„OPPENHEIMER” Z SZANSĄ NA OSCARA, ARTE.TV POKAZUJE INNĄ STRONĘ SNU O ATOMIE

W nie­dzie­lę odbę­dzie się wiel­kie świę­to kina – Noc Oscarowa. Jednym z fil­mów, któ­re­go wymie­nia się jako fawo­ry­ta tego­rocz­nej 96. cere­mo­nii jest „Oppenheimer” Christophera Nolana. Jaka jest cała histo­ria pro­jek­tu Manhattan? Bezpłatny ser­wis VOD ARTE.tv przy­go­to­wał dla osób zain­te­re­so­wa­nych pozna­niem szcze­gó­łów oraz prze­mil­cza­nych aspek­tów tej histo­rii film doku­men­tal­ny „Sen o Atomie”, sta­no­wią­cy dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie tej super­pro­duk­cji. To opo­wieść o Józefie Rotblacie, pol­skim fizy­ku i lau­re­acie Pokojowej Nagrody Nobla, któ­ry opu­ścił Los Alamos i zamiast roz­wi­jać bada­nia nad bom­bą ato­mo­wą, poświę­cił swo­je życie wal­ce z bro­nią jądro­wą w ramach pacy­fi­stycz­ne­go ruchu naukow­ców Pugwash.

W przeded­niu 16 lip­ca 1945 roku, na opusz­czo­nym poli­go­nie doświad­czal­nym w Nowym Meksyku trwa­ły ostat­nie przy­go­to­wa­nia pro­wa­dzo­ne przez zespół naj­bar­dziej bły­sko­tli­wych naukow­ców ówcze­sne­go zachod­nie­go świa­ta. Ich celem było pomyśl­ne skon­stru­owa­nie i zde­to­no­wa­nie pierw­szej bro­ni maso­we­go rażenia.

- Jeśli mają wyko­rzy­stać moją pra­cę, chciał­bym sam zde­cy­do­wać, w jaki spo­sób – to sło­wa Józefa Rotblata, naukow­ca, któ­ry odwró­cił się od strasz­li­we­go sza­leń­stwa, roze­gra­ne­go chwi­lę po wiel­kim odkry­ciu. Właśnie wte­dy, po raz pierw­szy w dzie­jach ludz­ko­ści, sta­ło się moż­li­we znisz­cze­nie całe­go gatun­ku ludz­kie­go. Rotblat został współ­za­ło­ży­cie­lem i lide­rem ruchu naukow­ców Pugwash, któ­ry zachę­cał uczo­nych do spo­tkań i reflek­sji nad rolą nauki w spo­łe­czeń­stwie, odwo­łu­jąc się do anty­wo­jen­ne­go mani­fe­stu bry­tyj­skie­go filo­zo­fa Bertrand Russella pod­pi­sa­ne­go przez Alberta Einsteina. Nazwa tej powo­ła­nej przez ame­ry­kań­skich i rosyj­skich naukow­ców orga­ni­za­cji pocho­dzi od miej­sca jej pierw­sze­go posie­dze­nia, kana­dyj­skiej miej­sco­wo­ści Pugwash. Józef Rotblat uro­dził się na war­szaw­skim Muranowie jako pią­te z sied­mior­ga dzie­ci wła­ści­cie­la fir­my trans­por­to­wej. Wykształcenie zdo­by­wał w Polsce, dok­to­ry­zo­wał się na Uniwersytecie Warszawskim i w sto­li­cy pozo­sta­wił swo­ją żonę Tolę, któ­ra zgi­nę­ła pod­czas woj­ny. W chwi­li wybu­chu II Wojny Światowej prze­by­wał na sty­pen­dium nauko­wym w Liverpoolu, gdzie współ­pra­co­wał z Jamesem Chadwickiem, uho­no­ro­wa­nym za odkry­cie neu­tro­nu Nagrodą Nobla w dzie­dzi­nie fizyki.

Historia o Amerykańskim Prometeuszu ma rów­nież w sobie inny wątek pol­ski. Stanisław Ulam, nazwa­ny „chrzest­nym bom­by wodo­ro­wej”, był jed­nym z naukow­ców pra­cu­ją­cych pod kie­row­nic­twem Roberta Oppenheimera w pro­jek­cie Manhattan. Jego doko­na­nia w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki i fizy­ki mate­ma­tycz­nej prze­ło­ży­ły się na wiel­kie odkry­cia. Stworzył pod­sta­wy do teo­rii pro­ce­sów gałąz­ko­wych oraz był twór­cą metod numerycznych.

ARTE.tv przed­sta­wia por­tret czło­wie­ka, któ­ry pły­nął pod prąd histo­rii i otrzy­mał Pokojową Nagrodę Nobla w 1995 roku. Józef Rotblat mógł zostać Oppenheimerem – wybrał wal­kę z bro­nią jądro­wą. „Sen o ato­mie” to fascy­nu­ją­cy doku­ment o wiel­kich naukow­cach oraz histo­rii śmier­tel­ne­go wyna­laz­ku. W 2009 roku był nomi­no­wa­ny do nagro­dy Kanadyjskiej Gildii Scenarzystów, a w 2010 roku otrzy­mał nagro­dę Gemini przy­zna­wa­ną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną. Widzowie ARTE.tv mogą oglą­dać go bez­płat­nie pod lin­kiem: ARTE.TV_SEN O ATOMIE.

