Moda na slow fashion

Moda to jeden z sek­to­rów biz­ne­su, któ­ry sil­nie odpo­wia­da za zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska. Masowa pro­duk­cja odzie­ży zwią­za­na jest z ogrom­nym zuży­ciem wody i ener­gii. Odbiorcy nie mają duże­go wpły­wu na to, jak wyglą­da wyrób odzie­ży, nato­miast pozy­tyw­ny jest fakt, że z roku na rok rośnie świa­do­mość kon­su­menc­ka. Coraz czę­ściej wybie­ra­ne są mar­ki, któ­re bio­rą pod uwa­gę wpływ na przy­ro­dę oraz kie­ru­ją się zasa­dą slow fashion, rów­nież w naszym kraju.

To, jak dzia­ła obec­nie prze­mysł odzie­żo­wy, bar­dzo źle wpły­wa na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Ogromne zuży­cie wody i ener­gii oraz sto­so­wa­nie środ­ków che­micz­nych, któ­re prze­do­sta­ją się do rzek, powo­du­je nisz­cze­nie przy­ro­dy. Dodatkowo wie­le firm nasta­wio­nych jest głów­nie na two­rze­nie maso­wych pro­duk­tów, sła­bej jako­ści, dla­te­go wie­le z nich bar­dzo szyb­ko tra­fia na wysy­pi­ska śmieci.

Z roz­wa­gą na lata

W odpo­wie­dzi na to nega­tyw­ne zja­wi­sko poja­wił się nowy nurt pro­du­ko­wa­nia odzie­ży tzw. slow fashion. Polega on na zrów­no­wa­żo­nym dzia­ła­niu i odpo­wie­dzial­nym podej­ściu. To, jakich wybo­rów doko­nu­je­my dzi­siaj, wpły­wa na nasze jutro, dla­te­go war­to wybie­rać takie pro­jek­ty, któ­re mają ponad­cza­so­wy styl i będą słu­żyć przez wie­le kolej­nych lat.

Marki slow fashion sta­wia­ją na jakość mate­ria­łów oraz zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cję. Ważne są rów­nież faso­ny i wygo­dę nosze­nia. Sięgając po odzież zapro­jek­to­wa­ną i wyko­na­ną w Polsce, rezy­gnu­je­my ze wspie­ra­nia firm prak­ty­ku­ją­cych wyzysk pra­cow­ni­ków, skąd pocho­dzą maso­wo pro­du­ko­wa­ne ubra­nia – mówi Anna Lund, pro­jek­tant­ka mar­ki slow fashion.

Warto pod­kre­ślić, że ofer­ta marek slow fashion to pro­jek­ty two­rzo­ne z wyso­ką dba­ło­ścią o szcze­gó­ły. Ogromną uwa­gę przy­kła­da się do każ­de­go deta­lu, co wpły­wa się na jakość wyko­na­nia i kom­fort użytkowania.

Zbliża się koniec roku i okres wyprze­da­ży. Dlatego war­to zasta­no­wić się, czy od Nowego Roku nie posta­wić na zrów­no­wa­żo­ną modę, wybie­ra­jąc do swo­jej gar­de­ro­by pol­skie pereł­ki, któ­re nie tyl­ko posłu­żą lata­mi, ale przy­czy­nią się do ochro­ny zaso­bów natu­ral­nych naszej planety.