Wielka siła małych zleceń

Każdy stu­dent po zakoń­cze­niu swo­jej edu­ka­cji marzy o pra­cy w wyuczo­nym zawo­dzie. Chciałby reali­zo­wać duże pro­jek­ty, naj­le­piej za duże pie­nią­dze. Rzeczywistość jest jed­nak inna i czę­sto mło­de­mu archi­tek­to­wi zle­ca­ne są nie­wiel­kie reali­za­cje. Choć nie wią­żą się z zawo­do­wy­mi nagro­da­mi, są dosko­na­łą oka­zja do naucze­nia się zarzą­dza­nia cza­sem i orga­ni­za­cji pracy.

Przede wszyst­kim waż­ne jest wła­sne nasta­wie­nie do zada­nia. To pozwo­li udo­wod­nić swo­ją war­tość z biu­rze, wyro­bić sobie kon­tak­ty w bran­ży i roz­wi­nąć pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne w pra­cy z klien­ta­mi i pod­wy­ko­naw­ca­mi. Choć nie­raz pro­jek­ty odbie­ga­ją od wyobra­żeń, są rów­nie istot­ne dla prze­trwa­nia firmy.

- Architektura to sztu­ka łączą­ca ze sobą wie­le cech, w tym czy­sto rze­mieśl­ni­czą umie­jęt­ność rysun­ku tech­nicz­ne­go, zna­jo­mość mate­ria­łów, ich wytrzy­ma­ło­ści i pla­stycz­no­ści. Kilka wizyt na pla­cu budo­wy i przyj­rze­nie się, jak na pustej dział­ce powsta­je dom, to lep­sza szko­ła niż same książ­ki. – mówi Piotr Wagner, wła­ści­ciel pra­cow­ni A3D Architekci.    

Małe zle­ce­nia dla archi­tek­ta na począt­ku karie­ry nie powin­ny niko­go dzi­wić. Nikt nie powie­rzy duże­go pro­jek­tu oso­bie z małym doświad­cze­niem, ale bez obaw moż­na mu zle­cić szkic gara­żu, drzwi wej­ścio­wych czy wia­ty. Takie pro­jek­ty to dobry wstęp do dal­szej współ­pra­cy – pozwa­la oce­nić, czy mamy do czy­nie­nia z oso­bą rze­tel­ną i zor­ga­ni­zo­wa­ną. Pozornie mało ambit­ne rze­czy mają zupeł­nie inną war­tość w oczach prze­ło­żo­ne­go, obser­wu­ją­ce­go swo­je­go pra­cow­ni­ka i jego podej­ście do pra­cy. To rów­nież waż­ny ele­ment dzia­łań same­go biu­ra projektowego.

- Nikt nie zda­je sobie spra­wy jaka siła tkwi w małych zle­ce­niach. Kilka drob­nych pro­jek­tów ura­to­wa­ło moją fir­mę przed zamknię­ciem. W 2015 roku nie było dużych zle­ceń i pięć małych gara­ży pomo­gło mi prze­trwać. Procedury doty­czą­ce małych pro­jek­tów są takie same jak w przy­pad­ku dużych. Można się na nich spo­ro nauczyć i tę wie­dzę wyko­rzy­stać póź­niej przy więk­szych – doda­je Piotr Wagner.

Mimo iż przy­go­to­wa­nie małe­go pro­jek­tu zaj­mu­je mniej cza­su spę­dzo­ne­go przed kom­pu­te­rem to godzi­ny prze­zna­czo­ne na zała­twia­nie spraw urzę­do­wych trwa­ją tyle samo. Wypełnia się takie same wnio­ski i stoi rów­nie dłu­gich kolej­kach. Takie doświad­cze­nia uczą cier­pli­wo­ści oraz poko­ry, któ­ra może przy­dać się w momen­cie otrzy­ma­nia kolej­ne­go małe­go zlecenia.

Pamiętam ile cza­su musia­łem spę­dzić w urzę­dach przy tak napraw­dę drob­nych pro­jek­tach, jed­nak wła­śnie te doświad­cze­nia dopro­wa­dzi­ły mnie do miej­sca, w któ­rym jestem obec­nie – tłu­ma­czy Piotr Wagner.

