Pyszne nowości w VIP Cinema City!

Klimatyczne lob­by oraz skó­rza­ne, elek­trycz­nie roz­kła­da­ne aż do pozy­cji leżą­cej wygod­ne fote­le, to ide­al­ne warun­ki do oglą­da­nia kino­wych hitów. W połą­cze­niu z prze­ką­ska­mi baro­wy­mi bez ogra­ni­czeń oraz pysz­ny­mi dania­mi cie­pły­mi i zim­ny­mi przy­go­to­wy­wa­ny­mi na miej­scu przez sze­fów kuch­ni, sta­no­wią ide­al­ne połą­cze­nie na wie­czór pełen relak­su i fil­mo­wych emo­cji. Z koń­cem kwiet­nia w stre­fach VIP widzo­wie będą mie­li oka­zję skosz­to­wać nowe­go, wio­sen­ne­go menu. Tym razem do dys­po­zy­cji gości będzie, m.in.: sałat­ka z maka­ro­nem ryżo­wym z warzy­wa­mi i chru­pią­cym tofu, piz­za z dodat­kiem słod­kich oli­wek i cuki­nii oraz deser z man­go z serem śmie­ta­no­wym i bitą śmie­ta­ną z cia­stecz­ka­mi Oreo. To nie koniec sma­ko­wi­tych nowości!

Sala VIP to wyjąt­ko­wy pomysł sie­ci kin Cinema City na miej­sce, w któ­rym moż­na cie­szyć się fil­mem z domiesz­ką luk­su­su. Zaproś przy­ja­ciół, czy rodzi­nę i zor­ga­ni­zuj swo­je uro­dzi­ny, imie­ni­ny lub wie­czór panień­ski oraz kawa­ler­ski. Strefa VIP jest rów­nież ide­al­ną oka­zją do spo­tkań biz­ne­so­wych z kon­tra­hen­ta­mi czy inte­gra­cyj­nych. Pyszna kuch­nia, nie­ba­nal­ne wnę­trza i wcią­ga­ją­cy seans fil­mo­wy spra­wi, że ten dzień będzie wyjąt­ko­wy zarów­no dla Ciebie, jak i Twoich przyjaciół!

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 44 zł lub 52 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Emerytura plus już od maja!

Podczas jed­nej z luto­wych kon­wen­cji Prawo i Sprawiedliwość zapo­wie­dzia­ło pro­jekt tzw. „trzy­na­stej eme­ry­tu­ry”, któ­ra ma sta­no­wić dodat­ko­wą pomoc dla eme­ry­tów i ren­ci­stów. Na począt­ku kwiet­nia Sejm uchwa­lił usta­wę o eme­ry­tu­rze plus, a pierw­sze jej wypła­ty mają nastą­pić od 1 maja br. Ile będzie wyno­sić i komu przysługiwać?

Emerytura Plus, czy­li jed­no­ra­zo­we świad­cze­nia pie­nięż­ne dla eme­ry­tów i ren­ci­stów, ma zostać wypła­co­na w kwo­cie 1100 zł brut­to (oko­ło 888 zł net­to). Będą one przy­słu­gi­wać oso­bom pobie­ra­ją­cym eme­ry­tu­ry i ren­ty w sys­te­mie powszech­nym, czy­li będą nim obję­te eme­ry­tu­ry i ren­ty rol­ni­ków, służb mun­du­ro­wych, eme­ry­tu­ry pomo­sto­we, świad­cze­nia i zasił­ki przed­eme­ry­tal­ne, ren­ty socjal­ne, nauczy­ciel­skie świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne, a tak­że ren­ty inwa­li­dów wojen­nych i woj­sko­wych. Dodatkowo trzy­na­stą eme­ry­tu­rę otrzy­ma­ją rów­nież oso­by pobie­ra­ją­ce rodzi­ciel­skie świad­cze­nia uzu­peł­nia­ją­ce, czy­li tzw. eme­ry­tu­rę matczyną.

