Siła kobiet w biznesie – rosnąca rola kobiet w branży IT

Doskonale wykształ­co­ne, oby­te w świe­cie i od począt­ku karie­ry sil­nie nasta­wio­ne na osią­gnię­cie suk­ce­su – busi­nesswo­man nie boją się sta­wiać czo­ła bran­żom, któ­re zwy­kło się postrze­gać jako męskie. 

Wyniki ostat­nie­go Raportu o kobie­tach w bran­ży nowych tech­no­lo­gii potwier­dza­ją, że kobie­ty sta­ją się rosną­cą siłą w fir­mach zwią­za­nych z roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Bez kom­plek­sów zaj­mu­ją kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska, inwe­stu­ją w sie­bie oraz chęt­nie współ­pra­cu­ją. Pomaga im w tym nie tyl­ko wykształ­ce­nie i zna­jo­mość ryn­ku. Kobiety z natu­ry dosko­na­le odnaj­du­ją się w niu­an­sach zarzą­dza­nia zespo­łem, wyka­zu­jąc się wyso­ką inte­li­gen­cją emo­cjo­nal­ną i umie­jęt­no­ścia­mi inter­per­so­nal­ny­mi. To prze­kła­da się na atmos­fe­rę w pra­cy, sprzy­ja­ją­cą efek­tyw­ne­mu wyko­ny­wa­niu zadań.

- Jesteśmy coraz bar­dziej świa­do­me swo­jej siły w biz­ne­sie i dzię­ki temu odważ­niej budu­je­my swój wize­ru­nek. Do bran­ży IT wno­si­my przede wszyst­kim pasję, wie­dzę, dosko­na­łą orga­ni­za­cję pra­cy, chęć roz­wo­ju i pra­co­wi­tość. To nie­zwy­kle satys­fak­cjo­nu­ją­ce obser­wo­wać jak zmie­nia się rynek nowych tech­no­lo­gii umoż­li­wia­jąc kobie­tom reali­zo­wać się w obsza­rach, któ­re do nie­daw­na były raczej zare­zer­wo­wa­ne dla męż­czyzn – mówi Iwona Bogucka, CEO ISETIA, odzna­czo­na nagro­dą Polish Businesswoman Award 2019 dla Charyzmatycznej oso­bo­wo­ści mię­dzy­na­ro­do­we­go biz­ne­su IT w kate­go­rii IT/Nowe Technologie. – W ISETIA nasta­wia­my się na budo­wa­nie zróż­ni­co­wa­nych zespo­łów o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze. Uzyskujemy fan­ta­stycz­ną syner­gię, któ­rej naj­cen­niej­szym rezul­ta­tem jest kre­atyw­ność prze­kła­da­ją­ca się na inno­wa­cyj­ność naszej Platformy. 

Rosnący trend zain­te­re­so­wa­nia kobiet bran­żą IT jest widocz­ny po obu stro­nach oce­anu.  Wymiana doświad­czeń, zarów­no dzię­ki pro­gra­mom sta­żo­wym jak i uła­twio­ne­mu dostę­po­wi do wie­dzy eks­perc­kiej, sprzy­ja glo­bal­ne­mu zwięk­sze­niu roli płci pięk­nej w bran­żach tech­no­lo­gicz­nych.  Dostrzegając szan­se roz­wo­ju zawo­do­we­go panie chęt­nie zaan­ga­żo­wa­ły się w pro­gra­my roz­wi­ja­ją­ce ich umie­jęt­no­ści zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii. Obecnie znaj­du­je­my się w kolej­nej fazie zmian na ryn­ku pra­cy – pole­ga­ją­cej na zwięk­sze­niu licz­by obej­mo­wa­nych przez kobie­ty sta­no­wisk kie­row­ni­czych i dyrek­tor­skich. Odczuwamy na ryn­ku IT wpły­wy Millennialsów, któ­rzy doce­nia­ją war­tość coachin­gu. Kobiety dosko­na­le spraw­dza­ją się w roli mana­ge­ra – coacha, ponie­waż chęt­nie dzie­lą się doświad­cze­nia­mi oraz potra­fią cie­szyć się suk­ce­sem gru­py przed­kła­da­jąc jej cel nad własny

- pod­kre­śla Iwona Bogucka.