O ARTE.tv

ARTE.tv to bez­płat­ny kul­tu­ral­ny kanał VOD współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków unij­nych, któ­ry powstał z ini­cja­ty­wy publicz­ne­go, nie­ko­mer­cyj­ne­go, francusko-niemieckiego kana­łu kul­tu­ral­ne­go ARTE, ist­nie­ją­ce­go na ryn­ku już od 30 lat. ARTE.tv ma na celu dotar­cie do jak naj­szer­sze­go gro­na Europejczyków poprzez udo­stęp­nia­nie wyso­kiej jako­ści pro­gra­mów w języ­kach ojczy­stych odbior­ców. Programy ARTE są dostęp­ne w Internecie bez­płat­nie w kil­ku wer­sjach języ­ko­wych: fran­cu­skiej, nie­miec­kiej, angiel­skiej, hisz­pań­skiej, pol­skiej i włoskiej.

Bezpłatna ofer­ta cyfro­wa ARTE.tv obej­mu­je naj­cie­kaw­sze pro­gra­my z ramów­ki ARTE – nowo­cze­sne fil­my doku­men­tal­ne, repor­ta­że śled­cze, maga­zy­ny poświę­co­ne aktu­al­nym zagad­nie­niom spo­łecz­nym, poli­ty­ce, histo­rii, podró­żom, tech­no­lo­gii, kul­tu­rze i popkul­tu­rze i sztuce.

Oferta obfi­tu­je tak­że w rela­cje z róż­no­rod­nych wystę­pów sce­nicz­nych: spek­ta­kli ope­ro­wych, bale­to­wych, teatral­nych oraz kon­cer­tów peł­ne­go prze­kro­ju gatun­ków muzycz­nych. Programy ARTE.tv moż­na oglą­dać bez­płat­nie na www.arte.tv/pl, na urzą­dze­niach mobil­nych, a tak­że na smart TV i na kana­le na YouTubie https://www.youtube.com/c/ARTEtvDokumenty.

Więcej infor­ma­cji i nowo­ści: http://facebook.com/ARTEpopolsku, https://twitter.com/ARTEpl

Aby otrzy­my­wać coty­go­dnio­wy new­slet­ter z nowo­ścia­mi ARTE.tv moż­na zapi­sać się na stro­nie https://www.arte.tv/pl/articles/newsletter .

 

Jak uzasadnić i udowodnić wysokość alimentów?

W przy­pad­ku spo­rów doty­czą­cych usta­le­nia ali­men­tów, uza­sad­nie­nie wyso­ko­ści żąda­nych świad­czeń jest klu­czo­wym ele­men­tem pro­ce­su sądo­we­go. Wysokość ali­men­tów musi być sta­ran­nie uar­gu­men­to­wa­na, uwzględ­nia­jąc wie­le czyn­ni­ków, takich jak potrze­by dziec­ka lub upraw­nio­ne­go, zdol­ność do pła­ce­nia ali­men­tów przez rodzi­ca oraz stan­dard życia, któ­ry dziec­ko lub upraw­nio­ny miał przed roz­sta­niem rodzi­ców lub przed inny­mi oko­licz­no­ścia­mi pro­wa­dzą­cy­mi do koniecz­no­ści usta­le­nia alimentów.

Pierwszym kro­kiem jest okre­śle­nie potrzeb upraw­nio­ne­go. Uzasadnienie wyso­ko­ści ali­men­tów musi uwzględ­niać kosz­ty życia dziec­ka lub upraw­nio­ne­go, w tym miesz­ka­nie, żyw­ność, ubra­nia, opie­kę zdro­wot­ną, edu­ka­cję, rekre­ację itp. Jeśli dziec­ko lub upraw­nio­ny ma spe­cjal­ne potrze­by, takie jak kosz­ty lecze­nia, tera­pii, edu­ka­cji spe­cjal­nej, te kosz­ty rów­nież powin­ny być uwzględ­nio­ne w uza­sad­nie­niu wyso­ko­ści alimentów.

Drugi krok to ana­li­za zdol­no­ści finan­so­wej dłuż­ni­ka. Sąd musi zba­dać docho­dy rodzi­ca, włą­cza­jąc w to zarob­ki z pra­cy, docho­dy z innych źró­deł, takich jak ren­ty, świad­cze­nia, docho­dy z kapi­ta­łu, itp. Należy uwzględ­nić tak­że wydat­ki tej oso­by – takie jak kosz­ty utrzy­ma­nia, raty kre­dy­tów, ali­men­ty na inne dzie­ci, itp. Sąd może rów­nież zba­dać poten­cjał zarob­ko­wy rodzi­ca, uwzględ­nia­jąc jego kwa­li­fi­ka­cje, doświad­cze­nie zawodowe,możliwość pod­ję­cia dodat­ko­wej pra­cy, itd.

Nadto, sąd może tak­że roz­wa­żyć stan­dard życia, jaki dziec­ko lub upraw­nio­ny miał przed roz­sta­niem rodzi­ców lub inny­mi oko­licz­no­ścia­mi pro­wa­dzą­cy­mi do koniecz­no­ści usta­le­nia ali­men­tów. Jest to istot­ne, ponie­waż ali­men­ty powin­ny umoż­li­wiać dziec­ku lub upraw­nio­ne­mu utrzy­ma­nie podob­ne­go stan­dar­du życia, jaki mia­ło­by ono w przy­pad­ku utrzy­ma­nia się pier­wot­ne­go sta­nu rze­czy (czy­li np. przed roz­wo­dem). Sąd może rów­nież roz­wa­żyć inne istot­ne czyn­ni­ki, takie jak stan zdro­wia dziec­ka lub upraw­nio­ne­go, odle­głość mię­dzy rodzi­ca­mi a dziec­kiem, kosz­ty zwią­za­ne z wizy­ta­mi i utrzy­ma­niem kon­tak­tów i inne. Istotne jest tak­że uwzględ­nie­nie ewen­tu­al­nych zmian w sytu­acji finan­so­wej lub potrze­bach dziec­ka lub upraw­nio­ne­go w przy­szło­ści. Sąd orze­ka według sta­nu w dniu orze­ka­nia w kon­kret­nej spra­wie, jed­nak oko­licz­no­ści te mogą ulec zmia­nie w przy­szło­ści i sta­no­wić pod­sta­wę np. do zmia­ny wyso­ko­ści ali­men­tów w przyszłości.

