Zacznij świętować Dzień Kobiet razem z Cinema City!

Kolejny wyjąt­ko­wy wie­czór przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Pań  przez Cinema City w ramach cyklu „Ladies Night” odbę­dzie się już 7 mar­ca o godzi­nie 19:30, w przed­dzień Dnia Kobiet. To ide­al­na oka­zja, by roz­po­cząć świę­to­wa­nie w gro­nie przy­ja­ció­łek! Tego wie­czo­ru oprócz przed­pre­mie­ro­we­go poka­zu fil­mu Całe szczę­ście” na uczest­nicz­ki cze­kać będą powi­tal­ne upo­min­ki i kon­kur­sy. Bilety są dostęp­ne w kasach oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/ladies-night.

Ladies Night to wie­czór pełen emo­cji, nie tyl­ko tych fil­mo­wych! Tego dnia Panie mogą spę­dzić czas w kobie­cym gro­nie, uczest­ni­czyć w kon­kur­sach i wygry­wać nagro­dy. Podczas naj­bliż­szej impre­zy zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny naj­now­szy film twór­ców „Listów do M.3” i „Podatku od miło­ści” – kome­dia roman­tycz­na „Całe szczęście”.

Wakacyjna miłość w zupeł­nie nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ściach – „Całe szczę­ście” to peł­na uro­ku, pol­ska kome­dia roman­tycz­na, któ­ra nie tyl­ko wzru­szy, ale i roz­ba­wi do łez! Życie Roberta, upo­rząd­ko­wa­ne­go muzy­ka z orkie­stry sym­fo­nicz­nej, w któ­re­go rolę wcie­la się Piotr Adamczyk, ule­ga kom­plet­nej zmia­nie, gdy na hory­zon­cie poja­wia się peł­na ener­gii i uro­ku popu­lar­na gwiaz­da fit­ness Marta (Roma Gąsiorowska). Wychowujący samot­nie dzie­się­cio­let­nie­go syn­ka Filipa (Maks Balcerowski) Robert, onie­śmie­lo­ny uro­kiem Marty musi pogo­dzić swo­je rodzi­ciel­skie obo­wiąz­ki i dopa­so­wać spo­koj­ną przy­stań do ener­gicz­nej, odno­szą­cej suk­ce­sy kobie­ty. Dwa róż­ne cha­rak­te­ry, spoj­rze­nia na miłość i życie. Dlaczego los ich połą­czył? Czy uda im się dojść do poro­zu­mie­nia i wspól­nie odna­leźć „Całe szczęście”?

Ladies Night to cyklicz­na impre­za, któ­ra odby­wa się raz w mie­sią­cu, od stycz­nia do czerw­ca oraz od wrze­śnia do listo­pa­da, w wybra­ny czwar­tek mie­sią­ca o godz. 19.30 w 19 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Pierwszy ScreenX w Cinema City w Polsce!

Cineworld, wła­ści­ciel Cinema City uru­cha­mia 100 loka­li­za­cji ScreenX w USA i Europie

W czerw­cu 2018 r. CJ 4DPLEX ogło­si­ło part­ner­stwo z Cineworld Group doty­czą­ce otwo­rze­nia 100 loka­li­za­cji ScreenX w 10 róż­nych kra­jach: USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu oraz w sied­miu innych kra­jach euro­pej­skich w tym w… Polsce! Już wkrót­ce pol­scy widzo­wie będą mogli poczuć głę­bię fil­mu, dzię­ki 270-stopniowej pano­ra­micz­nej pro­jek­cji fil­mów, któ­ra roz­sze­rza ekran do ścian sali kino­wej, zapew­nia­jąc widzom jak naj­bar­dziej wcią­ga­ją­ce wrażenia. 