 

* Come Creations Group  Raport Strong Women In IT 2019. Raport o kobie­tach w bran­ży nowych technologii.

 

Andrzej Wiśniowski z tytułem Osobowość Roku w konkursie „Diamenty Top Industry”

Andrzej Wiśniowski, twór­ca i wła­ści­ciel mar­ki WIŚNIOWSKI, otrzy­mał tytuł Osobowość Roku 2019 w ramach „Diamenty Top Industry”. Konkurs wyróż­nia spółki
i przed­się­bior­ców, któ­rzy w szcze­gól­ny spo­sób odzna­czy­li się na sce­nie prze­my­sło­wej.
Uroczysta gala wrę­cze­nia nagród odby­ła się pod­czas kon­fe­ren­cji Top Industry Summit
w śro­dę, 23 paź­dzier­ni­ka w war­szaw­skim hote­lu Sheraton. Firma WIŚNIOWSKI, pol­ski pro­du­cent bram, okien, drzwi i ogro­dzeń obcho­dzi w tym roku swo­je trzydziestolecie.

Tytuł przed­się­bior­cy, któ­ry przy­czy­nia się do roz­wo­ju pol­skiej gospo­dar­ki, to uko­ro­no­wa­nie
30 lat cięż­kiej pra­cy
. Stworzyłem coś uni­ka­to­we­go w ska­li kra­ju. Mam fir­mę ze 100% pol­skie­go kapi­ta­łu, z fabry­ką w Polsce, opar­tą na pol­skiej myśli kon­struktorskiej. Ciężko praco­waliśmy, żeby w cało­ści zapa­no­wać nad pro­ce­sem pro­duk­cji, tak by mieć pew­ność, że nasz pro­dukt będzie dokład­nie taki, jaki chce­my. Od począt­ku do koń­ca. W koń­cu na każ­dym jest moje nazwi­sko, to duże zobo­wią­za­nie – mówi Andrzej Wiśniowski.

„Diamenty Top Industry” to pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie dla tych spół­ek i przed­się­bior­ców, któ­rzy w szcze­gól­ny spo­sób odzna­czy­li się na sce­nie prze­my­sło­wej. Ideą kon­kur­su jest pro­mo­wa­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii prze­my­sło­wych poprzez wyróż­nie­nie tych przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su, któ­rzy wdra­ża­ją nowe tren­dy w dobie czwar­tej rewo­lu­cji prze­my­sło­wej. Marka WIŚNIOWSKI wyróż­ni się na ryn­ku tech­no­lo­gią tzw. Przemysłu 4.0, dzię­ki cze­mu jest w sta­nie two­rzyć pro­duk­ty per­so­na­li­zo­wa­ne, „szy­te na wymiar” pod kon­kret­ne zało­że­nia klienta.

U nas to klient gene­ru­je dane han­dlo­we i pro­duk­cyj­ne. Dane typu kolor, wymia­ry, rodzaj pro­duk­tu – tra­fia­ją do maszyn w fabry­ce bez­po­śred­nio od klien­ta, któ­ry zło­żył zamó­wie­nie w salo­nie sprze­da­ży. Linie pro­duk­cyj­ne dosto­so­wu­ją się na bie­żą­co do spły­wa­ją­cych zamó­wień – nie trze­ba nicze­go prze­sta­wiać, prze­łą­czać, zmie­niać. Dlatego taką stan­dar­do­wą pro­duk­cję maso­wą mogli­śmy uzu­peł­nić o sze­ro­kie moż­li­wo­ści per­so­na­li­za­cji – tłu­ma­czy Katarzyna Świderska, dyrek­tor Marketingu mar­ki WIŚNIOWSKI.

