MNK Partners uruchamia fundusz POLSKA by MNK SPF

MNK Partners, nie­za­leż­na fir­ma zarzą­dza­ją­ca akty­wa­mi, spe­cja­li­zu­ją­ca się w ogól­no­eu­ro­pej­skich inwe­sty­cjach w nie­ru­cho­mo­ści o wyso­kim poten­cja­le war­to­ści, ogła­sza uru­cho­mie­nie fun­du­szu POLSKA by MNK, spe­cja­li­stycz­ne­go fun­du­szu pro­fe­sjo­nal­ne­go (FPS), pod­le­ga­ją­ce­go pra­wu fran­cu­skie­mu w for­mie FCP, któ­re­go celem jest inwe­sto­wa­nie głów­nie w akty­wa nie­ru­cho­mo­ścio­we Core+ w sek­to­rze biu­ro­wym, logi­stycz­nym i han­dlo­wym w Polsce.

– Polska to jeden z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych kra­jów w Europie z per­spek­ty­wa­mi wzro­stu, któ­re naszym zda­niem są trwa­łe i obie­cu­ją­ce. Polska ma uprzy­wi­le­jo­wa­ną pozy­cję, bio­rąc pod uwa­gę jej poło­że­nie geo­gra­ficz­ne, licz­bę lud­no­ści oraz dyna­mizm i dywer­sy­fi­ka­cję gospo­dar­ki. Rozwój pol­skie­go ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści sprzy­ja śred­nio­ter­mi­no­wym stra­te­giom buy-to-let, a to wła­śnie chce zaofe­ro­wać fun­dusz Polska – wyja­śnia Mansour Khalifé, pre­zes i zało­ży­ciel MNK Partners.

Cele i cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne fun­du­szu: połą­cze­nie zysku z poten­cja­łem two­rze­nia wartości.

Dzięki opor­tu­ni­stycz­nej i zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nej stra­te­gii Fundusz Polska będzie dążył do zbu­do­wa­nia port­fe­la akty­wów o war­to­ści 100 milio­nów euro poprzez inwe­sto­wa­nie w akty­wa nie­ru­cho­mo­ścio­we Core+ w Polsce.

– Fundusz będzie kon­cen­tro­wał się na ryn­ku pol­skim, przede wszyst­kim na seg­men­tach logi­sty­ki, biur i par­ków han­dlo­wych, któ­re świet­nie zda­ły egza­min pod­czas okre­su pan­de­mii i lock­dow­nów. Możemy rów­nież inwe­sto­wać w inne seg­men­ty ryn­ku oraz w kra­jach sąsied­nich, jeśli znaj­dzie­my tam atrak­cyj­ne pro­duk­ty – mówi Małgorzata Cieślak-Belgy, dyrek­tor inwe­sty­cyj­ny w MNK Partners.

Spółka zarzą­dza­ją­ca ziden­ty­fi­ko­wa­ła już akty­wa, któ­re odpo­wia­da­ją tej stra­te­gii. O swo­ich prze­ję­ciach poin­for­mu­je do trze­cie­go kwar­ta­łu 2021 roku.

Prężny rynek i stra­te­gicz­ne poło­że­nie geograficzne 

Polska jest obec­nie jed­nym z naja­trak­cyj­niej­szych kra­jów w Europie, z per­spek­ty­wa­mi trwa­łe­go wyso­kie­go wzro­stu, pomi­mo kry­zy­su wywo­ła­ne­go przez Covid-19. Zajmuje uprzy­wi­le­jo­wa­ną pozy­cję, bio­rąc pod uwa­gę jej stra­te­gicz­ne poło­że­nie geo­gra­ficz­ne w ser­cu Europy, wiel­kość jej coraz bar­dziej wykwa­li­fi­ko­wa­nej popu­la­cji (Warszawa, Kraków i Wrocław nale­żą do miast euro­pej­skich, w któ­rych odse­tek doro­słych z wyż­szym wykształ­ce­niem jest naj­wyż­szy) oraz dyna­mi­kę i dywer­sy­fi­ka­cję jej gospo­dar­ki (sto­pa bez­ro­bo­cia na pozio­mie 3,8% w 2020 r.). Polska, któ­ra od 17 lat jest sil­nie zako­twi­czo­na w UE, przy­cią­ga rów­nież coraz wię­cej kapi­ta­łu zagranicznego.

