Lipcowe premiery z Romance TV

Już od 1 lip­ca Romance TV zapra­sza widzów na let­nie pre­mie­ry wyjąt­ko­wych fil­mów. W dwa pierw­sze ponie­dział­ki mie­sią­ca sta­cja wyemi­tu­je cykl Komedie roman­tycz­ne – pre­mie­ry na począ­tek tygo­dnia,
a w nim „Lichtenbergowie” oraz „Jak zro­bić napad?”.  W sobo­ty Romance TV zapra­sza na Letnie roman­se z pre­mie­ro­wy­mi „Lato w Marrakeszu” i „Lato w Amalfi”. Miesiąc zakoń­czy się pre­mie­rą „Katie Fforde: Przyjaciółki”, któ­ra wyemi­to­wa­na zosta­nie 30.07, z oka­zji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. 

Komedie roman­tycz­ne na począ­tek tygodnia

Śmiech to naj­lep­sze lekar­stwo! Jeśli nie lubisz ponie­dział­ków, Romance TV pro­po­nu­je ide­al­ny śro­dek  roz­we­se­la­ją­cy, czy­li pre­mie­ro­we emi­sje kome­dii roman­tycz­nych w dwa pierw­sze ponie­dział­ki lip­ca. 01.07
o godz. 20:55 widzo­wie zoba­czą film „Lichtenbergowie”, a w nim histo­rię dwóch skraj­nie róż­nią­cych się od sie­bie bra­ci, któ­rych życie nagle zaczy­na się roz­sy­py­wać. Tydzień póź­niej, o tej samej porze sta­cja zapra­sza na pre­mie­rę „Jak zro­bić napad?”. Czy głów­ne­mu boha­te­ro­wi uda się pomóc klien­tom, okra­da­jąc bank, w któ­rym sam pracuje?

 Kontynuacja „Letnich romansów”

 Lato sta­je się coraz goręt­sze, a kome­die roman­tycz­ne na kana­le Romance TV znów osła­dza­ją sobot­nie wie­czo­ry. W lip­cu sta­cja zapre­zen­tu­je dwie peł­ne waka­cyj­nych pory­wów ser­ca pre­mie­ry – „Lato w Marakeszu” 6 lip­ca o godz. 21:50 oraz „Lato w Amalfi”, 13 lip­ca o godz. 21:55. W kolej­ne sobo­ty zapra­sza­my na „Lato na Sycylii” i „lato na Cyprze”.

 Wyjątkowe cykle filmowe

 O cudow­nej mocy, jaką posia­da poca­łu­nek prze­ko­na­my się 6 lip­ca w dwóch hitach fil­mo­wych z oka­zji Międzynarodowego Dnia Pocałunku. Romance TV zapra­sza przed ekra­ny tele­wi­zo­rów o godz. 16.15 na film „Utta Danella: Kto poca­łu­je dok­to­ra?” oraz o godz. 18:05 na „Utta Danella: Pocałunek na przebudzenie”.

14 lip­ca, z oka­zji Dnia Bastylii – Narodowego Święta Francji, Romance TV zapre­zen­tu­je fil­my z Francją w roli głów­nej! O godz. 14:20 widzo­wie zoba­czą „Uśmiech kobie­ty” – fil­mo­wą adap­ta­cję powie­ści Nicolasa Barreau, uka­zu­ją­cą histo­rię mło­dej pary­skiej restau­ra­tor­ki, któ­ra poszu­ku­je auto­ra powie­ści, albo­wiem w głów­nej boha­ter­ce książ­ki – Emily roz­po­zna­ła samą sie­bie. Tego dnia sta­cja wyemi­tu­je rów­nież „Lato w Południowej Francji” (godz. 16:10), „Rejs ku szczę­ściu – Podróż poślub­na nad Loarę” (godz. 20:00) oraz „Lato w Paryżu” (21:55).

Prawdziwi przy­ja­cie­le to ist­ny skarb! 30 lip­ca, z oka­zji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni, Romance TV zapre­zen­tu­je dwa fil­my poświę­co­ne temu tema­to­wi, „Mały chło­piec, wiel­ki przy­ja­ciel” o godz. 18:05 oraz zna­ko­mi­tą pre­mie­rę „Katie Fforde: Przyjaciółki” o godz. 20:55. Zapraszamy!

