Bogactwo kobiety zaczyna się w głowie

Stan port­fe­la może odzwier­cie­dlać prze­ję­te sche­ma­ty funk­cjo­no­wa­nia rodzi­ców i spo­so­by gospo­da­ro­wa­nia budże­tem domo­wym. Przyjrzenie się im i zacho­wa­nie tych, któ­re słu­żą dobrej pas­sie, pozwo­li zwięk­szyć stan kon­ta. Błędne prze­ko­na­nia wynie­sio­ne z domu, brak porząd­ku emo­cjo­nal­ne­go oraz nie­wła­ści­we inten­cje to naj­waż­niej­sze czyn­ni­ki odpo­wie­dzial­ne za sto­su­nek do pie­nię­dzy oraz ilość zgro­ma­dzo­nych środ­ków pie­nięż­nych. Jak się ich pozbyć, opo­wia­da Lea M. Pyć-Leszczuk, autor­ka książ­ki „Świadoma Bogini. Jak zdo­być wszyst­ko i być szczęśliwą”. 

Stop sche­ma­tom

Posiadanie satys­fak­cjo­nu­ją­cych środ­ków na kon­cie zale­ży od kil­ku waż­nych kwe­stii, któ­re uwa­run­ko­wa­ne są głę­bo­ko zako­rze­nio­ny­mi uprze­dze­nia­mi zdo­by­ty­mi w dzie­ciń­stwie. Jakie mogą to być sche­ma­ty myślo­we i co jest za nie odpo­wie­dzial­ne? Do bycia boga­tym potrzeb­ny jest ogrom­ny mają­tek – dla­cze­go sta­rać się o wzbo­ga­ce­nie, sko­ro nie­wie­le się posia­da? Bogaci ludzie są źli – a rodzi­ce powin­ni zawsze dawać dobry przy­kład. Kobieta ma zająć się domem i dzieć­mi, karie­rę pozo­sta­wić mężo­wi – typo­wa styg­ma­ty­za­cja kobiet. To tyl­ko kil­ka przy­kła­dów na błęd­ne uprze­dze­nia funk­cjo­nu­ją­ce w życiu nie­jed­nej kobie­ty. Często wyni­ka­ją one z nie­go­spo­dar­no­ści mat­ki, któ­ra jest przy­kła­dem w doro­słym życiu cór­ki. Świadomość kie­ro­wa­nia się zły­mi prze­ko­na­nia­mi pozwa­la pod­jąć pierw­szy krok ku wypra­co­wa­niu odpo­wied­nich zacho­wań w dro­dze ku bogactwu.

Emocjonalny ład

Po upo­ra­niu się z nie­wła­ści­wy­mi uprze­dze­nia­mi waż­ne jest upo­rząd­ko­wa­nie wła­snych emo­cji. Na czym pole­ga porzą­dek emo­cjo­nal­ny w pra­cy zarob­ko­wej? Dla oso­by doj­rza­łej natu­ral­ne jest pra­wo do pra­cy i odpo­czyn­ku, tak­że psy­chicz­ne­go, jak rów­nież sza­cu­nek do nas samych i osób wokół. Stałe dener­wo­wa­nie się na kole­gów z pra­cy, prze­ło­żo­ne­go lub klien­tów nie jest wła­ści­wą dro­gą. Wiązanie z karie­rą i pie­niędz­mi zbyt wie­lu emo­cji to naj­praw­do­po­dob­niej efekt utar­tej per­spek­ty­wy z dzie­ciń­stwa, z któ­rej patrzysz jako dziec­ko z defi­cy­tem tego, cze­go nie dosta­ło od rodzi­ców. W pra­cy poszu­ki­wa­nie tego, cze­go nie doświad­czy­li­śmy w dzie­ciń­stwie, to zamknię­te koło. Za duży­mi zarob­ka­mi nie sto­ją nie­pew­ność czy nie­po­kój, a pozy­tyw­ne motywy.

Znajdź dobry powód

Ważne jest to, jaka inten­cja towa­rzy­szy zara­bia­niu pie­nię­dzy. Jeśli jedy­nie na spła­tę zadłu­żeń i kre­dy­tów czy opła­ty, nie przy­nie­sie odpo­wied­niej moty­wa­cji i zaan­ga­żo­wa­nia. Istotne jest rów­nież wyzna­cze­nie miłe­go sobie celu, marze­nia, któ­re­go zre­ali­zo­wa­nie będzie wyłącz­nie czy­stą przy­jem­no­ścią. Społeczeństwo pra­cu­je, by zara­biać, a przy­sło­wio­wa pra­ca „od pierw­sze­go do pierw­sze­go” nie jest satys­fak­cjo­nu­ją­ca, więc i stan kon­ta nie będzie z regu­ły zado­wa­la­ją­cy. Wyznaczenie przy­jem­ne­go celu to ogrom­ny czyn­nik mobi­li­zu­ją­cy. Jednak okre­śle­nie go może sta­no­wić pro­blem. Wynika on zazwy­czaj z nad­mier­nej kon­tro­li mat­ki, co spra­wia, że cór­ka nie ufa sobie, nie ma kon­tak­tu z wła­sną intu­icją i cze­ka, aż ktoś zade­cy­du­je za nią. Bogata kobie­ta jest pew­na wła­snych prio­ry­te­tów i nie ma wąt­pli­wo­ści co do tego, co ją unieszczęśliwia.

Istnieje jesz­cze wie­le prze­ko­nań oraz spo­so­bów, któ­re uła­twia­ją zara­bia­nie dużych kwot pie­nię­dzy. Znaleźć je moż­na mię­dzy inny­mi w książ­ce „Świadoma Bogini. Jak zdo­być wszyst­ko i być szczę­śli­wą” autor­stwa Lei M. Pyć-Leszczuk. Cenne wska­zów­ki udzie­la rów­nież na swo­im blo­gu swiadomabogini.pl oraz w mediach społecznościowych.