Pierwsze firmy zyskują wsparcie na realizacje nowych inwestycji dzięki ustawie

Z koń­cem czerw­ca 2018 roku weszły w życie prze­pi­sy usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, dzię­ki któ­rym przed­się­bior­cy będą mogli korzy­stać z pomo­cy publicz­nej doty­czą­cej wspar­cia na reali­za­cję nowych inwe­sty­cji na tere­nie całej Polski. Pod koniec br. fir­my zaczę­ły uzy­ski­wać pierw­sze zgo­dy na wspar­cie dzię­ki decy­zjom wyda­nym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy zdra­dza­ją, jaki wpływ na przed­się­bior­stwa będzie mia­ła uzy­ska­na zgoda.

Wsparcie w posta­ci ulg podat­ko­wych jest moż­li­we po speł­nie­niu dwóch pod­sta­wo­wych kry­te­riów: ilo­ścio­we­go, doty­czą­ce­go ponie­sie­nia kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych o okre­ślo­nej wyso­ko­ści oraz jako­ścio­we­go zwią­za­ne­go, m.in. ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem gospo­dar­czym oraz spo­łecz­nym, np. poprzez zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu zatrud­nie­nia czy pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści badawczo-rozwojowej. Jednym z przed­się­biorstw, któ­re uzy­ska­ło pozy­tyw­ną decy­zję o wspar­ciu jest Stalatube sp. z o. o. nale­żą­ca do fiń­skiej gru­py Stalatube.

- Naszym celem, któ­ry przy­świe­cał pod­czas ubie­ga­nia się o decy­zję o wspar­ciu, było utwo­rze­nie nowe­go przed­się­bior­stwa, któ­re będzie zaj­mo­wa­ło się, m.in. prze­twa­rza­niem spa­wa­nych i gię­tych pro­fi­li ze sta­li nie­rdzew­nej, a tak­że ulep­sza­niem ele­men­tów ruro­cią­gów z rur ze sta­li nie­rdzew­nej czy ulep­sza­niem kon­struk­cji spa­wa­nych ele­men­tów. Na szczę­ście uda­ło nam się speł­nić wszyst­kie kry­te­ria i 19 listo­pa­da uzy­ska­li­śmy pozy­tyw­ną decy­zję o wspar­ciu co nas ogrom­nie cie­szy! – mówi przed­sta­wi­ciel fir­my Stalatube sp. z o.o.

Zgodnie z usta­wą wspar­cie udzie­la­ne jest w for­mie zwol­nień podat­ko­wych według okre­ślo­ne­go kry­te­rium inten­syw­no­ści pomo­cy, uza­leż­nio­ne­go od miej­sca ulo­ko­wa­nia inwe­sty­cji. W związ­ku z tym, iż inwe­sty­cja reali­zo­wa­na przez przed­się­bior­stwo znaj­du­je się na tery­to­rium woje­wódz­twa łódz­kie­go pomoc publicz­na będzie wyno­sić 35%.

WPŁYW WSPARCIA NA BIZNES

Dzięki nowym regu­la­cjom usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, moż­li­we jest sko­rzy­sta­nie ze wspar­cia na tere­nie całej Polski, a nie tyl­ko na okre­ślo­ne obsza­ry. Inwestorzy są zachę­ca­ni do loko­wa­nia swo­ich inwe­sty­cji w Polsce. Dodatkowo dzię­ki nim wpro­wa­dza­ją nowe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne oraz tech­no­lo­gicz­ne, a tak­że zwięk­sza­ją dyna­mi­kę eks­por­tu i kon­ku­ren­cyj­ność wytwa­rza­nych wyro­bów, a co naj­waż­niej­sze two­rzą nowe miej­sca pracy.

- Wsparcie dla przed­się­bior­ców udzie­la­ne na reali­za­cję nowej inwe­sty­cji przy­zna­wa­ne jest w for­mie zwol­nie­nia od podat­ku docho­do­we­go, na zasa­dach okre­ślo­nych odpo­wied­nio w prze­pi­sach o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych. System wspar­cia pre­fe­ru­je małych, śred­nich i mikro przed­się­bior­ców, jed­nak­że tak­że duzi przed­się­bior­cy mogą z nie­go sko­rzy­stać, choć oczy­wi­ście wymo­gi im sta­wia­ne są znacz­nie więk­sze. Procedura uzy­ska­nia decy­zji jest łatwiej­sza niż w poprzed­nim sta­nie praw­nym. Po reali­za­cji pierw­sze­go pro­jek­tu może­my stwier­dzić, że fak­tycz­nie wpro­wa­dzo­ne prze­pi­sy sta­no­wią znacz­ne udo­god­nie­nie dla przed­się­bior­ców  – mówi mec. Piotr Pruś z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy, odpo­wie­dzial­ny za pro­jekt Stalatube.

