Nadchodzą zmiany w dziedziczeniu jednoosobowych przedsiębiorstw

Dotychczas po śmier­ci wła­ści­cie­la jed­no­oso­bo­we­go przed­się­bior­stwa jego spad­ko­bier­cy mogli odzie­dzi­czyć jedy­nie mają­tek fir­my, czy­li lokal, wypo­sa­że­nie, towar czy pra­wa nie­ma­te­rial­ne, jed­nak bez moż­li­wo­ści sta­nia się jej nowym wła­ści­cie­lem. Z tego powo­du, a tak­że wsku­tek  dłu­go­trwa­łe­go postę­po­wa­nia spad­ko­we­go wie­le przed­się­biorstw prze­sta­wa­ło funk­cjo­no­wać. Od 25 listo­pa­da br. roku, dzię­ki wpro­wa­dze­niu usta­wy o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej, nastą­pi zmia­na, dzię­ki któ­rej fir­ma będzie mogła zacho­wać cią­głość „bytu” mimo śmier­ci jej właściciela.

Według kodek­su cywil­ne­go przed­się­bior­stwem nazy­wa­ny jest zespół nie­ma­te­rial­nych oraz mate­rial­nych ele­men­tów nie­zbęd­nych do kie­ro­wa­nia dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Warunki, dzię­ki któ­rym fir­ma będzie w sta­nie dalej funk­cjo­no­wać, a z któ­rych przed­się­bior­ca może sko­rzy­stać jesz­cze za życia do nie­daw­na były wyraź­nie ogra­ni­czo­ne, ze wzglę­du na przed­mio­ty i war­to­ści, któ­re wią­żą się jedy­nie z oso­bą, któ­ra zało­ży­ła dzia­łal­ność, jak NIP, nazwa fir­my, czy­li imię i nazwi­sko wła­ści­cie­la oraz kon­ce­sje, licen­cje czy zezwo­le­nia. Dodatkowym pro­ble­mem był brak kon­kret­nych prze­pi­sów na temat dzia­łań w przy­pad­ku śmier­ci wła­ści­cie­la jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

ZMIANA NA LEPSZE

Do 25 listo­pa­da br. roku jed­no­oso­bo­wa dzia­łal­ność gospo­dar­cza sama w sobie nie mogła stać się wła­sno­ścią spad­ko­bier­cy, na spad­ko­bier­ców prze­cho­dzi­ły jedy­nie poszcze­gól­ne skład­ni­ki mająt­ku przed­się­bior­cy. Natomiast dzię­ki usta­wie z 5 lip­ca 2018 roku o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej zosta­nie zapew­nio­na kon­ty­nu­acja dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej po śmier­ci przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub w for­mie spół­ki cywil­nej. To szan­sa na roz­wój, ponie­waż pozwo­li kon­ty­nu­ować bez więk­szych zakłó­ceń dzia­łal­ność wie­lu dobrze pro­spe­ru­ją­cych firm oraz oca­lić set­ki miejsc pracy.

- Wprowadzone narzę­dzia pozwo­lą oso­bom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność gospo­dar­czą w tej for­mie zapew­nić, za pomo­cą pro­stych dzia­łań, kon­ty­nu­owa­nie w spo­sób cią­gły czę­sto dzie­ła ich życia. Dodatkowo pomo­gą rów­nież spad­ko­bier­com w łatwy spo­sób zapew­nić dal­sze funk­cjo­no­wa­nie przed­się­bior­stwa w momen­cie, w któ­rym oni dopie­ro będą to przed­się­bior­stwo „przej­mo­wa­li” i uczy­li się jego funk­cjo­no­wa­nia – mówi Zuzanna Kostur-Nienartowicz, rad­ca praw­ny z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Należy pamię­tać, że usta­wa o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym, wpro­wa­dza narzę­dzia przej­ścio­we, tym­cza­so­we, któ­re nie dają gwa­ran­cji trwa­ło­ści fir­my. Dlatego przed­się­bior­cy pro­wa­dzą­cy jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub wspól­ni­cy spół­ki cywil­nej powin­ni jesz­cze za życia pod­jąć nie­zbęd­ne czyn­no­ści zmie­rza­ją­ce do zapla­no­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia suk­ce­sji. Myślenie o zapew­nie­niu suk­ce­sji i dal­szych losach pro­wa­dzo­nej fir­my powin­no rów­nież doty­czyć przej­ścia na eme­ry­tu­rę zapew­nia­ją­ce­go kon­ty­nu­ację dzia­łal­no­ści fir­my, a przede wszyst­kich gwa­ran­tu­ją­ce­go ustę­pu­ją­ce­mu wła­ści­cie­lo­wi dochód na emeryturze.

- O ure­gu­lo­wa­niu suk­ce­sji powin­ni rów­nież myśleć wspól­ni­cy spół­ek oso­bo­wych i kapi­ta­ło­wych, tak aby spół­ki te po śmier­ci wspól­ni­ków, któ­rzy czę­sto rów­nież pro­wa­dzą spra­wy spół­ki, mogły w spo­sób nie­za­kłó­co­ny pro­wa­dzić dal­szą dzia­łal­ność – doda­je ekspertka.

Celem usta­wy jest umoż­li­wie­nie funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa na ana­lo­gicz­nych zasa­dach jak za życia jego wła­ści­cie­la, od momen­tu otwar­cia spad­ku do jego podzia­łu. Dzięki temu nie ponie­sie ono istot­nych strat, któ­re były­by zwią­za­ne z prze­ję­ciem wła­dzy przez nowe­go właściciela.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.