ScreenX to pierw­szy na świe­cie sys­tem multi-projekcji, któ­ry pozwa­la widzom wyjść poza ramy fil­mo­we­go ekra­nu, wyświe­tla­jąc obraz na ścia­nach kin. Został stwo-rzony w 2012 roku przez CJ CGV, część południowo-koreańskiego kon­glo­me­ra­tu CJ Group, jako jeden z ewo­lu­ują­cych w bran­ży for­ma­tów następ­nych kin”, obok 4DX, świa­to­we­go lide­ra mul­ti­sen­so­rycz­nej tech­no­lo­gii kino­wej z efek­ta­mi ruchu i śro­do­wi­ska. ScreenX pozwa­la widzom prze­żyć doświad­cze­nie poza kadrem ekra­nu fil­mo­we­go, wyko­rzy­stu­jąc autor­ski sys­tem, któ­ry roz­sze­rza obra­zy fil­mów fabu­lar­nych i rekla­my pre-show, two­rząc wcią­ga­ją­cy, pano­ra­micz­ny, 270-stopniowy for­mat, któ­ry wyświe­tla się na trzech ścia­nach kin. Do tej pory ScreenX został zain­sta­lo­wa­ny na ponad 142 ekra­nach na całym świe­cie, w tym 86 ekra­nach w Korei Południowej; 44 ekra­nach w Chinach; 3 w Stanach Zjednoczonych; 4 w Turcji; 2 w Wietnamie i 1 w Tajlandii, Japonii i Indonezji. Natomiast już od mar­ca br. widzo­wie w Polsce będą mogli poczuć głę­bię fil­mu, dzię­ki tech­no­lo­gii ScreenX, któ­ra dostęp­na będzie w Cinema City w Galerii Mokotów i doznać zupeł­nie nowe­go kino­we­go doświadczenia!

- Nasza współ­pra­ca z CJ 4DPLEX wykra­cza poza przy­spie­sze­nie insta­la­cji nowych loka­li­za­cji 4DX i ScreenX na całym świe­cie, two­rząc wspól­ną wizję wcią­ga­ją­ce­go kina przy­szło­ści. Dążymy do utrzy­ma­nia wyso­kiej jako­ści śro­do­wi­ska fil­mo­we­go we wszyst­kich naszych loka­li­za­cjach we wszyst­kich regio­nach, a przy­ję­cie naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii kino­wych jest klu­czem do zapew­nie­nia naszym klien­tom jak naj­lep­szej jako­ści – powie­dział Mooky Greidinger, dyrek­tor gene­ral­ny Cineworld Group.

- Cineworld poprzez swo­je inno­wa­cyj­ne dzia­ła­nia wciąż udo­wad­nia, że dobrze wie, czym jest for­mu­ła suk­ce­su. Jesteśmy dum­ni, że może­my two­rzyć part­ner­stwo i jeste­śmy bardzo pod­eks­cy­to­wa­ni, że może­my zaofe­ro­wać rekor­do­wą licz­bę naj­waż­niej­szych wydaw­nictw stu­dyj­nych w coraz więk­szej licz­bie loka­li­za­cji ScreenX, któ­re, jak wie­my, będą zachwy­cać widzów – powie­dział Byung Hwan Choi, CEO CJ 4DPLEX

Na świe­cie ScreenX szyb­ko i sku­tecz­nie zwięk­szył swój zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, poka­zu­jąc zarów­no hol­ly­wo­odz­kie hity, jak i lokal­ne fil­my fabu­lar­ne. Poprzednie tytu­ły z głów­nych hol­ly­wo­odz­kich wytwór­ni, któ­re zosta­ną wyda­ne w for­ma­cie pre­mium to: Król Artur: Legenda Miecza, Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, Kingsman: Złoty Krąg, Czarna Pantera i Rampage, z nad­cho­dzą­cy­mi wyda­nia­mi Ant-Man i Osa, Zakonnica, Aquaman, Shazam! Ale to nie koniec!

To part­ner­stwo ozna­cza zna­czą­cą eks­pan­sję fran­czy­zy ScreenX. Cineworld współ­pra­co­wał wcze­śniej z fir­mą macie­rzy­stą ScreenX, CJ 4DPLEX, aby otwo­rzyć 145 loka­li­za­cji 4DX w USA i Europie. Oznacza to dodat­ko­wy wzrost o 99 ekra­nów z już ist­nie­ją­cych 46 loka­li­za­cji w USA i Europie.