– Ten dyna­mizm znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w sek­to­rze nie­ru­cho­mo­ści poprzez roz­wój nowo­cze­snych, wyso­kiej kla­sy biu­row­ców, otwie­ra­nie cen­trów i par­ków han­dlo­wych w róż­nych mia­stach kra­ju, oraz roz­wój bazy logi­stycz­nej w pobli­żu szla­ków komu­ni­ka­cyj­nych powsta­łych w ostat­nich latach. Jeśli doda­my do tych warun­ków wyż­sze niż w Europie Zachodniej sto­py kapi­ta­li­za­cji przy zaku­pie, łatwo zro­zu­mieć zain­te­re­so­wa­nie inwe­sto­wa­niem na pol­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści – mówi Mansour Khalifé.

Lokalny zespół w ser­cu Europy.

W ramach swo­jej glo­bal­nej stra­te­gii euro­pej­skiej, a w szcze­gól­no­ści dla fun­du­szu Polska by MNK, gru­pa MNK otwo­rzy­ła biu­ro w Warszawie w 2020 roku, aby lepiej oddzia­ły­wać w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Lokalny zespół skła­da­ją­cy się z doświad­czo­nych i cenio­nych pra­cow­ni­ków, śle­dzi rynek i inwe­sty­cje w celu lep­sze­go ugrun­to­wa­nia pozy­cji gru­py w regio­nie i uprzy­wi­le­jo­wa­ne­go dostę­pu do akty­wów wyso­kiej jako­ści, a tak­że do lokal­nych gra­czy. Decyzje inwe­sty­cyj­ne i zarzą­dza­nie fun­du­sza­mi są pro­wa­dzo­ne z Paryża.

Poza tą lokal­ną obec­no­ścią, MNK Partners posia­da sil­ną eks­per­ty­zę na ogól­no­eu­ro­pej­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Zespół ma na swo­im kon­cie euro­pej­skie osią­gnię­cia, z ponad 5 miliar­da­mi euro zain­we­sto­wa­ny­mi w całej Europie (15 kra­jów) w cią­gu ostat­nich 15 lat.

– Od wie­lu lat dzia­ła­my w Europie, co pozwa­la nam zro­zu­mieć cykle zacho­dzą­ce na euro­pej­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści i korzy­stać z roz­bu­do­wa­nej sie­ci part­ne­rów w każ­dym z euro­pej­skich kra­jów. Dzięki tej loka­li­za­cji w ser­cu Europy Środkowej uwa­ża­my, że mamy uprzy­wi­le­jo­wa­ny dostęp do naj­lep­szych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych w naj­lep­szym inte­re­sie naszych inwe­sto­rów – wyja­śnia Miranda Khabiri, Dyrektor Zarządzający MNK Partners.

 

Jak szybko i z dużym zyskiem sprzedać mieszkanie?

Sprzedaż miesz­ka­nia to wyzwa­nie, przed któ­rym sta­je wie­lu wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści. Wiąże się z wie­lo­ma decy­zja­mi, któ­re musi pod­jąć się wła­ści­ciel, aby doko­nać zado­wa­la­ją­cej trans­ak­cji. Jeżeli zale­ży mu na szyb­kiej sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, a do tego wyso­kiej cenie, war­to zasto­so­wać kil­ka tric­ków, któ­re pod­nio­są war­tość miesz­ka­nia i wzbu­dzą zain­te­re­so­wa­nie kupujących.

Wartość miesz­ka­nia nale­ży real­nie osza­co­wać, bio­rąc pod uwa­gę naj­waż­niej­sze aspek­ty, takie jak loka­li­za­cja, wiel­kość miesz­ka­nia czy aktu­al­ny stan. Przy usta­la­niu ceny ofer­to­wej, czy­li takiej, któ­ra poja­wi się w ogło­sze­niu sprze­da­ży miesz­ka­nia, nale­ży kie­ro­wać się sytu­acją ryn­ko­wą i real­ną war­to­ścią loka­lu. Żądana kwo­ta nie może być ani zbyt wyso­ka wzglę­dem cen ryn­ko­wych, ponie­waż więk­szość poszu­ku­ją­cych miesz­kań od razu taką ofer­tę odrzu­ci, ani też zbyt niska, ponie­waż może to wzbu­dzać podej­rze­nia o ukry­tych wadach mieszkania.

