Najnowszy hit z Willem Smithem w Cinema City IMAX® i 4DX® oraz ScreenX®!

Już 25 paź­dzier­ni­ka do kin wcho­dzi naj­now­szy thril­ler z uwiel­bia­nym przez widzów Willem Smithem pt. „Bliźniak”. Tym razem widzo­wie będą mogli obej­rzeć film w trzech róż­nych for­ma­tach: IMAX®, 4DX® oraz w ScreenX®! Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl

Tym razem Will Smith zmie­rzy się z… wła­snym bliź­nia­kiem. W fil­mie „Bliźniak” aktor wcie­la się w postać Henry’ego Brogana, eli­tar­ne­go zabój­cy. Prześladuje go tajem­ni­czy mło­dy męż­czy­zna, któ­ry jest w sta­nie prze­wi­dzieć każ­dy krok Brogana, i któ­ry oka­zu­je się jego klo­nem. Henry zamie­rza dowie­dzieć się, dla­cze­go został obra­ny na cel i kto jest twór­cą zama­chow­ca. Najnowszy film lau­re­ata Oscara Ang Lee zadzi­wia nowa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, dzię­ki któ­rym po raz pierw­szy uda­ło się w 100% stwo­rzyć reali­stycz­ną postać wyge­ne­ro­wa­ną w komputerze.

Film „Bliźniak” oprócz 2D dostęp­ny będzie rów­nież w trzech for­ma­tach:  IMAX®, 4DX® oraz naj­now­szym for­ma­cie ScreenX®. ScreenX® pozwa­la widzom wyjść poza ramy fil­mo­we­go ekra­nu, wyświe­tla­jąc obraz na ścia­nach kin, two­rząc wcią­ga­ją­cy, pano­ra­micz­ny, 270-stopniowy for­mat. Dzięki temu wyczy­ny eli­tar­ne­go zabój­cy zoba­czy­my nie na jed­nym, a na trzech ekra­nach! Niecodzienne wra­że­nia wizu­al­ne za spra­wą pano­ra­micz­ne­go for­ma­tu oraz głę­bi barw i nasy­co­nych kolo­rów gwa­ran­tu­je IMAX®. Film oglą­da­ny w tech­no­lo­gii 4DX®, rów­nież dostar­czy widzom sil­nych wra­żeń, poprzez efek­ty spe­cjal­ne, takie jak podmu­chy wia­tru, ruchy fote­la czy efek­ty wody, któ­re pozwo­lą dosłow­nie poczuć się jak tytu­ło­wy boha­ter wal­czą­cy ze swo­im klo­nem i gwa­ran­tu­jąc nie­sa­mo­wi­te emocje!

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w 3D w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław) i w salach 4DX® rów­nież w 3D w kinach: Arkadia (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Bonarka (Kraków), Felicity (Lublin), Bydgoszcz i Wroclavia (Wrocław) oraz Mokotów (Warszawa) w for­ma­cie ScreenX®.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Dla każdego coś listopadowego! Świeża porcja humoru i kolejne zagadki kryminalne od Romance TV!

W listo­pa­dzie dla miło­śni­ków dobre­go humo­ru sta­cja Romance TV przy­go­to­wa­ła kome­dio­wą pre­mie­ręMerz kon­tra Merz”, a na fanów seria­li oby­cza­jo­wych w każ­dą nie­dzie­lę cze­kać będzie prze­sym­pa­tycz­na położ­na, Lena Lorenz. Fani kry­mi­na­łów, oprócz roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek w pre­mie­ro­wych odcin­kach seria­luWydział zabójstw Stambułzmie­rzą się z pro­ble­ma­mi, przed któ­ry­mi musi sta­nąć komi­sarz Heldt, ponie­waż serial o przy­stoj­nym i inte­li­gent­nym detek­ty­wie wra­ca na ante­nę sta­cji. Do Romance TV powra­ca rów­nieżRodzinka w opa­łach”, serial fami­lij­ny, w któ­rym każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. A w Andrzejkowy wie­czór coś spe­cjal­ne­gofil­mo­wa pre­mie­ra kome­dii roman­tycz­nejRybak szu­ka żony”.