INFORMACJE DODATKOWE O CJ 4DPLEX 

CJ 4DPLEX to pierw­sza na świe­cie fir­ma kino­wa 4D z sie­dzi­bą w Seulu z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi biu­ra­mi w Los Angeles i Pekinie. Firma stwo­rzy­ła 4DX, pierw­szą i wio­dą­cą tech­no­lo­gię kino­wą 4D do fil­mów fabu­lar­nych, zapew­nia­jąc kino­ma­nom wcią­ga­ją­ce wra­że­nia kino­we, któ­re wyko­rzy­stu­ją wszyst­kie pięć zmy­słów, umoż­li­wia­jąc widzom łącze­nie się z fil­ma­mi poprzez ruch, wibra­cje, wodę, wiatr, śnieg, bły­ska­wi­ce, zapa­chy i inne efek­ty spe­cjal­ne, któ­re popra­wia­ją jakość obra­zu na ekra­nie. CJ 4DPLEX ofe­ru­je part­ne­rom wysta­wien­ni­czym sale 4DX wraz z koda­mi 4DX zarów­no w przy­pad­ku naj­więk­szych hol­ly­wo­odz­kich hitów, jak i lokal­nych tytu­łów. Każda sala wypo­sa­żo­na jest w rucho­me sie­dze­nia zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z ponad 20 róż­ny­mi efek­ta­mi i zop­ty­ma­li­zo­wa­ne przez zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych mon­ta­ży­stów, mak­sy­ma­li­zu­jąc uczu­cie zanu­rze­nia się w fil­mie, poza gra­ni­ca­mi  dźwię­ku i obra­zu. Od 2009 roku w 4DX wyświe­tlo­no ponad 520 hol­ly­wo­odz­kich i lokal­nych tytu­łów. Od maja 2018 roku ponad 62,800 fote­li 4DX dzia­ła w 524 salach w 59 kra­jach. CJ 4DPLEX został uzna­ny za Najbardziej Innowacyjną Firmę 2017 roku w dzie­dzi­nie wyda­rzeń na żywo przez Fast Company, a jego tech­no­lo­gia zosta­ła wyróż­nio­na srebr­ny­mi nagro­da­mi Edison w kate­go­rii Media i Komunikacja Wizualna – roz­ryw­ka w 2015 i 2018 roku. Więcej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie www.cj4dplex.com.

Maraton z serialem „Górski lekarz” w Romance TV!

Już w sobo­tę, 23 lute­go Romance TV zapra­sza na mara­ton z seria­lem „Górski lekarz”. Stacja poka­że aż pięć odcin­ków. Start o godz. 21:55.

Weekendowy mara­ton z Górskim lekarzem

Górski lekarz” to best­sel­le­ro­wy serial tele­wi­zyj­ny pro­duk­cji euro­pej­skiej. Jego akcja roz­gry­wa się
w nie­wiel­kiej bawar­skiej miej­sco­wo­ści Ellmau, a głów­nym boha­te­rem jest atrak­cyj­ny chi­rurg, dok­tor Martin Gruber, któ­ry miesz­ka razem z adop­to­wa­ną cór­ką Lilli i bra­tem Hansem. W seria­lu zachwy­ca­ją wido­ki i postać same­go dok­to­ra, zma­ga­ją­ce­go się ze skom­pli­ko­wa­ny­mi przy­pad­ka­mi medycz­ny­mi, a tak­że z pro­ble­ma­mi oso­bi­sty­mi swo­ich pacjentów.

23 lute­go Romance TV poka­że aż pięć odcin­ków „Górskiego leka­rza” – Przykre prze­bu­dze­nie (35)Gorzka praw­da (36)Wina i poku­ta (37)Stracona nadzie­ja (38) oraz Swobodny spa­dek (39). Widzów zapra­sza­my przed tele­wi­zo­ry od godz. 21:55, by śle­dzić losy Martina Grubera i jego rodzi­ny. Natomiast już 25 lute­go o godzi­nie 20:00 zoba­czy­my odci­nek zaty­tu­ło­wa­ny Osobista decy­zja (40).

Produkcja ta jest naj­le­piej oglą­da­nym seria­lem na kana­le Romance TV w 2018 roku. Średnia oglą­dal­ność wybra­nych odcin­ków wyno­si­ła 150 tys. widzów, dając sta­cji udział w oglą­dal­no­ści na pozio­mie 0,9% SHR.

Co zoba­czy­my w sobot­nich odcinkach?

Lisbeth Gruber ma ze syna­mi same kło­po­ty. Całe Ellmau plot­ku­je o Hansie i reje­stra­tor­ce z przy­chod­ni Martina, Nicole. Natomiast Martin zdra­dził Andreę i drę­czą go wyrzu­ty sumie­nia. Nie chce jej okła­my­wać, z dru­giej stro­ny wie, że stra­cił­by ją, gdy­by wyznał praw­dę. Również Hans odwo­dzi go od pomy­słu przy­zna­nia się do zdrady.