Home sta­ging, czy­li jak nie­du­żym kosz­tem zwięk­szyć war­tość nieruchomości 

Na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści atrak­cyj­ny wygląd miesz­ka­nia może wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie wśród kupu­ją­cych, zwłasz­cza kobiet, dla­te­go popu­lar­ną tak­ty­ką na zwięk­sze­nie war­to­ści miesz­ka­nia jest home sta­ging. Polega on na wstęp­nym wizu­al­nym przy­go­to­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści do sprze­da­ży. Przed wyko­na­niem zdjęć nale­ży wyko­nać grun­tow­ne porząd­ki oraz drob­ne napra­wy. Dobrym pomy­słem jest deko­ra­cja pomiesz­czeń za pomo­cą świec, obra­zów, podu­szek, któ­re spra­wią, że wnę­trza sta­ną się bar­dziej przy­tul­ne i este­tycz­ne. Dzięki takim dro­bia­zgom moż­na w zna­czą­cy spo­sób zwięk­szyć war­tość miesz­ka­nia i uzy­skać lep­szą cenę.

Kiedy prze­brnie­my już przez etap wysta­wie­nia miesz­ka­nia na sprze­daż, przyj­dzie czas na poka­zy­wa­nie go poten­cjal­nym nabyw­com. W miesz­ka­niu musi wów­czas pano­wać porzą­dek. Podczas pre­zen­ta­cji naj­le­piej zapa­lić wszyst­kie moż­li­we świa­tła w loka­lu, co pod­kre­śli atu­ty pomiesz­czeń, a tak­że zasto­so­wać pro­sty zabieg – ele­ment zapa­cho­wy. Niektóre wonie, np. lawen­dy czy kawy wzbu­dza­ją pozy­tyw­ne emo­cje. Lepiej posta­wić na natu­ral­ne olej­ki ete­rycz­ne zamiast tanich, duszą­cych odświe­ża­czy – mówi Wojciech Orzechowski, twór­ca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości WIWN ®.

Reprezentatywne foto­gra­fie

Dobrej jako­ści zdję­cia to pod­sta­wa każ­de­go ogło­sze­nia doty­czą­ce­go sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Zdjęcia powin­ny w tak­tycz­ny spo­sób eks­po­no­wać wszyst­kie zale­ty miesz­ka­nia oraz umie­jęt­nie pomi­jać ewen­tu­al­ne wady. Dzięki temu ogło­sze­nie będzie przy­ku­wać uwa­gę odbior­ców i przy­spie­szy pro­ces sprzedaży.

Gdzie umie­ścić swo­je ogłoszenie?

W pierw­szej kolej­no­ści będą to przede wszyst­kim stro­ny ogło­sze­nio­we nasta­wio­ne na pro­fil miesz­ka­nio­wy. Są to plat­for­my, któ­re zrze­sza­ją sprze­da­ją­cych z kupu­ją­cy­mi, na któ­rych moż­na wysta­wić pro­fe­sjo­nal­ne ogło­sze­nie doty­czą­ce sprze­da­ży. Aby zwięk­szyć popu­lar­ność ofer­ty oraz przy­spie­szyć pro­ces sprze­da­ży, war­to wysta­wić ofer­tę na popu­lar­nych por­ta­lach doty­czą­cych sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, a tak­że posił­ko­wać się ser­wi­sa­mi społecznościowymi.

 

 

 

Moc kryształu we wnętrzach – dlaczego warto wybrać najszlachetniejszy rodzaj szkła?

Kryształ, nie­gdyś sym­bol luk­su­su, wró­cił do wnętrz. Ich pięk­ny i tajem­ni­czy blask znów olśnił pro­jek­tan­tów. Kryształ uzna­wa­ny jest za naj­szla­chet­niej­szy rodzaj szkła. Nie ma sobie rów­nych, jeśli cho­dzi o przej­rzy­stość i blask. Jego zasto­so­wa­nie w domo­wych prze­strze­niach wpro­wa­dza ele­ment ele­gan­cji i non­sza­lan­cji, ale rów­nież poczu­cie har­mo­nii i dostatku.

