Nowe seriale od września w Romance TV!

Tegoroczny wrze­sień w Romance TV obfi­tu­je w moc pre­mier – jest ich aż 29! Oprócz wspa­nia­łych fil­mów i serii fil­mo­wych, widzo­wie na pew­no zako­cha­ją się w dwóch nowych seria­lach: emi­to­wa­nym w sobo­ty „Komisarz Heldt” (g. 21:45 lub 21:50) z przy­stoj­nym Kaiem Schumannem oraz codzien­nym „Wszystko dla pań” (pon.-pt. g. 20:00), gdzie prze­nie­sie­my się do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wie­ku. To dwie zupeł­nie róż­ne pro­po­zy­cje na jesień i z pew­no­ścią obie zosta­ną hita­mi ramówki. 

„Komisarz Heldt” – start roman­tycz­ne­go seria­lu kryminalno-komediowego 

Od 7 wrze­śnia w każ­dą sobo­tę na ante­nie Romance TV zago­ści nowy, współ­cze­sny serial, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca widzów, zwłasz­cza żeń­skiej czę­ści – „Komisarz Heldt”. Serial docze­kał się już 6 sezonów,
a w Polsce oglą­dać go będzie moż­na jedy­nie w Romance TV. Tytułowy boha­ter, to nie­po­kor­ny poli­cjant (w tej roli Kai Schumann), któ­ry dzię­ki swo­je­mu indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu do spraw z powo­dze­niem roz­wią­zu­je śledz­two za śledz­twem. Heldt w sto­sun­ku do podej­rza­nych zacho­wu­je się w podob­nie nie­okrze­sa­ny spo­sób jak do swo­ich zwierzch­ni­ków. Obszar jego dzia­łań to Bochum i w tym mie­ście czu­je się naj­le­piej. Przeważnie podej­mu­je ryzy­kow­ne dzia­ła­nia, co czę­sto pro­wa­dzi do spięć na komen­dzie poli­cji. W prze­ci­wień­stwie do swo­je­go naj­lep­sze­go śled­cze­go, naczel­nik wydzia­łu, głów­ny komi­sarz Detlev Grün bar­dziej ceni dokładne
i zgod­ne z prze­pi­sa­mi pro­ce­du­ry docho­dze­nio­we. Jest też zda­nia, że wspie­rać go w tym powin­na pro­ku­ra­tor­ka Ellen Bannenberg. Nikolas Heldt kie­ru­je się w swej pra­cy czę­sto intu­icją i osią­ga dosko­na­łe wyni­ki. Prokuratorka czę­sto przy­my­ka oko na jego poczy­na­nia, albo­wiem samo­wo­la i nie­co­dzien­na inter­pre­ta­cja fak­tów Nikolasa Heldta, czę­sto pro­wa­dzą do suk­ce­sów w śledz­twie. Na dwa odcin­ki seria­lu sta­cja zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 21:45 lub 21:50.

Włoska wer­sja seria­lu „Wszystko dla pań” 

Druga wrze­śnio­wa nowość od Romance TV, to serial „Wszystko dla pań”, któ­ry prze­nie­sie widzów do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wie­ku. Od 3 wrze­śnia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, co wie­czór o godzi­nie 20.00 widzo­wie Romance TV będą mogli prze­śle­dzić histo­rię pierw­sze­go, medio­lań­skie­go domu mody dla pań, uroz­ma­ico­ną oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi boha­te­rów. Czeka nas miłość, nadzie­ja, roz­cza­ro­wa­nia i wszel­kie­go rodza­ju intry­gi, pięk­ne kobie­ty, przy­stoj­ni męż­czyź­ni oraz wspa­nia­łe kre­acje. W Mediolanie w roku 1959, Vittorio Conti przy­go­to­wu­je się, dzię­ki pożycz­ce uzy­ska­nej od ban­kie­ra Umberta Guarnieri, do ponow­ne­go otwar­cia domu mody „Paradiso”. Przypadkowe spo­tka­nie z nie­zna­jo­mą dziew­czy­ną pozwa­la mu na chwi­lę zapo­mnieć o swo­jej przy­ja­ciół­ce Andreinie Mandelli, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o zabój­stwo Pietro Mori. Umberto wraz ze szwa­gier­ką Adelaidą orga­ni­zu­ją przy­ję­cie z oka­zji uro­dzin jego nie­po­kor­nej cór­ki Marty, któ­ra nie zga­dza się na zaaran­żo­wa­ne przez jej ojca mał­żeń­stwo z Valerio Nervim. Na przy­ję­ciu poja­wia się oprócz tego tajem­ni­czy Luca Spinelli, któ­ry wywie­ra na Marcie ogrom­ne wrażenie…

 

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców – czy na lepsze?