W koń­cu jed­nak Hans Gruber i Klara infor­mu­ją rodzi­nę o pla­no­wa­nym ślu­bie. Wszyscy są zachwy­ce­ni. Cieszy się nawet Lilli. Konsultantka ślub­na, Jasmin, ma wszyst­ko pod kon­tro­lą. Nie podo­ba się to zupeł­nie Lisbeth, któ­ra do tej pory była odpo­wie­dzial­na za orga­ni­za­cję wszyst­kich uro­czy­sto­ści. Przygotowania do ślu­bu i wese­la Hansa i Klary powo­li się koń­czą. Martin posta­na­wia oświad­czyć się Andrei. Jedzie do niej, ale po dro­dze zatrzy­mu­je go Hans i pro­si o pomoc.

Martin boi się o życie Andrei. Każe ją prze­wieźć do Hall, żeby wraz z Kahnweilerem zna­leźć przy­czy­nę jej śpiącz­ki. Stan Andrei pogor­szył się na tyle, że musi być natych­miast ope­ro­wa­na. Po ope­ra­cji kobie­ta odzy­sku­je przy­tom­ność i chce wró­cić do domu. Martin zabie­ra ją do siebie.

 

Przedsiębiorco, zabezpiecz swoją firmę przed śmiercią!

Ustawa o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej, któ­ra weszła w życie 25 listo­pa­da 2018 r., wpro­wa­dzi­ła narzę­dzia przej­ścio­we, któ­re nie dają na razie gwa­ran­cji trwa­ło­ści fir­my. Dlatego wła­ści­cie­le jed­no­oso­bo­wych firm oraz wspól­ni­cy spół­ek cywil­nych powin­ni jesz­cze za życia pod­jąć nie­zbęd­ne czyn­no­ści dążą­ce do zapla­no­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia suk­ce­sji. Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia­ją jak przy­go­to­wać fir­mę do suk­ce­sji oraz jakie pro­ble­my mogą się przy tym pojawić.

Celem wpro­wa­dzo­nej usta­wy jest umoż­li­wie­nie funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa na porów­ny­wal­nych zasa­dach, jak za życia jego wła­ści­cie­la, od momen­tu otwar­cia spad­ku do jego podzia­łu. Dzięki temu nie ponie­sie ono istot­nych strat, któ­re były­by zwią­za­ne z prze­ję­ciem wła­dzy przez nowe­go wła­ści­cie­la. Jednakże zanim to nastą­pi, każ­dy przed­się­bior­ca powi­nien przy­go­to­wać plan suk­ce­sji, któ­ra umoż­li­wi mu uda­nie się na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę po prze­ka­za­niu fir­my wska­za­nym spad­ko­bier­com lub sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Planując suk­ce­sję nale­ży wziąć pod uwa­gę jej trzy głów­ne aspek­ty. Pierwszy – wła­sno­ścio­wy – doty­czą­cy mająt­ku, czy­li nie­ru­cho­mo­ści, maszyn, wypo­sa­że­nia czy pojaz­dów; dru­gi – wład­czy – czy­li tytuł oraz funk­cja upraw­nia­ją­ca do fak­tycz­ne­go zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem oraz trze­ci, nie mniej waż­ny, doty­czą­cy spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy, kon­tak­tów, doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści osób zarzą­dza­ją­cych firmą.

- Każdy przed­się­bior­ca powi­nien odpo­wied­nio zabez­pie­czyć suk­ce­sję swo­jej fir­my prze­pro­wa­dza­jąc audyt praw­ny oraz finan­so­wy, a tak­że opra­co­wać dla swo­je­go biz­ne­su plan suk­ce­sji, zawie­ra­ją­cy rów­nież roz­wią­za­nia awa­ryj­ne. Dzięki takie­mu przy­go­to­wa­niu, zarów­no przed­się­bior­ca, jak i jego spad­ko­bier­cy, będą zabez­pie­cze­ni w przy­pad­ku nagłej sytu­acji, kie­dy nie będzie on mógł aktyw­nie pro­wa­dzić biz­ne­su. Opracowany sce­na­riusz powi­nien okre­ślić rolę każ­de­go poko­le­nia w pla­nie roz­wo­ju przed­się­bior­stwa, spo­so­by i for­my prze­ka­za­nia wła­sno­ści i kie­row­nic­twa, a tak­że usta­lić czas doko­na­nia zmia­ny poko­le­nio­wej oraz okre­ślić plan mająt­ku uwzględ­nia­ją­ce­go ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z obcią­że­nia­mi podat­ko­wy­mi. Dzięki temu przed­się­bior­ca unik­nie kon­flik­tów zwią­za­nych z wła­sno­ścią i wła­dzą, a tak­że rywa­li­za­cją mię­dzy spad­ko­bier­ca­mi i rekom­pen­sa­tą mająt­ko­wą – mówi mec. Zuzanna Kostur-Nienartowicz z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Myślenie o zapew­nie­niu suk­ce­sji i dal­szych losach pro­wa­dzo­nej fir­my powin­no rów­nież doty­czyć przej­ścia na eme­ry­tu­rę zapew­nia­ją­ce­go kon­ty­nu­ację dzia­łal­no­ści fir­my, a przede wszyst­kim gwa­ran­tu­ją­ce­go ustę­pu­ją­ce­mu wła­ści­cie­lo­wi dochód na eme­ry­tu­rze, któ­ry będzie czer­pał z fir­my, któ­rą zało­żył i któ­rej poświę­cił całe życie.