 

 

 

Pracodawco to ostatni moment! Wybierz PPK dla swojego pracownika

Już od 1 lip­ca br. wszyst­kie fir­my zatrud­nia­ją­ce mini­mum 250 pra­cow­ni­ków będą mia­ły obo­wią­zek zapi­sa­nia pra­cow­ni­ka do Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już więc ostat­nie dni na przy­go­to­wa­nie się i wdro­że­nie har­mo­no­gra­mu wpro­wa­dze­nia PPK. Ekspert z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia kro­ki, jakie musi pod­jąć pra­co­daw­ca, by dopeł­nić wszyst­kich narzu­co­nych przez usta­wo­daw­cę terminów.

LICZBA PRACOWNIKÓW

W pierw­szej kolej­no­ści każ­dy pra­co­daw­ca powi­nien podać licz­bę zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy auto­ma­tycz­nie zosta­ną wpi­sa­ni do PPK. Kolejną czyn­no­ścią jest osza­co­wa­nie, ilu z nich rze­czy­wi­ście pozo­sta­nie w pla­nach pra­cow­ni­czych, bio­rąc pod uwa­gę, np. ska­lę zainteresowania.

Deklarując licz­bę zatrud­nia­nych pra­cow­ni­ków nale­ży podać stan fak­tycz­ny na 31 grud­nia 2018 roku. Jeżeli do tego cza­su w fir­mie pra­co­wa­ło 240 osób, ale w 2019 roku zatrud­nie­nie wzro­sło o 15 osób, czy­li prze­kro­czy­ło 250 pra­cow­ni­ków, to nie ma obo­wiąz­ku wdro­że­nia w tej fir­mie PPK do dnia 1 lip­ca 2019 roku – mówi mec. Marta Pilarczyk z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Kolejny krok to okre­śle­nie kon­kret­nej insty­tu­cji finan­so­wej, w któ­rej zosta­ną utwo­rzo­ne rachun­ki PPK dla pra­cow­ni­ków. Do wybo­ru są: fun­dusz inwe­sty­cyj­ny zarzą­dza­ny przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fun­dusz eme­ry­tal­ny zarzą­dza­ny przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, a tak­że Zakład Ubezpieczeń.

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Każdy pra­co­daw­ca zasta­na­wia­ją­cy się nad wybo­rem odpo­wied­niej insty­tu­cji finan­so­wej, powi­nien w pierw­szej kolej­no­ści skon­sul­to­wać się z orga­ni­za­cją związ­ko­wą dzia­ła­ją­cą w przed­się­bior­stwie lub z repre­zen­ta­cją pra­cow­ni­ków. Należy wziąć pod uwa­gę sta­bil­ność fir­my, któ­rej zamie­rza się powie­rzyć zarzą­dza­nie finan­sa­mi pra­cow­ni­ków oraz sku­tecz­ne dłu­go­fa­lo­we zarzą­dza­nie akty­wa­mi przez daną instytucję.

 – W pierw­szej kolej­no­ści do PPK przy­stą­pią naj­więk­sze fir­my, dla­te­go wybie­ra­jąc insty­tu­cję finan­so­wą, nale­ży spraw­dzić czy posia­da ona doświad­cze­nie w obsłu­dze dużych pod­mio­tów, czy dys­po­nu­je sie­cią wykwa­li­fi­ko­wa­nych opie­ku­nów, a tak­że zaple­czem i odpo­wied­ni­mi sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Pamiętajmy, że doko­nu­je­my wybo­ru w zakre­sie powie­rze­nia danej fir­mie wie­lo­let­nie­go pro­wa­dze­nia pro­gra­mu,  decy­zji tej nie nale­ży więc podej­mo­wać pochop­nie – doda­je ekspert.

UMOWY

Do 25 paź­dzier­ni­ka 2019 roku każ­dy pra­co­daw­ca ma czas na osta­tecz­ne zawar­cie umo­wy o zarzą­dza­nie uzgad­nia­nej mię­dzy fir­mą a wybra­ną insty­tu­cją finan­so­wą. Natomiast do 12 listo­pa­da br. nale­ży zawrzeć umo­wę o pro­wa­dze­nie PPK, któ­rą pod­pi­su­je pra­co­daw­ca w imie­niu i na rzecz pracownika.

