Andrzej Wiśniowski z tytułem Osobowość Roku w konkursie „Diamenty Top Industry”

Andrzej Wiśniowski, twór­ca i wła­ści­ciel mar­ki WIŚNIOWSKI, otrzy­mał tytuł Osobowość Roku 2019 w ramach „Diamenty Top Industry”. Konkurs wyróż­nia spółki
i przed­się­bior­ców, któ­rzy w szcze­gól­ny spo­sób odzna­czy­li się na sce­nie prze­my­sło­wej.
Uroczysta gala wrę­cze­nia nagród odby­ła się pod­czas kon­fe­ren­cji Top Industry Summit
w śro­dę, 23 paź­dzier­ni­ka w war­szaw­skim hote­lu Sheraton. Firma WIŚNIOWSKI, pol­ski pro­du­cent bram, okien, drzwi i ogro­dzeń obcho­dzi w tym roku swo­je trzydziestolecie.

Tytuł przed­się­bior­cy, któ­ry przy­czy­nia się do roz­wo­ju pol­skiej gospo­dar­ki, to uko­ro­no­wa­nie
30 lat cięż­kiej pra­cy
. Stworzyłem coś uni­ka­to­we­go w ska­li kra­ju. Mam fir­mę ze 100% pol­skie­go kapi­ta­łu, z fabry­ką w Polsce, opar­tą na pol­skiej myśli kon­struktorskiej. Ciężko praco­waliśmy, żeby w cało­ści zapa­no­wać nad pro­ce­sem pro­duk­cji, tak by mieć pew­ność, że nasz pro­dukt będzie dokład­nie taki, jaki chce­my. Od począt­ku do koń­ca. W koń­cu na każ­dym jest moje nazwi­sko, to duże zobo­wią­za­nie – mówi Andrzej Wiśniowski.

„Diamenty Top Industry” to pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie dla tych spół­ek i przed­się­bior­ców, któ­rzy w szcze­gól­ny spo­sób odzna­czy­li się na sce­nie prze­my­sło­wej. Ideą kon­kur­su jest pro­mo­wa­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii prze­my­sło­wych poprzez wyróż­nie­nie tych przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su, któ­rzy wdra­ża­ją nowe tren­dy w dobie czwar­tej rewo­lu­cji prze­my­sło­wej. Marka WIŚNIOWSKI wyróż­ni się na ryn­ku tech­no­lo­gią tzw. Przemysłu 4.0, dzię­ki cze­mu jest w sta­nie two­rzyć pro­duk­ty per­so­na­li­zo­wa­ne, „szy­te na wymiar” pod kon­kret­ne zało­że­nia klienta.

U nas to klient gene­ru­je dane han­dlo­we i pro­duk­cyj­ne. Dane typu kolor, wymia­ry, rodzaj pro­duk­tu – tra­fia­ją do maszyn w fabry­ce bez­po­śred­nio od klien­ta, któ­ry zło­żył zamó­wie­nie w salo­nie sprze­da­ży. Linie pro­duk­cyj­ne dosto­so­wu­ją się na bie­żą­co do spły­wa­ją­cych zamó­wień – nie trze­ba nicze­go prze­sta­wiać, prze­łą­czać, zmie­niać. Dlatego taką stan­dar­do­wą pro­duk­cję maso­wą mogli­śmy uzu­peł­nić o sze­ro­kie moż­li­wo­ści per­so­na­li­za­cji – tłu­ma­czy Katarzyna Świderska, dyrek­tor Marketingu mar­ki WIŚNIOWSKI.

W tym roku Diamenty przy­zna­ne zosta­ły w ośmiu kate­go­riach. Kapituła skła­da­ją­ca się
z wybit­nych przed­sta­wi­cie­li bran­ży tech­no­lo­gicz­nej doce­ni­ła nie tyl­ko całe spół­ki, ale tak­że kon­kret­ne pro­duk­ty i oso­by. W kate­go­rii Osobowość Roku nagro­dę przy­zna­no Andrzejowi Wiśniowskiemu, twór­cy i wła­ści­cie­lo­wi mar­ki WIŚNIOWSKI. Statuetka ta jest wyróż­nie­niem dla oso­by, któ­ra zwią­za­na jest z prze­my­słem, może poszczy­cić się wybit­nym auto­ry­te­tem i jest roz­po­zna­wal­na poza bran­żą, któ­rej inte­re­sów bro­ni.  „Diamenty Top Industry” to  nagro­da przy­zna­wa­na pod­czas Top Industry Summit.

Aktualnie Andrzej Wiśniowski zatrud­nia ponad 2100 pra­cow­ni­ków i zawia­du­je jednym
z naj­no­wo­cze­śniej­szych zakła­dów pro­duk­cyj­nych w tej czę­ści Europy. Marka WIŚNIOWSKI auto­ma­ty­zu­je pro­ce­sy i wska­zu­je kie­ru­nek, w jakim powin­no zmie­rzać pol­skie budownictwo.