- Przedsiębiorca chcąc czer­pać zyski z przed­się­bior­stwa po prze­ka­za­niu go suk­ce­so­ro­wi może je osią­gnąć na wie­le spo­so­bów. Jednym z naj­po­pu­lar­niej­szych jest pozo­sta­wie­nie sobie wła­sno­ści udzia­łów (w spół­kach kapi­ta­ło­wych), a więc dal­szy udział nesto­ra w spół­ce, ale udział tyl­ko kapi­ta­ło­wy i czer­pa­nie zysków z dywi­den­dy. Jest to jed­nak roz­wią­za­nie nie­pew­ne, tym bar­dziej, że przed­się­bior­ca nie ma już wpły­wu na osią­ga­nie zysku. Możliwe jest rów­nież – szcze­gól­nie przy prze­kształ­ca­niu przed­się­bior­cy pro­wa­dzą­ce­go jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą w spół­kę pra­wa han­dlo­we­go – pozo­sta­wie­nie w mająt­ku oso­bi­stym rze­czy lub praw, któ­re są dla funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa nie­zbęd­ne, a któ­re przed­się­bior­ca może udo­stęp­nić spół­ce za wyna­gro­dze­niem. Należy tutaj jed­nak zwró­cić uwa­gę na prze­pi­sy podat­ko­we, w szcze­gól­no­ści zaka­zu­ją­ce doko­ny­wa­nia opty­ma­li­za­cji podat­ko­wej – doda­je ekspertka.

PRZEKAZANIE WŁADZY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

W przy­pad­ku firm rodzin­nych zda­wać by się mogło, iż w sytu­acji prze­pro­wa­dze­nia suk­ce­sji cała pro­ce­du­ra prze­bie­gnie spraw­nie. Jednak w więk­szo­ści przy­pad­ków w dru­gim poko­le­niu nastę­pu­je zaprze­sta­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, co zwią­za­ne jest z bra­kiem odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia oso­by, któ­ra nagle przej­mu­je przed­się­bior­stwo. Dodatkowo mie­sza­nie rela­cji oso­bi­stych w biz­ne­sie pro­wa­dzi naj­czę­ściej do konfliktów.

- W sytu­acji, gdy wła­ści­ciel fir­my chce prze­pro­wa­dzić suk­ce­sję, ale z zacho­wa­niem kon­tro­li wła­ści­ciel­skiej z gwa­ran­cją zysków dla sie­bie, musi roz­wa­żyć roz­dzie­le­nie sfe­ry władz­twa od wła­sno­ści. Może utwo­rzyć odręb­ny pod­miot pod cał­ko­wi­tą kon­tro­lą nesto­ra, w któ­rej będzie sku­piał wła­sno­ści war­to­ścio­wych skład­ni­ków mie­nia fir­my, a z któ­rych suk­ce­sor będzie mógł przez okre­ślo­ny czas korzy­stać na pod­sta­wie zawar­tych umów. Takie roz­wią­za­nie zabez­pie­czy ustę­pu­ją­ce­go wła­ści­cie­la oraz spraw­dzi umie­jęt­no­ści biz­ne­so­we jego zastęp­cy. Dodatkowo, w utwo­rzo­nej spół­ce ope­ra­cyj­nej, zarzą­dza­nej przez suk­ce­so­ra, nestor może zapew­nić sobie udział w radzie nad­zor­czej, a tak­że zacho­wać pakiet kon­tro­l­ny, bądź zagwa­ran­to­wać sobie okre­ślo­ne upraw­nie­nia oso­bi­ste. Dzięki temu biz­nes zosta­nie stop­nio­wo prze­ka­za­ny następ­cy, nie ryzy­ku­jąc utra­ty fir­my – mówi mec. Nikodem Multan z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

