NOWE ROZWIĄZANIE W OBSZARZE HR – CZYM JEST TALENTPOINT?

W czerw­cu bie­żą­ce­go roku, Grupa Leasing Team opra­co­wa­ła nową plat­for­mę TalentPoint cyfro­wy sys­tem obsłu­gi HR. Jest to autor­skie roz­wią­za­nie, inno­wa­cyj­ny pro­jekt w zakre­sie zarzą­dza­nia zaso­ba­mi ludz­ki­mi,  któ­ry ma się opie­rać na obsłu­dze pra­cow­ni­ków wewnętrz­nych oraz usług prac tym­cza­so­wych, a tak­że obsza­ru outsourcingu. 

Dzięki dokład­nej ana­li­zie i stra­te­gii custo­mer deve­lop­ment, zosta­ły zba­da­ne pro­ble­my, jakie naj­bar­dziej towa­rzy­szą pra­cow­ni­kom oraz klien­tom i są dla nich cza­so­chłon­ne uda­ło się stwo­rzyć pro­jekt, któ­ry jest przede wszyst­kim funk­cjo­nal­ny i wycho­dzi naprze­ciw potrze­bom. Nie budu­je­my funk­cjo­nal­no­ści, tyl­ko dla­te­go, że wyda­ją nam się faj­ne albo mogą się przy­dać. Cały roz­wój plat­for­my wyni­ka z potrzeb, któ­re są przez nas ana­li­zo­wa­ne a następ­nie prio­re­ty­zo­wa­ne. Rozwój opro­gra­mo­wa­nia HR na całym świe­cie jest bar­dzo dyna­micz­ny i wie­rzy­my, że nasze opro­gra­mo­wa­nie może ode­grać istot­ną rolę na pol­skim ryn­ku. Bardzo dużo uwa­gi poświę­ci­li­śmy na kwe­stię doświad­czeń użyt­kow­ni­ków, aby plat­for­ma była jak naj­bar­dziej intu­icyj­na i pro­wa­dzi­ła użyt­kow­ni­ków przez poszcze­gól­ne kro­ki i funk­cjo­nal­no­ści. Chcemy kon­ku­ro­wać jako­ścią i szyb­ko­ścią obsłu­gi – mówi…

Wcześniejszy sys­tem Leasing Team Group, był ogra­ni­czo­ny w kil­ku man­ka­men­tach i mógł być uży­wa­ny tyl­ko do wybra­nych umów i pro­jek­tów. Uzależniony był przede wszyst­kim od uży­wa­ne­go sys­te­mu kadro­wo – pła­co­we­go, co unie­moż­li­wia­ło jego roz­wój. TalentPoint, to sys­tem bar­dziej roz­sze­rzo­ny. Nie zamy­ka się jedy­nie do okre­ślo­nych sys­te­mów, ale obej­mu­je wszyst­kie gru­py pra­cow­ni­ków, dzię­ki cze­mu korzy­sta­nie z tej plat­for­my będzie dużo prost­sze i korzyst­niej­sze dla każ­de­go. Każdy pra­cow­nik dzię­ki temu sys­te­mo­wi zaosz­czę­dzi masę cza­su na for­mal­no­ściach, ponie­waż sys­tem uła­twi zała­twie­nie spraw takich jak: pod­pi­sa­nie umo­wy, roz­li­cze­nie się ze swo­ich godzin pra­cy, a tak­że będzie mógł sko­rzy­stać z szyb­sze­go otrzy­ma­nia wyna­gro­dze­nia, będzie miał bie­żą­cy wkład w pod­sta­wo­we infor­ma­cje (zaświad­cze­nia lekar­skie, ilo­ści dni urlo­po­wych). Stworzenie takie­go sys­te­mu daje ogrom­ne moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Analizowaliśmy dostęp­ne narzę­dzia, każ­de z nich wyma­ga­ło­by dosto­so­wa­nia do naszych potrzeb i dodat­ko­wych inte­gra­cji, zamy­ka­jąc jed­no­cze­śnie dro­gę na szyb­kie reago­wa­nie do potrzeb naszych klien­tów i pra­cow­ni­ków. Potrzeby Grupy w zakre­sie roz­wią­zań IT rosną i w ramach naszej stra­te­gii trans­for­ma­cji cyfro­wej pla­nu­je­my digi­ta­li­za­cję kolej­nych pro­ce­sów biz­ne­so­wych i two­rze­nie nowych narzę­dzi. Oprogramowanie w fir­mach odgry­wa coraz więk­szą rolę, dla­te­go pod­ję­li­śmy decy­zję o zbu­do­wa­niu wła­sne­go zespo­łu deve­lo­per­skie­go, co pozwo­li nam w dłuż­szej per­spek­ty­wie osią­gnąć zakła­da­ne cele i prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną – mówi….

