ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BATALII O CZYSTE POWIETRZE W CAŁEJ EUROPIE

Na tere­nie Unii Europejskiej bli­sko ćwierć milio­na osób rocz­nie umie­ra przedwcześnie
z powo­du nara­że­nia na dzia­ła­nie drob­nych czą­ste­czek pyłu poda­je Europejska Agencja Środowiska.
Ponad poło­wa emi­sji drob­ne­go pyłu pocho­dzi z wyko­rzy­sta­nia energii
w budyn­kach – głów­nym źró­dłem zanie­czysz­cze­nia jest spa­la­nie paliw w sek­to­rze miesz­ka­nio­wym, han­dlo­wym i insty­tu­cjo­nal­nym. Aktualnie wszyst­kie kra­je człon­kow­skie UE podej­mu­ją wal­kę o czy­ste powie­trze. Polska do 2029 roku powin­na zre­du­ko­wać emi­sję dwu­tlen­ku siar­ki o 59%, tlen­ku azo­tu o 30%, a drob­nych pył­ków o 16% zgod­nie z dyrek­ty­wą Unijną. Z pomo­cą Polakom przy­cho­dzi sek­tor OZE, któ­ry ofe­ru­je urzą­dze­nia grzew­cze na bio­pa­li­wa stałe.

Europejska Agencja Środowiska wska­zu­je, że zanie­czysz­cze­nie powie­trza jest nadal naj­więk­szym śro­do­wi­sko­wym zagro­że­niem dla zdro­wia w Europie. Zanieczyszczenia gazowe
i pyło­we two­rzą aero­zo­le szko­dli­we dla zdro­wia czło­wie­ka i śro­do­wi­ska – w kon­se­kwen­cji przed­wcze­śnie umie­ra aż 238 000 osób rocz­nie. Z kolei zanie­czysz­cze­nie dwu­tlen­kiem azo­tu dopro­wa­dzi­ło do 49 000, a ozo­nem do 24 000 przed­wcze­snych zgo­nów w Unii Europejskiej*. Warto o tym przy­po­mnieć, zwłasz­cza, że we wrze­śniu obcho­dzi­my Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza oraz Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

CIEPŁY DOM TERAZ – CZYSTE POWIETRZE DLA KOLEJNYCH POKOLIEŃ

Kto przez lata do ogrze­wa­nia budyn­ku uży­wał gazu, węgla, kok­su czy eko­grosz­ku, ten szu­ka obec­nie bar­dziej eko­lo­gicz­nych paliw. Nie tyl­ko dla­te­go, że przy ich zmia­nie może liczyć na wspar­cie finan­so­we z róż­nych źró­deł, ale też z uwa­gi na rosną­cą świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa w kwe­stiach zanie­czysz­cza­nia powie­trza. Ponadto insta­lu­jąc urzą­dze­nia grzew­cze, chce­my być pew­ni, że to inwe­sty­cja na lata, a roz­wią­za­nie nie­eko­lo­gicz­ne, emi­tu­ją­ce dużą ilość pyłów, będą stop­nio­wo zaka­zy­wa­ne w Unii Europejskiej. Jednym z bio­pa­liw sta­łych, któ­rym zain­te­re­so­wa­nie sys­te­ma­tycz­nie rośnie jest pelet. Polska pro­du­ku­je 1,8 milion ton pele­tu drzew­ne­go rocz­nie, co czy­ni z nas 5. pro­du­cen­tem w Europie**.

Pelet pozy­ski­wa­ny z drew­nia­na jako pali­wo ma niski współ­czyn­nik emi­sji CO2 w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych paliw kopal­nych, co wpły­wa korzyst­nie na glo­bal­ne wysił­ki w reduk­cji zmian kli­ma­tycz­nych. Innym eko­lo­gicz­nym roz­wią­za­niem jest uży­wa­nie odpo­wied­niej jako­ści drew­na, takie­go jak bry­kie­ty i zręb­ki, o ile sto­so­wa­ne surow­ce pocho­dzą z odpo­wie­dzial­nie zarzą­dza­nych zaso­bów leśnych.