Odpowiednie uza­sad­nie­nie i udo­wod­nie­nie wyso­ko­ści ali­men­tów wska­zy­wa­ne jest w pozwie o ali­men­ty lub w pozwie o roz­wód, w zależ­no­ści od danej spra­wie – wyja­śnia adwo­kat Katarzyna Bórawska z Kancelarii B‑Legal. W uza­sad­nie­niu wska­zu­je­my odpo­wied­nie kwo­ty zwią­za­ne z ali­men­ta­mi, czę­sto w for­mie tabel­ki doty­czą­cej mie­sięcz­nych wydat­ków na dziec­ko. Kluczowe są tak­że odpo­wied­nie dowo­dy potwier­dza­ją­ce te wydat­ki – m.in. fak­tu­ry czy też umo­wy, załą­cza­ne do takie­go pozwu.

Udowodnienie przed sądem wyso­ko­ści róż­nych ele­men­tów może być klu­czo­we w wie­lu rodza­jach spraw, takich jak spo­ry ali­men­ta­cyj­ne, rosz­cze­nia o odszko­do­wa­nie, czy spo­rzą­dza­nie umów han­dlo­wych. W pro­ce­sie sądo­wym ist­nie­je wie­le spo­so­bów, aby sku­tecz­nie udo­ku­men­to­wać i udo­wod­nić wyso­kość róż­nych elementów.

Wyciągi ban­ko­we, potwier­dze­nia prze­le­wów oraz inne doku­men­ty ban­ko­we mogą być uży­tecz­ne do udo­wod­nie­nia prze­pły­wu środ­ków finan­so­wych. Faktury za zaku­py, usłu­gi, lecze­nie medycz­ne itp. mogą sta­no­wić dowód ponie­sio­nych kosz­tów. Umowy han­dlo­we, umo­wy naj­mu, umo­wy o pra­cę, umo­wy ubez­pie­cze­nio­we itp. mogą być zaś wyko­rzy­sta­ne do udo­wod­nie­nia wyso­ko­ści płat­no­ści lub świadczeń.

Skuteczne udo­wod­nie­nie przed sądem wyso­ko­ści róż­nych ele­men­tów wyma­ga sta­ran­ne­go zbie­ra­nia odpo­wied­nich dowo­dów, takich jak doku­men­ty finan­so­we, eks­per­ty­zy, cza­sem tak­że np. zezna­nia świad­ków, wyce­ny oraz zdję­cia i nagra­nia. Dobrze udo­ku­men­to­wa­ne i wia­ry­god­ne dowo­dy sta­no­wią pod­sta­wę dla sądu do pod­ję­cia traf­nych decy­zji w spra­wie. Ważne jest rów­nież prze­strze­ga­nie pro­ce­dur i regu­la­cji doty­czą­cych zgro­ma­dza­nia i przed­sta­wia­nia dowo­dów w pro­ce­sie sądowym.

Uzasadnienie wyso­ko­ści ali­men­tów w pozwie wyma­ga uwzględ­nie­nia wie­lu czyn­ni­ków, takich jak potrze­by upraw­nio­ne­go, zdol­ność finan­so­wa dłuż­ni­ka oraz stan­dard życia dziec­ka lub upraw­nio­ne­go. Staranne i kom­plek­so­we podej­ście do uza­sad­nie­nia wyso­ko­ści ali­men­tów pozwo­li sądo­wi na pod­ję­cie odpo­wied­niej decy­zji, któ­ra będzie słu­ży­ła naj­le­piej inte­re­som dziec­ka – pod­su­mo­wu­je adwo­kat z Kancelarii B‑Legal.

Adwokat Katarzyna Bórawska ukoń­czy­ła stu­dia praw­ni­cze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, gdzie mię­dzy inny­mi repre­zen­to­wa­ła swój uni­wer­sy­tet w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie praw­ni­czym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odby­ła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po ukoń­cze­niu stu­diów w związ­ku z zain­te­re­so­wa­nia­mi doty­czą­cy­mi poli­ty­ki zagra­nicz­nej odby­ła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczest­ni­czy­ła w pra­cach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Aplikację adwo­kac­ką ukoń­czy­ła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, któ­rą zakoń­czy­ła pozy­tyw­nym zło­że­niem egza­mi­nu adwo­kac­kie­go, z naj­lep­szym wyni­kiem na roku i wpi­sem na listę adwo­ka­tów, pro­wa­dzo­ną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Obecnie adwo­kat Katarzyna Bórawska zaj­mu­je się przede wszyst­kim pra­wem rodzin­nym, kar­nym i gospo­dar­czym. Posiada szcze­gól­ne doświad­cze­nie w zakre­sie pro­ce­du­ry cywilnej
i stra­te­gii sądo­wej. Obecnie pro­wa­dzi kom­plek­so­wą obsłu­gę zagra­nicz­nych pod­mio­tów kor­po­ra­cyj­nych, repre­zen­tu­je też wie­lu obco­kra­jow­ców w postę­po­wa­niach sądo­wych na tere­nie nasze­go kra­ju. Biegle mówi w języ­ku angiel­skim oraz w stop­niu pod­sta­wo­wym komu­ni­ku­je się po fla­mandz­ku.Kontakt dla mediów: Karina Grygielska: k.grygielska@agencjafaceit.pl / +48 510 139 575

 

 

Czy da się jeszcze uratować nasze płuca?

