Pożyczasz – oddawaj, czyli działanie firm windykacyjnych

Jeśli nie wia­do­mo o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­nią­dze. Windykatorzy na gra­ni­cy pra­wa sto­su­ją agre­syw­ne dzia­ła­nia wzglę­dem dłuż­ni­ków, by w kon­se­kwen­cji odzy­skać należ­no­ści. Ciągłe tele­fo­ny, upo­rczy­we smsy, a nawet groź­by są typo­wym dzia­ła­niem bez­względ­nych firm win­dy­ka­cyj­nych, dla któ­rych liczy się tyl­ko zysk. Eksperci z Kancelarii Prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy radzą, jak reago­wać w przy­pad­ku kon­tak­tu z taką fir­mą i jak nie dać się zastraszyć.

WINDYKACJA – MEDIACJA CZY ZASTRASZANIE?

Windykacja jest pew­ną for­mą media­cji pomię­dzy dłuż­ni­kiem, a insty­tu­cją, bądź oso­bą, któ­ra udzie­li­ła pożycz­ki. Przeprowadza ją fir­ma win­dy­ka­cyj­na, któ­ra bez­po­śred­nio kon­tak­tu­je się z dłuż­ni­kiem, czę­sto w celu dopro­wa­dze­nia do ugo­dy pomię­dzy wie­rzy­cie­lem, a oso­bą zadłu­żo­ną. Działanie fir­my win­dy­ka­cyj­nej powin­no przede wszyst­kim opie­rać się na nego­cja­cjach i dia­lo­gu, ale nie­ste­ty bar­dzo czę­sto przyj­mu­je wręcz agre­syw­ną for­mę, naga­by­wa­nia dłuż­ni­ka tele­fo­na­mi, a nawet wizytami.

- W przy­pad­ku nęka­nia przez dzia­ła­ją­cą nie­le­gal­nie fir­mę win­dy­ka­cyj­ną, bar­dzo waż­na jest świa­do­mość prze­pi­sów kar­nych, upraw­nia­ją­cych ludzi do obro­ny. W sytu­acji, gdy stro­ny nie są w sta­nie poro­zu­mieć się mię­dzy sobą, wła­ści­wą for­mą docho­dze­nia należ­no­ści jest skie­ro­wa­nie spra­wy na dro­gę postę­po­wa­nia sądo­we­go. Uporczywe nęka­nie, bądź usi­ło­wa­nie wyłu­dze­nia pie­nię­dzy są naru­sze­nia­mi prze­pi­sów zawar­tych w kodek­sie kar­nym. W skraj­nych przy­pad­kach nale­ży powia­do­mić poli­cję lub pro­ku­ra­tu­rę o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa - mówi mec. Nikodem Multan z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

NIESKUTECZNE ŻĄDANIE ZAPŁATY

9 lip­ca 2018 roku zosta­ła wpro­wa­dzo­na istot­na zmia­na doty­czą­ca przedaw­nie­nia rosz­czeń odno­szą­ca się do tego, po jakim cza­sie żąda­nie zapła­ty pie­nię­dzy może oka­zać się nieskuteczne.

- Ustawodawca doko­nał zmian w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Postępowania Cywilnego, skró­cił pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia z 10 do 6 lat, zaka­zał moż­li­wo­ści docho­dze­nia przedaw­nio­nych rosz­czeń wzglę­dem kon­su­men­ta oraz naka­zał wska­zy­wać w pozwie ter­min wyma­gal­no­ści rosz­cze­nia. Te, jak i pozo­sta­łe zmia­ny do pod­sta­wo­wych kodek­sów mają na celu ucy­wi­li­zo­wa­nie docho­dzeń rosz­czeń przez insty­tu­cje, któ­re zawo­do­wo się tym zaj­mu­ją – doda­je mecenas.

Bezpośrednią, choć nie jedy­ną przy­czy­ną wpro­wa­dze­nia zmia­ny w regu­la­cji była bar­dzo agre­syw­na poli­ty­ka firm win­dy­ka­cyj­nych wzglę­dem dłuż­ni­ków – zarów­no przed­się­bior­ców, jak i kon­su­men­tów. Wejście zmia­ny w życie, mia­ło nie tyl­ko ukró­cić nie­któ­re dzia­ła­nia firm win­dy­ka­cyj­nych, ale przede wszyst­kim chro­nić ludzi przed nękaniem.

Niezależnie od sytu­acji dłu­gi trze­ba spła­cać, jed­nak nale­ży rów­nież wie­dzieć jak one mogą być opro­cen­to­wa­ne, jak dłu­go docho­dzo­ne i jaki­mi meto­da­mi. Wielokrotne, codzien­ne tele­fo­ny do dłuż­ni­ków z żąda­niem zapła­ty, cza­sem nie­ist­nie­ją­cych lub już daw­no przedaw­nio­nych rosz­czeń, nie są pra­wi­dło­wą prak­ty­ką ryn­ko­wą, a czę­sto wręcz nie­le­gal­ną. Dlatego zadłu­żo­ny kon­su­ment powi­nien znać swo­je pra­wa, by nie paść ofia­rą złych prak­tyk windykatorów.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.