Miesiąc zakochanych w Romance TV

W Romance TV Walentynki obcho­dzi­my cały mie­siąc! Stacja przy­go­to­wa­ła dla widzów nie­zwy­kłe pre­mie­ry, peł­ne magii i miło­snych unie­sień. Filmy takie jak „Romeo i Julia” (14.02), „Piękna i bestia” (17.02) czy abso­lut­ny hit – „Baśnie 1001 nocy” (24.02) spra­wią, że walen­tyn­ko­we emo­cje pozo­sta­ną z nami na dłu­żej. Dodatkowo w każ­dą śro­dę o godz. 21:55 Romance TV zapra­sza na serię pre­mier fil­mo­wych z cyklu „Lilly Schönauer – Na szczy­tach miło­ści”. Fanów „Diagnozy Betty” tak­że cze­ka miła nie­spo­dzian­ka – od 2 lute­go, w każ­dą sobo­tę o godz. 18:10 zapra­sza­my na nowe odcin­ki serialu! 

Walentynki w Romance TV

Dzień Zakochanych to dla Romance TV jeden z naj­waż­niej­szych dni w roku, dla­te­go sta­cja przy­go­to­wa­ła dla widzów coś spe­cjal­ne­go. 14 lute­go zapra­sza­my na ekra­ni­za­cję naj­pięk­niej­szej histo­rii o miło­ści wszech cza­sów, któ­rą tym razem poka­że­my w zupeł­nie nowej, pre­mie­ro­wej odsło­nie. Od godz. 21:55 zako­cha­ni „Romeo i Julia” będą wal­czyć o swo­ją szczę­śli­wą przy­szłość wbrew nie­na­wi­ści, któ­ra dzie­li ich rodziny.

Północne Włochy. Czasy śre­dnio­wie­cza. Rodziny Montekich i Kapuletich są od daw­na bar­dzo skłó­co­ne. Dwoje nasto­lat­ków nale­żą­cych do tych wro­gich sobie kla­nów zako­chu­je się w sobie bez pamię­ci. Czy ich miłość zdo­ła prze­ciw­sta­wić się nie­na­wi­ści tra­wią­cej ich rodzi­ny? Czy ist­nie­je moż­li­wość, że oba kla­ny się opa­mię­ta­ją i zawrą wresz­cie pokój?

„Piękna i bestia” i „Baśnie 1001 nocy” – baśniowe niedziele w Romance TV

W Romance TV wie­rzy­my, że miłość zawsze zwy­cię­ży. Udowodnimy to w dwóch wspa­nia­łych histo­riach, któ­re widzo­wie zoba­czą na naszej ante­nie w luto­we nie­dzie­le. Premiery tele­wi­zyj­ne „Piękna i bestia” (17.02, godz. 20:00) oraz „Baśnie 1001 nocy” (24.02, godz. 20:00) to opo­wie­ści o męż­czy­znach, któ­rych życiem rzą­dzi­ły dotych­czas wście­kłość i chłód. Okazuje się, że tyl­ko bez­in­te­re­sow­na miłość kobiet jest w sta­nie roz­ja­śnić ich mrocz­ne dusze i popro­wa­dzić ku szczęściu.

„Piękna i bestia”

Francja, koniec XVIII wie­ku. Bella Dubois, nie­win­na, mło­da kobie­ta o dobrym ser­cu pra­gnie oca­lić zadłu­żo­ne­go ojca. Proponuje Leonowi Dalville, męż­czyź­nie, któ­ry chce jej ojcu zgo­to­wać okrut­ny los, że zosta­nie jego słu­żą­cą. Mężczyzna jest bez­dusz­nym, mści­wym czło­wie­kiem, mimo to godzi się na pro­po­zy­cję dziew­czy­ny. Odkąd stra­cił w poża­rze uko­cha­ną żonę, a jego twarz pokry­wa­ją bli­zny po popa­rze­niach, nie­na­wi­dzi całe­go świa­ta i nic go już nie cie­szy. Kiedy jego prze­bie­gła kuzyn­ka Helene nama­wia go na zakład, zaczy­na się gra o ser­ce Belli…

„Baśnie 1001 nocy”

Młoda księż­nicz­ka Szeherezada wędru­je po świe­cie w poszu­ki­wa­niu swe­go zagi­nio­ne­go męża. Pewnego dnia przy­by­wa do pała­cu okrut­ne­go wład­cy, któ­ry ska­zu­je ją na śmierć. Ponieważ jed­nak dziew­czy­na mówi mu, że zna fan­ta­stycz­ne opo­wia­da­nie, któ­re­go każ­dy słu­cha z zapar­tym tchem, wład­ca zga­dza się jej wysłu­chać. Szeherezada snu­je opo­wieść o szew­cu i księż­nicz­ce, któ­rzy się w sobie zako­cha­li, ale – by być razem – naj­pierw musie­li się roz­stać. Czy Szeherezada unik­nie śmierci?

Lilly Schönauer – Na szczytach miłości

W każ­dą śro­dę lute­go o godz. 21:55 Romance TV zapre­zen­tu­je nie­zwy­kłe, miło­sne histo­rie pro­sto z Austrii. Cztery roman­tycz­ne ekra­ni­za­cje best­sel­le­ro­wej autor­ki Lilly Schönauer zawio­dą widzów w gór­skie oko­li­ce i poru­szą ich serca.

Nowe odcinki „Diagnozy Betty”

Hitem w lutym będą rów­nież pre­mie­ro­we odcin­ki uwiel­bia­ne­go seria­lu o uro­czej pie­lę­gniar­ce. Na widzów cze­ka­ją nowe histo­rie! Od 2 lute­go, w każ­dą sobo­tę o godz. 18:10 Romance TV będzie emi­to­wać dal­sze losy pie­lę­gnia­rek i leka­rzy z Karlsklinik.