Od 1 wrze­śnia br. zaczną obo­wią­zy­wać nowe regu­la­cje podat­ko­we, do któ­rych będą musie­li dosto­so­wać się przed­się­bior­cy. Nowelizacja usta­wy o VAT zakła­da, m.in. bia­łą listę podat­ni­ków, a od 1 listo­pa­da obo­wiąz­ko­wy split pay­ment. Ekspertka z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia, na jakie zmia­ny muszą przy­go­to­wać się przedsiębiorcy.

  1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Jedną ze zmian w pra­wie VAT, któ­ra zosta­nie wpro­wa­dzo­na od 1 wrze­śnia, jest utwo­rze­nie przez rząd bia­łej listy podat­ni­ków VAT. Będzie ona zawie­ra­ła nie­zbęd­ne infor­ma­cje, tj. dane o nume­rach rachun­ków ban­ko­wych podat­ni­ków VAT, nazwę fir­my lub imię i nazwi­sko wła­ści­cie­la, numer REGON, NIP oraz PESEL, adres pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, imio­na i nazwi­ska osób repre­zen­tu­ją­cych pod­miot, datę reje­stra­cji, odmo­wy reje­stra­cji lub wykre­śle­nia z reje­stru jako podat­ni­ka VAT.

Dzięki nowe­mu narzę­dziu trans­ak­cje sta­ną się bez­piecz­niej­sze i zmniej­szy się ryzy­ko wplą­ta­nia się w tzw. karu­ze­lę podat­ko­wą. Dodatkowo taka wery­fi­ka­cja ma wzbu­dzić zaufa­nie skar­bów­ki, a przede wszyst­kim ma pomóc zabez­pie­czyć finan­se fir­my. Pamiętajmy jed­nak o zwią­za­nych z nią sank­cjach. Każdy przed­się­bior­ca, któ­ry na rachu­nek kon­tra­hen­ta nie­zgło­szo­ny do sze­fa KAS prze­le­je kwo­tę powy­żej 15 tys. zł, nie zali­czy wydat­ku do kosz­tów i odpo­wie soli­dar­nie ze sprze­daw­cą za VAT. Sankcje te wyłą­czyć moż­na poprzez zawia­do­mie­nie naczel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go o doko­na­niu płat­no­ści na rachu­nek inny niż zawar­ty w wyka­zie, w ter­mi­nie do trzech dni od daty zle­ce­nia prze­le­wu. Oczywiście taka sytu­acja nie prze­kre­śli moż­li­wo­ści odli­cze­nia podat­ku wyni­ka­ją­ce­go z otrzy­ma­nej fak­tu­ry – mówi Agata Wleklińska z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Rejestr ma być aktu­ali­zo­wa­ny na bie­żą­co, tzn. raz na dobę w każ­dy dzień robo­czy. Będzie obej­mo­wał wszyst­kich podat­ni­ków, nato­miast ska­la pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści czy fakt zare­je­stro­wa­nia jako czyn­ny podat­nik VAT nie będą mia­ły zna­cze­nia. O nega­tyw­nych skut­kach ma decy­do­wać to, czy odbior­ca prze­le­wu jest płat­ni­kiem VAT.

Bez wąt­pie­nia plu­sem wpro­wa­dze­nia reje­stru podat­ni­ków VAT będzie uła­twie­nie wery­fi­ka­cji poten­cjal­nych wspól­ni­ków, gdyż wszyst­kie dane na ich temat będą prze­cho­wy­wa­ne w jed­nym miej­scu. Tym samym zapew­ni to więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla przed­się­bior­ców. Wdrożenie bia­łej listy podat­ni­ków to tak­że dodat­ko­we obo­wiąz­ki. W związ­ku z umiesz­cze­niem na niej rachun­ków roz­li­cze­nio­wych kon­tra­hen­ta podat­nik każ­do­ra­zo­wo przed doko­na­niem prze­le­wu do dane­go kon­tra­hen­ta będzie musiał spraw­dzać, czy dany rachu­nek ban­ko­wy jest zgod­ny z dany­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi na bia­łej liście kon­ty­nu­uje Agata Wleklińska.