- Palenie pele­tem drzew­nym może znacz­nie wpły­nąć na popra­wę jako­ści powietrza
w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych paliw, takich jak węgiel, gaz i olej opa­ło­wy. Dzięki niż­szej emi­sji dwu­tlen­ku węgla, tlen­ku siar­ki i azo­tu, kotły i pie­cy­ki na bio­pa­li­wo sta­łe przy­czy­nia­ją się do ogra­ni­cze­nia smo­gu i popra­wy sta­nu powie­trza, co ma klu­czo­we zna­cze­nie dla zdro­wia publicz­ne­go i śro­do­wi­ska
– mówi dr Adam Nocoń, pre­zes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.
I doda­je: mon­taż kotłów na bio­ma­sę: pelet, bry­kiet czy zręb­ki, jest klu­czo­wym elementem
w wal­ce o czy­ste powie­trze i zapo­bie­ga­nie powsta­wa­nia smo­gu. Jest to rów­nież istot­ny krok
w kie­run­ku zmniej­sze­nia zależ­no­ści od paliw kopal­nych, co przy­czy­nia się do bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej i eko­lo­gicz­nej przy­szło­ści oraz bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Polski.

RZĄDOWY PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” PROMUJE OZE

Najważniejszym celem pro­gra­mu „Czyste Powietrze” jest ogra­ni­cze­nie emi­sji do atmos­fe­ry szko­dli­wych związ­ków i sub­stan­cji, któ­re powsta­ją na sku­tek ogrze­wa­nia domów jed­no­ro­dzin­nych. W ramach pro­gra­mu „Czyste Powietrze” moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie m.in. na wymia­nę nie­efek­tyw­nych źró­deł cie­pła na pali­wo sta­łe sta­re­go typu, na nowe eko­lo­gicz­ne źró­dła cie­pła, takie jak kotły na bio­pa­li­wa sta­łe. Środki prze­zna­czo­ne na ten cel to łącz­nie 103 mld zł – dota­cja na kocioł zasi­la­ny pele­tem drzew­nym o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie oraz obni­żo­nej emi­syj­no­ści czą­stek sta­łych, dla pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofi­nan­so­wa­nia, wyno­si do 45 proc. ponie­sio­nych wydat­ków i do 9000 zł**.  Nabór wnio­sków trwa do koń­ca 2027 roku.

- Wprowadzenie kotłów na bio­ma­sę, takich jak pelet, bry­kiet czy zręb­ki, jest waż­nym kro­kiem w kie­run­ku bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go i czy­ste­go powie­trza – zapew­nia dr Nocoń z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. - Wydajne spa­la­nie tego rodza­ju paliw ma ogrom­ne zna­cze­nie dla zdro­wia publicz­ne­go i ochro­ny nasze­go śro­do­wi­ska. Zachęcamy wszyst­kie gospo­dar­stwa domo­we i fir­my do roz­wa­że­nia takiej eko­lo­gicz­nej alter­na­ty­wy – przekonuje.

Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii ape­lu­je do społeczności
i decy­den­tów o pod­ję­cie świa­do­mych wybo­rów doty­czą­cych ener­go­osz­częd­nych i przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska tech­no­lo­gii grzew­czych. Oficjalne popar­cie dla sto­so­wa­nia kotłów na bio­pa­li­wa sta­łe może przy­spie­szyć wal­kę z pro­ble­mem smo­gu i popra­wić jakość powie­trza dla wszyst­kich miesz­kań­ców Polski.

* Źródło: Europejska Agencja Środowiska

** Źródło: Magazyn Biomasa

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE zrze­sza ponad 100 firm pro­du­ku­ją­cych oraz dys­try­bu­ują­cych urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Izba zaj­mu­je się przy­go­to­wy­wa­niem pro­jek­tów i aktów praw­nych w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia pol­skiej bran­ży OZE i ochro­ny śro­do­wi­ska, współ­pra­cu­je z orga­na­mi wła­dzy i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, a tak­że pro­mu­je pol­ski prze­mysł, rze­mio­sło i usłu­gi w na ryn­ku kra­jo­wym oraz na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jednym z głów­nych celów izby jest opi­nio­wa­nie aktów praw­nych doty­czą­cych bran­ży, moni­to­ro­wa­nie pro­ce­su ich wdra­ża­nia i funk­cjo­no­wa­nia oraz przed­sta­wia­nie tych ocen wraz z ewen­tu­al­ny­mi pro­po­zy­cja­mi zmian wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej. Władze izby dba­ją o kształ­to­wa­nie, upo­wszech­nia­nie oraz pro­mo­wa­nie zasad uczci­wo­ści w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, w szcze­gól­no­ści opra­co­wy­wa­nie pro­ce­dur kon­tro­l­nych dla urzą­dzeń OZE.