Rewolucje podatkowe nie zachwycą przedsiębiorców

Exit tax, zmia­ny w ordy­na­cji podat­ko­wej oraz w leasin­gu – to cze­ka przed­się­bior­ców od 1 stycz­nia 2019 roku. Celem nowej nowe­li ustaw podat­ko­wych ma być uszczel­nie­nie i uła­twie­nie m.in. roz­li­czeń podat­ko­wych, jed­nak czy spodo­ba­ją się one przed­się­bior­com? Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia­ją co dokład­nie się zmieni. 

EXIT TAX

Czyli tzw. poda­tek od wyj­ścia, będzie obcią­żał przede wszyst­kim przed­się­bior­stwa, któ­re mogły­by wypra­co­wać dochód w Polsce, ale prze­no­szą cen­tra­lę fir­my lub jej część za gra­ni­cę, jed­no­cze­śnie zmie­nia­jąc rezy­den­tu­rę podat­ko­wą. Wielkość staw­ki jest usta­la­na w opar­ciu o docho­dy. W przy­pad­ku gdy war­tość prze­no­szo­ne­go biz­ne­su lub jego czę­ści będzie wyż­sza niż 2 mln zło­tych poda­tek będzie wyno­sił 19% od sumy powy­żej owe­go progu.

- Zakazu cał­ko­wi­tej prze­pro­wadz­ki przed­się­bior­stwa nie moż­na wpro­wa­dzić, gdyż ude­rzy­ło­by to w wol­ność pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Natomiast pań­stwo wymy­śli­ło obo­wią­zek zapła­ty podat­ku na rzecz opusz­czo­ne­go kra­ju. Powodem jest dyrek­ty­wa ATAD z 2016 roku, któ­ra naka­zu­je ogra­ni­cze­nie migra­cji podat­ko­wej na tere­nie Unii Europejskiej, przede wszyst­kim do kra­jów o łagod­nej poli­ty­ce fiskal­nej. Jednak wer­sja przy­go­to­wa­na przez pol­skie Ministerstwo Finansów zosta­ła roz­bu­do­wa­na o opo­dat­ko­wa­nie osób fizycz­nych, a całość ma obo­wią­zy­wać już od 1 stycz­nia 2019 roku – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

W tym przy­pad­ku nowy poda­tek będzie doty­czył osób, któ­re wypro­wa­dzą się poza Polskę, a któ­re miesz­ka­ły w niej co naj­mniej 5 lat. Oprócz przy­cho­dów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą poda­tek obej­mie rów­nież wszel­kie akcje, udzia­ły w spół­kach, papie­ry war­to­ścio­we i fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne. W przy­pad­ku mał­żeństw limit będzie liczo­ny łącznie.

- W przy­pad­ku osób fizycz­nych fiskus potrą­ci 3% od war­to­ści nie­zre­ali­zo­wa­nych zysków powy­żej 2 mln zł. Natomiast, gdy moż­li­we jest usta­le­nie war­to­ści podat­ko­wej skład­ni­ków mająt­ku, staw­ka podat­ku będzie wyno­si­ła 19% - doda­je mecenas.

Polska jest aktu­al­nie jed­nym z ostat­nich kra­jów na liście, któ­re muszą wpro­wa­dzić exit tax, a dyrek­ty­wa musi wejść w życie od 2020 roku. Podatek ten obo­wią­zu­je już we wszyst­kich kra­jach tzw. „sta­rej Unii” oraz w Szwajcarii i Luksemburgu.