Powikłania po pan­de­mii, aler­gie, zanie­czysz­cze­nie powie­trza i wciąż pale­nie papie­ro­sów – nasze płu­ca wysta­wia­ne są na coraz więk­szą pró­bę. Problem sta­je się bar­dzo poważny,
a pacjen­tów przy­by­wa. POChP, ast­ma, zaka­że­nia ukła­du odde­cho­we­go, a nawet nowo­two­ry to kwe­stie, któ­ry­mi zająć się nale­ży już teraz. Czy pol­ska jest goto­wa na dłu­go­fa­lo­wą wal­kę o zdro­wie naszych płuc?

Polska, podob­nie jak wie­le innych kra­jów, stoi przed wyzwa­niem utrzy­ma­nia czy­ste­go powie­trza, co sta­je się klu­czo­we dla zdro­wia publicz­ne­go. Mówi się, że w nie­któ­rych miej­scach w Polsce powie­trze jest tak złe, że oddy­cha­nie nim porów­nu­je się do bier­ne­go pale­nia tyto­niu. Do tego docho­dzi jesz­cze pro­blem z lecze­niem powi­kłań po pan­de­mii covid 19. Polacy nie­ste­ty nadal uza­leż­nie­ni są od papie­ro­sów. Według danych PAN za 2023 rok, pra­wie co trze­ci doro­sły w naszym kra­ju pali je codzien­nie. U męż­czyzn nałóg ten jest na pierw­szym miej­scu jeśli cho­dzi o przy­czy­ny zgonów.

Lek. med. Michał Tarnowski, Dyrektor Działu Specjalistycznego Pulmonologia w LEK-AM pod­kre­śla, że – po pan­de­mii musi­my zwró­cić uwa­gę na cho­ro­by płuc, któ­re mają swo­je źró­dło nie tyl­ko w infek­cjach wiru­so­wych, ale rów­nież w dłu­go­trwa­łym nara­że­niu na zanie­czysz­cze­nia powie­trza.  Potrzebne są tak­że pro­gra­my znie­chę­ca­ją­ce do pale­nia tyto­niu, jak widać coraz wyż­sza ich cena nie wystar­cza do tego aby znie­chę­cić pala­czy. Papierosy powo­du­ją aż 90% nowo­two­rów płuc, mimo to, prak­tycz­nie 1/3 Polaków nało­go­wo pali. Wszystkie te czyn­ni­ki spra­wia­ją, że cho­ro­by płuc sta­ły się jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów z jaki­mi się zma­ga­my i będą kosz­to­wać nasz kraj set­ki miliar­dów złotych.

Największym wyzwa­niem poza tyto­niem dla Polski jest pro­blem smo­gu, szcze­gól­nie w okre­sie zimo­wym. Według rapor­tu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, emi­sje zanie­czysz­czeń powie­trza w Polsce są nadal zna­czą­ce, przede wszyst­kim ze spa­la­nia węgla. To pro­wa­dzi do wzro­stu licz­by osób cier­pią­cych na prze­wle­kłe cho­ro­by płuc, takie jak prze­wle­kła obtu­ra­cyj­na cho­ro­ba płuc (POChP) czy astma.

Zajęcie się kwe­stią lecze­nia płuc jest klu­czo­we tak­że z wzglę­du na naj­młod­szych. - Dzieci, któ­rych płu­ca są w fazie roz­wo­ju, są bar­dziej podat­ne na szko­dli­we sub­stan­cje w powie­trzu. Wpływ zanie­czysz­czeń może pro­wa­dzić do pro­ble­mów odde­cho­wych, opóź­nio­ne­go wzro­stu płuc, a nawet wpły­wać na roz­wój mózgu u naj­młod­szych – mówi dyrek­tor Michał Tarnowski.

Organizacje poza­rzą­do­we i eks­per­ci ds. ochro­ny śro­do­wi­ska pod­kre­śla­ją, że koniecz­ne jest przy­spie­sze­nie dzia­łań mają­cych na celu popra­wę jako­ści powie­trza. Środki te obej­mu­ją inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pro­mo­wa­nie środ­ków trans­por­tu przy­ja­znych śro­do­wi­sku oraz roz­wi­ja­nie pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych wpły­wu zanie­czysz­czeń powie­trza na zdrowie.

Niestety w Polsce pra­ca nad czy­stym powie­trzem jest w powi­ja­kach. W cią­gu naj­bliż­szych lat spo­dzie­wać się może­my nasi­le­nia obja­wów ast­my, obtu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc, zaka­żeń ukła­du odde­cho­we­go. Smog skra­ca dłu­gość nasze­go życia oraz przy­czy­nia się do więk­szej umie­ral­no­ści – doda­je Michał Tarnowski z LEK-AM.

Oprócz pro­ble­mów zwią­za­nych z tym czym oddy­cha­my, sku­pić się musi­my tak­że na skut­kach pan­de­mii, a te są nie­ste­ty poważne.

