­nu­je szcze­gól­ny film „Kopciuszek – miło­sna baśń
w Rzymie”, któ­re­go akcja osa­dzo­na jest w sto­li­cy Włoch w latach 50. XX wie­ku. Produkcja pre­zen­tu­je wzru­sza­ją­cą histo­rię trzy­na­sto­let­niej Aurory, uta­len­to­wa­nej pia­nist­ki, któ­rą po śmier­ci mat­ki samot­nie wycho­wu­je zapra­co­wa­ny ojciec, sław­ny dyry­gent. Nie radząc sobie z domo­wy­mi obo­wiąz­ka­mi, zatrud­nia do pomo­cy Irene, anty­pa­tycz­ną i zło­śli­wą mat­kę dwóch córek. Po pew­nym cza­sie męż­czy­zna żeni się z nią. Kiedy ojciec Aurory umie­ra, jego nowa żona zagar­nia cały mają­tek, a rodzin­ny dom prze­kształ­ca w hotel. Dziewczyna pozba­wio­na przez maco­chę środ­ków do życia, porzu­ca naukę w szko­le muzycz­nej i zatrud­nia się jako pomoc kuchen­na. Czy Aurora pew­ne­go dnia znaj­dzie swo­je­go księ­cia z baj­ki? Emisja fil­mu odbę­dzie się we wto­rek, 31 grud­nia: cz. 1 o godz. 21:50 i cz. 2 o godz. 00:00.

Przepis na udane święta w Romance TV

Boże Narodzenie to czas pełen rado­ści i miło­ści. Czekamy na nie­go przez cały rok, by spo­tkać się z naj­bliż­szy­mi przy świą­tecz­nym sto­le i  razem spę­dzić wyjąt­ko­we chwi­le. Szczególnie wte­dy zale­ży nam by zadbać o cie­płą, rodzin­ną atmos­fe­rę. Aby tego­rocz­ne Święta upły­nę­ły w dosko­na­łym nastro­ju, Romance TV przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ny reper­tu­ar, pełen wzru­sza­ją­cych pre­mier tele­wi­zyj­nych. W Wigilię wyemi­tu­je szcze­gól­ny film – „Piosenka dla Mii“, opo­wia­da­ją­cy poru­sza­ją­cą histo­rię mło­de­go muzy­ka, któ­ry po wypad­ku zaczy­na na nowo odkry­wać ota­cza­ją­cy go świat. Następnie uda­my się w nie­sa­mo­wi­tą i peł­ną przy­gód podróż stat­kiem marzeń do Japonii, Kraju Kwitnącej Wiśni. W pierw­szy i dru­gi dzień Bożego Narodzenia w cudow­ny, świą­tecz­ny kli­mat wpro­wa­dzą widzów adap­ta­cje powie­ści Rosamunde Pilcher – „Zimowe słoń­ce” i „Czar miło­ści”, w któ­rych zako­cha­ni wal­czą o speł­nie­nie swo­ich marzeń.

 

„Piosenka dla Mii” – film o tym, że cza­sa­mi trze­ba coś stra­cić, żeby coś zyskać.

Składanie sobie życzeń, wrę­cza­nie pre­zen­tów oraz kola­cja w gro­nie naj­bliż­szych osób pod­czas wigi­lij­ne­go wie­czo­ru skła­nia do reflek­sji nad tym, jak waż­ne jest dzie­le­nie się dobrem z dru­gim czło­wie­kiem. Dlatego sta­cja Romance TV spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­ła pre­mie­rę fil­mu „Piosenka dla Mii“, wzru­sza­ją­cą opo­wieść o mło­dym i zdol­nym muzy­ku, Sebastianie, któ­ry wie­dzie szczę­śli­we życie. Jego karie­ra wokal­na zosta­je nagle prze­rwa­na przez tra­gicz­ny wypa­dek, w wyni­ku któ­re­go chło­pak tra­ci wzrok. Nagle sta­je się oso­bą nie­peł­no­spraw­ną, nie będą­cą w sta­nie pora­dzić sobie samo­dziel­nie z codzien­ny­mi obo­wiąz­ka­mi. Wtedy nie­ocze­ki­wa­nie u boku męż­czy­zny poja­wia się opie­kun­ka Mia… Premiera fil­mu odbę­dzie się we wto­rek, 24 gru­dzień (Wigilia) o godz. 20:00.

 

„Statek marzeń – Japonia”, czy­li świą­tecz­na podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni

Po wigi­lij­nej kola­cji, o godz. 21:55, Romance TV zapra­sza widzów w rejs do magicz­nej Japonii. Na pokła­dzie stat­ku pozna­my mał­żeń­stwo – Fährmannów oraz ich dzie­wię­cio­let­nie­go syna Paula. Główna boha­ter­ka, Saskia Fährmann pra­cu­ją­ca w wydaw­nic­twie lite­rac­kim, spo­ty­ka pod­czas podró­ży zna­ne­go i pożą­da­ne­go auto­ra best­sel­le­rów, Hendrika Claasena. Czy zapra­co­wa­na na co dzień kobie­ta poświę­ci swój wol­ny czas rodzi­nie, czy może wyko­rzy­sta go na reali­za­cję kolej­nych zawo­do­wych celów? Wyjątkowa histo­ria, peł­na przy­gód i przy­pad­ko­wych zda­rzeń to dosko­na­ła pro­po­zy­cja dla wiel­bi­cie­li roman­tycz­nych histo­rii i egzo­tycz­nych podróży.