 – Umowa o zarzą­dza­nie PPK musi zostać zawar­ta w for­mie elek­tro­nicz­nej nie póź­niej niż na 10 dni robo­czych przed dniem, w któ­rym pra­co­daw­ca jest obo­wią­za­ny zawrzeć umo­wę o pro­wa­dze­nie PPK. Jeśli tego nie zro­bi, otrzy­ma pisem­ne wezwa­nie do zawar­cia w ter­mi­nie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia wezwa­nia, umo­wy o zarzą­dza­nie PPK. Po pod­pi­sa­niu oby­dwu umów, będzie moż­li­wa zmia­na przez uczest­ni­ka fun­du­szu zde­fi­nio­wa­nej daty wła­ści­we­go do jego wie­ku na inny fun­dusz zde­fi­nio­wa­nej daty przez nie­go wybra­ny. Oczywiście każ­dy pra­cow­nik może dobro­wol­nie zrezygnować
z doko­ny­wa­nia wpłat do pro­gra­mu na pod­sta­wie pisem­nej dekla­ra­cji zło­żo­nej pra­co­daw­cy oraz powró­cić do pro­gra­mu w dowol­nym momen­cie. Dodatkowo, pra­co­daw­ca może w przy­szło­ści zmie­nić insty­tu­cję finan­so­wą dla całe­go przed­się­bior­stwa. W tym przy­pad­ku będzie musiał wypo­wie­dzieć wcze­śniej­szą umo­wę i zawrzeć nową o pro­wa­dze­nie PPK w imie­niu i na rzecz swo­ich pra­cow­ni­ków  –
kon­ty­nu­uje mec. Pilarczyk.

USTALENIA KOŃCOWE

Kolejnym kro­kiem jest wybra­nie wyso­ko­ści skła­dek wpła­ca­nych przez pra­co­daw­cę na rzecz pra­cow­ni­ka. Obowiązkowo kwo­ta ta wyno­si 1,5% wyna­gro­dze­nia brut­to pra­cow­ni­ka. Natomiast pra­co­daw­ca może dodat­ko­wo zasi­lić kon­to dobro­wol­ną wpła­tą w wyso­ko­ści do 2,5% wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka. Na koniec nale­ży pomy­śleć o odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niu, któ­re uła­twi gro­ma­dze­nie i archi­wi­zo­wa­nie mate­ria­łów doty­czą­cych PPK oraz pra­cow­ni­ków będą­cych w programie.

Jeśli do tego cza­su pra­co­daw­ca nie speł­ni wszyst­kich narzu­co­nych przez usta­wo­daw­cę ter­mi­nów i nie będzie wpła­cał do PPK nale­ży­tej skład­ki za każ­de­go pra­cow­ni­ka, zapła­ci grzyw­nę w wyso­ko­ści od 1 000 do 1 000 000 zł.

Czy siedmiolatek może już pojechać na kolonie?

Wakacyjne kolo­nie i obo­zy to nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cia dla każ­de­go uczest­ni­ka. Dzieci i mło­dzież roz­wi­ja­ją na nich swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych opie­kunów. Jaki jed­nak jest odpo­wied­ni wiek naszych pociech, aby mogły one w bez­piecz­ny sposób w pełni doświad­czyć takie­go wyjaz­du? To czy dany obóz spodo­ba się dziec­ku może wpły­wać na jego podej­ście do wyjazdów w gro­nie rówie­śników w przy­szło­ści, war­to więc dobrze dopa­so­wać jego wybór do wie­ku i zain­te­re­so­wań nasze­go dziecka.

Kolonie dla dzie­ci w wie­ku od 7 lat to nie tyl­ko gry i zaba­wy, ale tak­że tema­tycz­ne zaję­cia zapro­jek­to­wa­ne z myślą o naj­młod­szych, któ­re roz­wi­ja­ją w uczest­ni­kach róż­ne pasje takie jak pił­ka noż­na czy taniec, ale przede wszyst­kim uczą ich samo­dziel­no­ści i two­rze­nia nowych rela­cji z rówieśnikami.