Nie moż­na się jed­nak pod­da­wać i nale­ży robić swo­je. Małe zle­ce­nia z cza­sem będą coraz więk­sze, tak samo jak i nasze doświad­cze­nie. Dzięki nasze­mu zaan­ga­żo­wa­niu może­my osią­gnąć napraw­dę wie­le i z cza­sem zacznie­my otrzy­my­wać więk­sze zle­ce­nia, któ­re będą spra­wiać nam przy­jem­ność i być może sta­ną się pod­sta­wą otwar­cia wła­snej pracowni.

Kanał Romance TV w otwartym oknie dla klientów UPC

Jesień Romance TV to czas wie­lu seria­lo­wych pre­mier – sta­cja oprócz ofer­ty dla fanów miło­snych unie­sień przy­go­to­wa­ła seria­le kry­mi­nal­ne i kome­die roman­tycz­ne. Z tej oka­zji klien­ci UPC mogą cie­szyć się dar­mo­wym dostę­pem do boga­tej ofer­ty tytu­łów i bez koniecz­no­ści zmia­ny pakie­tu na wyż­szy śle­dzić losy popu­lar­nych boha­te­rów. Stacja Romance TV dostęp­na jest w otwar­tym oknie aż do 2 grudnia.

Pełna humo­ru pro­duk­cja „Merz kon­tra Merz”, oby­cza­jo­wy serial o prze­sym­pa­tycz­nej położ­nej Lenie Lorenz czy kry­mi­nal­ne histo­rie z przy­stoj­nym detek­ty­wem Nikolasem Heldtem w roli głów­nej to tyl­ko część pro­po­zy­cji przy­go­to­wa­nych przez Romance TV na listo­pad. Stacja ofe­ru­je seria­le oraz serie fil­mo­we, któ­re zdo­by­ły duże gro­no wier­nych fanów w Polsce. Wśród nich znaj­du­ją się tytu­ły takie jak: „Górski lekarz”, „Statek Marzeń”, „Nauczyciel” czy nie­zwy­kle popu­lar­ne adap­ta­cje best­sel­le­rów Rosamunde Pilcher. Dzięki otwar­te­mu oknu w UPC dostęp do wszyst­kich nowych i powra­ca­ją­cych jesie­nią pro­duk­cji jest teraz nie­ogra­ni­czo­ny dla każ­de­go klien­ta tej sie­ci kablowej.

Dzięki naszej wspól­nej akcji pro­mo­cyj­nej Romance TV dotrze do jesz­cze więk­szej licz­by abo­nen­tów UPC. Nasza sta­cja ma bar­dzo wyso­ki indeks oglą­dal­no­ści wśród kobiet, a wyni­ki oglą­dal­no­ści za trze­ci kwar­tał 2019 roku poka­zu­ją, że zaję­li­śmy trze­cie miej­sce wśród kana­łów kobie­cych – wyprze­dzi­ły nas jedy­nie sta­cje TVN Style i Polsat Cafe  – mówi Krzysztof Mikulski odpo­wie­dzial­ny za kanał Romance TV w Polsce. – Nasze listo­pa­do­we pro­duk­cje z pew­no­ścią zacie­ka­wią nie­jed­ne­go widza. Są zróż­ni­co­wa­ne, więc każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie – dodaje.

Aby sko­rzy­stać z otwar­te­go okna, klien­ci UPC nie muszą wno­sić żad­nych dodat­ko­wych opłat ani też zmie­niać obec­nie posia­da­ne­go pakie­tu na wyż­szy. Z dar­mo­we­go dostę­pu do Romance TV mogą cie­szyć się oni do 2 grud­nia, tj. do dnia, w któ­rym pro­mo­cja dobie­gnie końca.

Fani kry­mi­nal­nych zaga­dek mogą zoba­czyć pre­mie­ro­we odcin­ki seria­lu „Wydział zabójstw: Stambuł”, z kolei miło­śnicz­ki świa­ta mody z pew­no­ścią będą zain­te­re­so­wa­ne wło­ską pro­duk­cją „Wszystko dla Pań”, któ­rej akcja dzie­je się  w eks­klu­zyw­nym domu mody. Warto więc zare­zer­wo­wać czas i korzy­stać z pro­mo­cji, bo w kolej­nych dniach będzie jesz­cze lepiej – zachę­ca Krzysztof Mikulski.