- Uprawnionych do otrzy­ma­nia Emerytury Plus będzie ponad 9 mln Polaków. Jak poin­for­mo­wa­ła media Minister rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej będzie to koszt oko­ło 10,8 mld zło­tych. Świadczenia mają zostać sfi­nan­so­wa­ne w ramach zwięk­szo­nych wpły­wów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych oraz Funduszu Pracy, a tak­że w ramach środ­ków pozo­sta­ją­cych w dys­po­zy­cji pozo­sta­łych dys­po­nen­tów poszcze­gól­nych czę­ści budże­to­wych – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Z począt­kiem maja ma nastą­pić wypła­ta „trzy­nast­ki”, co zbie­ga się rów­nież z regu­lar­ną wypła­tą eme­ry­tur i rent. Wiele osób otrzy­mu­je eme­ry­tu­rę zarów­no z ZUS oraz z KRUS, więc czy otrzy­ma­ją podwój­ną wypła­tę świadczenia?

- W sytu­acji kie­dy pra­wa do świad­czeń zbie­ga­ją się i są wypła­ca­ne przez dwa orga­ny, decy­zję wyda oraz wypła­ci pie­nią­dze ZUS. Uprawnionej oso­bie będzie przy­słu­gi­wać jed­no jed­no­ra­zo­we świad­cze­nie pie­nięż­ne – doda­je mecenas.

Co waż­ne, Emerytura Plus nie będzie wli­cza­na do docho­du, o któ­rym mowa w usta­wie o dodat­kach miesz­ka­nio­wych, usta­wie o pomo­cy spo­łecz­nej i usta­wie o pomo­cy pań­stwa w wycho­wy­wa­niu dzie­ci. Dodatkowo nie trze­ba będzie skła­dać spe­cjal­ne­go wnio­sku, ponie­waż będzie ona wypła­ca­na z urzę­du, w takiej samej for­mie w jakiej jest pobie­ra­na regu­lar­na emerytura.

 

Premiera 10. sezonu „Górskich ratowników”!

Już 23 kwiet­nia Romance TV zapra­sza na pre­mie­rę 10. sezo­nu „Górskich ratow­ni­ków”. W nowych odcin­kach uwiel­bia­ne­go przez widzów seria­lu zoba­czy­my jesz­cze wię­cej nie­bez­piecz­nych akcji ratun­ko­wych i pozna­my dal­sze losy człon­ków zespo­łu. Natomiast Wielkanoc w Romance TV upły­nie pod zna­kiem sil­nych kobiet, któ­rych histo­rie sta­cja zapre­zen­tu­je w cyklu „Kobiety kro­czą swo­ją drogą”.

Przygody „Górskich ratow­ni­ków” w 10. sezo­nie serialu

23.04 na ante­nę powró­cą sym­pa­tycz­ni człon­ko­wie zespo­łu ratow­nic­twa gór­skie­go, któ­rzy w malow­ni­czej Styrii nie tyl­ko wal­czą o życie i bez­pie­czeń­stwo ludzi, ale też o praw­dzi­wą miłość… Widzowie Romance TV będą mogli śle­dzić ich poczy­na­nia od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 21:00.

Co w nowych odcinkach?

Zespół bie­rze udział w kolej­nej nie­bez­piecz­nej akcji. Ratownikom uda­je się spek­ta­ku­lar­ne pod­ję­cie z liny, jed­nak ura­to­wa­ny męż­czy­zna dopusz­cza się despe­rac­kie­go czy­nu – jesz­cze w powie­trzu otwie­ra karabinek
i spa­da w prze­paść. Wszelkie pró­by odna­le­zie­nia go oka­zu­ją się bez­sku­tecz­ne, ponie­waż Klemens wca­le nie chce zostać odna­le­zio­ny… Podczas wspi­nacz­ki tra­ci życie Aleksander, przy­ja­ciel Lary. Kobiecie zosta­ją posta­wio­ne zarzuty.

W dru­gim odcin­ku Markus wraz z małą Mią urzą­dza się w gospo­dar­stwie Emilii. Pomagają mu w tym zarów­no Emilia, jak i Franz. Mia czu­je się tam dosko­na­le. Tylko Tobiasz nie wyka­zu­je żad­ne­go entu­zja­zmu, co więcej
– jest nie­za­do­wo­lo­ny. Natomiast Katharina chce koniecz­nie poroz­ma­wiać z Markusem. Pragnie prze­ka­zać mu bar­dzo waż­ną infor­ma­cję, ale nie potra­fi zna­leźć odpo­wied­nie­go momen­tu, tym bar­dziej, że Markus cały czas pochło­nię­ty jest zagi­nię­ciem Klemensa.