  1. OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NIP NA PARAGONIE

Od 1 wrze­śnia br. miał rów­nież zostać wpro­wa­dzo­ny obo­wią­zek umiesz­cza­nia NIP na para­go­nie, osta­tecz­na data wej­ścia w życie zosta­ła prze­nie­sio­na na 1 stycz­nia 2020 r. W związ­ku z tym sprze­daw­ca będzie mógł wysta­wić fak­tu­rę do para­go­nu fiskal­ne­go tyl­ko w momen­cie, gdy na owym para­go­nie będzie wid­niał numer NIP. Bez tego nume­ru przed­się­bior­ca nie będzie mógł uzy­skać fak­tu­ry na pod­sta­wie para­go­nu. Za nie­sto­so­wa­nie się do regu­la­cji zarów­no na sprze­daw­cę, jak i przed­się­bior­cę zosta­nie nało­żo­na sank­cja wyno­szą­ca 100% podat­ku VAT z trans­ak­cji nało­żo­nej na obie strony.

Nowa regu­la­cja zosta­je wpro­wa­dzo­na przede wszyst­kim ze wzglę­du na nie­uczci­wość przed­się­bior­ców w bran­ży pali­wo­wej i budow­la­nej, któ­rzy nie­jed­no­krot­nie odli­cza­ją nie­na­leż­ny im poda­tek VAT. Oczywiście będzie ist­niał okres przej­ścio­wy, w któ­rym fak­tu­ry nie­za­wie­ra­ją­ce nume­ru NIP na para­go­nie wysta­wio­ne przed 1 wrze­śnia br. będą pod­le­gać jesz­cze sta­rym prze­pi­som, czy­li moż­li­wo­ści wysta­wie­nia fak­tu­ry na pod­sta­wie para­go­nu do 3 mie­się­cy od koń­ca mie­sią­ca, w któ­rym został zaku­pio­ny towar – doda­je eks­pert­ka z kan­ce­la­rii Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

  1. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

Split pay­ment, czy­li model podzie­lo­nej płat­no­ści, któ­re­go wej­ście w życie prze­su­nię­to na 1 listo­pa­da br. sta­nie się obli­ga­to­ryj­ny dla wybra­nych branż, obej­mu­jąc w sumie oko­ło 150 towa­rów i usług. Metoda ta będzie doty­czy­ła trans­ak­cji, któ­rych jed­no­ra­zo­wa war­tość jest rów­na bądź wyż­sza niż 15 tys. zł, nie­za­leż­nie od licz­by wyni­ka­ją­cych z niej płat­no­ści. Mechanizm ten dotknie sek­to­ry gospo­dar­ki, tj. sprzęt elek­tro­nicz­ny, zło­to, stal, złom, meta­le nie­że­la­zne, pali­wa i two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re według usta­wo­daw­cy okre­śla­ne są jako pod­mio­ty „nara­żo­ne na wyłu­dze­nia skar­bo­we”. W ich przy­pad­ku zasto­so­wa­nie podzie­lo­nej płat­no­ści wyłą­cza prze­pi­sy o soli­dar­nej odpowiedzialności.

Przedsiębiorcy będą musie­li rów­nież umiesz­czać na fak­tu­rze adno­ta­cję o podzie­lo­nej płat­no­ści. Jeśli tego nie zro­bią, zosta­nie nało­żo­na na nich sank­cja w wyso­ko­ści 100% kwo­ty podat­ku wyka­za­ne­go na fak­tu­rze. To samo doty­czyć będzie nabyw­cy, któ­ry pomi­mo obo­wiąz­ku ure­gu­lo­wa­nia kwo­ty podat­ku VAT wyka­za­nej na fak­tu­rze za pomo­cą meto­dy split pay­ment, zapła­ci kwo­tę w inny spo­sób – doda­je ekspertka.