W tym roku Diamenty przy­zna­ne zosta­ły w ośmiu kate­go­riach. Kapituła skła­da­ją­ca się
z wybit­nych przed­sta­wi­cie­li bran­ży tech­no­lo­gicz­nej doce­ni­ła nie tyl­ko całe spół­ki, ale tak­że kon­kret­ne pro­duk­ty i oso­by. W kate­go­rii Osobowość Roku nagro­dę przy­zna­no Andrzejowi Wiśniowskiemu, twór­cy i wła­ści­cie­lo­wi mar­ki WIŚNIOWSKI. Statuetka ta jest wyróż­nie­niem dla oso­by, któ­ra zwią­za­na jest z prze­my­słem, może poszczy­cić się wybit­nym auto­ry­te­tem i jest roz­po­zna­wal­na poza bran­żą, któ­rej inte­re­sów bro­ni.  „Diamenty Top Industry” to  nagro­da przy­zna­wa­na pod­czas Top Industry Summit.

Aktualnie Andrzej Wiśniowski zatrud­nia ponad 2100 pra­cow­ni­ków i zawia­du­je jednym
z naj­no­wo­cze­śniej­szych zakła­dów pro­duk­cyj­nych w tej czę­ści Europy. Marka WIŚNIOWSKI auto­ma­ty­zu­je pro­ce­sy i wska­zu­je kie­ru­nek, w jakim powin­no zmie­rzać pol­skie budownictwo.

Premiera filmu „Jestem M. Misfit” z gwiazdami internetu w Cinema City!

Już 8 listo­pa­da o godzi­nie 18:00 w Cinema City Westfield Arkadia odbę­dzie się pre­mie­ra dłu­go wycze­ki­wa­ne­go przez mło­de poko­le­nie fil­mu „#Jestem M. Misfit”. Na czer­wo­nym dywa­nie zoba­czy­my influ­en­ce­rów, któ­rzy wzię­li udział w nowa­tor­skiej pro­duk­cji Marcina Ziębińskiego.  Pojawi się Sylwia Lipka, odtwór­czy­ni głów­nej roli, ale nie zabrak­nie rów­nież innych gorą­cych nazwisk ze świa­ta Internetu – Kingi Sawczuk, Adrianny Kępki, czy Filipa Zabielskiego. Relacja z czer­wo­ne­go dywa­nu będzie trans­mi­to­wa­na na żywo we wszyst­kich kinach Cinema City. 

W pią­tek 8 listo­pa­da wszy­scy uwiel­bia­ni przez nasto­lat­ków influ­en­ce­rzy, Tik Tokerzy oraz YouTuberzy będą w zasię­gu ich rąk. Gwiazdy pro­duk­cji, któ­ra już teraz gro­ma­dzi rze­sze fanów na ofi­cjal­nych kana­łach fil­mu, poja­wią się na czer­wo­nym dywa­nie. Widzowie będą mogli spo­tkać się z Sylwią Lipką, Mateuszem Ciawłowskim, Filipem Zabielskim, Adrianną Kepką (Truebeautyisinternal), Sophie Reich, Emilią Królikowską (EmiFlesh), czy Kingą Sawczuk. Już od godzi­ny 18 kino Cinema City Westfield Arkadia roz­świe­tli się dzie­siąt­ka­mi gwiazd, któ­re przy­bę­dą na uro­czy­stą pre­mie­rę tego wyjąt­ko­we­go fil­mu. Transmisję z całe­go wyda­rze­nia będzie moż­na obej­rzeć na żywo w kinach Cinema City w całym kraju.

Oprócz zna­nych gwiazd mło­de­go poko­le­nia w pro­duk­cji udział wzię­li Agnieszka Radwańska, gwiaz­da kaba­re­tu Ani Mru-Mru Marcin Wójcik czy zwy­cięz­ca IX edy­cji pro­gra­mu The Voice of Poland. W fil­mie wystą­pią rów­nież Tomasz Karolak, Julia Chatys, Maciej Tomaszewski, Daria Iwan czy Aleksander Janiszewski.