Wielkanoc w Romance TV to czas sil­nych kobiet

W świę­ta Romance TV zapre­zen­tu­je histo­rie nie­prze­cięt­nych kobiet, któ­re mia­ły siłę, odwa­gę i nie­złom­ną wolę, by reali­zo­wać cele i marze­nia oraz wal­czyć o swo­je szczę­ście, pomi­mo prze­ciw­no­ści losu
i nie­sprzy­ja­ją­cych cza­sów. Od Kathariny von Bora, jed­nej z naj­waż­niej­szych posta­ci cza­sów refor­ma­cji, poprzez tra­ge­dię Anny Kareniny, bohater­ki powie­ści Lwa Tołstoja oraz wzru­sza­ją­ce losy naj­słyn­niej­szej peda­gog świa­ta, Marii Montessori, aż po naj­star­szy rzym­ski dom mody i wybo­istą dro­gę do suk­ce­su sióstr Fontana: Micol, Zoe i Giovanna. Emisja fil­mów od 19 do 22 kwiet­nia, o godz. 21:55 (wyjąt­ko­wo 21 kwiet­nia o godz. 20:00).

Maraton Avengers w Cinema City zbliża się wielkimi krokami!

Wyjątkowa fabu­ła, wcią­ga­ją­cy, pełen akcji sce­na­riusz, a do tego świet­na muzy­ka towa­rzy­szą­ca wal­kom o losy Ziemi – to gwa­ran­to­wa­na daw­ka emo­cjo­nu­ją­cych prze­żyć, jakich widz może doświad­czyć pod­czas sean­su! Maraton Avengers jest dosko­na­łą pro­po­zy­cją dla wszyst­kich fanów fil­mów science-fiction two­rzo­nych na pod­sta­wie serii kul­to­wych komik­sów Marvel Comics.

Podczas wyda­rze­nia w Cinema City wyświe­tlo­ne zosta­ną dwie ostat­nie czę­ści kul­to­wych Avengers. „Avengers: Wojna bez gra­nic”, przed­sta­wia super­bo­ha­te­rów wal­czą­cych z potęż­nym Thanosem, któ­ry pra­gnie doko­nać maso­wej zagła­dy. Avengersi będą musie­li poświę­cić wszyst­ko, by poko­nać tyra­na. Ale to jesz­cze nie koniec! Kolejnym sean­sem będzie pre­mie­ro­wa część „Avengers: Koniec gry”, uka­zu­ją­ca dal­sze losy sza­lo­ne­go Thanonsa. Widzowie będą świad­ka­mi zacię­tej wal­ki super­bo­ha­te­rów z bez­względ­ną posta­cią, któ­ra zdo­ła­ła wyma­zać poło­wę życia we Wszechświecie. Czeka nas praw­dzi­we star­cie na śmierć i życie! Jak zakoń­czy się osta­tecz­ny poje­dy­nek Mścicieli z pod­stęp­nym Thanosem? Dowiesz się w Cinema City pod­czas fil­mo­we­go Maratonu już 24 kwiet­nia o godzi­nie 18:30 w wybra­nych kinach Cinema City oraz w salach IMAX o 16:15.

Widzowie będą mogli obej­rzeć seans w naj­lep­szej jako­ści w wybra­nych kinach Cinema City rów­nież w salach IMAX®. Film wyświe­tla­ny na pano­ra­micz­nym ekra­nie, z kry­sta­licz­nie czy­stym obra­zem, o zwięk­szo­nej jasno­ści, głę­bi kolo­rów i kon­tra­ście pozwo­li jesz­cze moc­niej poczuć emo­cje super­bo­ha­te­rów. Natomiast oso­by ocze­ku­ją­ce nie­co więk­szej daw­ki odprę­że­nia ser­decz­nie zapra­sza­my do wyjąt­ko­wej sali VIP, w któ­rej będą mogły delek­to­wać się smacz­nym jedze­niem, przy­rzą­dzo­nym na miej­scu przez sze­fów kuch­ni. Do dys­po­zy­cji widzów już na 30 minut przed sean­sem będą cie­płe i zim­ne dania, sałat­ki, dese­ry oraz napo­je. Widzowie stre­fy VIP będą mogli podzi­wiać intry­gu­ją­ce zma­ga­nia Avengersów przy ulu­bio­nych kino­wych prze­ką­skach oraz w nie­zwy­kle wygod­nych, elek­trycz­nie regu­lo­wa­nych fote­lach premium.