Merz kon­tra Merz” – kome­dio­wa pre­mie­ra na listopad

Co nale­ży zro­bić, gdy koń­czy się miłość? Najlepiej się roze­śmiać! „Merz kon­tra Merz” to serial kome­dio­wy opo­wia­da­ją­cy o doświad­czo­nym mał­żeń­stwie, w któ­re­go życiu wraz ze sta­żem  poja­wia się nie­zno­śna ruty­na. Kiedy zauwa­ża­ją, że na miłość i seks nie ma już miej­sca, a łączą ich głów­nie wspól­ne obo­wiąz­ki i spra­wy orga­ni­za­cyj­ne, posta­na­wia­ją się roz­stać. Jednak nie jest to takie pro­ste… Co począć, gdy nie moż­na sobie zejść z oczu, bo part­ne­rów łączy miej­sce pra­cy? Na domiar złe­go życie mał­żon­ków regu­lar­nie uprzy­krza­ją teścio­wie… Czy para będzie w sta­nie zaże­gnać kry­zys i znów cie­szyć się swo­im mał­żeń­stwem? Wszystko oka­że się w Romance TV! Stacja wyemi­tu­je po dwa odcin­ki seria­lu w każ­dy ponie­dzia­łek, od 4 listo­pa­da o godz. 20:55.

Lena Lorenz”, czy­li nie­dzie­le w bawar­skich Alpach

Każdą listo­pa­do­wą nie­dzie­lę widzo­wie Romance TV spę­dzą w malow­ni­czej miej­sco­wo­ści Himmelsruh w bawar­skich Alpach. To wła­śnie tam sym­pa­tycz­na położ­na, Lena Lorenz, chcąc zacząć nowe życie, prze­pro­wa­dza się z wiel­kie­go Berlina. Razem z miesz­ka­ją­cą tam mat­ką na tere­nie gospo­dar­stwa zamie­rza otwo­rzyć gabi­net położ­ni­czy. Czy w natło­ku wie­lu zwią­za­nych z tym obo­wiąz­ków kobie­ty będą potra­fi­ły poma­gać tym, któ­rzy tej pomo­cy potrze­bu­ją? Jak bar­dzo zmie­ni się życie boha­ter­ki? Jej losy śle­dzić moż­na w każ­dą nie­dzie­lę od 3 listo­pa­da. Widzowie sta­cji Romance TV będą mogli zoba­czyć aż trzy odcin­ki seria­lu – o godz. 16:15, 20:00 i 21:50.

Rybak szu­ka żonyw Andrzejkową noc

Andrzejkowa noc to czas wróżb zwią­za­nych z poszu­ki­wa­niem dru­giej połów­ki. To wła­śnie wte­dy fani roman­tycz­nych pro­duk­cji będą mogli prze­śle­dzić losy Alexa, któ­re­go do tej pory poukła­da­ne życie ule­gnie zna­czą­cym zmia­nom. Fakt, że jego ojciec, Fred, z któ­rym męż­czy­zna wie­le lat wcze­śniej zerwał kon­takt, teraz potrze­bu­je jego pomo­cy, to dopie­ro począ­tek. Alex wra­ca z Hamburga do rodzin­nej wio­ski, gdzie kolej­ne sprzecz­ki z ojcem i trud­no­ści ze sprze­da­niem rodzin­ne­go domu zmu­sza­ją go do pozo­sta­nia tam na dłu­żej. Czego męż­czy­zna dowie się, prze­by­wa­jąc wśród swo­ich sta­rych zna­jo­mych? Czy jeden z jego pro­ble­mów może roz­wią­zać miłość? Jak zakoń­czą się lek­cje flir­to­wa­nia i co wspól­ne­go ma z nimi Marie, przy­ja­ciół­ka Alexa z dzie­ciń­stwa? Na pre­mie­rę fil­mu sta­cja Romance TV zapra­sza w pią­tek, 29 listo­pa­da o godz. 20:50. A dla tych, któ­rzy w tym cza­sie zatra­cą się w magii wróżb, film wyemi­to­wa­ny zosta­nie raz jesz­cze, o godz. 00:45.

