Początki Jokera w Cinema City IMAX®

Jesień to ide­al­ny moment na pozna­nie histo­rii jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych super­prze­stęp­ców uni­wer­sum DC. Już 4 paź­dzier­ni­ka na ekra­nach Cinema City fani komik­sów będą mogli zoba­czyć film „Joker”, a oglą­da­jąc seans w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® zosta­ną prze­nie­sie­ni wprost do mia­sta Gotham. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Po raz pierw­szy widzo­wie będą mogli obej­rzeć histo­rię jed­ne­go z super­prze­stęp­ców, któ­ry  cie­szy się naj­gor­szą sła­wą w Gotham City, i z któ­rym wie­lo­krot­nie mie­rzył się Batman – Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz kul­to­we­go czar­ne­go cha­rak­te­ru, Arthura Flecka (Phoenix), czło­wie­ka zepchnię­te­go na mar­gi­nes, to nie tyl­ko kon­tro­wer­syj­ne stu­dium posta­ci, ale rów­nież opo­wieść ku prze­stro­dze w szer­szym kon­tek­ście. Strudzony życiem komik popa­da w obłęd i osta­tecz­nie, za spra­wą kole­gi z pra­cy, któ­ry poda­ro­wu­je męż­czyź­nie rewol­wer, sta­je się psy­cho­pa­tycz­nym mordercą.

Film o począt­kach karie­ry księ­cia zbrod­ni Gotham widzo­wie będą mogli obej­rzeć, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, przed­sta­wia­ją­cej film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Intensywne dozna­nia gwa­ran­tu­je głę­bia barw, nasy­co­ne kolo­ry i ostrzej­szy obraz w sali o ukła­dzie amfi­te­atral­nym. Potężny lase­ro­wy dźwięk i efek­ty 3D, któ­re wręcz „wycho­dzą” z ekra­nu do widza spra­wią, że będzie to praw­dzi­wie wcią­ga­ją­ce doświad­cze­nie kinowe.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Jesień to ide­al­ny moment na pozna­nie histo­rii jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych super­prze­stęp­ców uni­wer­sum DC. Już 4 paź­dzier­ni­ka na ekra­nach Cinema City fani komik­sów będą mogli zoba­czyć film „Joker”, a oglą­da­jąc seans w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX® zosta­ną prze­nie­sie­ni wprost do mia­sta Gotham. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

Po raz pierw­szy widzo­wie będą mogli obej­rzeć histo­rię jed­ne­go z super­prze­stęp­ców, któ­ry  cie­szy się naj­gor­szą sła­wą w Gotham City, i z któ­rym wie­lo­krot­nie mie­rzył się Batman – Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz kul­to­we­go czar­ne­go cha­rak­te­ru, Arthura Flecka (Phoenix), czło­wie­ka zepchnię­te­go na mar­gi­nes, to nie tyl­ko kon­tro­wer­syj­ne stu­dium posta­ci, ale rów­nież opo­wieść ku prze­stro­dze w szer­szym kon­tek­ście. Strudzony życiem komik popa­da w obłęd i osta­tecz­nie, za spra­wą kole­gi z pra­cy, któ­ry poda­ro­wu­je męż­czyź­nie rewol­wer, sta­je się psy­cho­pa­tycz­nym mordercą.

Film o począt­kach karie­ry księ­cia zbrod­ni Gotham widzo­wie będą mogli obej­rzeć, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, przed­sta­wia­ją­cej film ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Intensywne dozna­nia gwa­ran­tu­je głę­bia barw, nasy­co­ne kolo­ry i ostrzej­szy obraz w sali o ukła­dzie amfi­te­atral­nym. Potężny lase­ro­wy dźwięk i efek­ty 3D, któ­re wręcz „wycho­dzą” z ekra­nu do widza spra­wią, że będzie to praw­dzi­wie wcią­ga­ją­ce doświad­cze­nie kinowe.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław).

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.