Wyzwania zawodu biegłego rewidenta

Zbliżające się mie­sią­ce to czas inten­syw­nej pra­cy i przy­go­to­wań do nad­cho­dzą­ce­go roku. Nie unik­ną tego rów­nież fir­my audy­tor­skie i zwią­za­ne z nimi insty­tu­cje. Podczas listo­pa­do­wej kon­fe­ren­cji przed­sta­wi­cie­le Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odnio­są się do zmian zacho­dzą­cych w pol­skiej legi­sla­cji i sto­ją­cych przed audy­to­ra­mi wyzwań.

W Izbie jest obec­nie zare­je­stro­wa­nych pra­wie 7 tysię­cy bie­głych rewi­den­tów. To do nich, a tak­że do przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z bie­gły­mi rewi­den­ta­mi, repre­zen­tan­tów świa­ta aka­de­mic­kie­go i biz­ne­so­we­go oraz kan­dy­da­tów na bie­głych rewi­den­tów, kie­ro­wa­na jest corocz­na kon­fe­ren­cja, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25–27 listo­pa­da 2019 w pod­war­szaw­skiej Jachrance. Wydarzenie zaty­tu­ło­wa­ne „Biegły rewi­dent w świe­tle zmian. Etyka, regu­la­cja, digi­ta­li­za­cja” odby­wa się w tym roku po raz 20. i w swo­jej agen­dzie zawie­ra naj­waż­niej­sze aspek­ty orga­ni­za­cji, legi­sla­cji i nad­zo­ru nad pro­fe­sją, któ­re przy­bli­żą dele­ga­ci roz­ma­itych insty­tu­cji pań­stwo­wych i śro­do­wi­ska zawodowego.

Celem, któ­ry nam przy­świe­ca, jest dys­ku­sja nad polep­sze­niem jako­ści bada­nia, a tym samym całej spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej. Na Dorocznej Konferencji Audytingu będzie­my roz­ma­wiać o nowych zada­niach nad­zo­ru publicz­ne­go, ocze­ki­wa­niach zwią­za­nych ze zmia­na­mi, tak­że o zmia­nach w orga­ni­za­cji. Podsumujemy wszyst­ko, co dzia­ło się przez ostat­ni rok i przy­go­tu­je­my się na kolej­nych 12 mie­się­cy. Szczególną war­tość takich spo­tkań sta­no­wi moż­li­wość wysłu­cha­nia i roz­mo­wy ze wszyst­ki­mi stro­na­mi. Dzięki temu nie tyl­ko jeste­śmy w sta­nie reago­wać na zmia­ny wpro­wa­dzo­ne cho­ciaż­by usta­wą, ale też sami wycho­dzić z ini­cja­ty­wą w miej­scach, w któ­rych widzi­my moż­li­wo­ści roz­wo­ju – mówi Monika Kaczorek, zastęp­ca pre­ze­sa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Od kil­ku mie­się­cy zna­ne są już zapo­wia­da­ne zmia­ny doty­czą­ce mode­lu funk­cjo­no­wa­nia nad­zo­ru nad fir­ma­mi audy­tor­ski­mi i bie­gły­mi rewi­den­ta­mi. W nowych warun­kach PIBR sku­pi się przede wszyst­kim na two­rze­niu stan­dar­dów usług audy­tor­skich i dzia­ła­niach na rzecz ich wyso­kiej jako­ści. Izba utrzy­ma rów­nież dotych­cza­so­wą funk­cję nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­su szko­le­nia obli­ga­to­ryj­ne­go bie­głych rewidentów.

Należy two­rzyć sku­tecz­ne pro­ce­du­ry, roz­wią­za­nia, któ­re wpły­ną na popra­wę jako­ści bada­nia i jego efek­tyw­ność. Bez wąt­pie­nia bie­gli rewi­den­ci potrze­bu­ją wspar­cia samo­rzą­du, któ­ry przed­sta­wi dobre prak­ty­ki, opra­cu­je wytycz­ne, zale­ce­nia, mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne i będzie słu­żyć mery­to­rycz­ną pomo­cą. Jak nad każ­dym zawo­dem zaufa­nia publicz­ne­go cią­ży nad nami duża odpo­wie­dzial­ność, rów­nież pod wzglę­da­mi etycz­ny­mi. Naszą rolą jest wes­przeć bie­głych rewi­den­tów aby mogli swo­bod­nie, sku­tecz­nie i bez­piecz­nie wyko­ny­wać swo­je obo­wiąz­ki. Będziemy o tym rów­nież roz­ma­wiać pod­czas kon­fe­ren­cji – mówi Barbara Misterska Dragan, pre­zes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Opracowanie krótko- i dłu­go­ter­mi­no­wych pla­nów dzia­ła­nia samo­rzą­du sta­no­wi prio­ry­tet prac w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach. Z powsta­niem od 1 stycz­nia 2020 r. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i prze­ję­ciem przez nią zadań Komisji Nadzoru Audytowego oraz czę­ści nad­zo­ru pro­wa­dzo­ne­go dotych­czas przez PIBR, zmie­ni się spo­sób funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du i jego kom­pe­ten­cje. Zmiany doty­czą rów­nież firm audy­tor­skich. Niezbędne jest dosto­so­wa­nie  orga­ni­za­cji fir­my, sys­te­mów wewnętrz­nej kon­tro­li jako­ści szcze­gól­nie w zakre­sie usług pokrew­nych i ate­sta­cyj­nych innych niż bada­nie i prze­gląd spra­woz­da­nia finan­so­we­go. Ważnym aspek­tem będą rów­nież zwią­za­ne z tym koszty.

Dzięki spo­tka­niom w sze­ro­kim gro­nie eks­per­tów i pro­wa­dzo­nym w trak­cie kon­fe­ren­cji warsz­ta­tom wszy­scy uczest­ni­cy mogą liczyć na zdo­by­cie spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i aktyw­ne włą­cze­nie się w prze­bieg prac.