Zagadki kry­mi­nal­newiel­ki powrótKomisarza Heldta

Do Romance TV powra­ca komi­sarz Nikolas Heldt, przy­stoj­ny detek­tyw, któ­ry kry­mi­nal­ne przy­pad­ki roz­wią­zu­je po swo­je­mu, co nie podo­ba się wie­lu jego współ­pra­cow­ni­kom. Doskonałe wyni­ki zawdzię­cza on wła­snej intu­icji i ryzy­ku, któ­re­go nie oba­wia się podej­mo­wać. „Komisarz Heldt” to serial poka­zu­ją­cy nie­co­dzien­ne kry­mi­nal­ne spra­wy i rów­nie nie­co­dzien­ny spo­sób ich roz­wią­zy­wa­nia. Widzowie mogą się o tym prze­ko­nać od 11 listo­pa­da, od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 23:05.

Wydział zabójstw Stambuł” – pre­mie­ro­we odcinki

W każ­dą listo­pa­do­wą sobo­tę o godz. 20:00 sta­cja Romance TV zapra­sza widzów na pre­mie­ro­we odcin­ki roman­tycz­ne­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go opo­wia­da­ją­ce­go o zagad­kach kry­mi­nal­nych, któ­re roz­wią­zu­ją komi­sarz Özakin i jego asy­stent Mustafa. W tym mie­sią­cu zaj­rzy­my do gale­rii sztu­ki, w któ­rej doko­na­no mor­der­stwa, będzie­my też świad­ka­mi wybu­chu samo­cho­du w śród­mie­ściu Stambułu i kry­ją­cej się za nim tajem­ni­cy. Druga poło­wa listo­pa­da przy­bli­ży nam histo­rię jed­ne­go z przed­się­bior­ców, któ­re­go decy­zja ścią­gnie na nie­go wie­lu wro­gów. Odkryjemy rów­nież tajem­ni­ce zamor­do­wa­ne­go mał­żeń­stwa i pisa­rza, któ­ry był rów­nież jed­nym z taksówkarzy.

Rodzinka w opa­łachpowra­ca

Dojrzewanie nie­jed­no ma obli­cze. Można to stwier­dzić, śle­dząc zmia­ny w życiu rodzi­ny Maybacher, któ­ra wła­śnie zaczy­na mie­rzyć się z prze­ra­ża­ją­co trud­ną sytu­acją – dora­sta­ją­cy­mi dzieć­mi. Trudności dla Jana, gło­wy rodzi­ny zaczy­na­ją się już z same­go rana, pod­czas budze­nia cór­ki, któ­ra nie prze­pa­da za wcze­snym wsta­wa­niem. „Bestia” dopro­wa­dza ojca nie­mal do obłę­du, a prze­cież to dopie­ro począ­tek jego kło­po­tów. Każdy odci­nek seria­lu to nowe  rodzin­ne nie­po­ro­zu­mie­nia, mnó­stwo emo­cji i miło­snych histo­rii. „Rodzinka w opa­łach” to serial dla całej rodzi­ny. Życie tytu­ło­wej rodzin­ki dzię­ki Romance TV moż­na obser­wo­wać od 1 listo­pa­da, od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 22:50.

Wymarzone zawody młodych

Nietrudno zauwa­żyć, że dzi­siej­sza mło­dzież  pod wie­lo­ma wzglę­da­mi róż­ni się od swo­ich poprzed­ników.  Obowiązują zupeł­nie inne tren­dy modo­we, zmia­nie uległy ogólnie obo­wią­zu­ją­ce stan­dar­dy zacho­wań czy sposób spę­dza­nia cza­su wol­ne­go. Niezmienne pozo­sta­ły marze­nia doty­czą­ce przyszłości- być szczę­śli­wym i robić rze­czy cie­ka­we.  Obecni nasto­lat­ko­wie  w więk­szo­ści nie marzą już o wyuczo­nym przez lata zawo­dzie takim jak: lekarz, poli­cjant czy pilot, dzi­siaj w ich gło­wach wid­nie­je wizja zosta­nia kimś roz­po­zna­wal­nym w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i to jesz­cze w okre­sie nasto­let­nim. Marzeniem jest pra­ca jako youtu­ber, insta­gra­mo­wy influ­en­cer, wystę­pu­ją­cy na sce­nie stan­du­per czy  znaw­ca streetwearu?