Najnowszym wyzwa­niem w lecze­niu płuc są oczy­wi­ście powi­kła­nia poco­vi­do­we. Mówimy tu
m. in. o tor­bie­lach, zwłók­nie­niu płuc, co pro­wa­dzi do pogor­sze­nia ich czyn­no­ści i w efek­cie spra­wia, że nasza wydol­ność spa­da. Dlatego oso­by, któ­re prze­szły covid męczy­ły się nawet wcho­dząc po scho­dach. Zmiany utrzy­mu­ją się nawet kil­ka lat.
– tłu­ma­czy lek. med. Michał Tarnowski.

Leczenie płuc po pan­de­mii jest głów­nym punk­tem tego­rocz­ne­go Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bardzo się cie­szy­my, że w naszym kra­ju zaczy­na się zauwa­żać kwe­stię lecze­nia płuc. Dzięki WOŚP wię­cej osób zda sobie spra­wę, że reago­wać nale­ży już teraz, aby­śmy za 5–10 lat nie mie­li kry­tycz­nej sytu­acji. Dlatego natu­ral­ne było dołą­cze­nie do tego­rocz­ne­go fina­łu, gdyż lecze­nie cho­rób ukła­du odde­cho­we­go jest dla nas bar­dzo waż­ne – mówi Danuta Hanna Jakubowska, Rzeczniczka Prasowa LEK-AM.

Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/polska-firma-farmaceutyczna-lek-am-i-monika-richardson-przygoda-w-szkocji-15057452990

Kontakt do mediów: Aleksandra Karwacka 669–507-492 a.karwacka@agencjafaceit.pl

LEK-AM (www.lekam.pl ) jako pol­ska fir­ma far­ma­ceu­tycz­na jest sku­pio­na na zdro­wiu Polaków, a spo­sób szcze­gól­ny pod­cho­dzi do pacjen­tów z cho­ro­ba­mi płuc. W swo­im port­fo­lio posia­da leki (głów­nie na recep­tę) koniecz­ne do lecze­nia ast­my, aler­gii i POChP. Wyjątkowa tro­ska o ten obszar zdro­wia spo­wo­do­wa­ła powsta­nie dedy­ko­wa­ne­go dzia­łu LEK-AM Oddychaj ( www.wstroneoddechu.pl ) któ­re­go pra­ca sku­pio­na jest na pozy­ski­wa­niu, pro­mo­wa­niu i sprze­da­ży leków pul­mo­no­lo­gicz­nych. Ponadto znacz­na cześć cza­su dzia­łu badaw­czo – roz­wo­jo­we­go (R&D) LEK-AM poświę­co­na jest na two­rze­nie pro­duk­tów, któ­re mają uwol­nić pol­skich pacjen­tów od obja­wów ast­my i POChP. To zaan­ga­żo­wa­nie fir­my LEK-AM zosta­ło doce­nio­ne przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne (www.pta.med.pl), któ­re hono­ru­je od wie­lu lat Firmę tytu­łem „Przyjaciela Polskiej Alergologii”.

 

Sprawa Tomasza Komendy w cieniu jego śmierci – komentarz adwokata

Śmierć Tomasza Komendy z pew­no­ścią poru­sza wszyst­kich, któ­rzy zna­li jego histo­rię… Warto przy­po­mnieć, że Sąd Okręgowy w Opolu zasą­dził na rzecz Tomasza Komendy 12 milio­nów zło­tych zadośćuczynienia
i ponad 800 tys. zł odszko­do­wa­nia. Choć żad­ne pie­nią­dze nie są w sta­nie zre­kom­pen­so­wać dra­ma­tu oso­by nie­słusz­nie ska­za­nej na 25 lat wię­zie­nia, to zasą­dzo­na kwo­ta pozo­sta­je rekor­do­wą w histo­rii pol­skie­go wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści i w aspek­cie jego rychłej śmier­ci może nadal wyda­wać się nie­wy­star­cza­ją­ca, aby nacie­szyć się nie­speł­na 6 lat na wol­no­ści po tak oso­bi­stej tra­ge­dii całej rodziny.

Niestety w spra­wie Tomasza Komendy, zaraz po zda­rze­niu i w toku pro­wa­dzo­ne­go przed laty śledz­twa, doszło do poważ­nych błę­dów, bra­ku sta­ran­no­ści i pro­fe­sjo­na­li­zmu ze stro­ny funk­cjo­na­riu­szy poli­cji, sędziów
i pro­ku­ra­to­rów. Doprowadziły one do ogrom­nej pomył­ki wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści i wyrzą­dze­nia wiel­kiej krzyw­dy Tomaszowi Komendzie i jego rodzinie.

W spra­wie zbrod­ni popeł­nio­nej na 15-letniej Małgosi w noc syl­we­stro­wą z 1996 na 1997 rok, doszło
do rażą­cych błę­dów i zanie­dbań zaraz po zda­rze­niu oraz w pro­wa­dzo­nym wów­czas śledztwie.
W kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzi­ło to w 2004 roku do nie­słusz­ne­go ska­za­nia nie­win­ne­go czło­wie­ka na 25 lat pozba­wie­nia wolności.

W wypad­ku nie­wąt­pli­wie nie­słusz­ne­go tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia lub ska­za­nia od Skarbu Państwa, przy­słu­gu­je odszko­do­wa­nie i zadość­uczy­nie­nie (art. 552 § 4 KPK). Przepisy kodek­su postę­po­wa­nia kar­ne­go nie regu­lu­ją mate­rial­no­praw­nych zasad okre­śla­nia tych świad­czeń, wobec cze­go znaj­du­ją tu zasto­so­wa­nie prze­pi­sy kodek­su cywilnego.