 

 

Romantyczne świę­ta z Rosamunde Pilcher 

W pierw­szy i dru­gi dzień Bożego Narodzenia Romance TV poka­że pre­mie­ro­wo ekra­ni­za­cje powie­ści nie­zwy­kle popu­lar­nej pisar­ki Rosamunde Pilcher. W świą­tecz­ną śro­dę sta­cja wyemi­tu­je aż dwie nowe czę­ści fil­mu pt. „Zimowe słoń­ce”. Produkcja przed­sta­wia miło­sne pery­pe­tie boha­te­rów na tle ich trud­nych sytu­acji życio­wych. Jedną z posta­ci jest Elfrida Phibbs, któ­ra po śmier­ci uko­cha­ne­go pró­bu­je zacząć wszyst­ko od nowa i prze­pro­wa­dza się do malow­ni­czej miej­sco­wo­ści Dibton, gdzie pozna­je rodzi­nę Blundell. Kiedy docho­dzi do tra­ge­dii i ginie żona Oscara Blundella oraz jego uko­cha­na cór­ka Francesca,  Elfrida wspie­ra­jąc przy­ja­cie­la w nie­szczę­ściu, wyjeż­dża z nim na Święta Bożego Narodzenia do szkoc­kiej wio­ski Creagan. Dziwne zrzą­dze­nie losu powo­du­je, że w wyna­ję­tym przez nich dom­ku spo­ty­ka się zupeł­nie przy­pad­ko­wa gru­pa ludzi, mają­cych odmien­ne poglą­dy i przy­zwy­cza­je­nia. Do cze­go dopro­wa­dzi wspól­ne życie pod jed­nym dachem róż­nych od sie­bie pod wie­lo­ma wzglę­da­mi osób? Premiera fil­mu w śro­dę, 25 grud­nia (Boże Narodzenie) cz. 1 o godz. 20:00 i cz. 2 o godz. 21:50

 

Kolejna adap­ta­cja autor­ki best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher w świą­tecz­nym reper­tu­arze to film zaty­tu­ło­wa­ny „Czar miło­ści“, opo­wia­da­ją­cy histo­rię pary mene­dże­rów hote­lo­wych, Carrie i Sama. Ich mał­żeń­stwo, któ­re na pozór wyglą­da na zgod­ne i peł­ne har­mo­nii, w rze­czy­wi­sto­ści jest bar­dzo burz­li­we. Kiedy kobie­ta dowia­du­je się, że jest w cią­ży, podej­mu­je wal­kę zarów­no o mał­żeń­stwo, jak i pra­cę oraz swo­je dziec­ko. Premierę fil­mu sta­cja Romance TV zapla­no­wa­ła na  czwar­tek, 26 grud­nia (Boże Narodzenie) cz. 1 o godz. 20:50, cz. 2 o godz. 21:50.

 

VIP-ski przedpremierowy pokaz „Jak poślubić milionera” w Cinema City Bonarka!

We wto­rek 26 listo­pa­da w kra­kow­skiej Bonarce odbył się przed­pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu „Jak poślu­bić milio­ne­ra”! Podczas tego wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia, któ­re mia­ło miej­sce w stre­fie VIP Cinema City, poja­wi­li się rów­nież fil­mo­wi akto­rzy: Ewa Wachowicz i Michał Malinowski. Niesamowita atmos­fe­ra, dobo­ro­we towa­rzy­stwo oraz sma­ko­wi­te potra­wy ser­wo­wa­ne przez sze­fów kuch­ni – tak moż­na opi­sać ten wie­czór! Bilety na film są już dostęp­ne w kasach oraz na stro­nie kina.

Uroczysty pokaz przed­pre­mie­ro­wy fil­mu „Jak poślu­bić milio­ne­ra” z udzia­łem akto­rów, Ewy Wachowicz i Michała Malinowskiego, któ­ry zagrał głów­ną rolę, odbył się 26 listo­pa­da w Cinema City i był ide­al­ną oka­zją rów­nież do odwie­dze­nia nie­daw­no otwar­tej stre­fy VIP. Nastrojowe lob­by, kame­ral­ne sale z wygod­ny­mi, auto­ma­tycz­nie ste­ro­wa­ny­mi fote­la­mi, restau­ra­cyj­ne menu z potra­wa­mi kuch­ni świa­ta, prze­ką­ski kino­we i napo­je bez limi­tu, róż­ne­go rodza­ju wygo­dy, któ­re mogą towa­rzy­szyć fil­mo­we­mu sean­so­wi – to wszyst­ko ofe­ro­wa­ne jest gościom stre­fy VIP.

Tuz po czer­wo­nym dywa­nie oraz kola­cji nad­szedł czas na przed­pre­mie­ro­wy seans, któ­ry bawi i poru­sza jed­no­cze­śnie – naj­now­szy pol­ska kome­dia „Jak poślu­bić milio­ne­ra”. Film opo­wia­da histo­rię Alicji (Małgorzata Socha), dziew­czy­ny, któ­ra przy­pad­kiem tra­fia na kurs pro­wa­dzo­ny przez autor­kę best­sel­le­ro­wych porad­ni­ków – Sonię (Małgorzata Foremniak). Sonia wycho­dzi z zało­że­nia, że „lepiej pła­kać w mer­ce­de­sie niż w peka­esie” i zdra­dza uczest­ni­kom kur­su spraw­dzo­ne meto­dy uwo­dze­nia, któ­re zadzia­ła­ją nawet na naj­bar­dziej opor­ne przypadki.

Film wej­dzie na ekra­ny 29 listo­pa­da we wszyst­kich 35 kinach Cinema City w 20 mia­stach w wer­sji 2D. Będzie go moż­na obej­rzeć rów­nież w kame­ral­nych salach VIP Cinema City.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.