Czas zwią­za­ny z pan­de­mią COVID – 19 spo­wo­do­wał prze­stój w wie­lu bran­żach, tak­że Human Recources. Jednak Leasing Team Group, doło­ży­li wszel­kich sta­rań, aby udo­sko­na­lić moż­li­wo­ści plat­for­my TalentPoint. Konkurencja posia­da wpraw­dzie podob­ne roz­wią­za­nia, jed­nak naj­czę­ściej są to zewnętrz­ne roz­wią­za­nia, któ­ra nie dają moż­li­wo­ści ela­stycz­ne­go podej­ścia do klien­ta – mówi….

Projekt ten stwo­rzo­ny został na bazie wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia z zakre­su HR, co pozwo­li­ło na prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie go dla innych. Ciągły roz­wój i dosko­na­le­nie  TalentPoint, pozwo­li na jesz­cze efek­tyw­niej­szą pra­cę i osią­gnię­cie zamie­rzo­nych celów. Architektura budo­wy sys­te­mu, jest goto­wa na to, aby sprze­da­wać ją innym – po wstęp­nych pre­zen­ta­cjach sys­te­mu, mamy już pierw­szych zain­te­re­so­wa­nych klien­tów – mówi…..

W roku 2022, sys­tem TalentPoint, ma być jedy­nym nie­za­leż­nym sys­te­mem w sze­re­gach Grupy Leasing Team.

 

WARZYWA I OWOCE: NATURALNY DOPING SPORTOWCÓW!

Dieta w życiu spor­tow­ców odgry­wa klu­czo­wą rolę. To bez dwóch zdań jeden z waż­niej­szych ele­men­tów suk­ce­su każ­de­go z nich. Odpowiednio dobra­na i zbi­lan­so­wa­na, potra­fi zdzia­łać cuda. Owoce i warzy­wa, to głów­ne skład­ni­ki die­ty każ­de­go pro­fe­sjo­nal­ne­go zawod­ni­ka. Są źró­dłem nie­zli­czo­nych wita­min, mine­ra­łów, fito­skład­ni­ków, makro i mikro­ele­men­tów, potrzeb­nych do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia, i osią­ga­nia jak naj­lep­szych wyni­ków. Owoce i warzy­wa, są rów­nież skład­ni­ka­mi die­ty wegań­skiej, któ­ra cie­szy się co raz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem wśród zawo­do­wych spor­tow­ców.  Na czym pole­ga jej sekret? Jak wpły­wa ona na wyni­ki sportowe?

 DIETA WEGAŃSKA – Z CZYM TO SIĘ JE?