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

- Kolejną zmia­ną będzie to, iż zosta­nie wpro­wa­dzo­ny obo­wią­zek rapor­to­wa­nia sche­ma­tów podat­ko­wych, m.in. przez dorad­ców podat­ko­wych, rad­ców praw­nych oraz adwo­ka­tów czy pra­cow­ni­ków ban­ków. Już w cią­gu pierw­szych 3 mie­się­cy od wej­ścia w życie usta­wy tzw. pro­mo­to­rzy będą musie­li prze­ka­zać sze­fo­wi Krajowej Administracji Skarbowej pierw­szą infor­ma­cję o sche­ma­tach podat­ko­wych. Dodatkowo będą musie­li wska­zać dane klien­ta za jego zgo­dą. Oczywiście Ministerstwo Finansów prze­ko­nu­je, iż nie zosta­nie naru­szo­na przez to tajem­ni­ca zawo­do­wa dorad­ców, rad­ców i innych eks­per­tów, gdyż każ­dy pro­mo­tor będzie miał pra­wo odmó­wić ujaw­nie­nia danych klien­ta. Natomiast w tej sytu­acji klient sam będzie musiał prze­ka­zać infor­ma­cję o sche­ma­cie podat­ko­wym sze­fo­wi KAS w cią­gu 30 dni. Przede wszyst­kim mini­ster­stwo liczy na to, iż obo­wią­zek ten znie­chę­ci podat­ni­ków i ich dorad­ców do korzy­sta­nia z agre­syw­nych opty­ma­li­za­cji – mówi Adam Gołębiewski z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

W przy­pad­ku naj­więk­szych pod­mio­tów dorad­czych, któ­rych przy­cho­dy prze­kra­cza­ją 8 mln zł, potrzeb­ne będzie wdro­że­nie dodat­ko­wych wewnętrz­nych pro­ce­dur w celu prze­ciw­dzia­ła­nia nie­wy­wią­zy­wa­niu się z obo­wiąz­ku prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o sche­ma­tach podat­ko­wych. Jeśli ich nie wdro­żą zosta­nie nało­żo­na na fir­mę kara w wyso­ko­ści do 2 mln zł.

ZMIANY LEASINGOWE

Zmiany zapo­wia­da­ne przez Ministerstwo Finansów doty­czą­ce samo­cho­dów oso­bo­wych, któ­re mają obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2019 roku, z pew­no­ścią nie przy­pad­ną do gustu przed­się­bior­com, któ­rzy wyko­rzy­stu­ją auta do celów mie­sza­nych tj. pry­wat­nych i służ­bo­wych – w tym przy­pad­ku będą mogli odli­czyć jedy­nie 50% podat­ku od towa­rów i usług (VAT), a do kosz­tów podat­ko­wych zali­czyć jedy­nie poło­wę wydat­ków eks­plo­ata­cyj­nych. Spowoduje to nie­ja­ko zrów­na­nie zasad doty­czą­cych podat­ku docho­do­we­go z podat­kiem VAT. Korzystanie z samo­cho­du oso­bo­we­go wyłącz­nie do celów służ­bo­wych oraz pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­wej ewi­den­cji jego prze­bie­gu pozwo­li zaś na roz­li­cze­nie ponie­sio­nych wydat­ków eks­plo­ata­cyj­nych oraz odli­cze­nie podat­ku VAT w cało­ści. Obecny pro­jekt zmian doty­czy tak­że samo­cho­dów leasingowanych.

- Wybór leasin­gu ope­ra­cyj­ne­go jest naj­bar­dziej atrak­cyj­ny w przy­pad­ku aut o wyż­szej war­to­ści, cho­ciaż przy tań­szych wer­sjach rów­nież może przy­spo­rzyć pew­ne korzy­ści, np. w posta­ci szyb­sze­go roz­li­cze­nia kosz­tów podat­ko­wych. Niemniej jed­nak, z uwa­gi na pla­no­wa­ne pod­nie­sie­nie limi­tu amor­ty­za­cji aut oso­bo­wych z 20 tys. euro do 150 tys. zł, umo­wy leasin­gu stra­cą na opła­cal­no­ści, a wzro­śnie atrak­cyj­ność zaku­pu auta. Oczywiście zmia­nę tę naj­bar­dziej odczu­ją przed­się­bior­cy kupu­ją­cy droż­sze mode­le samo­cho­dów, tj. o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej rów­no­war­tość 150 tys. zł, bowiem do kosz­tów podat­ko­wych będą mogli zali­czyć jedy­nie sumę opłat leasin­go­wych nie­prze­kra­cza­ją­cą tej kwo­ty  – mówi Karla Pejko z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

 ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.