 

Nowe regu­la­cje mają uszczel­nić sys­tem VAT oraz zabez­pie­czyć fir­my przed nie­uczci­wy­mi przed­się­bior­ca­mi. Natomiast to nie jedy­ne zmia­ny w podat­kach, na któ­re muszą przy­go­to­wać się podat­ni­cy, ponie­waż kolej­ne, jak np. zastą­pie­nie dekla­ra­cji VAT‑7 i VAT-7K nowym pli­kiem JPK_VAT, wej­dą w życie w pierw­szej poło­wie 2020 roku.

Przerażający maraton „To” i „To: Rozdział 2” w Cinema City!

Powrót na ekra­ny kin zabój­cze­go klau­na będzie grat­ką dla wszyst­kich fanów hor­ro­rów i twór­czo­ści Stephena Kinga. Już 4 wrze­śnia Cinema City zapra­sza na mara­ton, pod­czas któ­re­go widzo­wie zoba­czą „To” i przed­pre­mie­ro­wo „To: Rozdział 2”. Na wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze wię­cej emo­cji, cze­ka­ją spe­cjal­ne sean­se w salach 4DX! Bilety w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/filmy/maraton-.

Niewyjaśnione znik­nię­cia dzie­ci w mie­ście Derry opi­sa­ne przez mistrza gatun­ku Stephena Kinga. Do tego eks­cen­trycz­ny klaun, motyw zemsty i świet­na obsa­da aktor­ska – to wszyst­ko cze­ka w Cinema City 4 wrze­śnia na mara­to­nie, na któ­rym wra­żeń dostar­czą dwa świet­ne hor­ro­ry „To” oraz „To: Rozdział 2”.

To”, czy­li opo­wieść o soli­dar­nej wal­ce prze­ciw­ko prze­ra­ża­ją­cej nad­na­tu­ral­nej isto­cie. Film opar­ty jest na moty­wach popu­lar­nej powie­ści Stephena Kinga pod tym samym tytu­łem, któ­ra prze­ra­ża czy­tel­ni­ków od wie­lu lat. W mia­stecz­ku Derry w sta­nie Maine w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach zaczy­na­ją zni­kać dzie­ci. Zmotywowana gru­pa musi sta­wić czo­ła swo­im naj­więk­szym lękom. Na ich dro­dze poja­wia się klaun Pennywise. To postać wyjąt­ko­wo prze­ra­ża­ją­ca – mor­der­ca lubu­ją­cy się w zada­wa­niu bólu.

Jako dru­gi poja­wi się przed­pre­mie­ro­wy film To: Rozdział 2”. Po raz kolej­ny zło wkra­da się do mia­stecz­ka Derry. Bohaterowie, tym razem doro­śli, spo­ty­ka­ją się ponow­nie, pra­wie trzy­dzie­ści lat po wyda­rze­niach przed­sta­wio­nych w pierw­szej czę­ści, by zmie­rzyć się z zabój­czym klau­nem. W rolach głów­nych m.in. Jessica Chastain oraz James McAvoy.

W śro­dę, 4 wrze­śnia, oprócz prze­ra­ża­ją­cych fil­mów zapew­nia­my rów­nież świet­ne ceny – oba hor­ro­ry obej­rzysz za oko­ło 30 zł. Taka oka­zja nie zda­rza się czę­sto! Cena zale­ży od tego, jaką wer­sję sean­su wybie­rzesz. Oprócz stan­dar­do­wych sal 2D, mara­ton będzie moż­na zoba­czyć tak­że w salach IMAX, gdzie strasz­ny uśmiech Pennywise’a poja­wi się na wiel­kim, pano­ra­micz­nym ekra­nie, a jego brzmie­nie spo­tę­gu­je lase­ro­wy dźwięk oraz w salach Verva 4DX, gdzie oprócz obra­zu na widza cze­ka­ją dodat­ko­we emo­cje, takie jak nagłe roz­bły­ski świa­tła, ruch fote­la, zapa­chy, efek­ty wody czy mgły. Seanse w salach IMAX i Verva 4DX roz­po­czy­na­ją się o godz. 18:00, pozo­sta­łe o godz. 20:00.