Nie zwle­kaj! 2 kwiet­nia ruszy­ła przed­sprze­daż bile­tów! Spędź ten wie­czór w obec­no­ści fan­ta­stycz­nych boha­te­rów. Przekonaj się sam jak zakoń­czy się zacię­ta walka!

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 44 zł lub 52 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Romance TV w otwartym oknie dla abonentów Cyfrowego Polsatu

Od 1 kwiet­nia do 5 maja 2019 r. abo­nen­ci Cyfrowego Polsatu, od Pakietu Darmowego HD, któ­rzy nie mają w swo­im pakie­cie kana­łu Romance TV HD, będą go mogli oglą­dać bez dodat­ko­wych opłat, na pozy­cji 145. Co wię­cej, w ser­wi­sie IPLA dostęp­ny będzie 9. sezon seria­lu „Górscy ratow­ni­cy”, a tak­że przed­pre­mie­ro­wo odcin­ki naj­now­sze­go, 10. sezo­nu, któ­re na kana­le linio­wym będą emi­to­wa­ne dopie­ro od 23.04.

Przez ponad mie­siąc abo­nen­ci Cyfrowego Polsatu będą mogli oglą­dać wio­sen­ne pro­po­zy­cje kana­łu Romance TV, nawet jeśli nie mają go w swo­im abo­na­men­cie. Od 19.04 sta­cja zapra­sza na wyjąt­ko­wy wiel­ka­noc­ny cykl „Kobiety kro­czą swo­ją dro­gą” z pre­mie­ra­mi fil­mo­wy­mi „Anna Karenina” (20.04, godz. 21:55) i Atelier Fontana (22.04, godz. 21:55). Natomiast od 23 kwiet­nia na kana­le Romance TV rusza 10. sezon uwiel­bia­ne­go przez widzów seria­lu „Górscy ratow­ni­cy”. Dodatkowo od 5.04. dostęp­ny będzie 9. sezon seria­lu, a tak­że naj­now­sze odcin­ki 10. sezo­nu będzie moż­na obej­rzeć przed­pre­mie­ro­wo w ser­wi­sie IPLA. Romance TV dostęp­ny będzie na deko­de­rze (poz. 145) i w ser­wi­sie Cyfrowy Polsat GO.

Świąteczny blok fil­mo­wy w Romance TV

Wielkanoc w Romance TV to czas sil­nych kobiet. Widzowie pozna­ją histo­rie boha­te­rek, któ­rych ogrom­ne osią­gnię­cia spra­wi­ły, że sta­ły się one legen­da­mi: Katarzyna Luther, Anna Karenina, Maria Montessori i sio­stry Fontana. Kobiety, któ­re całe życie poświę­ci­ły urze­czy­wist­nia­niu swo­ich marzeń i reali­za­cji celów, przy czym wyka­za­ły się żela­zną wolą i odpor­no­ścią na prze­ci­wień­stwa losu. W ich życiu nie zabra­kło też wal­ki o swo­je pry­wat­ne szczę­ście. Stacja zapre­zen­tu­je ich nie­sa­mo­wi­te życio­ry­sy od piąt­ku 19 kwiet­nia do ponie­dział­ku 22 kwiet­nia, o godz. 21:55 (wyjąt­ko­wo 21.04 o godz. 20:00).

 

Kolejne przy­go­dy „Górskich ratow­ni­ków” w 10. sezo­nie serialu

 

Już od 23 kwiet­nia, od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 21:00 Romance TV zapra­sza na pre­mie­ro­we odcin­ki 10. sezo­nu popu­lar­ne­go seria­lu. Na widzów cze­ka­ją mro­żą­ce krew w żyłach akcje ratun­ko­we. W nowym sezo­nie odważ­ni człon­ko­wie zespo­łu ratow­nic­twa gór­skie­go w malow­ni­czej Styrii wal­czą o życie i bez­pie­czeń­stwo ludzi, ale rów­nież prze­ży­wa­ją swo­je pry­wat­ne roz­ter­ki i sta­ra­ją się o praw­dzi­wą miłość…