Potworny maraton horrorów w Cinema City!

Już 31 paź­dzier­ni­ka, pod­czas naj­waż­niej­szej nocy stra­chu, Cinema City zapra­sza na potwor­ny mara­ton. Czy mro­żą­ce krew w żyłach fil­my prze­ra­żą nawet naj­więk­szych fanów hor­ro­rów? Sprawdź sam! W czwar­tek od 20:00 zosta­ną wyświe­tlo­ne 3 kino­we hity: „Lśnienie”, „Egzorcysta” oraz „Itsy Bitsy”. Bilety do naby­cia w kasach kin oraz na stro­nie https://www.cinema-city.pl/filmy/maraton-halloween-2019/3783s2r.

Pierwszym fil­mem w ramach mara­to­nu będzie kul­to­wy hor­ror z lat 80. „Lśnienie”. Główny boha­ter, Jack Torrance, razem z rodzi­ną prze­pro­wa­dza się do gór­skie­go hote­lu Overlook, w któ­rym podej­mu­je pra­cę stró­ża zimo­we­go.  Spokój opusz­czo­ne­go poza sezo­nem kuror­tu ma umoż­li­wić mu skon­cen­tro­wa­nie się na twór­czo­ści lite­rac­kiej. Wkrótce idyl­la zamie­nia się w kosz­mar, a zło­wro­ga atmos­fe­ra miej­sca stop­nio­wo popy­cha go w obłęd.

Drugim fil­mem pod­czas tej strasz­nej nocy będzie „Egzorcysta”. W tym hor­ro­rze 12-letnia dziew­czyn­ka zaczy­na bawić się spi­ry­ty­stycz­ną tablicz­ką ouija i nawią­zu­je kon­takt z bytem przed­sta­wia­ją­cym się jako Kapitan Howdy. Wkrótce Regan prze­ja­wia obja­wy peł­ne­go opę­ta­nia przez dia­bła. Przerażona mat­ka pro­si o pomoc księ­dza oraz egzor­cy­stę. W tym fil­mie widzo­wie zoba­czą poje­dy­nek z siła­mi ciemności.

Ostatnim fil­mem będzie „Itsy Bitsy” o prze­ra­ża­ją­cym pająku-gigancie, któ­ry wra­ca z zaświa­tów, po tym jak do zaplą­ta­ne­go w nie zawsze widocz­ną, paję­czą sieć domu wpro­wa­dza­ją się nowi loka­to­rzy. Pielęgniarka, któ­ra wraz z dzieć­mi wpro­wa­dza się do prze­klę­tej pose­sji opie­ku­je się scho­ro­wa­nym wła­ści­cie­lem ów domu. Główna boha­ter­ka będzie musia­ła zmie­rzyć się nie tyl­ko z prze­ra­ża­ją­cym pają­kiem, ale rów­nież z rodzin­ny­mi problemami.

Maraton hal­lo­we­en odbę­dzie się w czwar­tek 31 paź­dzier­ni­ka w wybra­nych kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Białołęka, Galeria Mokotów, Sadyba, Promenada), Wrocławiu (Wroclavia), Krakowie (Bonarka) Toruniu (Plaza), Katowicach (Punkt 44), Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Poznaniu (Plaza), Łodzi (Manufaktura), Bydgoszczy, Gliwicach, Częstochowie (Wolność), Lublinie (Felicity), Wałbrzychu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Bytomiu, Starogardzie. Początek sean­sów o 20.00! Bilety na mara­ton kosz­tu­ją 37 zł w Warszawie, a 35 zł w pozo­sta­łych kinach.

Masz ocho­tę na odro­bi­nę stra­chu? Odwiedź sieć kin Cinema City już 31 paź­dzier­ni­ka i wybierz się z przy­ja­ciół­mi na potwor­ny mara­ton horrorów!

Cinema City ofe­ru­je uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Maraton Gwiezdnych Wojen w Cinema City!

