Wakacyjne kino w super cenie!

Nauka, egza­mi­ny, codzien­ne obo­wiąz­ki – rok szkol­ny dobie­ga koń­ca, a wraz z nim roz­po­czy­na­my waka­cyj­ną pro­mo­cję w Cinema City! Już od 1 czerw­ca we wszyst­kich Katowickich kinach Cinema City star­tu­je pro­mo­cja dla stu­den­tów, uczniów oraz młod­szych dzie­ci, któ­re mogą zaku­pić bilet na seans już za 15 zło­tych, nie­za­leż­nie od pory, a tak­że dnia tygo­dnia! Szczegóły w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Koniec z nauką i poran­ną pobud­ką – nade­szły upra­gnio­ne waka­cje! Wyjazdy, spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi – czas na relaks, któ­ry war­to zapla­no­wać w cie­ka­wy, a tak­że roz­ryw­ko­wy spo­sób. Dotychczasowy natłok obo­wiąz­ków unie­moż­li­wiał śle­dze­nie fil­mo­we­go reper­tu­aru? Nic stra­co­ne­go! Czas nad­ro­bić wszyst­kie zaległości!

Seans w tech­no­lo­gii 2D, 3D, a może IMAX? – wybór nale­ży do Ciebie! Tego lata nie­za­leż­nie od pory, a tak­że dnia tygo­dnia cze­ka na Ciebie wie­le atrak­cyj­nych fil­mów, w o wie­le korzyst­niej­szej cenie. Podczas pro­mo­cji we wszyst­kich Katowickich kinach nastą­pi zmia­na cen bile­tów dla uczniów i stu­den­tów, zarów­no w tech­no­lo­gii 2D/3D, jak i  IMAX 2D/3D.

W te upal­ne dni zapra­sza­my do kli­ma­ty­zo­wa­nych sal kino­wych w Cinema City, by w gro­nie przy­ja­ciół oglą­dać naj­now­sze kino­we HITY. Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Skorzystaj z pro­mo­cji, ciesz się latem i nad­ra­biaj fil­mo­we zaległości!

Promocja trwa od 1 czerw­ca do 2 wrze­śnia i pro­wa­dzo­na jest w kinach Cinema City na tere­nie Katowic – Silesia (ul. Chorzowska 107) i Punkt 44 (ul. Gliwicka 44), we wszyst­kie dni tygo­dnia (od ponie­dział­ku do nie­dzie­li).  W ramach pro­mo­cji stu­den­tom i uczniom umoż­li­wia­my zakup bile­tu w cenie 15 zł za bile­ty 2D i 3D oraz w cenie 18zł za bile­ty IMAX 2D i IMAX 3D. Warunkiem sko­rzy­sta­nia z pro­mo­cji jest oka­za­nie waż­nej legi­ty­ma­cji szkol­nej lub stu­denc­kiej. Zasady i regu­la­min pro­mo­cji dostęp­ny na stro­nie www.cinema-city.pl.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Daniel Qczaj ambasadorem Romance TV

Romance TV, naj­bar­dziej kobie­cy kanał w Polsce ma nowe­go amba­sa­do­ra. QCZAJ, czy­li Daniel Józek  QCZAJ pod­bił ser­ca inter­nau­tek i bły­ska­wicz­nie stał się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych tre­ne­rów w kra­ju. Od czerw­ca będzie peł­nił będzie funk­cję amba­sa­do­ra stacji. 

Dbanie o kobie­ty wspól­nym mianownikiem

Romance TV dosko­na­le zna­na jest widzom jako sta­cja kie­ro­wa­na głów­nie do kobiet, któ­re sta­no­wią ponad 80% widow­ni. Kanał sły­nie z takich hitów jak „Górski lekarz”, „Górscy ratow­ni­cy”, „Burza uczuć”, „Statek marzeń”, „Nauczyciel” oraz ekra­ni­za­cji kul­to­wych powie­ści m.in. Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström, Utty Danelli, oraz Katie Fforde. Produkcje na Romance TV przed­sta­wia­ją naj­pięk­niej­sze zakąt­ki świa­ta, a histo­rie zawsze mają szczę­śli­we zakończenie.