Wielu przed­się­bior­ców z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­ło wej­ścia usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji w życie. Dzięki niej roz­wój gospo­dar­czy Polski zde­cy­do­wa­nie przy­spie­szy, zwięk­szą się docho­dy firm oraz ich pracowników.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy usłu­gi z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go oraz pra­wa podat­ko­we­go. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Czy należy płacić podatek od prezentów?

Jedną z tra­dy­cji Świąt Bożego Narodzenia jest wrę­cza­nie współ­pra­cow­ni­kom oraz part­ne­rom biz­ne­so­wym pre­zen­tów w róż­no­ra­kiej posta­ci. Najczęściej są to pre­mie świą­tecz­ne, dro­gie alko­ho­le czy rze­czy mate­rial­ne, jak pió­ra, bądź pacz­ki sło­dy­czy. Jednak czy od poda­run­ków nie nale­ży odpro­wa­dzić podatku? 

PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW

Na pre­mię świą­tecz­ną cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią każ­dy pra­cow­nik, szcze­gól­nie kie­dy jest to jedy­na pre­mia w cią­gu roku. Jednak, jak od każ­de­go przy­cho­du, nale­ży odpro­wa­dzić od nie­go poda­tek. Wyjątkiem są sytu­acje, kie­dy moż­na zasto­so­wać zwol­nie­nie z podatku.

- Aby pre­zen­ty prze­ka­za­ne dla pra­cow­ni­ków mogły być nie­opo­dat­ko­wa­ne, muszą zostać speł­nio­ne dwa warun­ki. Po pierw­sze pod­czas naby­cia poda­run­ków przez pra­co­daw­cę musia­ło przy­słu­gi­wać mu cho­ciaż czę­ścio­we pra­wo do odli­cze­nia podat­ku, a tak­że pre­zent powi­nien zostać prze­ka­za­ny na cele oso­bi­ste pra­cow­ni­ka. Natomiast poda­run­ki o małej war­to­ści, zosta­ją wyłą­czo­ne z opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem od towa­rów i usług, w momen­cie gdy ich prze­ka­za­nie nastę­pu­je na cele zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą podat­ni­ka. Dodatkowo opo­dat­ko­wa­niu nie będą pod­le­ga­ły poda­run­ki wrę­cza­ne indy­wi­du­al­nie wymie­nio­nym pra­cow­ni­kom o łącz­nej war­to­ści nie prze­kra­cza­ją­cej 100 zł net­to w danym roku podat­ko­wym – mówi mec. Marcin Milczarek, z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Podarunki mają­ce cha­rak­ter pie­nięż­ny lub rze­czo­wy otrzy­ma­ne przez pra­cow­ni­ka ze środ­ków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź z fun­du­szy związ­ków zawo­do­wych są rów­nież zwol­nio­ne z PIT, jeśli nie prze­kra­cza­ją 380 zł rocz­nie. Dodatkowo świad­cze­nia z fun­du­szu socjal­ne­go są zwol­nio­ne ze skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne i zdro­wot­ne. To samo doty­czy pre­zen­tów w for­mie paczek sło­dy­czy lub innych upo­min­ków mają­cych cha­rak­ter rze­czo­wy, któ­re są zwol­nio­ne z opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem dochodowym.

- Natomiast w przy­pad­ku bonów czy talo­nów pra­co­daw­ca musi roz­li­czyć je odpro­wa­dza­jąc zalicz­kę na poda­tek docho­do­wy pra­cow­ni­ka. Źródło ich finan­so­wa­nia nie ma zna­cze­nia – poda­tek nale­ży zapła­cić zarów­no w przy­pad­ku, gdy są finan­so­wa­ne z zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjal­nych oraz z fun­du­szu związ­ków zawo­do­wych. Jednakże wyso­kość zali­czo­ne­go podat­ku zale­ży od ska­li podat­ko­wej, w któ­rej znaj­du­je się obda­ro­wa­ny – doda­je mecenas.

PREZENTY DLA KONTRAHENTÓW

Święta to rów­nież ide­al­ny moment na polep­sze­nie lub utrzy­ma­nie dobrych kon­tak­tów z kon­tra­hen­ta­mi oraz part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, dla­te­go wie­lu przed­się­bior­ców obda­ro­wu­je ich upo­min­ka­mi, np. w posta­ci dro­gie­go alko­ho­lu. Jednak taki poda­ru­nek wywo­łu­je skut­ki podat­ko­we zarów­no u oso­by, któ­ra wrę­cza poda­ru­nek, jak i u obda­ro­wa­nej i w zależ­no­ści od cha­rak­te­ru pre­zen­tu, może zostać obję­ty zwol­nie­niem podatkowym.

