WALKA O STABILNĄ I NOWOCZESNĄ ENERGETYKĘ DLA POLSKI TRWA

Branża urzą­dzeń OZE bije na alarm: napaść Rosji na Ukrainę zna­czą­co przy­spie­szy­ła unij­ne pla­ny odej­ścia od sto­so­wa­nia paliw kopal­nych w budyn­kach, co prze­kła­da się na powszech­ne uży­wa­nie w Europie urzą­dzeń grzew­czych korzy­sta­ją­cych z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Unijny pakiet REPowerEU, zakła­da m.in. ponad dwu­krot­ny wzrost zasto­so­wa­nia pomp cie­pła w cią­gu naj­bliż­szych 5 lat i wpro­wa­dze­nie euro­pej­skie­go zaka­zu sprze­da­ży samo­dziel­nych kotłów na pali­wa kopal­ne (gaz, węgiel czy olej) już w 2029 roku. Tymczasem pol­ski rząd nadal dofi­nan­so­wu­je tego typu roz­wią­za­nia i przy­zna­je doda­tek węglo­wy. Gdzie sens i logika?

W związ­ku z coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem spra­wą ochro­ny śro­do­wi­ska i wal­ką ze smo­giem, coraz więk­sza licz­ba osób i firm roz­wa­ża zmia­nę tra­dy­cyj­nych pie­ców na bar­dziej eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia. W ostat­nich latach pie­cy­ki na bio­ma­sę, takie jak pele­ty, bry­kie­ty czy zręb­ki, zyska­ły na popu­lar­no­ści ze wzglę­du na swo­je pozy­tyw­ne oddzia­ły­wa­nie na jakość powietrza.

Według rapor­tu opu­bli­ko­wa­ne­go przez [nazwa fir­my lub orga­ni­za­cji] na stro­nie [źró­dło arty­ku­łu 1], pale­nie pele­ta­mi drew­nia­ny­mi może znacz­nie wpły­nąć na popra­wę jako­ści powie­trza w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych paliw, takich jak węgiel, gaz i olej opa­ło­wy. Dzięki niż­szej emi­sji dwu­tlen­ku węgla, tlen­ku siar­ki i azo­tu, pie­cy­ki na bio­ma­sę przy­czy­nia­ją się do ogra­ni­cze­nia smo­gu i popra­wy sta­nu powie­trza, co ma klu­czo­we zna­cze­nie dla zdro­wia publicz­ne­go i środowiska.

Artykuł zawar­ty w cza­so­pi­śmie „Ekologia” [źró­dło arty­ku­łu 1] pod­kre­śla, że pele­ty drew­nia­ne jako pali­wo mają niski współ­czyn­nik emi­sji CO2 w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych paliw kopal­nych, co wpły­wa korzyst­nie na glo­bal­ne wysił­ki w reduk­cji zmian kli­ma­tycz­nych. Współspalanie pel­le­tu z węglem, opi­sa­ne­go jako „gre­en coal”, może sta­no­wić wyjąt­ko­wą oka­zję dla gospo­darstw domo­wych i firm do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia nega­tyw­ne­go wpły­wu na środowisko.

Z kolei raport z [źró­dło arty­ku­łu 2] pod­kre­śla, że pale­nie drew­nem o odpo­wied­niej jako­ści, takim jak bry­kie­ty i zręb­ki, może być korzyst­nym roz­wią­za­niem, o ile sto­so­wa­ne są surow­ce pocho­dzą­ce z odpo­wie­dzial­nie zarzą­dza­nych zaso­bów leśnych. To przy­czy­nia się do zrów­no­wa­żo­nej gospo­dar­ki leśnej i mini­ma­li­zu­je nega­tyw­ny wpływ na ekosystemy.

W związ­ku z tym, Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii zauwa­ża, że mon­taż pie­ców na bio­ma­sę, takich jak pele­ty, bry­kie­ty czy zręb­ki, jest klu­czo­wym ele­men­tem w wal­ce o czy­ste powie­trze i zapo­bie­ga­niu powsta­wa­nia smo­gu. Jest to rów­nież istot­ny krok w kie­run­ku zmniej­sze­nia zależ­no­ści od paliw kopal­nych, co przy­czy­nia się do bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej i eko­lo­gicz­nej przyszłości.

„Wprowadzenie pie­ców na bio­ma­sę, takich jak pele­ty, bry­kie­ty czy zręb­ki, jest waż­nym kro­kiem w kie­run­ku bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go i czy­ste­go powie­trza”, powie­dział [imię i nazwi­sko repre­zen­tan­ta Izby Gospodarczej OZE]. „Wydajne spa­la­nie tego rodza­ju paliw ma ogrom­ne zna­cze­nie dla zdro­wia publicz­ne­go i ochro­ny nasze­go śro­do­wi­ska. Zachęcamy wszyst­kie gospo­dar­stwa domo­we i fir­my do roz­wa­że­nia takiej eko­lo­gicz­nej alternatywy.”

Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii ape­lu­je do spo­łecz­no­ści i decy­den­tów o pod­ję­cie świa­do­mych wybo­rów doty­czą­cych ener­go­osz­częd­nych i przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska tech­no­lo­gii grzew­czych. Poparcie dla roz­wo­ju i sto­so­wa­nia pie­ców na bio­ma­sę może przy­spie­szyć wal­kę z pro­ble­mem smo­gu i popra­wić jakość powie­trza dla wszyst­kich miesz­kań­ców [miasta/województwa].

[O Izbie Gospodarczej Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii] Izba Gospodarcza Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii jest orga­ni­za­cją bran­żo­wą repre­zen­tu­ją­cą pro­du­cen­tów i dostaw­ców ener­go­osz­częd­nych oraz eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań grzew­czych w [mieście/województwie]. Celem Izby jest pro­mo­wa­nie i roz­wi­ja­nie zrów­no­wa­żo­nych tech­no­lo­gii grzew­czych oraz edu­ka­cja spo­łecz­na w zakre­sie odna­wial­nych źró­deł ener­gii i ich pozy­tyw­ne­go wpły­wu na środowisko.

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE zrze­sza ponad 100 firm pro­du­ku­ją­cych oraz dys­try­bu­ują­cych urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Izba zaj­mu­je się przy­go­to­wy­wa­niem pro­jek­tów i aktów praw­nych w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia pol­skiej bran­ży OZE i ochro­ny śro­do­wi­ska, współ­pra­cu­je z orga­na­mi wła­dzy i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, a tak­że pro­mu­je pol­ski prze­mysł, rze­mio­sło i usłu­gi w na ryn­ku kra­jo­wym oraz na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jednym z głów­nych celów izby jest opi­nio­wa­nie aktów praw­nych doty­czą­cych bran­ży, moni­to­ro­wa­nie pro­ce­su ich wdra­ża­nia i funk­cjo­no­wa­nia oraz przed­sta­wia­nie tych ocen wraz z ewen­tu­al­ny­mi pro­po­zy­cja­mi zmian wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej. Władze izby dba­ją o kształ­to­wa­nie, upo­wszech­nia­nie oraz pro­mo­wa­nie zasad uczci­wo­ści w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, w szcze­gól­no­ści opra­co­wy­wa­nie pro­ce­dur kon­tro­l­nych dla urzą­dzeń OZE.

NOWA POLITYKA ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ – CZY POLSKA JEST NA NIĄ GOTOWA?

W całej Unii Europejskiej od 2028 roku wszyst­kie nowe budyn­ki muszą być zero emi­syj­ne, a już od roku 2026 przy­kład mają dać budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej. Państwa człon­kow­skie zobo­wią­za­ły się rów­nież, że w cią­gu 7 lat ogra­ni­czą emi­sję gazów cie­plar­nia­nych o co naj­mniej 55 proc. w sto­sun­ku do pozio­mów z 1990 roku. Planowane jest też stop­nio­we wyco­fy­wa­nie roz­wią­zań grzew­czych na pali­wa kopal­ne do 2035 roku. Czy Polska jest goto­wa na te zmia­ny i w jakim stop­niu wyko­rzy­sty­wa­na będzie ener­gia odna­wial­na w nowej poli­ty­ce nasze­go rządu?

Przez ostat­nie deka­dy pol­ska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na była budo­wa­na w opar­ciu o zewnętrz­ne dosta­wy gazu oraz wła­sne zaso­by węgla. Aktualnie rząd mówi o zmia­nie i chce iść w kie­run­ku wyko­rzy­sta­nia ener­gii jądro­wej. Co jed­nak z odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii, któ­rych mamy pod dostat­kiem? - Posiadamy odpo­wied­nią i dość zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią, ponie­waż nie bra­ku­je nam rodzi­mych pro­du­cen­tów kołów na bio­ma­sę, pomp cie­pła czy pane­li foto­wol­ta­icz­nych, czy­li mamy know-how. Na doda­tek dys­po­nu­je­my zaso­ba­mi, któ­re może­my wyko­rzy­sty­wać w cie­płow­nic­twie – aktu­al­nie nasz kraj jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów pel­le­tu w całej Unii Europejskiej. Czemu tego nie wyko­rzy­stu­je­my? – pyta pre­zes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, dr Adam Nocoń.

IDZIE NOWE: BIOMASA PODSTAWĄ POLSKIEGO CIEPŁOWNICTWA?