Magiczny kunszt wykonania

Jeśli mowa o krysz­ta­le, na myśl nasu­wa się krysz­ta­ło­wy żyran­dol, któ­ry przyj­mu­je się jako syno­nim luk­su­su. Skąd to sko­ja­rze­nie z bogac­twem? Z pew­no­ścią ze wzglę­du na wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści szkła krysz­ta­ło­we­go, ale tak­że z powo­du rodza­ju jego pro­duk­cji. W dobie auto­ma­ty­za­cji oraz maso­wej pro­duk­cji krysz­tał nadal wyko­ny­wa­ny jest cał­ko­wi­cie ręcz­nie. Bardzo rzad­ka sztu­ka, jaką posia­da­ją dzi­siej­si hut­ni­cy, ma w sobie coś magicz­ne­go. Długi i pra­co­chłon­ny pro­ces powsta­wa­nia doda­je tajem­ni­cze­go cha­rak­te­ru krysz­ta­ło­wej kolek­cji. Gotowa for­ma tra­fia do szli­fier­ni, gdzie nada­wa­ne jej są mister­ne zdo­bie­nia. Dzięki nim oraz kry­sta­licz­nej przej­rzy­sto­ści pro­duk­ty z krysz­ta­łu onie­śmie­la­ją mie­nią­cym się bla­skiem. Dzięki ide­al­nej przej­rzy­sto­ści i kunsz­tow­nie wyko­na­nym szli­fom mają nie­zwy­kłą umie­jęt­ność roz­sz­cze­pia­nia światła.

Nieskazitelna reno­ma i blask

Kryształ jest pozy­ski­wa­ny z natu­ral­nych krusz­ców, któ­rych wła­ści­wo­ści prze­wyż­sza­ją mate­ria­ły syn­te­tycz­ne. Niezależnie od pre­fe­ro­wa­nej sty­li­sty­ki wnę­trza przed­mio­ty z natu­ral­nych mate­ria­łów dba­ją o kom­fort i samo­po­czu­cie domow­ni­ków. Przestrzenie, w któ­rych znaj­du­ją się krysz­ta­ło­we ele­men­ty, odzna­cza­ją się nie­zwy­kłą lek­ko­ścią i har­mo­nią. Wbrew mitom, krysz­ta­ły nie są szko­dli­we dla nasze­go zdro­wia. Prawidłowe dba­nie o krysz­ta­ło­we ele­men­ty w wystro­ju miesz­ka­nia spra­wi, że ich nie­zwy­kły blask będzie cie­szył latami.

Luksusowe zasto­so­wa­nie

Kryształy nie muszą być nud­ne. Wazon czy wspo­mnia­ny wcze­śniej żyran­dol to dopie­ro począ­tek impo­nu­ją­cej listy dodat­ków, któ­re mogą być wyko­na­ne z krysz­ta­łu. Nawet w łazien­ce może­my zasto­so­wać ele­ment z bla­skiem oszli­fo­wa­ne­go dia­men­tu. Mowa o krysz­ta­ło­wych umy­wal­kach, któ­re znaj­dzie­my w ofer­cie Arezzo Crystals. Kolekcja tej mar­ki z pew­no­ścią sta­no­wi roz­wią­za­nie dla pra­gną­cych wpro­wa­dzić do aran­ża­cji łazien­ko­wej ele­ment, któ­ry nada wysu­bli­mo­wa­ne­go cha­rak­te­ru całe­mu pomiesz­cze­niu. Dla tych, któ­rzy nie chcą ogra­ni­czać się jedy­nie do jed­ne­go ele­men­tu z krysz­ta­łu, Arezzo Crystals zapla­no­wa­ło wpro­wa­dze­nie kolej­nych dodat­ków ze szkła krysz­ta­ło­we­go takich jak mydel­nicz­ki, pojem­ni­ki na patycz­ki higie­nicz­ne czy waci­ki kosmetyczne.

Kryształowe deko­ra­cje czy ele­men­ty wykoń­cze­nia mogą być zasto­so­wa­ne w nie­sza­blo­no­wych połą­cze­niach. Doskonale spraw­dzą się nie tyl­ko w sty­lu gla­mo­ur, ale rów­nież w pomiesz­cze­niach zaaran­żo­wa­nych w sty­lu nowo­cze­snym, boho, art deco, indu­strial­nym oraz vin­ta­ge. Są rów­nież ela­stycz­ne pod kątem połą­cze­nia ich w este­tycz­ny spo­sób z ele­men­ta­mi z róż­nych mate­ria­łów, np. drew­na, cera­mi­ki czy kamienia.

 

CZY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY WŁAŚCIWIE REGULUJĄ PRACĘ ZDALNĄ?