Maraton odbę­dzie się w 4 wrze­śnia w wie­lu kinach Cinema City: w Warszawie: Arkadia, Sadyba, Promenada, Białołęka. W Krakowie: Bonarka, Galeria Plaza i Zakopianka, w Katowicach: Punkt 44 i Bonarka, w Częstochowie: Wolność, w Sosnowcu, Rybniku, Bytomiu, w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Wałbrzychu, w Toruniu: Plaza, w Bydgoszczy, Starogardzie Gdańskim, w Zielonej Górze, w Bielsko-Białej, Łodzi, Lublinie: Felicity oraz Plaza, w Poznaniu Plaza, we Wrocławiu w gale­rii Wroclavia oraz Korona.

Z polskiego na polski – czyli najpopularniejsze słowa wśród młodych

Na prze­strze­ni lat to, jak mówimy i jakich słów uży­wa­my, ule­gło rady­kal­nej zmia­nie. Bez zmian pozo­sta­je fakt, że dziś, tak jak i kie­dyś, to mło­dzież była i jest na bie­żą­co, jeśli cho­dzi o nowe tren­dy w języ­ku pol­skim. No wła­śnie, z jakich to nowych słów korzy­sta­ją dzi­siej­si nasto­lat­ko­wie w swo­im „natu­ral­nym śro­do­wi­sku”? Doskonałą oka­zją do „pod­słu­cha­nia” ich języ­ka są mło­dzie­żo­we obo­zy waka­cyj­ne – to praw­dzi­wa skarb­ni­ca wie­dzy w tym temacie. 

Ale sztos!

Zwrot ten wyra­ża bez­sprzecz­nie apro­ba­tę. Wszystko może być szto­sem: od pysz­nej kanap­ki po pięk­ne wido­ki w górach. Jest to wyraz bar­dzo czę­sto uży­wa­ny i obec­ny na pol­skiej sce­nie slan­go­wej od dłuż­sze­go cza­su, stąd tak­że wie­le jego odmian.

Od kla­sycz­ne­goszto­saprzez waria­cje w sty­luszto­si­woiszto­siw­kopo wyra­fi­no­wa­ne odmia­ny tyl­ko dla wta­jem­ni­czo­nych, takie jakszto­sin­ger” – mówi Grzegorz Marchewka z biu­ra podró­ży Almatur, naj­więk­sze­go w Polsce orga­ni­za­to­ra obo­zów tury­stycz­nych dla młodzieży.

XD

Geneza zwro­tu „XD” jest wyjąt­ko­wa. Pochodzi on bowiem od emo­ti­kon­ki przed­sta­wia­ją­cej oso­bę bar­dzo się z cze­goś śmie­ją­cą. „X” sym­bo­li­zu­je tutaj oczy zmru­żo­ne od śmie­chu, nato­miast „D” sze­ro­ko otwar­tą, uśmiech­nię­tą buzię. Z cza­sem ten zwrot prze­stał być uży­wa­ny tyl­ko w piśmie i zaczął poja­wiać się tak­że w mowie potocz­nej pol­skiej mło­dzie­ży. Znaczy on po pro­stu coś bar­dzo śmiesz­ne­go lub tak dziw­ne­go i nie­co­dzien­ne­go, że aż powo­du­ją­ce­go śmiech.

Ale było masno!

„Masno” to sło­wo czę­sto uży­wa­ne przez mło­dzież. Ma dwa zna­cze­nia o podob­nym pozy­tyw­nym wydźwię­ku: „gru­bo” oraz „super”. Słowo to zosta­ło zapo­ży­czo­ne z języ­ka ślą­skie­go, a roz­po­wszech­nił je naj­praw­do­po­dob­niej zna­ny pol­ski youtu­ber, dla­te­go nie dzi­wi fakt, że na mło­dzie­żo­wych obo­zach youtu­ber­skich sły­szy się to sło­wo codzien­nie. – zauwa­ża Grzegorz Marchewka z Almaturu.

Nie no, beka

W tym zwro­cie nie cho­dzi bynaj­mniej o becz­kę czy gru­be­go czło­wie­ka. Słowo „beka” w mło­dzień­czym woka­bu­la­rzu ma zupeł­nie inne zna­cze­nie. Chodzi o coś bar­dzo śmiesz­ne­go, o ubaw, zaba­wę. Może ozna­czać też wiel­kie pośmie­wi­sko lub nie­ty­po­wą śmiesz­ną sytu­ację. Bekowe może być dosłow­nie wszyst­ko co wywo­łu­je w nas śmiech.