- Dla Romance TV oczy­wi­ste było nawią­za­nie współ­pra­cy z QCZAJ’em, gdyż zarów­no dla nie­go jak i dla nas, kobie­ty są naj­waż­niej­sze. Daniel dba o ich zdro­wie fizycz­ne, ale dzię­ki swo­je­mu bez­po­śred­nie­mu i szcze­re­mu podej­ściu, wpły­wa tak­że na samo­po­czu­cie pań, bo nie spo­sób się nie uśmie­chać, gdy go słu­cha­my, oglą­da­my czy z nim ćwi­czy­my. My zawsze doce­nia­my wszyst­kie kobie­ty i spra­wia­my, by po trud­nym dniu, mogły włą­czyć naszą sta­cję i mieć pew­ność, że obej­rzą coś, co je zre­lak­su­je, prze­nie­sie w inne miej­sce i popra­wi humor. Dlatego posta­no­wi­li­śmy połą­czyć siły i współ­pra­co­wać z QCZAJ’em jako naszym amba­sa­do­rem, by wspól­nie dbać o kobie­ty, któ­re na co dzień tak cięż­ko pra­cu­ją i czę­sto zapo­mi­na­ją o sobie – mówi Krzysztof Mikulski, Dyrektor Romance TV Polska.

 QCZAJ amba­sa­do­rem Romance TV

 Daniel QCZAJ jesz­cze w tym roku zago­ści na ante­nie Romance TV. Współpraca pole­gać będzie tak­że na wza­jem­nej aktyw­no­ści w social mediach oraz repre­zen­to­wa­niu sta­cji pod­czas even­tów m.in. na fina­le III edy­cji kon­kur­su Romance TV Award – nagro­dy dla naj­bar­dziej roman­tycz­nych hote­li w Polsce, któ­ry odbę­dzie się już w paź­dzier­ni­ku pod­czas tar­gów Travel Show w Centrum Kongresowym PTAK.

- Jestem dum­ny, że to wła­śnie ja zosta­łem nowym amba­sa­do­rem sta­cji. Tym bar­dziej, że moja mama i dwie sio­stry są ogrom­ny­mi fan­ka­mi Romance TV i śle­dzą seria­le i fil­my od lat. Kobiety od zawsze były naj­waż­niej­sze w moim życiu, dla­te­go bar­dzo się cie­szę, że Romance TV i ja mamy podob­ną wizję i uwa­ża­my, że o nasze wspa­nia­łe Polki trze­ba dbać, trze­ba je wspie­rać i poka­zy­wać, że mogą wię­cej, że mają pra­wo robić coś dla sie­bie i że z naj­więk­szej tra­ge­dii da się wyjść! Potrzeba tyl­ko wspar­cia, któ­re chcę dawać, a dzię­ki Romance TV, będzie­my mogli dotrzeć do jesz­cze więk­szej licz­by kobiet i to jest wspa­nia­łe! – mówi QCZAJ.

Romance TV docie­ra do ponad 5,5 milio­nów gospo­darstw domo­wych w Polsce. Kanał dostęp­ny jest m.in. w na plat­for­mie nc+, w Cyfrowym Polsacie, w ser­wi­sie IPLA, w UPC i w Vectrze oraz w innych dobrych sie­ciach kablowych.

Zmiany w zwalczaniu zatorów płatniczych już od 2020 roku

Już od 1 stycz­nia 2020 roku mają wejść w życie zmia­ny prze­pi­sów, któ­re mają na celu ogra­ni­cze­nie zato­rów płat­ni­czych. Projekt usta­wy, przy­ję­tej przez rząd w poło­wie maja br. zapo­wia­da, m.in. skró­ce­nie ter­mi­nów zapła­ty oraz upraw­nie­nie pre­ze­sa UOKiK do ści­ga­nia dużych przed­się­biorstw gene­ru­ją­cych naj­więk­sze zato­ry, co ma popra­wić płyn­ność finan­so­wą wie­lu firm. Ekspert z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia, jakie dokład­nie zmia­ny mają nastą­pić dla przed­się­bior­ców od nowe­go roku.

DLACZEGO ZATORY PŁATNICZE SĄ GROŹNE?

