O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespo­łem doświad­czo­nych spe­cja­li­stów ds. wize­run­ku, a pra­ca w public rela­tions to nasza pasja.

Dlaczego? Bo lubi­my ludzi, potra­fi­my ich słu­chać i zawsze szu­ka­my opty­mal­nych roz­wią­zań dla naszych klien­tów . Wieloletnia prak­ty­ka i ugrun­to­wa­ne rela­cje z media­mi spra­wia­ją, że nie ma dla nas zadań nie­wy­ko­nal­nych. Lubimy nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia, dzia­ła­my poza sche­ma­ta­mi i chęt­nie mie­rzy­my się z wyzwa­nia­mi, któ­re innym mogą wydać się nie do pokonania.

Nasza nazwa to nasz spo­sób myśle­nia i dzia­ła­nia: „Face it”, czy­li „zmierz się z tym”!

Poznaj nas

Co proponujemy?

Usługi public rela­tions – sku­tecz­nie i efektywnie:

  • kom­plek­so­wą obsłu­gę wize­run­ko­wą – przy­go­to­wa­nie stra­te­gii i wdro­że­nie jej w życie od A do Z wraz z obsłu­gą stron inter­ne­to­wych i kana­łów SM
  • media rela­tions
  • współ­pra­cę ze spe­cja­li­sta­mi SEO, gra­fi­ka­mi, stra­te­ga­mi marketingowymi
  • influ­en­cer marketing
  • ghost wri­ting
  • orga­ni­za­cję spo­tkań pra­so­wych i nie­stan­dar­do­wych eventów

Śledzimy zmia­ny zacho­dzą­ce na ryn­ku. Wykorzystując wszel­kie dostęp­ne narzę­dzia PR-owe oraz róż­no­rod­ne for­my współ­pra­cy z media­mi, blo­ge­ra­mi, cele­bry­ta­mi i influ­en­ce­ra­mi, pra­cu­je­my, by osią­gnąć jak naj­więk­szy media cove­ra­ge pro­jek­tów naszych klientów.

Zobacz z kim pracujemy