Ile masz kraszi?

To enig­ma­tycz­ne pyta­nie moż­na prze­tłu­ma­czyć mniej wię­cej jako „Do ilu osób masz sen­ty­ment” lub „ile osób ci się podo­ba”. Kraszi to spo­lsz­czo­na nazwa angli­cy­zmu „to have a crush on” ozna­cza­ją­ce­go tyle co „podo­bać się” czy „czuć mię­tę”. „Kraszi” to dziew­czy­na któ­ra podo­ba się chło­pa­ko­wi, a „Krasz” to chło­pak, do któ­re­go dziew­czy­na zaczy­na czuć coś więcej.

Ty dzba­nie!

W tym zwro­cie nie cho­dzi bynaj­mniej o naczy­nie, w któ­rym znaj­du­je się woda. Słowo dzban w mło­dzie­żo­wym woka­bu­la­rzu ma zupeł­nie inne zna­cze­nie. Choć, jak to czę­sto z taki­mi zwro­ta­mi bywa, nie ma on kon­kret­nej defi­ni­cji, jed­nak prze­kaz, któ­ry za sobą nie­sie, jest jed­no­znacz­ny. Dzbanami nazy­wa­ne są oso­by nie­grze­szą­ce inte­li­gen­cją lub takie, któ­re zro­bi­ły coś nie tak. Tak więc jeśli ktoś nazwie Cię dzba­nem, możesz być pewien, że wąt­pi on w two­je zdol­no­ści intelektualne.

Ale z Ciebie normik…

Normik, czy­li inny­mi sło­wy oso­ba prze­cięt­na, nor­mal­na, niczym się nie wyróż­nia­ją­ca, nie mają­ca cie­ka­wych pasji. Młodzież uży­wa tego zwro­tu tak­że w sto­sun­ku do osób uwa­ża­ją­cych rze­czy prze­cięt­ne, czę­ste i zwy­kle popu­lar­ne za cie­ka­we, nie rozu­mie­ją­cych głęb­szych  tema­tów. Więc jeśli jesteś dla kogoś nor­mi­kiem, jesteś zwy­czaj­nie nudny.

Czasami uży­wa się takich krótkich sfor­mu­ło­wań po to żeby było szyb­ciej, żeby było ade­kwat­niej, ale i cza­sem też dla­te­go, żeby ci star­si nie zro­zu­mie­li. [1] – mówi wybit­ny pol­ski języ­ko­znaw­ca prof. Jerzy Bralczyk. Nie bądź więc nor­mi­kiem! Wybierz się na szto­so­wy wyjazd Almaturu, gdzie roz­wi­niesz swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia i nie spo­tkasz żad­ne­go dzba­na, a zaba­wa będzie po pro­stu masna xD.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=a_t40Td6eUc

Wyjątkowy wrzesień pełen premier w Romance TV! Aż 29 nowości na antenie!

W tym roku prze­łom lata i jesie­ni będzie dla widzów Romance TV pełen emo­cji. Stacja we wrze­śniu przy­go­to­wa­ła rekor­do­we 29 pre­mier, zarów­no fil­mo­wych jak i seria­lo­wych. Na ekra­nie zagosz­czą nowe ekra­ni­za­cje powie­ści Rosamunde Pilcher z mię­dzy­na­ro­do­wą obsa­dą oraz fil­my z cyklu „Weselna gorącz­ka”. Romance TV poka­że tak­że nowe cykle: kryminalno-komediowy „Reiff – goto­wa na wyspę” oraz roman­tycz­ny „Miłość nad Fiordem”. Dla wiel­bi­cie­li seria­li sta­cja pro­po­nu­je dwie nowe serie, „Komisarz Heldt” z przy­stoj­nym Kaiem Schumannem w roli głów­nej oraz wło­ską wer­sję seria­lu „Wszystko dla pań”, gdzie prze­nie­sie­my się do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wieku.