Film opo­wia­da histo­rię Julii (w tej roli Sylwia Lipka), któ­ra od dłuż­sze­go cza­su miesz­ka z rodzi­ca­mi w USA. Tam cho­dzi do świet­nej szko­ły, ma wspa­nia­łych przy­ja­ciół. Co wię­cej, Julia jest uta­len­to­wa­na – śpie­wa. Jej kanał w sie­ci cie­szy się spo­rą popu­lar­no­ścią. Wszystko zmie­nia się w chwi­li, kie­dy rodzi­ce Julii infor­mu­ją dziew­czy­nę o zbli­ża­ją­cym się powro­cie do Polski. Po emo­cjo­nal­nym poże­gna­niu z naj­bliż­szą przy­ja­ciół­ką, Julia wyru­sza do Polski – kra­ju, o któ­rym w sumie wie mało i nie jest pew­na cze­go może spo­dzie­wać się po nowej szko­le i kole­gach. Kierując się opty­mi­zmem i otwar­to­ścią Julia przy­go­to­wu­je się na pierw­szy dzień w pol­skiej szko­le. Szybko oka­zu­je się, że rze­czy­wi­stość odbie­ga od entu­zja­stycz­nych wyobra­żeń lice­alist­ki. Poznaje „Magentę”, kla­so­wą out­si­der­kę, a ta wyja­śnia Julii mean­dry szkol­nych rela­cji. W tym miej­scu rzą­dzą EKIPY i każ­dy uczeń nale­ży do jed­nej z nich. Pośród róż­nych ekip prym wie­dzie eki­pa VIP pod wodzą cha­ry­zma­tycz­nej i wynio­słej Wiktorii oto­czo­nej swo­imi wyznaw­czy­nia­mi. Wiktoria nie daje szans Julii. Widząc w przy­by­wa­ją­cej z zagra­ni­cy dziew­czy­nie zagro­że­nie, kla­sy­fi­ku­je ją jako LBE – laskę bez eki­py. Ale to nie koniec, bo chcąc upo­ko­rzyć jesz­cze bar­dziej Julię nada­je jej mia­no MISFIT, czy­li mało insta­gra­mo­wej, snap­cha­to­wej i tępej. Oznacza to naj­niż­szą pozy­cję w szkol­nej hie­rar­chii. By wró­cić do USA Julia musi wygrać w szkol­nym kon­kur­sie muzycz­nym, w któ­rym nagro­dą jest sty­pen­dium i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Powrót do Stanów sta­je się głów­nym celem boha­ter­ki. Czy Julii uda się wró­cić do poprzed­nie­go, ide­al­ne­go życia? Sprawdź sam i wybierz się na pre­mie­rę fil­mu do Cinema City!

Film „Jestem M. Misfit” poka­zu­je, że war­to podą­żać za swo­imi marze­nia­mi i speł­niać je dzię­ki kon­se­kwent­nej pasji. Wybierz się do Cinema City Westfield Arkadia już 8 listo­pa­da by móc zoba­czyć gwiaz­dy pro­duk­cji na żywo, a potem na szkla­nym ekranie.

Cenisz sobie wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę? Sprawdź ofer­tę kar­ty Cinema City Unlimited za jedy­ne 46 zł mie­sięcz­nie i oglą­daj tyle fil­mów ile chcesz, bez ograniczeń.

Początki Jokera w Cinema City IMAX®

Jesień to ide­al­ny moment na pozna­nie histo­rii jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych super­prze­stęp­ców uni­wer­sum DC. Już 4 paź­dzier­ni­ka na ekra­nach Cinema City fani komik­sów będą mogli zoba­czyć film „Joker”, a oglą­da­jąc seans w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® zosta­ną prze­nie­sie­ni wprost do mia­sta Gotham. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Po raz pierw­szy widzo­wie będą mogli obej­rzeć histo­rię jed­ne­go z super­prze­stęp­ców, któ­ry  cie­szy się naj­gor­szą sła­wą w Gotham City, i z któ­rym wie­lo­krot­nie mie­rzył się Batman – Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz kul­to­we­go czar­ne­go cha­rak­te­ru, Arthura Flecka (Phoenix), czło­wie­ka zepchnię­te­go na mar­gi­nes, to nie tyl­ko kon­tro­wer­syj­ne stu­dium posta­ci, ale rów­nież opo­wieść ku prze­stro­dze w szer­szym kon­tek­ście. Strudzony życiem komik popa­da w obłęd i osta­tecz­nie, za spra­wą kole­gi z pra­cy, któ­ry poda­ro­wu­je męż­czyź­nie rewol­wer, sta­je się psy­cho­pa­tycz­nym mordercą.