Wszystkie ele­men­ty  obo­zu two­rzo­ne są z myślą o potrze­bach naj­młod­szych dzie­ci. Specjalnie dobra­na kadra – rekru­to­wa­na spo­śród nauczy­cie­li klas wcze­snosz­kol­nych, z doświad­cze­niem w pra­cy z tą gru­pą wiekową-  czu­wa  nad tym aby wszyst­kie aktyw­no­ści odby­wa­ły się w peł­nym bez­pie­czeń­stwie, w miłej i kole­żeń­skiej atmos­fe­rze. Również sama struk­tu­ra obo­zu jest inna niż w przy­pad­ku wyjaz­du orga­ni­zo­wa­ne­go dla star­szych dzie­ci. Grupy, w któ­rych malu­chy bawią się i uczą są zde­cy­do­wa­nie mniej licz­ne niż te u ich star­szych kole­gów, jest to nie­zbęd­ne przy wyjaz­dach z tak mały­mi dzieć­mi. Obiekty są bar­dzo sta­ran­nie dobie­ra­ne pod wzglę­dem warun­ków zakwa­te­ro­wa­nia i bez­pie­czeń­stwa, ale tak­że pod wzglę­dem loka­li­za­cji w cie­ka­wych i pięk­nych miejscach.

Jeśli Twoje dziec­ko uwiel­bia sport, taniec bądź sztu­ki pla­stycz­ne pierw­szy wyjazd bez mamy i taty może oka­zać się dla nie­go życio­wą przy­go­dą, z któ­rej wycią­gnie wie­le dobre­go, roz­wi­nie swo­je pasje i talen­ty, a tak­że nauczy się budo­wać rela­cje mię­dzy­ludz­kie oraz posta­wi pierw­sze kro­ki w dro­dze do samo­dziel­no­ści dosko­na­le się przy tym bawiąc!

- W kolo­niach dla naj­młod­szych, czy­li w Klubie Urwisa Almatur uczest­ni­cy sta­wia­ją pierw­sze kro­ki na swo­jej dro­dze do samo­dziel­no­ści, nawią­zu­ją nowe przy­jaź­nie i zna­jo­mo­ści z rówie­śni­ka­mi, a tak­że uczą się zarad­no­ści w codzien­nym życiu obo­zo­wym oraz poprzez uczest­nic­two w zróż­ni­co­wa­nych zaba­wach, zada­niach i przy­go­dach, kie­dy wcie­la­ją się w cza­ro­dziejów, ryce­rzy, przy­rod­ników czy detek­tywów. Klub Urwisa jest ide­al­nym miej­scem dla dziec­ka do roz­wo­ju poprzez świet­ną zaba­wę w bez­piecz­nym oto­cze­niu. Z każ­dym rokiem licz­ba naj­młod­szych dzie­ci na naszych wyjaz­dach rośnie – mówi Mirosław Sikorski, pre­zes Almatur.

 

Powitaj lato z Romance TV!

Czerwiec w Romance TV to przede wszyst­kim czas „Letnich roman­sów” na któ­re sta­cja zapra­sza już od 22 czerw­ca w każ­dą sobo­tę o godz. 21:55. Na przy­wi­ta­nie waka­cji Romance TV zapre­zen­tu­je pre­mie­rę „Lato na Majorce” (22.06) oraz „Lato w Alzacji” (29.06). Z oka­zji Dnia Ojca Romance TV zapra­sza na spe­cjal­ny cykl „Ojcowskie rado­ści i smut­ki” z pre­mie­rą „Tata sam w domu” (23.06) o godz. 20:00.

Letnie roman­se w Romance TV

Nadchodzi lato, czy­li czas waka­cyj­nej bez­tro­ski i gorą­cych uczuć. W każ­dą sobo­tę, począw­szy od 22 czerw­ca, o godzi­nie 21:55 widzo­wie Romance TV będą mie­li oka­zję zanu­rzyć się w świat miło­snych unie­sień. Zaczynamy od pre­mie­ry fil­mu „Lato na Majorce”.