ZWOLNIENIE SPADKOBIERCÓW Z PODATKÓW

Do tej pory zwol­nie­nie spad­ko­bier­ców z podat­ku od spad­ków i daro­wizn doty­czy­ło tyl­ko osób bli­sko spo­krew­nio­nych. Natomiast dzię­ki nowej usta­wie o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym zwol­nie­nie to będzie doty­czy­ło wszyst­kich spad­ko­bier­ców w momen­cie przej­mo­wa­nia jed­no­oso­bo­we­go przed­się­bior­stwa. Jednak wpro­wa­dzo­no dwa warun­ki, któ­re nale­ży speł­nić: nale­ży zgło­sić naby­cie naczel­ni­ko­wi urzę­du skar­bo­we­go oraz pro­wa­dzić naby­te przed­się­bior­stwo przez co naj­mniej 2 lata.

- W usta­wie zna­la­zło się rów­nież posta­no­wie­nie wpro­wa­dza­ją­ce nowy rodzaj podat­ni­ka nie­któ­rych podat­ków, jak PIT, VAT, akcy­za. Regulacja ta ma zapew­nić cią­głość roz­li­czeń podat­ko­wych w zakre­sie podat­ków zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Dzięki temu przed­się­bior­stwo w spad­ku będzie mogło posłu­gi­wać się nume­rem NIP zmar­łe­go przed­się­bior­cy – mówi Agata Wleklińska, dorad­ca podat­ko­wy z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Od momen­tu usta­no­wie­nia do dnia wyga­śnię­cia zarzą­du suk­ce­syj­ne­go, zarząd­ca suk­ce­syj­ny  wyko­nu­je pra­wa i obo­wiąz­ki podat­ni­ka oraz płat­ni­ka będą­ce­go przed­się­bior­stwem w spad­ku. Natomiast od chwi­li śmier­ci przed­się­bior­cy do dnia usta­no­wie­nia zarzą­du suk­ce­syj­ne­go lub wyga­śnię­cia upraw­nie­nia do jego powo­ła­nia, bądź w sytu­acji gdy zarząd ten prze­stał peł­nić swo­ją funk­cję i do dnia powo­ła­nia nowe­go zarzą­du, oso­by upraw­nio­ne do doko­ny­wa­nia tzw. czyn­no­ści zacho­waw­czych (tj. mał­żo­nek przed­się­bior­cy, któ­re­mu przy­słu­gu­je udział w przed­się­bior­stwie w spad­ku, spad­ko­bier­ca usta­wo­wy przed­się­bior­cy, spad­ko­bier­ca testa­men­to­wy przed­się­bior­cy lub zapi­so­bier­ca win­dy­ka­cyj­ny, któ­re­mu zgod­nie z ogło­szo­nym testa­men­tem przy­słu­gu­je udział w przed­się­bior­stwie w spad­ku) wyko­nu­ją pra­wa i obo­wiąz­ki podat­ni­ka oraz płat­ni­ka będą­ce­go przed­się­bior­stwem w spadku.

- Przedsiębiorstwo w spad­ku, w przy­pad­ku gdy usta­no­wio­no zarząd suk­ce­syj­ny, wstę­pu­je w prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach pra­wa podat­ko­we­go mająt­ko­we pra­wa i obo­wiąz­ki spad­ko­daw­cy zwią­za­ne z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, z wyjąt­kiem tych praw, któ­re nie mogą być kon­ty­nu­owa­ne na pod­sta­wie odręb­nych ustaw – doda­je ekspertka.

Udana suk­ce­sja świad­czy o moc­nych pod­sta­wach i trwa­ło­ści rodzin­ne­go biz­ne­su. Dlatego war­to zabez­pie­czyć swo­je przed­się­bior­stwo. Brak uprzed­nie­go stwo­rze­nia odpo­wied­nie­go pla­nu naj­czę­ściej dopro­wa­dza do upad­ku przed­się­bior­stwa lub utra­ty nad nim kon­tro­li przez rodzinę.