Zatory płat­ni­cze, czy­li nie­ter­mi­no­we wywią­zy­wa­nie się z odro­czo­nych płat­no­ści bądź sto­so­wa­nie zbyt dłu­gich ter­mi­nów na regu­lo­wa­nie zobo­wią­zań płat­ni­czych za już dostar­czo­ne towa­ry i usłu­gi spra­wia, że wie­le pol­skich przed­się­biorstw, szcze­gól­nie tych małych i śred­nich, doświad­cza pro­ble­mów z płyn­no­ścią finan­so­wą. Skutkuje to, m.in. bra­kiem moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu roz­wo­jo­we­go, a osta­tecz­nie nega­tyw­nie wpły­wa na gospo­dar­kę kraju.

- Opóźnienia w regu­lo­wa­niu należ­no­ści spra­wia­ją, że kolej­ne przed­się­bior­stwa w danym łań­cu­chu dostaw rów­nież nie otrzy­mu­ją płat­no­ści za dostar­czo­ne towa­ry i usłu­gi na czas. To gene­ru­je pro­ble­my z wypła­cal­no­ścią kolej­nych pod­mio­tów i tak two­rzy się efekt domi­na. Zatory płat­ni­cze powo­du­ją, że fir­my pono­szą dodat­ko­we kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, któ­re są w szcze­gól­no­ści uciąż­li­we dla mikro- i małych przed­się­biorstw. Zmniejszają się szan­se na nowe inwe­sty­cje, czy wpro­wa­dza­nie na rynek nowych pro­duk­tów a to hamu­je ich roz­wój. Dłużnicy nie zda­ją sobie spra­wy lub nie przej­mu­ją się tym, że brak ter­mi­no­wej zapła­ty za fak­tu­ry wysta­wio­ne przez ich kon­tra­hen­tów powo­du­je zachwia­nie całej machi­ny biz­ne­so­wej wie­lu firm. Ratując sytu­ację, są zmu­szo­ne podej­mo­wać nie­ko­rzyst­ne – dla sie­bie samych i dla całej gospo­dar­ki – decy­zje, skut­ku­ją­ce wzro­stem kosz­tów wytwo­rze­nia pro­duk­tów i usług, a więc pod­wyż­ką cen, zmniej­sza­niem wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków lub reduk­cją ich liczeb­no­ści. Utrzymujące się zbyt dłu­go pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą dopro­wa­dza­ją do upa­dło­ści wie­lu firm. Proponowane zmia­ny praw­ne mogą w koń­cu zni­we­lo­wać choć tro­chę pro­blem zato­rów płat­ni­czych – mówi Piotr Pruś, rad­ca praw­ny z kan­ce­la­rii Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

PROPONOWANE ZMIANY

W pro­jek­cie usta­wy, przy­ję­tej przez rząd, przede wszyst­kim pro­po­no­wa­ne jest skró­ce­nie do 30 dni ter­mi­nu zapła­ty w trans­ak­cjach, w któ­rych dłuż­ni­kiem jest pod­miot publicz­ny, bez moż­li­wo­ści wydłu­że­nia, z wyjąt­kiem pod­mio­tów lecz­ni­czych, dla któ­rych ter­min płat­no­ści wyno­si 60 dni. Kolejną zmia­ną jest wpro­wa­dze­nie usta­wo­we­go obo­wiąz­ku sto­so­wa­nia mak­sy­mal­ne­go 60-dniowego ter­mi­nu zapła­ty w trans­ak­cjach, w któ­rych wie­rzy­cie­la­mi jest fir­ma z kate­go­rii małych i śred­nich przed­się­biorstw, a dłuż­ni­kiem duży pod­miot, pod rygo­rem nie­waż­no­ści zapi­su umow­ne­go prze­wi­du­ją­ce­go dłuż­szy ter­min zapła­ty. Następny postu­lat doty­czy wpro­wa­dze­nia moż­li­wo­ści odstą­pie­nia przez wie­rzy­cie­la od umo­wy bądź wypo­wie­dze­nia umo­wy w momen­cie, gdy ter­min zapła­ty usta­lo­ny w umo­wie jest nad­mier­nie wydłu­żo­ny, a usta­le­nie tego ter­mi­nu było rażą­co nie­uczci­we wobec wie­rzy­cie­la. Ma zostać rów­nież wpro­wa­dzo­ny mecha­nizm zwięk­sza­ją­cy szyb­kość roz­li­czeń mię­dzy pod­mio­ta­mi uczest­ni­czą­cy­mi w pro­ce­sach inwe­sty­cyj­nych oraz zapo­bie­ga­ją­cy nad­uży­wa­nia pra­wa do rekom­pen­sa­ty w wyso­ko­ści 40 euro w chwi­li doko­na­nia cesji wie­rzy­tel­no­ści na oso­by trze­cie, w szcze­gól­no­ści na fir­my windykacyjne.