Victoria Körner lądu­je na Majorce, jed­nak tym razem nie przy­le­cia­ła na urlop. Victoria i Nico są w trak­cie roz­wo­du. Mają spo­tkać się z nota­riu­szem w spra­wie sprze­da­ży domu, co ofi­cjal­nie ma zakoń­czyć ich zwią­zek. Para już od 10 lat żyje w sepa­ra­cji. Po roz­sta­niu Vicky wró­ci­ła z cór­ką do Hamburga, a Nico urze­czy­wist­niał na Majorce swo­je marze­nia o pro­wa­dze­niu restau­ra­cji. Teraz oka­zu­je się, że daw­na miłość powo­li się odradza…

Tydzień póź­niej, 29 czerw­ca o godz. 21:55 zapra­sza­my na „Lato  w Alzacji”.

By ode­brać spa­dek Jeanine jedzie do alzac­kiej wio­ski, w któ­rej spę­dzi­ła dzie­ciń­stwo. Jej wuj pro­wa­dzi tam sta­ry zakład szew­ski. Stojący obok dom ma się wkrót­ce stać wła­sno­ścią Jeanine. Dziewczyna pla­no­wa­ła spę­dzić w Alzacji tyl­ko kil­ka dni, jed­nak zmie­nia decy­zję, kie­dy pozna­je out­si­de­ra Marca…

Świętuj Dzień Ojca z Romance TV!

Rola taty nie zawsze jest łatwa i wdzięcz­na. Przekonali się o tym boha­te­ro­wie fil­mów przy­go­to­wa­nych przez Romance z oka­zji Dnia Ojca. 23 czerw­ca od godzi­ny 12:35 Romance TV wyemi­tu­je sześć kome­dii roman­tycz­nych, w któ­rych wszyst­ko krę­ci się wokół rela­cji ojców i ich pociech. Widzowie obej­rzą hity fil­mo­we, jak „Inga Lindström: Człowiek uczy się przez całe życie”, „Katie Fforde: Mój syn i jego ojco­wie”, „Kubańska narze­czo­na”, „Jak wygrać woj­nę z pie­lu­cha­mi”, „Tatusiów nigdy za wiele”.

Z oka­zji Dnia ojca Romance TV poka­że pre­mie­rę świet­nej kome­dii „Tata sam w domu”.

W dniu rocz­ni­cy ślu­bu Theo i Gabi docho­dzi do skan­da­lu. Najpierw Theo obra­ża swo­je wnu­ki, a potem – opróż­niw­szy kil­ka kie­lisz­ków wina – zarzu­ca swo­jej żonie, że przez ostat­nie lata nad­mier­nie przy­ty­ła… Pozorna rodzin­na har­mo­nia gwał­tow­nie się koń­czy, a naj­więk­sze nie­szczę­ścia są dopie­ro przed nimi…

Babski wieczór z „Oszustkami” podczas czerwcowego Ladies Night!

Już 13 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie przed waka­cja­mi Ladies Night, czy­li wyjąt­ko­wy wie­czór w Cinema City, zare­zer­wo­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie dla pań! Tym razem na ekra­nach zoba­czy­my przed­pre­mie­ro­wo kome­dię „Oszustki”. Oprócz fil­mu cze­ka­ją kon­kur­sy z nagro­da­mi oraz powi­tal­ne upo­min­ki. Bilety są już dostęp­ne w kasach oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/ladies-night.

Wieczór z Ladies Night to ide­al­ny moment na spę­dze­nie cza­su w gro­nie przy­ja­ció­łek, przy dobrym fil­mie i kino­wych przekąskach.

Na ostat­nim przed waka­cja­mi wyda­rze­niu zapre­zen­to­wa­na zosta­nie naj­now­sza kome­dia „Oszustki” z udzia­łem zna­ko­mi­tej Anne Hathaway, Rebel Wilson oraz Alexa Sharpa. Młody milio­ner sta­nie się obiek­tem rywa­li­za­cji dwóch oszu­stek, zara­bia­ją­cych na życie wyłu­dza­niem pie­nię­dzy od zamoż­nych męż­czyzn. Wybierz się na Ladies Night do kina Cinema City z przy­ja­ciół­ką, mamą czy sio­strą i zobacz wyczy­ny głów­nych boha­te­rek, któ­re pusz­czą face­tów z torbami.

Wydarzenie odby­wa się cyklicz­nie, raz w mie­sią­cu, od stycz­nia do czerw­ca oraz od wrze­śnia do listo­pa­da, w wybra­ny czwar­tek mie­sią­ca o godz. 19.30 w 19 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.