Główną zasa­dą die­ty wegań­skiej jest to, że nie ma w niej mię­sa, owo­ców morza, pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, np. nabia­łu, mio­du czy żela­ty­ny wie­przo­wej. Podstawowymi ele­men­ta­mi tej die­ty są pro­duk­ty zbo­żo­we – kasza, ryż, komo­sa ryżo­wa. Z kolei wszyst­kie tłusz­cze jakie są wyko­rzy­sty­wa­ne w tej die­cie to nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we któ­re znaj­du­ją się w ole­jach tło­czo­nych na zim­no (np. oli­wy z: oli­wek, nasion, orze­chów). Niewątpliwie naj­waż­niej­sze są warzy­wa, owo­ce i zio­ła, któ­re może­my przy­go­to­wać w róż­nych posta­ciach (sałat­ki, soki, doda­tek do kaszy, itp.)  Uzupełnią nam nie­zbęd­ne war­to­ści odżyw­cze do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu. Jeśli cho­dzi o spor­tow­ców, naj­lep­szym, naj­szyb­szym i naj­mniej uciąż­li­wym spo­so­bem przy­swo­je­nia wszel­kich dobro­czyn­nych mikro­skład­ni­ków zawar­tych w warzy­wach i owo­cach będą świe­żo wyci­ska­ne sko­ki. Dla spor­tow­ców takie aspek­ty jak lek­kość posił­ku przed tre­nin­giem, szyb­kość przy­swa­ja­nia zawar­tych w warzy­wach i owo­cach skład­ni­ków, są klu­czo­we zarów­no pod­czas tre­nin­gu jak i na zawo­dach. Świeżo tło­czo­ne soki to dla nich naj­lep­sza for­ma spo­ży­cia warzyw i owo­ców  – mówi Robert Zimnoch, dys­try­bu­tor Kuvings w Polsce.

SPORTOWIEC WEGE: PATRYK DOBEK

Patryk Dobek – pol­ski lek­ko­atle­ta spe­cja­li­zu­ją­cy się w bie­gach: 400m przez płot­ki oraz na 800m. Od 2019 roku nie je mię­sa. Jest wiel­kim fanem bura­ka i jar­mu­żu, któ­re w jego die­cie są nie­od­łącz­ny­mi ele­men­ta­mi. Wielokrotny Mistrz Polski na dystan­sie 400m przez płot­ki, a obec­nie zawod­nik bie­ga­ją­cy dystans 2x dłuż­szy. W tym sezo­nie Patryk usta­no­wił dru­gi czas w tabe­lach świa­to­wych, któ­ry wyno­si: 1.43.73. Jak sam przy­zna­je zmia­na die­ty, a przede wszyst­kim spo­ży­wa­nie świe­żo wyci­ska­nych soków popra­wi­ło jego samo­po­czu­cie oraz wyni­ki spor­to­we jakie może­my obser­wo­wać sami pod­czas star­tów z jego udzia­łem. Patryk Dobek komen­tu­je to tak:

- Jestem prze­ko­na­ny, że na moje wyni­ki mia­ła wpływ zmia­na spo­so­bu tre­nin­gu, jak rów­nież zmia­na die­ty. Wyeliminowałem ze swo­jej die­ty mię­so oraz odkry­łem jak bar­dzo pomoc­ne są świe­żo tło­czo­ne soki. Taka for­ma przy­swa­ja­nia wita­min przede wszyst­kim nie obcią­ża orga­ni­zmu – po wypi­ciu szklan­ki wciąż czu­ję się lek­ki, a jed­no­cze­śnie mam przy­pływ ener­gii z natu­ral­nych składników.

Codzienna por­cja soków z warzyw i owo­ców dostar­cza mi odpo­wied­nią daw­kę łatwo przy­swa­jal­nych wita­min i mine­ra­łów, a przy tym dobrze nawad­nia mój orga­nizm. Dzięki temu moja wytrzy­ma­łość jest lep­sza i szyb­ciej się rege­ne­ru­ję.