- Wiele pol­skich firm jest czę­sto zmu­sza­nych przez swo­ich kon­tra­hen­tów do akcep­to­wa­nia nie­ko­rzyst­nych ter­mi­nów płat­no­ści, co i tak nie daje gwa­ran­cji otrzy­ma­nia należ­no­ści na czas. Dla nie­ter­mi­no­wych płat­ni­ków jest to pewien spo­sób na tanie kre­dy­to­wa­nie swo­jej dzia­łal­no­ści, ponie­waż pozo­sta­wia­jąc środ­ki na swo­im kon­cie, uni­ka­ją bra­nia droż­szych kre­dy­tów ban­ko­wych. Największy pro­blem widać wśród dużych przed­się­biorstw, któ­re kre­dy­tu­ją się kosz­tem tych naj­mniej­szych i śred­nich. Oczywiście chcąc utrzy­mać dobre rela­cje z klien­tem, małe pod­mio­ty zga­dza­ją się na opóź­nie­nie w płat­no­ściach i rezy­gnu­ją z odse­tek, co powo­du­je powsta­nie zato­ru. Nowe zmia­ny mają wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom małych i śred­nich firm oraz dopro­wa­dzić do zanie­cha­nia zato­rów płat­ni­czych. Dodatkowo ich celem jest rów­nież znie­chę­ce­nie zama­wia­ją­cych do zawie­ra­nia umów z ter­mi­na­mi naru­sza­ją­cy­mi prze­pi­sy usta­wy, pod groź­bą nało­że­nia kary finan­so­wej – doda­je ekspert.

Pomysłodawcy zmian mają nadzie­ję na popra­wę sytu­acji wie­rzy­cie­li, w szcze­gól­no­ści tych, któ­rzy są „słab­szą” stro­ną w trans­ak­cji oraz tych, któ­rzy zawie­ra­ją umo­wy z pod­mio­ta­mi publicz­ny­mi. Zasadniczo nowe prze­pi­sy mają wejść w życie od 1 stycz­nia 2020 roku.

Premiery na Dzień Matki w Romance TV

26 maja, czy­li Dzień Matki to wyjąt­ko­we świę­to w Romance TV. Z tej oka­zji sta­cja zapra­sza na spe­cjal­ny cykl „Nieskończona mat­czy­na miłość”, któ­ry roz­pocz­nie się już o godz. 12:25. Widzowie obej­rzą aż sześć wyjąt­ko­wych fil­mów, w tym dwie wie­czor­ne pre­mie­ry: „Katie Fforde: Mama sama w domu” o godz. 20:00 i „Inga Lindström: Druga cór­ka” o godz. 21:55.

Dzień Matki w Romance TV

26 maja Romance TV pra­gnie podzię­ko­wać wszyst­kim Mamom za ich bez­in­te­re­sow­ną, nie­skoń­czo­ną miłość
i poświę­ce­nie. W sze­ściu tele­wi­zyj­nych hitach fil­mo­wych widzo­wie zoba­czą róż­ne obli­cza macierzyństwa
i prze­ko­na­ją się, jak wiel­ką siłę ma uczu­cie mat­ki do dziecka.

Jak co roku, świę­to Mam to wyjąt­ko­wy dzień w Romance TV. Ja zawsze zachę­cam wszyst­kie Mamy, aby zna­la­zły dla sie­bie czas codzien­nie, bo każ­da z nas potrze­bu­je chwi­li wytchnie­nia. 26 maja szcze­gól­nie pamię­taj­my o sobie, poświęć­my czas na relaks, dobry film, książ­kę, kubek gorą­cej kawy, gwa­ran­tu­ję, że świat się nie zawa­li! Romance TV zadbał o relak­su­ją­ce, ale i mądre fil­my, któ­re lubi­my np. „Mama na patro­lu” czy „Pogoń za szczę­ściem”. Wieczorem zaś zapra­szam, na dwie pre­mie­ry „Katie Fforde: Mama sama w domu”
i „Inga Lindström: Druga cór­ka”. –
mówi Aleksandra Woźniak, amba­sa­dor­ka Romance TV.