Już 18 grud­nia na wszyst­kich fanów Gwiezdnych Wojen cze­ka nie­sa­mo­wi­ty gwiezd­ny mara­ton! Tego dnia w sie­ci Cinema City widzo­wie będą mogli obej­rzeć 3 czę­ści kul­to­wej sagi: „Gwiezdne woj­ny: Przebudzenie mocy”, „Gwiezdne woj­ny: Ostatni Jedi” oraz przed­pre­mie­ro­wo, naj­now­szą część „Gwiezdne woj­ny: Skywalker. Odrodzenie”, do wybo­ru w wer­sji 2D lub w uni­kal­nej, nie­zwy­kle kom­for­to­wej stre­fie VIP. Oprócz mara­to­nu Cinema City zapra­sza rów­nież na poka­zy przed­pre­mie­ro­we ostat­niej czę­ści z try­lo­gii. Bilety moż­na już nabyć w kasach kin oraz na stro­nie https://www.cinema-city.pl/filmy/gwiezdne-wojny-maraton/.

Gwiezdne woj­ny w reży­se­rii George’a Lucasa tra­fi­ły na ekra­ny 25 maja 1977 roku. Choć film począt­ko­wo wyświe­tla­no tyl­ko w 32 ame­ry­kań­skich kinach, szyb­ko pobił rekor­dy fre­kwen­cji, prze­szedł do kla­sy­ki i cał­ko­wi­cie odmie­nił obli­cze kine­ma­to­gra­fii. Już od 18 grud­nia w Cinema City fani gwiezd­nych fil­mów będą mogli obej­rzeć przed­pre­mie­ro­wo naj­now­szą część  „Gwiezdne woj­ny: Skywalker. Odrodzenie” oraz wybrać się na mara­ton oglą­da­jąc wszyst­kie 3 ostat­nie czę­ści jed­ne­go wieczoru.

Pierwszym wyświe­tlo­nym fil­mem będzie „Gwiezdne woj­ny: Przebudzenie Mocy”. Najwyższy Porządek, któ­ry powstał na gru­zach poko­na­ne­go 30 lat wcze­śniej zło­wro­gie­go Imperium, pró­bu­je pod­bić resz­tę galak­ty­ki. Przeciwstawiają mu się jedy­nie człon­ko­wie Ruchu Oporu, na któ­re­go cze­le sta­je sio­stra bliź­niacz­ka Luke’a, Leia, któ­ra usi­łu­je go zna­leźć i nakło­nić do pomo­cy w wal­ce prze­ciw Najwyższemu Porządkowi.

W kolej­nej czę­ści – „Gwiezdne woj­ny: ostat­ni Jedi” – Rey, któ­rą widzo­wie pozna­li w poprzed­niej czę­ści, odnaj­du­je Luke’a Skywalkera, by namó­wić go na powrót i wal­kę z Najwyższym Porządkiem. Tymczasem Rebelianci pró­bu­ją uciec przed flo­tą wroga.

W fina­ło­wej, przed­pre­mie­ro­wej czę­ści „Gwiezdne woj­ny: Skywalker. Odrodzenie” widzo­wie ponow­nie zoba­czą zna­ne i lubia­ne posta­cie fil­mu – Rey, Finna, Poe czy Rose. Członkowie orga­ni­za­cji Opór kolej­ny raz będą musie­li sta­wić czo­ła Najwyższemu Porządkowi.

Na poka­zy przed­pre­mie­ro­we oraz mara­ton Gwiezdnych Wojen zapra­sza­my już 18 grud­nia o 18:00, do nastę­pu­ją­cych 25. kin Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Mokotów, Sadyba, Promenada, Białołęka), Krakowie (Bonarka, rów­nież w salach VIP, Zakopianka), Poznaniu (Poznań Plaza, Kinepolis), Częstochowie (Wolność), Katowicach (Punkt 44), Toruniu (Toruń Czerwona Droga), Lublinie (Lublin Plaza), Wrocławiu (Wroclavia, rów­nież w salach VIP), Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Gliwicach, Łodzi, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie.