Sportowiec zdra­dza kil­ka swo­ich sekre­tów zwią­za­nych ze swo­ją die­tą: Moim naj­częst­szym izo­to­ni­kiem, któ­ry przy­go­to­wu­ję na tre­ning jest świe­żo wyci­ska­ny sok z cytru­sów z dodat­kiem mię­ty i imbi­ru. Również po tre­nin­gu piję sok, np. z poma­rań­czy i imbi­ru, któ­ry dzia­ła tak­że odkwa­sza­ją­co i jest szcze­gól­nie pomoc­ny po inten­syw­nym wysił­ku, kie­dy w orga­ni­zmie wydzie­la się bar­dzo dużo kwa­su mle­ko­we­go, bo pozwa­la szyb­ciej zni­we­lo­wać dzia­ła­nie tego kwa­su i wyda­lić go z organizmu.

 NATURALNY DOPING SPORTOWCÓW: PO PIERWSZE… BURAK!

W wegań­skiej die­cie spor­tow­ców owo­ce i warzy­wa sta­no­wią fun­da­ment. Bardzo waż­ny­mi pro­duk­ta­mi są tutaj warzy­wa zie­lo­no­list­ne: natka pie­trusz­ki, bro­ku­ły, szpi­nak, sała­ta, kapu­sta, bruk­sel­ka, jar­muż – wszyst­kie one posia­da­ją  dużą ilość kwa­su folio­we­go, wita­min A, C, E, fos­fo­ru, pota­su, magne­zu, wap­nia i żela­za. Jednak kró­lem wśród warzyw dla spor­tow­ców jest…  BURAK! Czerwone bura­ki źró­dłem wita­mi­ny B1, któ­ra wspo­ma­ga układ krwio­no­śny, mię­śnio­wy oraz pamięć. Zwłaszcza w przy­pad­ku spor­tow­ców, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w spor­tach wytrzy­ma­ło­ścio­wych np. lek­ko­atle­ci, burak jest „natu­ral­nym dopin­giem”, ponie­waż popra­wia wydol­ność orga­ni­zmu. Buraki zwięk­sza­ją ilość czer­wo­nych krwi­nek, a to powo­du­je więk­szą wchła­nial­ność tle­nu do orga­ni­zmu, któ­ra wpły­wa na lep­szą pra­cę mię­śni. Oprócz wita­mi­ny B, bura­ki posia­da­ją wie­le innych wita­min takich jak: wita­mi­nę C, któ­ra wspo­ma­ga nasz układ odpor­no­ścio­wy, wita­mi­nę A, E, K. W swo­im natu­ral­nym skła­dzie posia­da rów­nież błon­nik, prze­ciw­u­tle­nia­cze oraz są zna­ko­mi­tym dostar­czy­cie­lem kwa­su foliowego.

Jeżeli cho­dzi o owo­ce na szcze­gól­ną uwa­gę zawo­do­wych spor­tow­ców powin­ny też liczyć banan i awo­ka­do. Są one boga­te w potas, magnez, wita­mi­nę B6 (w przy­pad­ku bana­na). Banan jest świet­nym dostar­czy­cie­lem ener­gii, ze wzglę­du na to, że posia­da dużo węglo­wo­da­nów a tak­że wita­mi­ny, A, E, C, D, B, PP, K i mikro­ele­men­ty takie jak potas, wapń, fos­for. Jeśli cho­dzi o awo­ka­do, oprócz wymie­nio­nych już mikro­ele­men­tów posia­da tak­że spo­ro żela­za i mie­dzi dzię­ki cze­mu poma­ga w rege­ne­ra­cji krą­że­nia, niwe­lu­je zmę­cze­nie i rege­ne­ru­je orga­nizm po dużym wysił­ku fizycznym.