Komisja Europejska i Parlament Europejski chcą zaka­zu mon­to­wa­nia kotłów na węgiel, gaz ziem­ny i olej opa­ło­wy. W związ­ku z tym mówi się o wpro­wa­dze­niu następ­ne­go podat­ku od ogrze­wa­nia gazem i węglem w kolej­nych latach, a w kon­se­kwen­cji cał­ko­wi­te­go odej­ścia od paliw kopal­nych. Wobec pla­no­wa­nych zmian udział alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii ma znacz­nie wzro­snąć. - Biomasa jest trak­to­wa­na w UE jako pali­wo zero­emi­syj­ne. W dodat­ku pozwa­la uni­kać dodat­ko­wych kosz­tów, któ­re trze­ba ponieść przy pali­wach kopal­nych. Powinniśmy wyko­rzy­sty­wać pol­skie zaso­by, ponie­waż jest to nasze natu­ral­ne bogac­two dają­ce moż­li­wość budo­wa­nia sta­bil­nej ener­ge­ty­ki pań­stwa – mówił pod­czas kon­fe­ren­cji w Arłamowie Sekretarz sta­nu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Edward Siarka. W związ­ku z trwa­ją­cą woj­ną w Ukrainie i nie­po­ko­ja­mi na tere­nie Rosji koszt ener­gii wzrósł w ostat­nim cza­sie nawet o 45%, dla­te­go każ­dy kraj UE wkła­da dużo wysił­ku w pozy­ski­wa­niu tań­szych źró­deł ener­gii. Kluczowe jest wyko­rzy­sta­nie wła­snych zaso­bów i tech­no­lo­gii. - Musimy mieć sta­bil­ne i pol­skie OZE, dla­te­go jestem zwo­len­ni­kiem bio­ma­sy – prze­ko­ny­wał Minister Siarka i zauwa­żył, że mając tak sil­ną gospo­dar­kę leśną, zamiast sami z niej korzy­stać wywo­zi­my nasze natu­ral­ne bogac­two do Austrii czy Niemiec.

Eksperci twier­dzą, że idąc za przy­kła­dem kra­jów skan­dy­naw­skich naj­le­piej mieć dwa źró­dła cie­pła, np. pom­pę cie­pła oraz kocioł na bio­ma­sę. W Polsce jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych urzą­dzeń OZE jest kocioł na pel­let, któ­rych dotąd zamon­to­wa­no oko­ło 400 000. – Nasz kraj pro­du­ku­je rocz­nie 1.800.000 ton pele­tu, co może zastą­pić gaz, węgiel i olej w gospo­dar­stwach domo­wych, dla­te­go nie dzi­wi mnie duże zain­te­re­so­wa­nie tymi urzą­dze­nia­mi. Na doda­tek przy dzi­siej­szym roz­wo­ju tech­no­lo­gii i sto­so­wa­nia odpo­wied­nich fil­trów emi­sja pyłu do atmos­fe­ry jest tak niska, że może­my tu mówić w zasa­dzie o zero­wej emi­syj­no­ści. Mamy zatem eko­lo­gicz­ne i nie­dro­gie zaso­by oraz goto­we roz­wią­za­nia na wycią­gnię­cie ręki. Dlaczego w takim razie pol­ska gospo­dar­ka urzą­dzeń OZE prze­ży­wa kry­zys – nie może zro­zu­mieć dr Nocoń z IGU OZE. W koszy­ku ener­ge­tycz­nym UE zapro­po­no­wa­no pod­wyż­sze­nie wią­żą­ce­go celu w zakre­sie udzia­łu OZE do 42,5 %. Być może to zmo­bi­li­zu­je pol­ski rząd do szer­sze­go korzy­sta­nia z rodzi­mych zaso­bów natu­ral­nych i roz­wią­zań opra­co­wa­nych przez pol­skie firmy.

Izba Gospodarcza Urządzeń OZE zrze­sza ponad 100 firm pro­du­ku­ją­cych oraz dys­try­bu­ują­cych urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Izba zaj­mu­je się przy­go­to­wy­wa­niem pro­jek­tów i aktów praw­nych w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia pol­skiej bran­ży OZE i ochro­ny śro­do­wi­ska, współ­pra­cu­je z orga­na­mi wła­dzy i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, a tak­że pro­mu­je pol­ski prze­mysł, rze­mio­sło i usłu­gi w na ryn­ku kra­jo­wym oraz na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Jednym z głów­nych celów izby jest opi­nio­wa­nie aktów praw­nych doty­czą­cych bran­ży, moni­to­ro­wa­nie pro­ce­su ich wdra­ża­nia i funk­cjo­no­wa­nia oraz przed­sta­wia­nie tych ocen wraz z ewen­tu­al­ny­mi pro­po­zy­cja­mi zmian wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej. Władze izby dba­ją o kształ­to­wa­nie, upo­wszech­nia­nie oraz pro­mo­wa­nie zasad uczci­wo­ści w dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, w szcze­gól­no­ści opra­co­wy­wa­nie pro­ce­dur kon­tro­l­nych dla urzą­dzeń OZE.