Przełomowy wrze­sień w Romance TV

- Wrzesień w Romance TV będzie wyjąt­ko­wym pre­zen­tem dla naszych widzów. Udało nam się przy­go­to­wać tyl­ko w tym jed­nym mie­sią­cu naj­więk­szą do tej pory ilość pre­mier, jest to aż 29 nowo­ści! Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Zarówno wiel­bi­cie­le współ­cze­snych seria­li, takich jak nie­zwy­kle popu­lar­ny „Komisarz Heldt”, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca pań, jak i ama­to­rzy pro­duk­cji zabie­ra­ją­cych nas do poprzed­nich epok m.in. we „Wszystko dla pań”, czy ekra­ni­za­cjach powie­ści Rosamunde Pilcher. Jestem prze­ko­na­ny, że nowe cykle fil­mo­we tak­że przy­pad­ną widzom do gustu i poko­cha­ją oni nowych boha­te­rów. – mówi Krzysztof Mikulski, Dyrektor Romance TV Polska.

„Komisarz Heldt” – start roman­tycz­ne­go seria­lu kryminalno-komediowego 

Od 7 wrze­śnia w każ­dą sobo­tę na ante­nie Romance TV zago­ści serial, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca widzów – „Komisarz Heldt”. Komisarz Nikolas Heldt ma swój wła­sny spo­sób roz­wią­zy­wa­nia przy­pad­ków kryminalnych.
W sto­sun­ku do podej­rza­nych zacho­wu­je się w podob­nie nie­okrze­sa­ny spo­sób jak do swo­ich zwierzch­ni­ków. Obszar jego dzia­łań to Bochum i w tym mie­ście czu­je się naj­le­piej. Heldt podej­mu­je wszel­kie ryzy­ko, co czę­sto pro­wa­dzi do spięć na komen­dzie poli­cji. W prze­ci­wień­stwie do swo­je­go naj­lep­sze­go śled­cze­go, naczel­nik wydzia­łu, głów­ny komi­sarz Detlev Grün bar­dziej ceni dokład­ne i zgod­ne z prze­pi­sa­mi pro­ce­du­ry docho­dze­nio­we i uwa­ża, że to wła­śnie kon­wen­cjo­nal­ne meto­dy śled­cze pro­wa­dzą do suk­ce­su. Jest też zda­nia, że wspie­rać go w tym win­na pro­ku­ra­tor­ka Ellen Bannenberg. Nikolas Heldt kie­ru­je się w swej pra­cy czę­sto intu­icją i osią­ga dosko­na­łe wyni­ki. Prokuratorka czę­sto przy­my­ka oko na jego poczy­na­nia, albo­wiem samo­wo­la i nie­co­dzien­na inter­pre­ta­cja fak­tów Nikolasa Heldta, czę­sto pro­wa­dzą do suk­ce­sów w śledz­twie. Na dwa odcin­ki seria­lu sta­cja zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 21:45 lub 21:50.

Włoska wer­sja seria­lu „Wszystko dla pań”

Od 3 wrze­śnia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, co wie­czór o godzi­nie 20.00 widzo­wie Romance TV będą mogli prze­śle­dzić histo­rię pierw­sze­go, powsta­łe­go w latach pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku, medio­lań­skie­go domu mody dla pań, uroz­ma­ico­ną oczy­wi­ście oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi boha­te­rów. Główne wąt­ki to miłość, nadzie­ja, roz­cza­ro­wa­nia i wszel­kie­go rodza­ju intry­gi! Przeniesiemy się do Mediolanu, roku 1959. Vittorio Conti przy­go­to­wu­je się, dzię­ki pożycz­ce uzy­ska­nej od ban­kie­ra Umberta Guarnieri, do ponow­ne­go otwar­cia domu mody „Paradiso”. Przypadkowe spo­tka­nie z nie­zna­jo­mą dziew­czy­ną pozwa­la mu na chwi­lę zapo­mnieć o swo­jej przy­ja­ciół­ce Andreinie Mandelli, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o zabój­stwo Pietro Mori. Umberto wraz ze szwa­gier­ką Adelaidą orga­ni­zu­ją przy­ję­cie z oka­zji uro­dzin jego nie­po­kor­nej cór­ki Marty, któ­ra nie zga­dza się na zaaran­żo­wa­ne przez jej ojca mał­żeń­stwo z Valerio Nervim. Na przy­ję­ciu poja­wia się oprócz tego tajem­ni­czy Luca Spinelli, któ­ry wywie­ra na Marcie ogrom­ne wrażenie…