SOKI W DIECIE DLA SPORTOWCÓW

Warzywa naj­le­piej jeść na suro­wo, ponie­waż pod­czas obrób­ki ter­micz­nej tra­cą one war­to­ści odżyw­cze. Przykładowo wspo­mnia­ny już wcze­śniej burak po ugo­to­wa­niu tra­ci wszyst­kie swo­je dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści, dla­te­go naj­wła­ściw­sze będzie spo­ży­wa­nie bura­ków na suro­wo lub wła­śnie w posta­ci świe­żo wyci­ska­ne­go soku. Dzięki spo­ży­wa­niu warzyw spor­tow­cy naj­le­piej przy­swa­ja­ją zawar­te w nich wita­mi­ny i mikro­ele­men­ty, nie­mniej war­to pamię­tać, że warzy­wa i owo­ce nale­ży jeść o odpo­wied­nich porach w cyklu tre­nin­go­wym. Zjedzenie ich zbyt póź­no (tuż przed tre­nin­giem lub zawo­da­mi) może spo­wo­do­wać zbęd­ną utra­tę ener­gii na tra­wie­nie posił­ku. To wła­śnie dla­te­go dla spor­tow­ców zale­ca­ne jest spo­ży­wa­nie warzyw w posta­ci świe­żo wyci­ska­nych soków ponie­waż wchła­nial­ność takie­go soku jest 5 razy więk­sza, niż pod­czas zje­dze­nia posił­ku zło­żo­ne­go z warzyw w for­mie sta­łej. Dodatkowo pijąc soki spor­tow­cy nie obcią­ża­ją swo­je­go ukła­du pokar­mo­we­go zbęd­nym obcią­że­niem w posta­ci nie­stra­wio­ne­go jesz­cze pokar­mu co ma klu­czo­we zna­cze­nie pod­czas  zawo­dów czy treningów.

Liczby mówią same za sie­bie: W przy­pad­ku zje­dzo­nych warzyw i owo­ców przy­swa­ja­my tyl­ko 17% zawar­tych w nich skład­ni­ków odżyw­czych, nato­miast  przy wypi­ciu szklan­ki jest to aż 75%. Warto więc, jeden posi­łek zamie­nić na świe­żo wyci­ska­ny sok.  – mówi Pan Robert Zimnoch,  dys­try­bu­tor Kuvings w Polsce.

ZNANI SPORTOWCY – WEGANIE

Za kil­ka­na­ście dni roz­pocz­ną się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W tej naj­waż­niej­szej impre­zie dla każ­de­go spor­tow­ca wezmą rów­nież udział zawod­ni­cy, któ­rzy sto­su­ją die­tę wegań­ską. Weganami są rów­nież legen­dy spor­tu m.in.: Lionel Messi – argen­tyń­ski pił­karz gra­ją­cy na co dzień w FC Barcelona. Od 2011r prze­szedł na die­tę wegań­ską. Od tam­tej pory został kil­ku­krot­nie wybra­ny naj­lep­szym pił­ka­rzem świa­ta, kil­ku­krot­nie zdo­był wraz z zespo­łem FC Barcelona mistrzo­stwo Hiszpanii,  dwu­krot­nie został trium­fa­to­rem Ligi Mistrzów. Venus Williams – ame­ry­kań­ska teni­sist­ka, jed­na ze słyn­nych sióstr Williams. Od 2012r roz­po­czę­ła przy­go­dę z die­tą wegań­ską. Tryb życia i die­tę zmie­ni­ła z powo­du cho­ro­by immu­no­lo­gicz­nej. Od pra­wie 10 lat, trwa dziel­nie w swo­ich posta­no­wie­niach i cią­gle gra w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych zawo­dach teni­so­wych tj. US Open, Australian Open, czy Roland Garros. Teraz po raz trze­ci w karie­rze wystą­pi w IO. Lewis Hamilton: bry­tyj­ski kie­row­ca wyści­go­wy sied­mio­krot­ny mistrz Formuły 1. Od 2019 jest wega­ni­nem. Od tego cza­su został 2x Mistrzem Świata Formuły 1.Mike Tyson: legen­da bok­su wagi cięż­kiej, mistrz świa­ta czte­rech naj­waż­niej­szych fede­ra­cji bok­ser­skich. Weganin od ponad 10 lat, twier­dzi że die­ta wegań­ska  pomo­gła mu zrzu­cić zbęd­ne kilo­gra­my i odmie­nić dotych­cza­so­we życie.