Sam zapracuj na swoje wakacje – akcja trwa

Marzysz o wyjeź­dzie w waka­cje, ale prze­kra­cza on Twoje moż­li­wo­ści finan­so­we? Żaden pro­blem. Biuro podró­ży Almatur po raz kolej­ny już zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję „Zapracuj na swo­je waka­cje”. Teraz  masz szan­sę na uzy­ska­nie nawet do 500 zł zniż­ki na wyma­rzo­ny obóz waka­cyj­ny. Wystarczy, że wyka­żesz się osią­gnię­cia­mi w nauce lub spo­rcie, zro­bisz jakiś dobry uczy­nek, a cena waka­cyj­ne­go wyjaz­du będzie maleć! Wstań od kom­pu­te­ra, zrób coś poży­tecz­ne­go i prze­żyj waka­cje swo­je­go życia razem z Almaturem.

Każdy mło­dy czło­wiek z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na okres waka­cyj­ny. Jest to czas odpo­czyn­ku, wyjaz­dów, przy­gód i nawią­zy­wa­nia nowych zna­jo­mo­ści. Niestety koszt waka­cyj­ne­go wyjaz­du czę­sto prze­kra­cza finan­so­we moż­li­wo­ści rodzi­ny i nie każ­dy może sobie na to pozwo­lić. Biuro podró­ży Almatur pomy­śla­ło  tak­że o takich oso­bach, prze­pro­wa­dza­jąc  po raz kolej­ny akcję: “Zapracuj na swo­je waka­cje”, dzię­ki któ­rej  kolo­nie lub obo­zy mogą stać się dużo tańsze.

Zasady są pro­ste. Jedyne co trze­ba zro­bić, to … wstać z kana­py i zacząć dzia­łać! Almatur nagra­dza pra­co­wi­tych i aktyw­nych. Dzięki  zgro­ma­dzo­nym zniż­kom waka­cyj­ny wyjazd z Almaturem może być nawet 500 zł tań­szy! Przykładowo: pozmy­wa­nie naczyń to 30 zł zniż­ki. Pomoc oso­bom star­szym? Wyjazd tań­szy o 50 zł. Przejście 5 metrów na rękach to  100 zł mniej od regu­lar­nej ceny. Dyplom lub wyróż­nie­nie w kon­kur­sie? To aż 200 zł zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu biu­ra podró­ży Almatur.  To proste!

Wystarczy zare­je­stro­wać się na stro­nie https://mojewakacje.almatur.pl/ i zamie­ścić link do umiesz­czo­ne­go na Facebooku lub Instagramie zdję­cia lub fil­mu doku­men­tu­ją­ce­go dobry uczy­nek, pomoc domo­wą czy osią­gnie­cie spor­to­we lub nauko­we. Od momen­tu reje­stra­cji jest 14 dni na udo­ku­men­to­wa­nie swo­ich doko­nań. Należy pamię­tać, aby do zdjęcia/filmu dodać hash­ta­gi: #alma­tur i #zapra­cuj­na­wa­ka­cje. Zdjęcia i fil­my zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne i przy­zna­na zosta­nie zniż­ka w zależ­no­ści od aktyw­no­ści. Więcej dobrych uczyn­ków to wię­cej zni­żek.    Maksymalna kwo­ta do uzy­ska­nia przez jed­no dziec­ko to 500 zł. Po przy­zna­niu zniż­ki na maila zosta­je wysła­ny wyge­ne­ro­wa­ny kod, któ­ry nale­ży wpi­sać przy doko­ny­wa­niu rezer­wa­cji. Akcja trwa do 08.03.2019.

“Chcemy, aby każ­dy mło­dy czło­wiek miał oka­zję do wyjaz­du swo­ich marzeń. Robiąc dobre i pro­ste rze­czy moż­na uzy­skać atrak­cyj­ne zniż­ki. Aktywności do wyko­na­nia są zróż­ni­co­wa­ne i z pew­no­ścią każ­dy znaj­dzie coś w czym jest dobry i co upo­waż­nia go do zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu Almaturu. Powodzenia dzie­cia­ki! Czekamy na Wasze zdję­cia i fil­my!” – mówi Mirosław Sikorski, pre­zes zarzą­du Almatur.

Na bie­żą­cy sezon waka­cyj­ny Almatur przy­go­to­wał ponad 100 atrak­cyj­nych pro­po­zy­cji obo­zów i kolo­nii w kra­ju i za granicą.