Aktualnie obser­wu­je­my ten­den­cję do roz­sze­rza­nia swo­bo­dy pra­cow­ni­ków w zakre­sie wybo­ru miej­sca wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków, a tak­że uela­stycz­nia­nia warun­ków pra­cy. W prak­ty­ce pozwa­la to na swo­bod­niej­sze łącze­nie obo­wiąz­ków zawo­do­wych z cza­sem wol­nym.  Nie zawsze jed­nak to pra­cow­nik pre­fe­ru­je dzia­ła­nia zdal­ne – nie­kie­dy taką for­mę pra­cy suge­ru­je pra­co­daw­ca. Jak wyglą­da obec­na sytu­acja praw­na, na ile jest precyzyjna?

Pandemia poka­za­ła, że pra­ca nie­ko­niecz­nie musi wią­zać się ze ste­reo­ty­po­wą wizją sie­dze­nia ośmiu godzin w biu­rze, pod kra­wa­tem – opo­wia­da Izabela Synowiec z LeasingTeam Professional – wie­lu ludzi sko­rzy­sta­ło na nowych, wymu­szo­nych warun­kach życia zawo­do­we­go i nie wyobra­ża sobie powro­tu do pra­cy sta­cjo­nar­nej na sta­łe. Na szczę­ście pro­po­zy­cje zmian w prze­pi­sach mogą przy­nieść korzyść pra­cow­ni­kom i firmom.

Pracownik na wakacjach

Przeglądając wia­do­mo­ści w Internecie, może­my coraz czę­ściej natknąć się na ogło­sze­nia kuror­tów tury­stycz­nych, któ­re zapra­sza­ją do wyko­ny­wa­nia pra­cy zdal­nej w ich hote­lach. Wyspa Barbados, chcąc odbu­do­wać sek­tor tury­stycz­ny, któ­ry odpo­wia­da za oko­ło 40% ich PKB, posta­no­wi­ła ukie­run­ko­wać swo­je dzia­ła­nia na przy­cią­gnię­cie jak naj­więk­szej licz­by tury­stów pra­cu­ją­cych. Podjęto w tej kwe­stii sze­reg dzia­łań, takich jak np. wpro­wa­dze­nie „Barbados Welcome Stamp”, dzię­ki któ­re­mu przy­jezd­ni będą mogli prze­by­wać na wyspie do 12 mie­się­cy. Wyspa Barbados jest tyl­ko jed­nym z wie­lu miejsc, któ­re dostrze­gły poten­cjał w „tury­sty­ce pra­cow­ni­czej”. Resort Nautilius Maldives – jeden z ośrod­ków wcza­so­wych na Malediwach, w trak­cie pan­de­mii dołą­czył do swo­jej ofer­ty wyna­ję­cie biu­ra z wido­kiem na oce­an, a tak­że zapew­nie­nie wła­sne­go asy­sten­ta. Wakacje w trak­cie pra­cy – to brzmi jak speł­nie­nie marzeń! Tutaj nasu­wa się jed­nak pyta­nie: na ile jest to zgod­ne z przepisami?

Pracownicy nie­kie­dy odda­la­ją się od miej­sca pra­cy, nie infor­mu­jąc o tym pra­co­daw­cy. Musimy wte­dy speł­nić kil­ka for­mal­no­ści, cho­ciaż­by anek­so­wa­nie miej­sca pra­cy w naszych umo­wach o pra­cę. Pracodawca powi­nien wie­dzieć, gdzie się znaj­du­je­my w przy­pad­ku koniecz­no­ści wezwa­nia nas do pra­cy oraz w sytu­acjach, gdy nam się coś sta­nie. – mówi Izabela Synowiec z LeasingTeam Professional – jeże­li pra­cow­nik o tym nie poin­for­mu­je, to  moż­na stwier­dzić, że naru­sza warun­ki zatrud­nie­nia. Także w razie wypad­ku pod­czas pra­cy zdal­nej powin­ni­śmy poin­for­mo­wać o tym pra­co­daw­cę, by oce­nił czy wypa­dek miał zwią­zek z pra­cą. Jeśli z kolei znaj­du­je­my się dale­ko, to tego typu usta­le­nia będą utrudnione.