Nagrywanie fil­mików 

Youtube do nie­daw­na plat­for­ma koja­rzą­ca się głów­nie z pio­sen­ka­mi i zamiesz­cza­ny­mi fil­ma­mi. Obecnie mło­dzi ludzie myślą­cy o Youtubie widzą jeden z zawo­dów marzeń: zosta­nie Youtuberem, czy­li oso­bą utrzy­mu­ją­cą się z robie­nia fil­mi­ków na tej plat­for­mie .Jedyne co jest potrzeb­ne na począ­tek to pomysł na film i smart­fon ze spraw­ną kamer­ką. Niestety na tym nie koń­czy się pra­ca zwią­za­na z fil­mi­ka­mi, nawet ci naj­bar­dziej doświad­cze­ni Youtuberzy poświę­ca­ja wie­le godzin na mon­taż, żeby ich nagra­nia były sta­le cie­ka­we i zaska­ku­ją­ce. Świetnym miej­scem na począ­tek przy­go­dy z nagry­wa­niem fil­mi­ków lub pogłę­bie­nie swo­ich umie­jęt­no­ści w tym zakre­sie są obo­zy Youtuberów Almaturu, na któ­rych moż­na spo­tkać się, poroz­ma­wiać i podej­rzeć meto­dy pra­cy tych naj­lep­szych. Należy pamię­tać, że w życiu Youtubera oprócz czę­sto bar­dzo dobrych zarob­ków poja­wia się duża popu­lar­ność, przez co wizja zosta­nia w przy­szło­ści jed­nym z youtube’owych twór­ców tak bar­dzo kusi mło­dych ludzi. 

Instagramowiec – Influencer

Zarabianie na życie, robiąc sobie zdję­cia? Brzmi jak baj­ka, ale czy to jest moż­li­we? A jed­nak, obec­nie jest to rze­czy­wi­stość dla tysię­cy osób na całym świe­cie. Dzięki olbrzy­miej popu­lar­no­ści Instagrama w dzi­siej­szych cza­sach, ludzie z przy­jem­no­ścią śle­dzą życie i zaku­po­we wybo­ry influ­en­ce­rów. A wie­lu nawet aspi­ru­je , żeby im dorów­nać. Aby osią­gnąć suk­ces w tej dzie­dzi­nie, potrzeb­na jest olbrzy­mia chęć prze­bi­cia się i dotar­cie do dużej licz­by obser­wu­ją­cych, dla­te­go bar­dzo waż­ne jest, aby doda­wa­na przez Instagramowców zawar­tość tra­fia­ła w gusta jak naj­więk­szej publicz­no­ści. Nauczyć moż­na się tego np. na obo­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Almatur. Należy tak­że być kre­atyw­nym i nadą­żać za panu­ją­cy­mi trendami.

Mistrz kome­dii

Typowym kaba­re­tom rośnie olbrzy­mia kon­ku­ren­cja coraz popu­lar­niej­szych stand- upów. W Polsce wie­lu mło­dych ludzi  marzy o tym, aby posta­wić swo­je pierw­sze kro­ki w dro­dze do zosta­nia komi­kiem i życiu z opo­wia­da­nia zabaw­nych histo­rii i żar­tów. Taka pra­ca brzmi wspa­nia­le, potrze­ba do niej jed­nak wiel­kiej odwa­gi, umie­jęt­no­ści sce­nicz­nych, wie­dzy o obec­nym  świe­cie, no i oczy­wi­ście olbrzy­mie­go poczu­cia humo­ru. Jednak war­to spró­bo­wać swo­ich sił w tej dzie­dzi­nie, zwłasz­cza, że coraz czę­ściej w róż­nych barach i klu­bach kome­dio­wych orga­ni­zo­wa­ne są wie­czo­ry typu open-mic, na któ­rych każ­dy może wystą­pić przed publicz­no­ścią i prze­te­sto­wać swój materiał.

