Cinema City z kampanią wizerunkową „Maximum kina. Jeden film – wiele formatów wrażeń”

We wto­rek 1 paź­dzier­ni­ka star­tu­je kam­pa­nia wize­run­ko­wa kin Cinema City pod hasłem „Maximum kina. Jeden film – wie­le for­ma­tów wra­żeń”. Celem kam­pa­nii jest nie tyl­ko wzmoc­nie­nie wize­run­ku mar­ki, któ­ra na pol­skim ryn­ku obec­na jest od nie­mal 20 lat, ale przede wszyst­kim zwró­ce­nie uwa­gi na nie­kwe­stio­no­wa­ną siłę tej sie­ci mul­ti­plek­sów, któ­rą są inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, w posta­ci for­ma­tów kino­wych takich jak IMAX, 4DX i ScreenX oraz kom­for­to­wej      i nie­zwy­kle kame­ral­nej stre­fy VIP. Działania pro­mo­cyj­ne Cinema City wspie­ra­ne będą kam­pa­nią rekla­mo­wą w tele­wi­zji, w Internecie, na nośni­kach zewnętrz­nych oraz w kinach tej sieci. 

Cinema City Poland nale­ży do gru­py Cineworld, któ­ra obec­na jest w bran­ży kino­wej od nie­mal 90 lat. Aktualnie, Cineworld jest dru­gą naj­więk­szą sie­cią kino­wą na świe­cie, dzia­ła­ją­cą w 10 kra­jach –                      w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce, Irlandii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Rocznie sieć orga­ni­zu­je 14,5 milio­na pro­jek­cji fil­mo­wych, któ­re wyświe­tla­ne są ponad 300 milio­nom widzów.

W Polsce, otwar­cie pierw­sze­go mul­ti­plek­su Cinema City wraz z for­ma­tem kino­wym IMAX, mia­ło miej­sce w 2000 roku, w war­szaw­skim cen­trum han­dlo­wym Sadyba Best Mall. W chwi­li obec­nej Cinema City jest ope­ra­to­rem 34 kin w 19 naj­więk­szych mia­stach Polski, z łącz­ną licz­bą 377 ekra­nów               i 76 518 foteli.

Cinema City szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca zapew­nie­niu swo­im widzom dosko­na­łej jako­ści obra­zu                     i dźwię­ku. Jako lider inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w bran­ży kino­wej, ta sieć jako jedy­na, wpro­wa­dzi­ła do Polski naj­now­sze roz­wią­za­nia, udo­stęp­nia­jąc widzom 6 kin IMAX®, 6 sal 4DX® oraz salę ScreenX. Oglądając seans w tech­no­lo­gii IMAX® film poka­zy­wa­ny jest ze zwięk­szo­ną jasno­ścią i kon­tra­stem obra­zu. Dodatkowo nie­co­dzien­ne wra­że­nia wizu­al­ne zagwa­ran­tu­je pano­ra­micz­ny for­mat. Natomiast na fanów napraw­dę sil­nych wra­żeń cze­ka seans w tech­no­lo­gii 4DX®, któ­rej efek­ty spe­cjal­ne pozwo­lą dosłow­nie zanu­rzyć się w akcji i poczuć się jak tytu­ło­wy boha­ter w eks­tre­mal­nych sytu­acjach. W tym roku Cinema City otwo­rzy­ło pierw­szą w Polsce salę z tech­no­lo­gią ScreenX®, któ­ra pozwa­la widzom wyjść poza ramy fil­mo­we­go ekra­nu, wyświe­tla­jąc obraz na ścia­nach kin, two­rząc wcią­ga­ją­cy, pano­ra­micz­ny, 270-stopniowy for­mat.  Chcąc połą­czyć kino z kola­cją wystar­czy udać się do sal VIP, w któ­rych widzo­wie mają moż­li­wość obej­rze­nia naj­więk­szych hitów kino­wych w super wygod­nych roz­kła­da­nych do pozy­cji lezą­cej fote­lach. Przed sean­sem w ofer­cie VIP znaj­du­je się przy­go­to­wa­na na miej­scu przez kucha­rzy kola­cja z dania­mi na cie­pło i na zim­no w for­mie bufe­tu oraz prze­ką­ski kino­we i napo­je. Wszystko bez limi­tów i w cenie biletu.

W grud­niu 2015 roku Cinema City Poland wpro­wa­dzi­ło pierw­szy pro­gram abo­na­men­to­wy. Dzięki uni­kal­nej, rocz­nej kar­cie UNLIMITED już za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Cinema City to nie tyl­ko naj­lep­sze tytu­ły fil­mo­we, to rów­nież wygod­ne fote­le, obszer­ne lob­by kino­we oraz miła obsłu­ga klien­ta. W reper­tu­arze tej sie­ci kin widzo­wie znaj­dą poka­zy spe­cjal­ne, mara­to­ny, even­ty dla pań pod nazwą Ladies Night, jak rów­nież ofer­tę spe­cjal­ną dla firm i szkół oraz wie­le innych nie­stan­dar­do­wych rozwiązań.

Przyjdź do Cinema City i poczuj maxi­mum kina w róż­nych for­ma­tach! Już w paź­dzier­ni­ku cze­ka­ją na Ciebie pre­mie­ry takich fil­mów jak „Joker”, „Ślicznotki”, „Czarownica 2”, „Czarny Mercedes”, „Rodzina Addamsów” oraz wie­le innych.