Teoretycznie nie ma kon­kret­nych prze­pi­sów zabra­nia­ją­cych nam pra­cę zdal­ną poza miej­scem pra­cy oraz za gra­ni­cą według tzw. usta­wy Covidowej, jed­nak obec­ność za gra­ni­cą wpły­wa na nasze roz­li­cze­nia z fisku­sem. Zmieniają się np. kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­du, widocz­ne są róż­ni­ce w sys­te­mie podat­ko­wym mię­dzy Polską a kra­jem, w któ­rym prze­by­wa­my, ist­nie­je cho­ciaż­by zasa­da podwój­ne­go opo­dat­ko­wa­nia. Zanim więc zde­cy­du­je­my się wyje­chać, to musi­my się upew­nić, jak wyglą­da­ją prze­pi­sy w kon­kret­nym przy­pad­ku i czy pozwo­le­nie na pra­cę jest możliwe.

Perspektywa pra­co­daw­cy i zmia­ny w pra­wie na horyzoncie 

Firmy, któ­re wysy­ła­ją swo­ich pra­cow­ni­ków na pra­cę zdal­ną powin­ni więc stwo­rzyć regu­la­min pra­cy zdal­nej, któ­ry by ści­śle okre­ślał jej ramy. Przebywanie pra­cow­ni­ka na pra­cy zdal­nej zosta­ło okre­ślo­ne w usta­wie anty­co­vi­do­wej z dnia 2 mar­ca 2020 – wyja­śnia Izabela Synowiec – art. 3 mówi o tym, że pra­co­daw­ca może wyzna­czyć pra­cow­ni­ko­wi pra­cę zdal­ną w danym okre­sie. Praca zdal­na może być wyko­ny­wa­na, jeże­li pra­cow­nik ma do tego moż­li­wo­ści tech­nicz­ne oraz odpo­wied­nie miej­sce, w któ­rym może taką pra­cę wyko­ny­wać. Narzędzia do wyko­ny­wa­nia pra­cy zdal­nej zapew­nia pra­co­daw­ca. Wykonywanie pra­cy zdal­nej może być w każ­dej chwi­li cof­nię­te przez pra­co­daw­cę. Obecne regu­la­cje będą dzia­ła­ły do 3 mie­się­cy po usta­niu sta­nu pandemii.

W maju 2021 roku powstał jed­nak kolej­ny pro­jekt na temat ure­gu­lo­wa­nia pra­cy zdal­nej. Praca zdal­na ma zostać wpro­wa­dzo­na do kodek­su pra­cy. Taka regu­la­cja powin­na zabez­pie­czać inte­re­sy zarów­no pra­cow­ni­ka jak i pra­co­daw­cy. Główne zało­że­nia w nowym pro­jek­cie to mię­dzy inny­mi: pra­ca cał­ko­wi­cie lub czę­ścio­wo zdal­na (miej­sce pra­cy musi być uzgod­nio­ne z pra­co­daw­cą); pra­ca zdal­na będzie moż­li­wa dla pra­cow­ni­ków, któ­rzy dopie­ro podej­mu­ją pra­cę jak i obec­nych; w szcze­gól­nych przy­pad­kach pra­co­daw­ca będzie mógł wysłać pra­cow­ni­ka na pra­cę zdal­ną pod warun­kiem, że pra­cow­nik zło­ży oświad­cze­nie o moż­li­wo­ściach loka­lo­wych. Dwie waż­ne zmia­ny dla pra­cow­ni­ka są takie, że po pierw­sze będzie on mógł odmó­wić pra­cy zdal­nej, a pra­co­daw­ca nie będzie mógł z tego powo­du dążyć do roz­wią­za­nia umo­wy, a po dru­gie pra­co­daw­ca będzie zobo­wią­za­ny pokryć kosz­ty bez­po­śred­nio wyni­ka­ją­ce z wyko­ny­wa­niem pra­cy zdal­nej oraz dostar­czyć mate­ria­ły i narzę­dzia nie­zbęd­ne do jej wykonywania.

Praca biu­ro­wa praw­do­po­dob­nie już nigdy nie będzie wyglą­dać tak jak jesz­cze kil­ka lat temu. Wraz z pan­de­mią i nowym doświad­cze­niem ure­gu­lo­wa­nie pra­cy zdal­nej będzie ewa­lu­ować w kie­run­ku więk­szej swo­bo­dy wybo­ru po stro­nie pra­cow­ni­ka jak i moż­li­wo­ści zle­ce­nia pra­cy zdal­nej przez pracodawcę.