Uliczny styl

Streetwear w Polsce to ostat­nio bar­dzo popu­lar­ny temat. Chodzi o ubra­nia i obu­wie mają­ce praw­dzi­wie ulicz­ny cha­rak­ter. Dla wie­lu mło­dych jest to praw­dzi­wa pasja, zna­ją mode­le limi­to­wa­nych butów lepiej niż wła­sną kie­szeń, usta­wia­ją się w wie­lo­go­dzin­nych kolej­kach, aby zdo­być wyma­rzo­ny ciuch. Dla wie­lu z nich jest to tak­że pra­ca. Możliwości jest wie­le. Handlują rzad­ki­mi ubra­nia­mi i buta­mi, wrzu­ca­ją swo­je „fity” na insta­gram, gdzie zdo­by­wa­ją popu­lar­ność, czy pro­wa­dzą blo­gi w cało­ści poświę­co­ne streetwearowi.

Październik w Romance TV pełen intryg kryminalnych i miłosnych uniesień!

W paź­dzier­ni­ku dla fanów kry­mi­nal­nych zaga­dek sta­cja Romance TV przy­go­to­wa­ła coś wyjąt­ko­we­go – nowy trzy­ma­ją­cy w napię­ciu serial z wąt­kiem miło­snym w tle „Wydział zabójstw Stambuł”, któ­ry powstał w opar­ciu o powieść pisa­rza Hülya Özkana. Fani roman­tycz­nych histo­rii z małym dresz­czy­kiem emo­cji zoba­czą zoba­czą pre­mie­ro­we fil­my z cyklu „Miłość nad Fiordem“.  Październik to rów­nież  Dzień  Nauczyciela, z tej oka­zji kanał Romance TV zapra­sza swo­ich widzów na coś spe­cjal­ne­go – wiel­ki powrót popu­lar­ne­go seria­lu „Nauczyciel”, opo­wia­da­ją­ce­go o szkol­nym życiu nie­po­kor­nej mło­dzie­ży i ich rela­cji z peda­go­ga­mi. W tym mie­sią­cu na ante­nę wra­ca tak­że „Stadnina w Piber”, serial przed­sta­wia­ją­ca pery­pe­tie atrak­cyj­nej biz­ne­swo­man, któ­ra przej­mie rodzin­ny inte­res, słyn­ną stad­ni­nę koni. To pozy­cja nie tyl­ko dla ama­to­rów jaz­dy kon­nej. 

„Wydział zabójstw Stambuł”, czy­li start nowe­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go z wąt­kiem miło­snym w tle 

Jest przy­stoj­ny i szar­manc­ki, a do tego odno­si ogrom­ne suk­ce­sy zawo­do­we. Komisarz Mehmet Özakin pra­cu­je w metro­po­lii nad Bosforem, gdzie musi pro­wa­dzić wal­kę na dwóch fron­tach: z prze­stęp­ca­mi i z biu­ro­kra­cją, któ­ra czę­sto­kroć prze­szka­dza mu w spraw­nym pro­wa­dze­niu śledz­twa. Zawsze może liczyć na swo­je­go wier­ne­go asy­sten­ta Mustafę. Jednak życie komi­sa­rza Özakina skła­da się nie tyl­ko z kar­ko­łom­nych akcji poli­cyj­nych. Mężczyzna poświę­ca też spo­ro cza­su swo­jej uko­cha­nej żonie. Serial kry­mi­nal­ny powsta­ły na kan­wie kry­mi­na­łu Hülya Özkana, ale nie jest pozba­wio­ny ele­men­tów roman­tycz­nych. Na pre­mie­ro­we odcin­ki Romance TV zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 20:00, od 12 paź­dzier­ni­ka. 