Wyjątkowe pre­mie­ry dla Mam i nie tylko

Katie Fforde: Mama sama w domu – godz. 20:00

Lydia Elman jest szkol­nym psy­cho­lo­giem. Jej cór­ka Holly, nie­for­tun­nie zako­chu­je się w chło­pa­ku spra­wia­ją­cym pro­ble­my wycho­waw­cze. Lydia pró­bu­je zapo­biec tej miło­ści i w tym celu chwy­ta się dosyć nie­kon­wen­cjo­nal­nych metod. Chcąc odcią­gnąć cór­kę od chło­pa­ka, nie­bez­piecz­nie zbli­ża się do jego atrak­cyj­ne­go i przy­stoj­ne­go ojca… Jak skoń­czy się ta historia?

Inga Lindström: Druga cór­ka – godz. 21:55

Jette dowia­du­je się pew­ne­go dnia, że po uro­dze­niu zosta­ła w szpi­ta­lu zamie­nio­na z inną dziew­czyn­ką! Niestety rodzi­ce dru­giej dziew­czyn­ki abso­lut­nie nie zga­dza­ją się na jakie­kol­wiek kon­tak­ty… Jette, która
z miło­ścią i odda­niem opie­ku­je się swo­im nie­wi­do­mym ojcem, pra­gnie tyl­ko poznać swo­ją bio­lo­gicz­ną mat­kę. Okazuje się, że pań­stwo Borgen, rodzi­ce dru­giej dziew­czyn­ki, są zamoż­ni i anga­żu­ją adwo­ka­ta, Steffena Kronberga, któ­ry ma się zatrosz­czyć o to, żeby Jette nie poła­ko­mi­ła się na ich majątek.

Filmowa odsłona Aladyna w Cinema City IMAX® i 4DX®!

Już 24 maja na ekra­nach Cinema City fani kul­to­wej ani­ma­cji Disney’a będą mogli zoba­czyć dzie­je Aladyna w nowej fil­mo­wej odsło­nie. Will Smith wcie­la­ją­cy się w rolę Dżina z pew­no­ścią roz­ba­wi widzów do łez, a oglą­da­jąc film w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® oraz 4DX®, zosta­ną prze­nie­sie­ni wprost do mia­sta Agrabah. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

 Mistrz kina łotrzy­kow­skie­go, Guy Ritchie, tym razem wziął na warsz­tat histo­rię ani­mo­wa­ne­go Aladyna, w któ­re­go w fil­mo­wej wer­sji wcie­lił się Mena Massoud. Adaptacja zosta­ła wzbo­ga­co­na o typo­we dla reży­se­ra zaczep­ne poczu­cie humo­ru, któ­re jesz­cze bar­dziej ubo­ga­ca Will Smith, two­rzą­cy cha­ry­zma­tycz­ną postać Dżina na swój nie­zwy­kły spo­sób. Tytułowy boha­ter prze­ży­wa licz­ne przy­go­dy w fik­cyj­nym por­to­wym mie­ście Agrabah, by zdo­być ser­ce swo­jej uko­cha­nej księż­nicz­ki Dżasminy.

Widzowie będą mogli obej­rzeć przy­go­dy Aladyna, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, przed­sta­wia­ją­cej film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Dodatkowo nie­co­dzien­ne wra­że­nia wizu­al­ne zagwa­ran­tu­je pano­ra­micz­ny for­mat. Natomiast fanów napraw­dę sil­nych wra­żeń zapra­sza­my na seans w tech­no­lo­gii 4DX®, któ­rej efek­ty spe­cjal­ne pozwo­lą dosłow­nie zanu­rzyć się w akcji i poczuć się jak Aladyn na lata­ją­cym dywanie.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław) i w salach 4DX® w kinach: Arkadia (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Bonarka (Kraków), Felicity (Lublin), Bydgoszcz i Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.