Obóz językowy czy wakacje za granicą – twoje dziecko też może pojechać na last minute!

Obozy mło­dzie­żo­we z atrak­cyj­nym pro­gra­mem i w cie­ka­wym miej­scu to speł­nie­nie marzeń mło­dych ludzi. Jest to czas kie­dy mogą roz­wi­jać swo­je pasje, pozna­wać nowych przy­ja­ciół i spę­dzać aktyw­nie czas, robiąc to, co kocha­ją. Chcesz nauczyć się tań­ca nowo­cze­sne­go? Powygrzewać się na pla­ży w Lloret de Mar? A może uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach teatralno-aktorskich w Kazimierzu Dolnym? To wszyst­ko w ofer­cie last minu­te nawet za 999 zł!

 Każde dziec­ko znaj­dzie dla sie­bie wyma­rzo­ny wyjazd, na któ­rym będzie speł­niać marze­nia i roz­wi­jać swo­je pasje. Twoje dziec­ko kocha przy­go­dy, sport, naukę języ­ków, pozna­wa­nie nowych kul­tur, a może bar­dziej arty­stycz­ne i tanecz­ne zaję­cia? To wszyst­ko może zna­leźć na obo­zie orga­ni­zo­wa­nym przez Almatur.

- Na aktu­al­nie trwa­ją­cych obo­zach dzie­ci uczą się dru­ku 3D, mają warsz­ta­ty blogersko-literackie, szli­fu­ją umie­jęt­no­ści ope­ra­tor­skie – każ­dy wybie­ra to, co go naj­bar­dziej inte­re­su­je. Wierzę, że część obo­zo­wi­czów wynie­sie z tego­rocz­nych waka­cji wspo­mnie­nia na całe życie – mówi Mirosław Sikorski, pre­zes zarzą­du Almatur.

W tym roku biu­ro przy­go­to­wa­ło bli­sko 500 obo­zów tema­tycz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Na nie­któ­rych są jesz­cze ostat­nie miej­sca last minu­te, w super niskich cenach. Profesjonalna kadra zaopie­ku­je się każ­dym dziec­kiem i zagwa­ran­tu­je mu nie­za­po­mnia­ny wyjazd, aby mogło posze­rzyć hory­zon­ty, poznać życie za gra­ni­cą i roz­wi­nąć swo­je umiejętności.

Firmy boją się split payment – czy słusznie?

Od lip­ca br. przed­się­bior­cy mają moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z roz­dzie­le­nia płat­no­ści za towa­ry lub usłu­gi. Od tego momen­tu pie­nią­dze na pokry­cie kwo­ty net­to będą tra­fiać na kon­to fir­mo­we dostaw­cy, a środ­ki na pokry­cie podat­ku wpły­ną na spe­cjal­ny rachu­nek VAT, któ­ry będzie pod nad­zo­rem fisku­sa. Na razie meto­da ta jest dobro­wol­na, jed­nak od 2019 roku Ministerstwo Finansów chce, by było to obo­wiąz­kiem każ­de­go przedsiębiorcy.

OBAWY PRZEDSIĘBIORCÓW

Mechanizm podzie­lo­nej płat­no­ści, czy­li tzw. split pay­ment jest narzę­dziem, któ­re ma zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo przed­się­bior­ców oraz wspo­móc uszczel­nić sys­tem podat­ko­wy. Jednak od począt­ku budzi wie­le obaw. Pierwsze cze­go oba­wia­ją się przed­się­bior­cy, szcze­gól­nie z małych i mikro­firm, to zabu­rze­nie płyn­no­ści finan­so­wej firm, co osta­tecz­nie może dopro­wa­dzić do ich upad­ku. W prak­ty­ce swo­bod­ne korzy­sta­nie z pie­nię­dzy zgro­ma­dzo­nych na kon­cie VAT będzie nie­moż­li­we. Pomimo zapew­nień rzą­du, iż celem split pay­ment ma być wal­ka z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą i oszu­stwa­mi podat­ko­wy­mi, jak rów­nież ochro­na legal­ne­go biz­ne­su i wspar­cie uczci­wych podat­ni­ków, przed­się­bior­cy boją się „zamra­ża­nia” kwot i tego, że nie będą mogli samo­dziel­nie dys­po­no­wać fir­mo­wy­mi finan­sa­mi, szcze­gól­nie w sytu­acjach, gdy będą chcie­li wyko­rzy­stać zgro­ma­dzo­ne na kon­cie VAT pie­nią­dze w inny spo­sób niż opła­ce­nie podat­ku, na co potrzeb­na będzie zgo­da naczel­ni­ka urzę­du skarbowego.

- Niepokój budzi kwe­stia „zamro­że­nia” środ­ków, któ­re tra­fią na rachu­nek VAT. W usta­wie Prawo Bankowe zawar­te zosta­ły przy­pad­ki, w któ­rych przed­się­bior­ca będzie mógł wyko­rzy­stać środ­ki z tego rachun­ku. Jedną z sytu­acji będzie wyko­rzy­sta­nie tych pie­nię­dzy na poczet dodat­ko­we­go zobo­wią­za­nia podat­ko­we­go w podat­ku VAT. Ustawa dopusz­cza rów­nież sytu­acje, gdy na wnio­sek podat­ni­ka naczel­nik urzę­du skar­bo­we­go wyda­je zgo­dę na prze­ka­za­nie środ­ków zgro­ma­dzo­nych na wska­za­nym przez przed­się­bior­cę rachun­ku VAT na wska­za­ny przez nie­go rachu­nek ban­ko­wy lub rachu­nek w spół­dziel­czej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla któ­rej jest pro­wa­dzo­ny ten rachu­nek – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

KUSZENIE MINISTERSTWA

Resort finan­sów chcąc prze­ko­nać przed­się­bior­ców do usta­wy obie­cu­je rów­nież kil­ka korzy­ści, jak np. szyb­szy zwrot VAT dla firm, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na mecha­nizm roz­dzie­le­nia płat­no­ści. Podstawowy 60-dniowy ter­min zwro­tu na rachu­nek roz­li­cze­nio­wy został skró­co­ny do 25 dni, dzię­ki cze­mu przed­się­bior­ca będzie miał moż­li­wość szyb­sze­go dys­po­no­wa­nia środ­ka­mi, na cele któ­re zosta­ły prze­wi­dzia­ne w usta­wie, czy­li np. natych­mia­sto­wej zapła­ty VAT swo­im dostaw­com w for­mie podzie­lo­nej płatności.

- Inną korzy­ścią, któ­rą gwa­ran­tu­je usta­wa jest znie­sie­nie soli­dar­nej odpo­wie­dzial­no­ści doty­czą­cej kon­se­kwen­cji zwią­za­nych z zale­gło­ścia­mi podat­ko­wy­mi dostaw­cy, jak rów­nież nie będę nakła­da­ne dodat­ko­we zobo­wią­za­nia podat­ko­we do kwo­ty wyso­ko­ści podat­ku otrzy­ma­ne­go za pośred­nic­twem mecha­ni­zmu podzie­lo­nej płat­no­ści. Dzięki sto­so­wa­niu split pay­ment nie będą rów­nież obo­wią­zy­wa­ły pod­wyż­szo­ne odset­ki za zwło­kę w wyso­ko­ści 150% - doda­je mece­nas Milczarek.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.