Środowy cykl „Miłość nad Fiordem” 

Październik to dłu­gie, jesien­ne i smut­ne wie­czo­ry, dla­te­go Romance TV na popra­wę nastro­ju przy­go­to­wał pre­mie­ro­we fil­my z cyklu „Miłość nad Fiordem”. Stacja w każ­dą śro­dę o godz. 20.55 sta­cja zabie­rze widzów w dale­ką podróż na Północ, nad zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach nor­we­skie fior­dy. Serial opo­wia­da o miło­ści, tej sprzed lat i tej zupeł­nie nowej, o przy­jaź­niach, zdra­dzie, roz­cza­ro­wa­niu, nadzie­jach i nowych począt­kach. Poznamy tam ludzi wal­czą­cych o utrzy­ma­nie wię­zi rodzin­nych, odbu­do­wu­ją­cych rela­cje sprzed lat, żału­ją­cych, upar­tych, kocha­ją­cych i nie­na­wi­dzą­cych. Nie obę­dzie się też bez tra­gicz­nych wydarzeń!

Hit Romance TV wra­ca z oka­zji Dnia Nauczyciela 

Od 5 paź­dzier­ni­ka w każ­dą sobo­tę widzo­wie Romance TV mogą znów oglą­dać cie­szą­cy się dużą popu­lar­no­ścią serial „Nauczyciel”.  Produkcja zosta­ła w 2014 roku nagro­dzo­na sta­tu­et­ką Deutsche Comedy i docze­ka­ła się już 7 sezo­nów. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w nie­miec­kiej szko­le, a boha­te­ra­mi są zbun­to­wa­ni nasto­lat­ko­wie i tytu­ło­wy nauczy­ciel – Stefan Vollmer  (Hendrik Duryn), któ­ry po dzie­się­cio­let­niej prze­rwie zawo­do­wej wra­ca do pra­cy w szko­le. Już na samym począt­ku musi sta­wić czo­ło nowym realiom, jaki­mi są zmia­ny w szkol­nic­twie i pra­ca z  trud­ną dora­sta­ją­cą, mło­dzie­żą. Belfer zna­ny jest z alter­na­tyw­nych metod naucza­nia i nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go podej­ścia do wycho­wa­nia mło­dzie­ży. Początki będą cięż­kie, a zbu­do­wa­nie poro­zu­mie­nia z wycho­wan­ka­mi oka­że się dużo trud­niej­sze niż mu się wyda­wa­ło. Pracy nie uła­twi mu rów­nież nowa kole­żan­ka Karin Noske (Jessica Ginkel), z któ­rą wszyst­ko go dzie­li, a przede wszyst­kim poglą­dy na temat  Czy uda im się w koń­cu poro­zu­mieć i zna­leźć „zło­ty śro­dek“ w rela­cjach z doj­rze­wa­ją­cy­mi nasto­lat­ka­mi? Od 5 paź­dzier­ni­ka w każ­dą sobo­tę o godz. 10:10 sta­cja Romance TV poka­że 2 odcin­ki serialu.

 „Stadnina w Piber” – wiel­ki powrót 

„Stadnina w Piber” to austriac­ka pro­duk­cja tele­wi­zyj­na, przed­sta­wia­ją­ca pery­pe­tie odno­szą­cej suk­ce­sy zawo­do­we kon­sul­tant­ki biz­ne­so­wej dr Kathariny Lenz, w któ­rej rolę wcie­li­ła się Eva Herzig. Główna boha­ter­ka po nagłej śmier­ci ojca wra­ca w rodzin­ne stro­ny i przej­mu­je zna­ną na całym świe­cie stad­ni­nę Piber. Zarządzanie wiel­kim mająt­kiem na pierw­szy rzut oka wyda­je się niczym skom­pli­ko­wa­nym dla pew­nej sie­bie biz­ne­swo­man. Jednak na miej­scu szyb­ko oka­zu­ję się, że nie jest to tak łatwe jak myśla­ła. Rodzinne przed­się­bior­stwo jest zdo­mi­no­wa­ne przez męż­czyzn, któ­rzy nie powa­ża­ją kobie­ty w roli sze­fo­wej. Jak Katharina pora­dzi sobie w „męskim świe­cie”? Jakie zmia­ny cze­ka­ją w życiu zawo­do­wym i oso­bi­stym boha­ter­kę seria­lu? O tym wszyst­kim dowie­cie się oglą­da­jąc Romance TV od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 22.50. Serial wra­ca na ante­nę od 15 października.