Na jaką kwo­tę nale­ży wyli­czyć krzyw­dę ponie­sio­ną na sku­tek nie­słusz­ne­go pozba­wie­nia wol­no­ści? Tego typu kwe­stia, choć laiko­wi może wyda­wać się dziw­ną pró­bą prze­kła­da­nia oso­bi­stych odczuć na pie­nią­dze, musi być roz­strzy­ga­na przez sądy w ramach odpo­wie­dzial­no­ści Skarbu Państwa za nie­słusz­ne pozba­wie­nie wol­no­ści (art. 552 i nast. KPK). Jest to zada­nie oczy­wi­ście trud­ne, szcze­gól­nie gdy na sku­tek nie­spra­wie­dli­we­go wyro­ku zabra­no komuś 18 lat życia, jak w przy­pad­ku Tomasza Komendy.

Z okre­śla­niem wyso­ko­ści odszko­do­wa­nia jest już łatwiej, bo wyce­nia się tu nie krzyw­dę oso­bi­stą, czy­li war­tość subiek­tyw­ną, lecz szko­dę majątkową.

Tomasz Komenda dla wie­lu Polaków pozo­sta­nie sym­bo­lem wal­ki z całym sys­te­mem prawnym
o sprawiedliwość.

Adwokat Katarzyna Bórawska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po ukończeniu studiów w związku z zainteresowaniami dotyczącymi polityki zagranicznej odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE). Aplikację adwokacką ukończyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu, którą zakończyła pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego, z najlepszym wynikiem na roku i wpisem na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Obecnie adwokat Katarzyna Bórawska zajmuje się przede wszystkim prawem rodzinnym, karnym i gospodarczym. Posiada szczególne doświadczenie w zakresie procedury cywilnej
i strategii sądowej. Obecnie prowadzi kompleksową obsługę zagranicznych podmiotów korporacyjnych, reprezentuje też wielu obcokrajowców w postępowaniach sądowych na terenie naszego kraju. Biegle mówi w języku angielskim oraz w stopniu podstawowym komunikuje się po flamandzku.

Kontakt dla mediów: Karina Grygielska: k.grygielska@agencjafaceit.pl / +48 510 139 575

 

 

 

FILMY OD ARTE.TV NA DRUGĄ ROCZNICĘ WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ

24 lute­go minie już dru­gi rok od inwa­zji Rosji na Ukrainę. W poło­wie tego roku Pentagon opu­bli­ko­wał raport, według któ­re­go licz­ba zabi­tych i ran­nych żoł­nie­rzy po obu stro­nach kon­flik­tu się­gnę­ła pół milio­na. Część ana­li­ty­ków uwa­ża, że Rosja Putina od lat szy­ko­wa­ła się do woj­ny, a refor­ma sił zbroj­nych i sze­ścio­dnio­wa woj­na rosyjsko-gruzińska w 2008 r. sta­no­wi­ły tyl­ko pre­lu­dium do wła­ści­wych dzia­łań mili­tar­nych. Władimir Putin roz­po­czął agre­sję w Ukrainie już w 2014 roku. Pierwszym aktem była anek­sja Krymu i roz­po­czę­cie dzia­łań zbroj­nych we wschod­nich obwo­dach, dru­gim bez­po­śred­ni atak rakie­to­wy na duże mia­sta w 2022 roku. O tym okrut­nym kon­flik­cie tuż obok pol­skiej gra­ni­cy mówi bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE.tv, któ­ra przy­go­to­wa­ła cykl doku­men­tów z oka­zji dru­giej rocz­ni­cy kon­flik­tu rosyjsko-ukraińskiego.

W lutym 2022 roku Kreml zachwiał sta­bil­nym, jak wie­lu się wyda­wa­ło, porząd­kiem naszej czę­ści świa­ta. Agresja na Ukrainę to tak napraw­dę żąda­nie nowe­go ładu oraz prze­for­mu­ło­wa­nia ukła­du sił nie tyl­ko w Europie, ale sze­rzej na całym świe­cie. Rosja Putina roz­po­czę­ła agre­sję z zapo­wie­dzią wygra­nej po 3 dniach. Tymczasem kon­flikt na tere­nie Ukrainy trwa już 2 lata. ARTE.tv przy­po­mi­na o trwa­ją­cej woj­nie, jej źró­dłach, tra­gicz­nym prze­bie­gu i moż­li­wych dla nas kon­se­kwen­cjach w nowych fil­mach doku­men­tal­nych i reportażach.

„Ukraina wal­czy z zapomnieniem”

Choć woj­na w Ukrainie nadal się roz­wi­ja, roz­po­czął się już pro­ces jej upa­mięt­nia­nia. W jaki spo­sób Ukraińcy i Ukrainki mogą uczcić pole­głych, sko­ro kon­flikt nadal trwa? Jak powin­no się opo­wia­dać tę histo­rię? Oksana Lyniv jest dyry­gent­ką, zało­ży­ciel­ką i dyrek­tor­ką Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy. Artystka dzia­ła na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, opo­wia­da­jąc o sytu­acji w jej kra­ju oraz odda­jąc głos arty­stom z Ukrainy. Orkiestra zagra­ła świa­to­wą pre­mie­rę muzy­ki do tek­stów zamor­do­wa­ne­go ukra­iń­skie­go auto­ra wier­szy i ksią­żek dla dzie­ci Wolodymyra Wakulenki. W doku­men­cie „Ukraina wal­czy z zapo­mnie­niem” przy­glą­da­my się stra­te­giom zapi­sy­wa­nia w pamię­ci trwa­ją­cych wydarzeń.