Film o począt­kach karie­ry księ­cia zbrod­ni Gotham widzo­wie będą mogli obej­rzeć, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, przed­sta­wia­ją­cej film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Intensywne dozna­nia gwa­ran­tu­je głę­bia barw, nasy­co­ne kolo­ry i ostrzej­szy obraz w sali o ukła­dzie amfi­te­atral­nym. Potężny lase­ro­wy dźwięk i efek­ty 3D, któ­re wręcz „wycho­dzą” z ekra­nu do widza spra­wią, że będzie to praw­dzi­wie wcią­ga­ją­ce doświad­cze­nie kinowe.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Jesień to ide­al­ny moment na pozna­nie histo­rii jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych super­prze­stęp­ców uni­wer­sum DC. Już 4 paź­dzier­ni­ka na ekra­nach Cinema City fani komik­sów będą mogli zoba­czyć film „Joker”, a oglą­da­jąc seans w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® zosta­ną prze­nie­sie­ni wprost do mia­sta Gotham. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Po raz pierw­szy widzo­wie będą mogli obej­rzeć histo­rię jed­ne­go z super­prze­stęp­ców, któ­ry  cie­szy się naj­gor­szą sła­wą w Gotham City, i z któ­rym wie­lo­krot­nie mie­rzył się Batman – Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz kul­to­we­go czar­ne­go cha­rak­te­ru, Arthura Flecka (Phoenix), czło­wie­ka zepchnię­te­go na mar­gi­nes, to nie tyl­ko kon­tro­wer­syj­ne stu­dium posta­ci, ale rów­nież opo­wieść ku prze­stro­dze w szer­szym kon­tek­ście. Strudzony życiem komik popa­da w obłęd i osta­tecz­nie, za spra­wą kole­gi z pra­cy, któ­ry poda­ro­wu­je męż­czyź­nie rewol­wer, sta­je się psy­cho­pa­tycz­nym mordercą.

Film o począt­kach karie­ry księ­cia zbrod­ni Gotham widzo­wie będą mogli obej­rzeć, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, przed­sta­wia­ją­cej film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Intensywne dozna­nia gwa­ran­tu­je głę­bia barw, nasy­co­ne kolo­ry i ostrzej­szy obraz w sali o ukła­dzie amfi­te­atral­nym. Potężny lase­ro­wy dźwięk i efek­ty 3D, któ­re wręcz „wycho­dzą” z ekra­nu do widza spra­wią, że będzie to praw­dzi­wie wcią­ga­ją­ce doświad­cze­nie kinowe.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

 

Wyzwania zawodu biegłego rewidenta

Zbliżające się mie­sią­ce to czas inten­syw­nej pra­cy i przy­go­to­wań do nad­cho­dzą­ce­go roku. Nie unik­ną tego rów­nież fir­my audy­tor­skie i zwią­za­ne z nimi insty­tu­cje. Podczas listo­pa­do­wej kon­fe­ren­cji przed­sta­wi­cie­le Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odnio­są się do zmian zacho­dzą­cych w pol­skiej legi­sla­cji i sto­ją­cych przed audy­to­ra­mi wyzwań.

W Izbie jest obec­nie zare­je­stro­wa­nych pra­wie 7 tysię­cy bie­głych rewi­den­tów. To do nich, a tak­że do przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z bie­gły­mi rewi­den­ta­mi, repre­zen­tan­tów świa­ta aka­de­mic­kie­go i biz­ne­so­we­go oraz kan­dy­da­tów na bie­głych rewi­den­tów, kie­ro­wa­na jest corocz­na kon­fe­ren­cja, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–27 listo­pa­da 2019 w pod­war­szaw­skiej Jachrance. Wydarzenie zaty­tu­ło­wa­ne „Biegły rewi­dent w świe­tle zmian. Etyka, regu­la­cja, digi­ta­li­za­cja” odby­wa się w tym roku po raz 20. i w swo­jej agen­dzie zawie­ra naj­waż­niej­sze aspek­ty orga­ni­za­cji, legi­sla­cji i nad­zo­ru nad pro­fe­sją, któ­re przy­bli­żą dele­ga­ci roz­ma­itych insty­tu­cji pań­stwo­wych i śro­do­wi­ska zawodowego.