Sprzedaż bile­tów na mara­ton „Gwiezdnych Wojen” wła­śnie ruszy­ła! Bilety do kin w Warszawie kosz­tu­ją 40 zł, w pozo­sta­łych kinach 38 zło­tych, a w stre­fach VIP 95 zło­tych. Maraton jest dostęp­ny bez dopłat dla wszyst­kich widzów posia­da­ją­cych kar­ty Cinema City Unlimited. Zapraszamy!

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Znamy laureatów Romance TV Award 2019!

Ostatni etap kon­kur­su Romance TV Award na naj­ro­man­tycz­niej­szy hotel w Polsce wła­śnie dobiegł koń­ca. Jury oraz widzo­wie sta­cji wybra­li hote­le, w któ­rych ich zda­niem każ­da para spę­dzi nie­za­po­mnia­ne, roman­tycz­ne chwi­le. W pią­tek, 18 paź­dzier­ni­ka pozna­li­śmy lau­re­atów wszyst­kich pię­ciu kate­go­rii. Uroczysta gala wrę­cze­nia nagród odbę­dzie się w śro­dę, 30 paź­dzier­ni­ka w Restauracji Baczewskich w Warszawie. 

Celem orga­ni­zo­wa­ne­go przez sta­cję Romance TV kon­kur­su jest wyróż­nie­nie rodzi­mych hote­li, w któ­rych pary mogą spę­dzić wyjąt­ko­we chwi­le. W tym roku do ostat­nie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 14 obiek­tów. To spo­śród nich Jury pod prze­wod­nic­twem amba­sa­do­ra sta­cji Daniela QCZAJ’a wyło­ni­ło zwy­cięz­ców w czte­rech kate­go­riach. W tym roku w kate­go­rii Najbardziej roman­tycz­na ofer­ta dla par zwy­cię­żył Hotel Sopot, naj­bar­dziej roman­tycz­ne even­ty zor­ga­ni­zu­je Green Mountain Hotel, naj­bar­dziej roman­tycz­ne hote­lo­we spa znaj­dzie­my w Talaria Resort & Spa, a Restauracja Papieroovka zlo­ka­li­zo­wa­na w Sadova Hotel to naj­bar­dziej roman­tycz­na restauracja.

Widzowie Romance TV pod­czas gło­so­wa­nia inter­ne­to­we­go, któ­re trwa­ło bli­sko mie­siąc zade­cy­do­wa­li, któ­ry z hote­li zwy­cię­ży w pią­tej, ostat­niej kate­go­rii i otrzy­ma tytuł dla naj­po­pu­lar­niej­sze­go roman­tycz­ne­go hote­lu w Polsce. Tu lau­re­atem został hotel Mercure Kasprowy Zakopane.

  • Już po raz trze­ci nagro­dzi­li­śmy naj­ro­man­tycz­niej­sze hote­le dla par. Konkurs Romance TV Award to nie tyl­ko arbi­tral­na decy­zja Jury, ale tak­że, a może wła­śnie przede wszyst­kim, głos setek inter­nau­tów, z któ­rych każ­dy mógł wska­zać swo­ich fawo­ry­tów w kate­go­rii naj­po­pu­lar­niej­szy roman­tycz­ny hotel w Polsce. Zaan­ga­żo­wa­nie widzów było duże i mamy nadzie­ję, że kolej­ne edy­cje tego ple­bi­scy­tu będą się cie­szyć jesz­cze więk­szym zain­te­re­so­wa­niem – mówi Krzysztof Mikulski, dyrek­tor Romance TV Polska. Zwycięskie hote­le otrzy­ma­ją mie­sięcz­ną kam­pa­nię rekla­mo­wą na ante­nie Romance TV – doda­je Mikulski.

Nagrody zosta­ną wrę­czo­ne lau­re­atom pod­czas uro­czy­stej gali, któ­ra odbę­dzie się w środę,
30 paź­dzier­ni­ka, w Restauracji Baczewskich w Warszawie. Wydarzenie uświet­ni obec­ność gwiazd,
a przed­sta­wi­cie­le świa­ta mediów zadba­ją o to, by decy­zje Jury i widzów dotar­ły do jak naj­więk­szej licz­by osób. Relację z impre­zy będzie moż­na zoba­czyć w pro­gra­mie Oliwiera Janiaka „Co za tydzień” w sta­cji TVN.