UKRAINA WALCZY Z ZAPOMNIENIEM | ARTE.tv

„Porwania ukra­iń­skich dzieci”

16-letnia Ukrainka Lisa była prze­trzy­my­wa­na przez osiem mie­się­cy w Rosji. Teraz, gdy jest już bez­piecz­na w Kijowie, led­wo powstrzy­mu­je łzy, opo­wia­da­jąc o tra­gicz­nych prze­ży­ciach, jakie ją spo­tka­ły. Wraz z nią wró­ci­ło czwo­ro innych dzie­ci. Cała piąt­ka myśla­ła, że już nigdy nie zoba­czy swo­je­go kra­ju i rodzin. Status wie­lu innych ukra­iń­skich dzie­ci jest nadal nie­zna­ny (sza­cu­je się, że w głąb Rosji zosta­ło wywie­zio­nych od 200 000 do 300 000). Organizacja NGO „Save Ukraine”, któ­rej pre­ze­sem jest Mykoła Kuleba, zaj­mu­je się spro­wa­dza­niem depor­to­wa­nych dzie­ci do ich ojczy­zny – szu­ka i namie­rza porwa­nych przez Rosjan mało­let­nich. Setka wolon­ta­riu­szy z tej orga­ni­za­cji dzia­ła na wyzwo­lo­nych tere­nach, by spro­wa­dzić je bez­piecz­nie na teren Ukrainy. Reportaż „Porwania ukra­iń­skich dzie­ci” w reży­se­rii Damiena Fleuretta i Sashy Aleksandrenko opo­wia­da o szcze­gó­łach tego pro­ce­de­ru, o któ­rym zro­bi­ło się gło­śno na całym świe­cie. Widzowie ARTE.tv usły­szą tak­że rela­cje samych uprowadzonych.

PORWANIA UKRAIŃSKICH DZIECI | ARTE.tv

„Wojna i sprawiedliwość”

Film doku­men­tal­ny „Wojna i spra­wie­dli­wość” bada, dla­cze­go tak trud­no posta­wić agre­so­rów przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze. W mar­cu 2023 r. Karim Khan, głów­ny pro­ku­ra­tor MTK, wydał nakaz aresz­to­wa­nia pre­zy­den­ta Rosji Władimira Putina. Oskarżenie: upro­wa­dze­nie ukra­iń­skich dzie­ci. W związ­ku z inwa­zją na Ukrainę Europa ma jed­nak zwią­za­ne ręce wobec Putina, ponie­waż zgod­nie ze swo­im sta­tu­tem Międzynarodowym Trybunałem Karnym może pro­wa­dzić docho­dze­nie jedy­nie po uzy­ska­niu zgo­dy agre­so­ra, iro­nicz­nie, w tym przy­pad­ku Rosji. Dokument dostęp­ny będzie od 13 lute­go na ARTE.tv.

„Ukraina – woj­na z kolaborantami”

Już 13 lute­go widzo­wie ARTE.tv będą mogli obej­rzeć doku­ment pt. „Ukraina – woj­na z kola­bo­ran­ta­mi” w reży­se­rii Gwenlaouen Le Gouil. Produkcja przy­glą­da się roli kola­bo­ran­tów pod­czas woj­ny, zada­jąc pyta­nie o zdra­dę i jej moty­wa­cje w tym zło­żo­nym kon­flik­cie. Kim są zdraj­cy wojen­ni? Dlaczego wybra­li taką dro­gę? Ukraiński rząd kła­dzie duży nacisk na ści­ga­nie i kara­nie podej­rza­nych o sabo­taż, a polo­wa­nie na zdraj­ców się­ga naj­wyż­szych szcze­bli poli­tycz­nych. Jednak nie wszy­scy kola­bo­ran­ci dzia­ła­ją z czy­ste­go opor­tu­ni­zmu lub stra­chu. Wielu z nich ma podwój­ną toż­sa­mość kul­tu­ro­wą: rosyj­ską i ukra­iń­ską. Twórcy obra­zu zada­ją pyta­nia o nasze poczu­cie przy­na­leż­no­ści, o aspekt psy­cho­lo­gicz­ny i moral­ny, oraz o to, czym tak napraw­dę jest zdra­da, kie­dy daw­ni bra­cia sta­ją po dwóch stro­nach barykady.

„Kijów – ope­ra w cza­sie wojny”

Mimo że prze­cią­ga­ją­ca się woj­na wzma­ga nie­po­kój i udrę­kę, kre­atyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie ukra­iń­skich arty­stów nie słab­nie. Sztuka zaan­ga­żo­wa­na, mani­fe­sta­cja gestów i prze­ka­zy­wa­nie war­to­ści patrio­tycz­nych młod­sze­mu poko­le­niu sta­ło się misją i koniecz­no­ścią. Podobno pod­czas woj­ny mil­czą muzy, jed­nak każ­de­go dnia kijow­scy arty­ści ope­ro­wi udo­wad­nia­ją coś cał­kiem prze­ciw­ne­go, zabie­ra­jąc głos, mówiąc o bólu roda­ków swo­ją sztu­ką, ostrze­ga­jąc cały świat przed woj­ną i jej skut­ka­mi. W repor­ta­żu „Kijów – ope­ra w cza­sie woj­ny” będzie­my mogli zoba­czyć, z czym na codzien­nie mie­rzą się arty­ści w obli­czu woj­ny. Czwarty, ostat­ni już odci­nek dostęp­ny będzie na plat­for­mie ARTE.tv od 14 lutego.

