Nowe trendy inwestycyjne na rynku nieruchomości

Inwestycja w nie­ru­cho­mo­ści to wciąż jeden z naj­lep­szych spo­so­bów loko­wa­nia środ­ków finan­so­wych. Szukając takich form, któ­re przy­nio­są naj­więk­sze sto­py zwro­tu, w polu zain­te­re­so­wa­nia inwe­sto­rów znaj­du­ją się już nie tyl­ko biu­row­ce, cen­tra han­dlo­we czy miesz­ka­nia na wyna­jem. Na świe­cie budu­je się lub adap­tu­je budyn­ki na nowo­cze­sne aka­de­mi­ki i domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi. Czy tak będzie rów­nież w Polsce?

Polakom żyje się coraz lepiej, boga­cą się i z roku na rok coraz chęt­niej się­ga­ją po dobra luk­su­so­we. To jasny sygnał, że popyt na pro­duk­ty z pół­ki pre­mium rośnie. Z dru­giej stro­ny powięk­sza się gru­pa osób zain­te­re­so­wa­nych inwe­sto­wa­niem w nie­ru­cho­mo­ści. To z myślą o nich ofer­ta tego ryn­ku sta­le się wzbogaca.

- Inwestorzy, tak jak i inni gra­cze ryn­ko­wi, obser­wu­ją zmie­nia­ją­ce się tren­dy spo­łecz­ne i reagu­ją na aktu­al­ne potrze­by. Pojawiają się więc nowe pro­duk­ty inwe­sty­cyj­ne. W bran­ży nie­ru­cho­mo­ści są nimi np. aka­de­mi­ki i domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi. Lokowanie fun­du­szy w tego typu nie­ru­cho­mo­ści to patrze­nie w przy­szłość, prze­wi­dy­wa­nie nowych kie­run­ków i opła­cal­nych inwe­sty­cji – mówi Maja Biesiekierska, Head of Advisory and Asset Management, Prelios Real Estate Advisory Sp. z.o.o, fir­my zaj­mu­ją­cej się m.in. doradz­twem inwe­sty­cyj­nym na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. I doda­je: popyt na domy stu­denc­kie i miej­sca dla senio­rów jest szcze­gól­nie widocz­ny w dużych mia­stach, gdzie są ośrod­ki aka­de­mic­kie oraz star­si ludzie lub ich rodzi­ny, dla któ­rych waż­ny jest kom­fort i wyso­ka jakość usług. Zwrot z takich inwe­sty­cji może być nawet dwu­cy­fro­wy. Nie dzi­wi więc, że powsta­ją już pierw­sze domy senio­ra, na któ­rych moż­na przez lata zara­biać, a na sta­rość mieć zapew­nio­ne miej­sce w luk­su­so­wych warun­kach – prze­ko­nu­je Maja Biesiekierska.

Akademik w miejsce hotelu

Akademiki to wciąż atrak­cyj­ne miej­sce zamiesz­ka­nia dla stu­den­tów, ponie­waż pozwa­la­ją być bli­sko uczel­nia­nej spo­łecz­no­ści. W Polsce, na wzór kra­jów Zachodniej Europy, powsta­je coraz wię­cej pry­wat­nych domów stu­denc­kich będą­cych alter­na­ty­wą dla uczel­nia­nych. Komfortowe i nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne są chęt­nie wybie­ra­ne przez mło­dych ludzi. Przykładem takiej inwe­sty­cji może być dzia­ła­nie fir­my Griffin Group, któ­ra wyku­pi­ła od Grupy Hotelowej Orbis hotel Polonez w Poznaniu i prze­kształ­ci­ła go w nowo­cze­sny aka­de­mik. Transakcja opie­wa­ją­ca na kwo­tę 23 milio­nów zło­tych net­to opła­ci­ła się, a na nabyw­ców nie trze­ba było dłu­go cze­kać. Centrum Akademickie Polonez, bo pod taka nazwą funk­cjo­nu­je od 2014 roku aka­de­mik, ofe­ru­je 360 pokoi, z cze­go 40% sta­no­wią “jedyn­ki”.

Domy seniora

W Polsce sys­te­ma­tycz­nie wydłu­ża się śred­nia dłu­gość życia, co nie­ste­ty nie idzie w parze z wyso­kim przy­ro­stem natu­ral­nym. Dane Eurostatu poka­zu­ją, że w 2020 r. oso­by po 60. roku życia będą sta­no­wić bli­sko 25% pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Szacuje się, że w roku 2030 licz­ba osób w wie­ku 85 lat i wię­cej może się­gać pra­wie 800 tysię­cy [link]. Naturalną kon­se­kwen­cją tych zmian demo­gra­ficz­nych jest zapo­trze­bo­wa­nie na domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi gwa­ran­tu­ją­ce senio­rom god­ne i kom­for­to­we prze­ży­wa­nie jesie­ni swo­je­go życia. Ośrodków, któ­re ofe­ru­ją pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę 24 godzi­ny na dobę jest zde­cy­do­wa­nie za mało, a bio­rąc pod uwa­gę fakt, że licz­ba potrze­bu­ją­cych z roku na rok będzie rosła – inwe­sty­cja w nowe obiek­ty wyda­je się bar­dzo obie­cu­ją­cym kierunkiem.