Serial „Nauczyciel” w październiku w Romance TV

Już nie­dłu­go, bo 14 paź­dzier­ni­ka, swo­je świę­to obcho­dzić będą wszy­scy peda­go­dzy. Z tej okazji
w szko­łach orga­ni­zo­wa­ne są aka­de­mie i róż­ne­go rodza­ju przed­sta­wie­nia
. Jest to więc tak­że ide­al­na pora, by zaj­rzeć do jed­nej z nie­miec­kich szkół, w któ­rej spo­tka­my nie tyl­ko nasto­let­nich uczniów, ale i ich nauczy­cie­li. A wszyst­ko za spra­wą jed­ne­go z seria­lo­wych hitów powra­ca­ją­cych wła­śnie do Romance TV.

Serial „Nauczyciel”, bo o nim wła­śnie mowa, do Romance TV powra­ca tej jesie­ni. W każ­dą sobo­tę od godzi­ny 10:10 moż­na obej­rzeć dwa odcin­ki tej popu­lar­nej serii. Produkcja opowiada
o obo­wiąz­kach, pro­ble­mach oraz roz­ter­kach ser­co­wych uczniów i… ich peda­go­gów. Każdy odci­nek pre­zen­tu­je histo­rie pierw­szych, czę­sto trud­nych, życio­wych wybo­rów nasto­lat­ków oraz rela­cje mię­dzy mło­dzie­żą a nauczy­cie­la­mi, któ­re, tak jak w praw­dzi­wym życiu, bywa­ją różne.

Głównym boha­te­rem seria­lu jest Stefan Vollmera, nauczy­ciel języ­ka nie­miec­kie­go, nauk ścisłych
i spor­tu, któ­ry po dłu­giej prze­rwie wra­ca do zawo­du. W nowej szko­le otrzy­mu­je kla­sę, w któ­rej panu­je cha­os, a on musi opa­no­wać zadzior­nych uczniów.  Nauczyciel sto­su­je dość nie­kon­wen­cjo­nal­ne meto­dy, dzię­ki cze­mu stop­nio­wo docie­ra do nasto­lat­ków i uda­je mu się zmie­nić ich sto­su­nek do insty­tu­cji, w któ­rej pra­cu­je. Stabilną sytu­ację zakłó­ca poja­wie­nie się nowej nauczy­ciel­ki, Karin. Stefan od począt­ku jest do niej uprze­dzo­ny. Czy „nowa” zyska sza­cu­nek tytu­ło­we­go peda­go­ga czy sta­nie się jego wro­giem? A może połą­czy ich głęb­sze uczucie?

W kolej­nych odcinkach 

W sobo­tę, 12 wrze­śnia o godz. 10:10 będzie moż­na zoba­czyć 2 odcin­ki seria­lu „Nauczyciel”.

Stefan z powo­du nie­obec­no­ści jed­nej z kole­ża­nek i połą­cze­niu wszyst­kich klas będzie musiał pora­dzić sobie ze sfo­rą roz­bry­ka­nej mło­dzie­ży. Na domiar złe­go doj­dzie do star­cia pomię­dzy Finnem i Cemem – przy­wód­ca­mi dwóch klas. Czy nauczy­ciel opa­nu­je sytu­ację? Stefan nawią­że romans z Niną, mamą jed­ne­go z uczniów, Moritza. Okazuje się, że wcze­śniej z mat­ką Moritza spę­dził noc rów­nież Tim, inny uczeń Stefana. Jaki będzie finał tej pogma­twa­nej sytuacji?

Serial „Nauczyciel” z uwa­gi na dużą popu­lar­ność i dobre wyni­ki oglą­dal­no­ści docze­kał się aż 7 sezo­nów i powsta­wać ma kolej­ny, 8 sezon.