Sankcje dla kierowców transportujących nielegalnych imigrantów

Pomimo dzia­łań pod­ję­tych przez Francję mają­cych na celu zli­kwi­do­wa­nie obo­zo­wi­ska imi­gran­tów w Calais oraz licz­nych prób ogra­ni­cze­nia nie­le­gal­nej imi­gra­cji przez Komisję Europejską kie­row­cy jadą­cy do Anglii wciąż muszą być czuj­ni. Zgodnie z angiel­ski­mi regu­la­cja­mi, za każ­dą oso­bę ukry­tą w pojeź­dzie, któ­ra nie­le­gal­nie prze­kro­czy gra­ni­cę, kie­row­ca oraz prze­woź­nik mogą zapła­cić karę w wyso­ko­ści do 2 tysię­cy fun­tów. Jak zatem zabez­pie­czyć swój pojazd, by nikt nie­po­wo­ła­ny nie miał do nie­go dostępu? 

Wielka Brytania to wciąż jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków dla emi­gran­tów, licząc na szyb­kie zale­ga­li­zo­wa­nie poby­tu, dobrą pła­cę i wyso­kie świad­cze­nia socjal­ne. Wielu z nich uni­ka jed­nak legal­ne­go przej­ścia przez kon­tro­lę gra­nicz­ną ukry­wa­jąc się w pojaz­dach spo­tka­nych na tra­sie. Sytuacja ta jest uciąż­li­wa tak­że dla pol­skich firm trans­por­to­wych, któ­re codzien­nie prze­pra­wia­ją się przez por­ty w Calais, Coquelles i Dunkierce. Przekraczając gra­ni­cę francusko-brytyjską gru­py imi­gran­tów sta­ra­ją się dostać do pojaz­dów robią­cych w danej chwi­li krót­ką prze­rwę, przez co zawo­do­wi kie­row­cy reali­zu­ją­cy prze­wo­zy nie czu­ją się bez­piecz­ni. W celu ogra­ni­cze­nia nie­le­gal­nej aktyw­no­ści Wielka Brytania wpro­wa­dzi­ła  kary finan­so­we dla kie­row­ców i prze­woź­ni­ków, któ­re będą dla nich dodat­ko­wym bodź­cem do spraw­dza­nia pojaz­dów przed prze­kro­cze­niem granicy.

PROCEDURA SPRAWDZENIA POJAZDU

Pierwszym ele­men­tem pro­ce­du­ry zapo­bie­ga­nia nie­le­gal­nej imi­gra­cji jest prze­szko­le­nie kie­row­ców w zakre­sie poli­ty­ki anty­imi­gra­cyj­nej oraz spo­so­bów zapo­bie­ga­nia wtar­gnię­ciu do pojaz­du. Kolejny doty­czy doko­na­nia samo­kon­tro­li pojaz­du jesz­cze przed wjaz­dem do stre­fy kon­tro­li w Wielkiej Brytanii lub na prom. Ważnym ele­men­tem podró­ży jest takie zapla­no­wa­nie posto­jów, by ogra­ni­czyć je do mini­mum, szcze­gól­nie, gdy zbli­ża­my się do por­tu odpra­wy w kie­run­ku Anglii. Ostatnim ele­men­tem jest odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie pojaz­du poprzez zamknię­cie i trwa­łe zaplom­bo­wa­nie, w tym róż­nych schow­ków i kufrów bocz­nych przed kradzieżą.

- Jeżeli ist­nie­je podej­rze­nie, że w pojeź­dzie prze­by­wa oso­ba nie­upraw­nio­na, kie­row­ca powi­nien zawia­do­mić poli­cję lub inne wła­ści­we służ­by naj­le­piej jesz­cze przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy. Natomiast w przy­pad­ku nie­za­cho­wa­nia nale­ży­tej sta­ran­no­ści w prze­ciw­dzia­ła­niu nie­le­gal­ne­mu wtar­gnię­ciu i wykry­cia przez służ­by cel­ne imi­gran­ta kie­row­ca i prze­woź­nik mogą zostać zobo­wią­za­ni do zapła­ty kary pie­nięż­nej w wyso­ko­ści do 2 tysię­cy fun­tów za każ­dą oso­bę ukry­tą w pojeź­dzie. Analiza wyni­ków kon­tro­li wska­zu­je jed­nak, że naj­częst­sze nakła­da­ne kary wyno­szą 600 fun­tów dla kie­row­cy i 900 fun­tów dla fir­my trans­por­to­wej za nie­le­gal­ny wwóz jed­nej oso­by. Jeżeli nato­miast dzia­ła­nie uczest­ni­ków prze­wo­zu oka­że się celo­we może im gro­zić odpo­wie­dzial­ność kar­na – mówi mec. Magdalena Grochowska z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

OBNIŻENIE WYSOKOŚCI KARY

Złożenie wyja­śnień może mieć wpływ na wyso­kość nało­żo­nej kary. Dlatego przed otrzy­ma­niem decy­zji o jej wyso­ko­ści, prze­woź­nik oraz kie­row­ca otrzy­mu­ją wezwa­nie do zło­że­nia wyja­śnień. Należy pre­cy­zyj­nie okre­ślić dzia­ła­nia, któ­re pod­jął pra­co­daw­ca i kie­row­ca, by zapo­biec prze­do­sta­niu się nie­le­gal­nym imi­gran­tom do pojaz­du. Po ich zło­że­niu wszyst­kie oko­licz­no­ści i dowo­dy będą wzię­te pod uwa­gę przez służ­by gra­nicz­ne przy oce­nie ewen­tu­al­ne­go sprze­ci­wu co do nało­żo­nej kary.

- Przedsiębiorca może odwo­łać się od nało­żo­nej kary lub  wno­sić o jej zmniej­sze­nie. Uzasadnieniem dla zmniej­sze­nia kary może być trud­na sytu­acja finan­so­wa wnio­sku­ją­ce­go, któ­rą nale­ży odpo­wied­nio udo­ku­men­to­wać. Posłużyć się moż­na przy­kła­do­wo rachun­kiem zysków i strat za poprzed­ni rok obro­to­wy. W celach pre­wen­cyj­nych zale­ca­ny jest udział w sys­te­mie akre­dy­ta­cji ofe­ro­wa­nym przez bry­tyj­skie służ­by gra­nicz­ne. Dołączenie do tego sys­te­mu odby­wa się nie­od­płat­nie a może mieć w przy­szło­ści wpływ na obni­że­nie nało­żo­nych kar finan­so­wych – kon­ty­nu­uje mecenas.

Propozycje dzia­łań zwal­cza­nia nie­le­gal­nej imi­gra­cji wciąż nie przy­no­szą ocze­ki­wa­nych efek­tów. Najbardziej aktyw­ne dąże­nia do ogra­ni­cze­nia tego pro­ce­de­ru widać w Wielkiej Brytanii, jed­nak by w peł­ni go zli­kwi­do­wać potrze­ba jesz­cze wie­le czasu.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.