- By moż­na było unik­nąć pła­ce­nia podat­ku za poda­ru­nek dla kon­tra­hen­ta muszą zostać speł­nio­ne trzy warun­ki. Po pierw­sze wrę­cza­ny poda­ru­nek musi wią­zać się z pro­mo­cją bądź rekla­mą fir­my przed­się­bior­cy, np. poprzez umiesz­cze­nie logo­ty­pu na danej rze­czy. Po dru­gie, odbior­cą pre­zen­tu nie może być pra­cow­nik przed­się­bior­cy lub współ­pra­cu­ją­ca z nim oso­ba na pod­sta­wie umo­wy zle­ce­nia. Ostatnim warun­kiem jest to, iż war­tość poda­run­ku nie może prze­kro­czyć 200 zł. Jeśli nato­miast przed­się­bior­ca wrę­czy przed­mio­ty nie­zwią­za­ne z cha­rak­te­rem fir­my i nie speł­ni wymie­nio­nych warun­ków, to kon­tra­hent nie będzie mógł sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia podat­ko­we­go. W tym przy­pad­ku war­tość nie­od­płat­ne­go świad­cze­nia zwięk­szy wyso­kość jego przy­cho­du w danym roku podat­ko­wym – kon­ty­nu­uje mecenas.

W sytu­acji, gdy przed­się­bior­ca chce zali­czyć wyda­tek na poda­ru­nek dla kon­tra­hen­ta do kosz­tów podat­ko­wych, musi wyka­zać, że choć­by pośred­nio wpły­wa on na przy­chód wypra­co­wa­ny przez przed­się­bior­stwo. Jednak nie obo­wią­zu­je to w sytu­acji, gdy ewi­dent­nie wyda­tek jest kosz­tem podat­ko­wym, np. momen­cie, gdy zwią­za­ny jest z pro­mo­cją i rekla­mą przedsiębiorcy.

W związ­ku z tym chcąc wrę­czyć pre­zen­ty świą­tecz­ne swo­im pra­cow­ni­kom oraz kon­tra­hen­tom każ­dy przed­się­bior­ca powi­nien zorien­to­wać się zawcza­su jakie wywo­ła to skut­ki podat­ko­we. Powinien prze­my­śleć zarów­no ich for­mę oraz war­tość. Dzięki temu będzie wie­dział, czy poda­run­ki będzie mógł zali­czyć do kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du lub będzie musiał odpro­wa­dzić od nich VAT.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Jadę w góry… grać w Minecraft!

Świat się zmie­nia, a tech­no­lo­gia przej­mu­je ini­cja­ty­wę. Dzisiaj wszyst­ko idzie w cyfro­wą roz­ryw­kę, ozna­cza to, że fir­my orga­ni­zu­ją­ce obo­zy dla dzie­ci i mło­dzie­ży, muszą nadą­żać za naj­now­szy­mi tren­da­mi, aby spro­stać wyma­ga­niom mło­dzie­ży. Rodzice i dzie­ci ocze­ku­ją, że wyjaz­dy będą sta­no­wić nie­ba­nal­ną alter­na­ty­wę dla wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a czę­sto nawet z nią współ­grać. Pojechać do Szczyrku i grać w Minecraft – teraz to możliwe! 

 Almatur sta­ra się być bie­żą­co z ocze­ki­wa­nia­mi mło­dzie­ży, dla­te­go tema­ty obo­zów fir­my czę­sto łączą się z tema­ty­ką wir­tu­al­ną i są w 100% zgod­ne z nowy­mi tren­da­mi wśród mło­de­go poko­le­nia. W tym roku Almatur ofe­ru­je m.in. obo­zy z Minecraftem i obo­zy gamin­go­we, dzię­ki któ­rym dzie­ci mogą wyko­rzy­sty­wać wła­sną kre­atyw­ność, uczyć się i dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści w wir­tu­al­nym świe­cie. To wła­śnie na tych obo­zach, w Szczyrku, dzie­ci mogą poznać nowych przy­ja­ciół , dzie­lić się doświad­cze­niem i pogłę­biać wie­dzę w tym kie­run­ku, któ­ry je inte­re­su­je, bo nie każ­dy marzy o “bia­łym szaleństwie”.