Hołd dla Rosamunde Pilcher

Z oka­zji 95. uro­dzin zmar­łej w lutym autor­ki Rosamunde Pilcher, Romance TV będzie przez cały mie­siąc pre­zen­to­wać adap­ta­cje fil­mo­we jej best­sel­le­rów. W każ­dy wto­rek o godzi­nie 21.00 lub 20:50 widzo­wie obej­rzą pre­mie­ro­wy odci­nek czte­ro­czę­ścio­we­go obra­zu „Cztery pory roku”, któ­re­go akcja odgry­wa się w posia­dło­ści Endellion. Natomiast w nie­dziel­ne wie­czo­ry od godz. 20:00 sta­cja poka­że tele­wi­zyj­ne pre­mie­ry dwu­od­cin­ko­wych fil­mów z udzia­łem naj­lep­szych akto­rów. Na począ­tek nowa adap­ta­cja fil­mo­wa debiu­tanc­kiej powie­ści Rosamunde Pilcher „Poszukiwacze musz­li”, któ­ra była jej pierw­szym wiel­kim suk­ce­sem lite­rac­kim i fil­mo­wym. W rolach głów­nych wystą­pi­li mię­dzy inny­mi Vanessa Redgrave i Maximilian Schell.

Poniedziałkowy cykl „Gorączka wesel­na w Romance TV”

We wrze­śniu w Romance TV wybuch­nie praw­dzi­wa gorącz­ka wesel­na i znów nie­zli­czo­ne zako­cha­ne pary sta­ną na ślub­nym kobier­cu! W mał­żeń­stwie nie cho­dzi o to, by zmie­nić stan cywil­ny, lecz by part­ner był kimś, kto zmie­ni nasze życie na lep­sze. W każ­dy wrze­śnio­wy ponie­dzia­łek o godzi­nie 20.55 lub 21.00 widzo­wie obej­rzą roman­tycz­ne histo­rie, któ­rych akcja toczy się wokół tego wyjąt­ko­we­go dnia. Oprócz adap­ta­cji fil­mo­wych powie­ści Rosamunde Pilcher i Ingi Lindström oraz kome­dii roman­tycz­nych, Romance TV z zapra­sza widzów na „Rejs ku szczę­ściu”, któ­ry zawie­dzie ich w naj­dal­sze, egzo­tycz­ne zakąt­ki świata.

Start nowej kryminalno-komediowej serii fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę”

Adwokatka Katharina Reiff to boha­ter­ka serii komediowo-kryminalnej „Reiff – goto­wa na wyspę”. Katharina roz­sta­ła się ze swym nie­wier­nym part­ne­rem i wraz z cór­ką Nelą prze­pro­wa­dza­ją się z mia­sta na pół­noc­no­fry­zyj­ską wyspę Föhr, do Marianny, mat­ki Kathariny, któ­ra pro­wa­dzi tam pen­sjo­nat. Katharina chce ukoń­czyć w spo­ko­ju zaocz­ne stu­dia praw­ni­cze i pora­dzić sobie z drę­czą­cym ją syn­dro­mem Atlasa. Okazuje się to pra­wie nie­moż­li­we, bo zawód adwo­ka­ta wią­że się z nie­sie­niem pomo­cy innym ludziom. U Kathariny wciąż poja­wia­ją się oso­by potrze­bu­ją­ce jej wspar­cia. Sprzymierzeńca znaj­du­je w daw­nym przy­ja­cie­lu i miej­sco­wym poli­cjan­cie Thiesie Quedensie. Na serię fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę” Romance TV zapra­sza w każ­dą sobo­tę wrze­śnia o godz. 20:00. 

Środowy cykl „Miłość nad fiordem” 

Dni sta­ją się coraz krót­sze i chłod­niej­sze. Nadchodzi jesień! W każ­dą śro­dę o godz. 20.55 Romance TV dosto­su­je się do panu­ją­cej aury i zawie­dzie widzów na dale­ką Północ, nad zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach nor­we­skie fior­dy. Poznamy tam ludzi wal­czą­cych o utrzy­ma­nie wię­zi rodzin­nych. Oczywiście nie obę­dzie się też bez histo­rii miłosnych!