https://www.arte.tv/pl/videos/114674–001‑A/kijow-opera-w-czasie-wojny‑1–4/

Muzycy dla Ukrainy

Muzyka jest języ­kiem soli­dar­no­ści, któ­re­go nie nale­ży lek­ce­wa­żyć: poprzez muzy­kę łączy­my się i wspie­ra­my naród ukra­iń­ski. Na plat­for­mie stre­amin­go­wej ARTE.tv pod lin­kiem: https://www.arte.tv/pl/videos/RC-022238/ukraina moż­na zoba­czyć zare­je­stro­wa­ne kon­cer­ty, od muzy­ki sym­fo­nicz­nej, przez rock, po pro­gre­syw­ny gro­ove metal, wyra­ża­ją­ce popar­cie dla naro­du ukra­iń­skie­go. Wśród wyko­naw­ców zna­la­zła się m.in. Ukraińska Orkiestra Wolności pod kie­row­nic­twem Keri-Lynn Wilson, powo­ła­na do życia przez Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Operę Narodową w Warszawie. Składa się ona z muzyków-uchodźców, ukra­iń­skich człon­ków euro­pej­skich orkiestr oraz naj­lep­szych muzy­ków z Kijowa, Lwowa, Charkowa, Odessy i innych miast Ukrainy. Podczas ubie­gło­rocz­nej tra­sy kon­cer­to­wej wyko­na­ła ona pro­gram obej­mu­ją­cy VII Symfonię ukra­iń­skie­go kom­po­zy­to­ra Valentina Silvestrova, II kon­cert for­te­pia­no­wy Chopina z ukra­iń­ską wir­tu­oz­ką Anną Fedorovą oraz IV sym­fo­nię Brahmsa. Ukraińska sopra­nist­ka Ludmiła Monastyrska, zna­na z tytu­ło­wej roli Turandot w Metropolitan Opera, zaśpie­wa­ła arię Leonory „Abscheulicher!” z „Fidelia” Beethovena – pean na cześć czło­wie­czeń­stwa i poko­ju w obli­czu prze­mo­cy i okru­cień­stwa. Muzyka nie może zakoń­czyć woj­ny, ale może leczyć rany i być potęż­ną bro­nią prze­ciw­ko opre­sji. I tak tra­sa kon­cer­to­wa z 2023 roku Ukraińskiej Orkiestry Wolności sta­ła się wyra­zem miło­ści do ojczy­zny, a dochód z niej został prze­zna­czo­ny na rzecz ukra­iń­skich arty­stów. Koncert inau­gu­ra­cyj­ny odbył się w Teatrze Wielkim w Warszawie, widzo­wie ARTE.tv będą mogli zoba­czyć go znów od 25 lute­go pod lin­kiem: https://www.arte.tv/pl/videos/110057–000‑F/ukrainian-freedom-orchestra/.

 

O ARTE.tv

ARTE.tv to bez­płat­ny kul­tu­ral­ny kanał VOD współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków unij­nych, któ­ry powstał z ini­cja­ty­wy publicz­ne­go, nie­ko­mer­cyj­ne­go, francusko-niemieckiego kana­łu kul­tu­ral­ne­go ARTE, ist­nie­ją­ce­go na ryn­ku już od 30 lat. ARTE.tv ma na celu dotar­cie do jak naj­szer­sze­go gro­na Europejczyków poprzez udo­stęp­nia­nie wyso­kiej jako­ści pro­gra­mów w języ­kach ojczy­stych odbior­ców. Programy ARTE są dostęp­ne w Internecie bez­płat­nie w kil­ku wer­sjach języ­ko­wych: fran­cu­skiej, nie­miec­kiej, angiel­skiej, hisz­pań­skiej, pol­skiej i włoskiej.

Bezpłatna ofer­ta cyfro­wa ARTE.tv obej­mu­je naj­cie­kaw­sze pro­gra­my z ramów­ki ARTE – nowo­cze­sne fil­my doku­men­tal­ne, repor­ta­że śled­cze, maga­zy­ny poświę­co­ne aktu­al­nym zagad­nie­niom spo­łecz­nym, poli­ty­ce, histo­rii, podró­żom, tech­no­lo­gii, kul­tu­rze i popkul­tu­rze i sztuce.

Oferta obfi­tu­je tak­że w rela­cje z róż­no­rod­nych wystę­pów sce­nicz­nych: spek­ta­kli ope­ro­wych, bale­to­wych, teatral­nych oraz kon­cer­tów peł­ne­go prze­kro­ju gatun­ków muzycz­nych. Programy ARTE.tv moż­na oglą­dać bez­płat­nie na www.arte.tv/pl, na urzą­dze­niach mobil­nych, a tak­że na smart TV i na kana­le na YouTubie https://www.youtube.com/c/ARTEtvDokumenty.

Więcej infor­ma­cji i nowo­ści: http://facebook.com/ARTEpopolsku, https://twitter.com/ARTEpl

Aby otrzy­my­wać coty­go­dnio­wy new­slet­ter z nowo­ścia­mi ARTE.tv moż­na zapi­sać się na stro­nie https://www.arte.tv/pl/articles/newsletter.