- Jesteśmy pod­eks­cy­to­wa­ni wszyst­ki­mi nowy­mi ofer­ta­mi, które zapla­no­wa­li­śmy na zimę. Jeden z obo­zów przy­go­to­wa­ny jest w opar­ciu o jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych gier tych czasów - Minecraft. Codziennie poru­sza­ne będą tema­ty z dzie­dzi­ny archi­tek­tu­ry i inży­nie­rii. Dzieci nauczą się budo­wy osie­dla i osa­dy, eks­plo­ro­wa­nia tere­nu i jego mody­fi­ka­cji, budo­wy mia­sta i jego póź­niej­sze­go roz­wo­ju. – mówi pre­zes fir­my Almatur, Mirosław Sikorski.

Drugim nowym pomy­słem jest obóz gamin­go­wy, połą­cze­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i spor­to­wej rywa­li­za­cji. Na tym obo­zie prze­go­tu­jesz się do gry zespo­ło­wej i nauczysz się dobrze pro­wa­dzić dru­ży­nę gra­jąc w League of Legends. W CS GO!, poznasz roz­kła­dy map i naj­bar­dziej efek­tyw­ne tak­ty­ki gry, a w roz­gryw­kach FIFA doło­żysz wszel­kich sta­rań, aby to wła­śnie two­ja dru­ży­na zwy­cię­ży­ła. Dodatkowo pro­po­nu­je­my zaję­cia w VR, to naj­now­szy trend na ryn­ku tech­no­lo­gii i gier. Pamiątką z obo­zu będą oso­bi­ście wyko­na­ne oku­la­ry VR, któ­re będzie moż­na zabrać do domu.

Jednak rodzi­ce nie powin­ni się mar­twić, obo­zy z gra­mi uczą pro­jek­to­wa­nia, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji. Uczestnicy nie sie­dzą cały­mi dnia­mi przed ekra­na­mi, popo­łu­dnia­mi cze­ka na nich moc atrak­cji – tur­nie­je gier plan­szo­wych i kar­cia­nych, kara­oke, kalam­bu­ry, dys­ko­te­ki, wie­czo­rek fil­mo­wy, kon­kur­sy z nagro­da­mi. Dołącz do przy­ja­ciół Almaturu i zbie­raj wspo­mnie­nia na całe życie!

Ecovis Milczarek i Wspólnicy Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

Instytut Europejskiego Biznesu ponow­nie doko­nał ana­li­zy wyni­ków finan­so­wych wśród 70 tysię­cy pol­skich przed­się­biorstw. Na ich pod­sta­wie przy­znał tytuł „Mocnej Firmy Godnej Zaufania” tym fir­mom, któ­re wyróż­nia­ją się na ryn­ku ze wzglę­du na swój dyna­micz­ny roz­wój towa­rzy­szą­cy wyso­kiej efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia. W gro­nie lau­re­atów za rok 2017 zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

CHARAKTER KONKURSU

Już od 2014 roku Instytut Europejskiego Biznesu orga­ni­zu­je ple­bi­scyt Mocnej Firmy Godnej Zaufania, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, na pod­sta­wie spra­woz­dań finan­so­wych, przed­się­biorstw zasłu­gu­ją­cych na ów tytuł. Zestawienia, któ­re prze­ka­zy­wa­ne są do Krajowego Rejestru Sądowego ana­li­zo­wa­ne są przez wywia­dow­nie han­dlo­we, któ­re w prze­cią­gu czte­rech lat prze­ana­li­zo­wa­ły już wyni­ki finan­so­we ponad 80 tysię­cy firm.

WSPÓLNY SUKCES

Pośród doce­nio­nych w kon­kur­sie firm zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. Ecovis na co dzień świad­czy usłu­gi praw­ne ofe­ro­wa­ne przed­się­bior­com w Polsce, jak rów­nież wspie­ra fir­my, któ­re swo­je inwe­sty­cje dopie­ro pla­nu­ją. Kancelaria Ecovis Milczarek i Wspólnicy zaj­mu­je się tak­że pomo­cą w zakre­sie pra­wa podat­ko­we­go, due dili­gen­ce oraz wspar­ciem dla firm. Kancelaria nale­ży do mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, wystę­pu­ją­cej w ponad 70 kra­jach na świecie.

- Znalezienie się wśród tylu pre­sti­żo­wych firm, któ­re zosta­ły Mocną Firmą Godną Zaufania 2017 jest dla nas ogrom­nym zaszczy­tem i powo­dem do dumy. Zaufanie naszych klien­tów jest dla nas naj­waż­niej­sze, dla­te­go wciąż dąży­my do coraz lep­szych wyni­ków i nie spo­czy­wa­my na lau­rach – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.