Celem, któ­ry nam przy­świe­ca, jest dys­ku­sja nad polep­sze­niem jako­ści bada­nia, a tym samym całej spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej. Na Dorocznej Konferencji Audytingu będzie­my roz­ma­wiać o nowych zada­niach nad­zo­ru publicz­ne­go, ocze­ki­wa­niach zwią­za­nych ze zmia­na­mi, tak­że o zmia­nach w orga­ni­za­cji. Podsumujemy wszyst­ko, co dzia­ło się przez ostat­ni rok i przy­go­tu­je­my się na kolej­nych 12 mie­się­cy. Szczególną war­tość takich spo­tkań sta­no­wi moż­li­wość wysłu­cha­nia i roz­mo­wy ze wszyst­ki­mi stro­na­mi. Dzięki temu nie tyl­ko jeste­śmy w sta­nie reago­wać na zmia­ny wpro­wa­dzo­ne cho­ciaż­by usta­wą, ale też sami wycho­dzić z ini­cja­ty­wą w miej­scach, w któ­rych widzi­my moż­li­wo­ści roz­wo­ju – mówi Monika Kaczorek, zastęp­ca pre­ze­sa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Od kil­ku mie­się­cy zna­ne są już zapo­wia­da­ne zmia­ny doty­czą­ce mode­lu funk­cjo­no­wa­nia nad­zo­ru nad fir­ma­mi audy­tor­ski­mi i bie­gły­mi rewi­den­ta­mi. W nowych warun­kach PIBR sku­pi się przede wszyst­kim na two­rze­niu stan­dar­dów usług audy­tor­skich i dzia­ła­niach na rzecz ich wyso­kiej jako­ści. Izba utrzy­ma rów­nież dotych­cza­so­wą funk­cję nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­su szko­le­nia obli­ga­to­ryj­ne­go bie­głych rewidentów.

Należy two­rzyć sku­tecz­ne pro­ce­du­ry, roz­wią­za­nia, któ­re wpły­ną na popra­wę jako­ści bada­nia i jego efek­tyw­ność. Bez wąt­pie­nia bie­gli rewi­den­ci potrze­bu­ją wspar­cia samo­rzą­du, któ­ry przed­sta­wi dobre prak­ty­ki, opra­cu­je wytycz­ne, zale­ce­nia, mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne i będzie słu­żyć mery­to­rycz­ną pomo­cą. Jak nad każ­dym zawo­dem zaufa­nia publicz­ne­go cią­ży nad nami duża odpo­wie­dzial­ność, rów­nież pod wzglę­da­mi etycz­ny­mi. Naszą rolą jest wes­przeć bie­głych rewi­den­tów aby mogli swo­bod­nie, sku­tecz­nie i bez­piecz­nie wyko­ny­wać swo­je obo­wiąz­ki. Będziemy o tym rów­nież roz­ma­wiać pod­czas kon­fe­ren­cji – mówi Barbara Misterska Dragan, pre­zes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Opracowanie krótko- i dłu­go­ter­mi­no­wych pla­nów dzia­ła­nia samo­rzą­du sta­no­wi prio­ry­tet prac w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach. Z powsta­niem od 1 stycz­nia 2020 r. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i prze­ję­ciem przez nią zadań Komisji Nadzoru Audytowego oraz czę­ści nad­zo­ru pro­wa­dzo­ne­go dotych­czas przez PIBR, zmie­ni się spo­sób funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du i jego kom­pe­ten­cje. Zmiany doty­czą rów­nież firm audy­tor­skich. Niezbędne jest dosto­so­wa­nie  orga­ni­za­cji fir­my, sys­te­mów wewnętrz­nej kon­tro­li jako­ści szcze­gól­nie w zakre­sie usług pokrew­nych i ate­sta­cyj­nych innych niż bada­nie i prze­gląd spra­woz­da­nia finan­so­we­go. Ważnym aspek­tem będą rów­nież zwią­za­ne z tym koszty.

Dzięki spo­tka­niom w sze­ro­kim gro­nie eks­per­tów i pro­wa­dzo­nym w trak­cie kon­fe­ren­cji warsz­ta­tom wszy­scy uczest­ni­cy mogą liczyć na zdo­by­cie spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i aktyw­ne włą­cze­nie się w prze­bieg prac.