Marzenie o ucieczce od… czyli jak naładować baterie z Panem Bogiem

Wakacje już daw­no za nami, wró­ci­li­śmy do codzien­nych obo­wiąz­ków: pra­ca, dzie­ci, reali­za­cja kolej­nych zadań, osią­ga­nie wyni­ków i zało­żo­nych celów. Przed nami jesz­cze dłu­ga pol­ska jesień,
a już zaczy­na­my odczu­wać zmę­cze­nie. Z pomo­cą przy­cho­dzą reko­lek­cje dla przed­się­bior­ców, któ­re odbę­dą się w Rzymie w dniach 13–16 listo­pa­da. Towarzystwa Biznesowe są współ­or­ga­ni­za­to­rem tego wydarzenia.

Różnego rodza­ju wyciecz­ki o cha­rak­te­rze reli­gij­nym, od piel­grzy­mek po reko­lek­cje dla biz­nes­me­nów, to nadal istot­na część sek­to­ra tury­stycz­ne­go, a jej popu­lar­ność z roku na rok rośnie. W cza­sach, kie­dy mul­ti­ta­sking to chleb nasz powsze­dni, a media dono­szą, że coraz popu­lar­niej­sze jest FOMO, czy­li lęk przed odłą­cze­niem, coraz wię­cej osób poszu­ku­je cza­su na modli­twę, reflek­sję i ducho­wą odno­wę. A nic nie jest tak cen­ne dla kato­li­ka jak moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kate­che­zie i dzie­le­nia tego doświad­cze­nia z inny­mi. Daje to nowe siły i nada­je sens kolej­nym tygo­dniom wytę­żo­nej pracy.

W ramach reko­lek­cji dla przed­się­bior­ców odbę­dą się wykła­dy, będzie moż­na wziąć udział w mszach świę­tych, będzie spe­cjal­ne bło­go­sła­wień­stwo dla przed­się­bior­ców, a tak­że wspól­ne zwie­dza­nie Wiecznego Miasta. Uroczysta kola­cja będzie oka­zją do pozna­nia pozo­sta­łych uczest­ni­ków reko­lek­cji, wymia­ny doświad­czeń i kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Opiekunem ducho­wym wyda­rze­nia został kar­dy­nał Raymond Leo Burke, ame­ry­kań­ski duchow­ny kato­lic­ki, arcy­bi­skup metro­po­li­ta Saint Louis, w latach 2008–2014 pre­fek­ta Trybunału Sygnatury Apostolskiej, któ­ry będzie obec­ny pod­czas reko­lek­cji. Współorganizatorem wyda­rze­nia są Towarzystwa Biznesowe S.A., naj­więk­sza orga­ni­za­cji networ­kin­go­wa zało­żo­na w Polsce, któ­ra zrze­sza kil­ku­set człon­ków, a swo­je gru­py ma nie tyl­ko w Polsce, ale i zagranicą.

- W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej osób poszu­ku­je uciecz­ki, cho­ciaż­by na week­end, żeby zebrać siły do dal­sze­go dzia­ła­nia. Kiedyś to była uciecz­ka do natu­ry, na grzy­bo­bra­nie, dział­kę, teraz coraz czę­ściej wybie­ra­my hote­le z boga­tą ofer­tą SPA lub miej­sca w duchu slow life. Wszystko to w nadziei, że w 2–3 dni zre­ge­ne­ru­je­my się na kolej­ne tygo­dnie. Wypoczynek fizycz­ny jest istot­ny, ale nic nie da takiej satys­fak­cji jak ducho­wa odno­wa, a tego może­my doświad­czyć dzię­ki reko­lek­cjom i obco­wa­niu z Panem Bogiem. Przedsiębiorca ma mnó­stwo stre­sów, pro­ble­mów, a kie­dy spo­ty­ka innych biz­nes­me­nów, któ­rzy wyzna­ją te same war­to­ści, ale mają też takie same bolącz­ki to dużo łatwiej zna­leźć mu siły, a czę­sto i potrzeb­ne roz­wią­za­nia biz­ne­so­we. Duchowni pod­czas reko­lek­cji w Rzymie przy­po­mi­na­ją też, że bycie przed­się­bior­cą to powo­ła­nie, daje­my ludziom pra­cę, zapew­nia­my ich rodzi­nom byt – w codzien­nej goni­twie zapo­mi­na­my o tym, że Bóg dał nam istot­ną misję do wypeł­nie­nia – mówi Maciej Gnyszka, pre­zes Towarzystw Biznesowych S.A, któ­ry po raz trze­ci będzie uczest­ni­czył w reko­lek­cjach w Rzymie.

W tym roku reko­lek­cje dla przed­się­bior­ców z całe­go świa­ta będą się odby­wać pod patro­na­tem Maksymiliana Marii Kolbe, któ­ry sam był odno­szą­cym suk­ce­sy mana­ge­rem. Polski fran­cisz­ka­nin, męczen­nik i świę­ty kano­ni­zo­wa­ny 10 paź­dzier­ni­ka 1982 roku zało­żył naj­licz­niej­szy klasz­tor na świe­cie, Radio Niepokalanów, mie­sięcz­nik „Rycerz Niepokalanej” i orga­ni­za­cję Rycerstwo Niepokalanej.

Zmiana w podatku dochodowym – co oznacza dla przedsiębiorców?

Od wtor­ku 1 paź­dzier­ni­ka 2019 roku obo­wią­zu­je nowa ska­la podat­ko­wa. Zmiany przede wszyst­kim pole­ga­ją na obni­że­niu pro­gu podat­ko­we­go z 18% na 17%, ale przy kwo­cie gra­nicz­nej bez zmian. Dodatkowo zwięk­szo­ne zosta­ną: kwo­ta wol­na od podat­ku oraz kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­dów dla pra­cow­ni­ków. Co w prak­ty­ce ozna­cza­ją powyż­sze roz­wią­za­nia, wyja­śnia eks­pert­ka z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Legal Poland.

Do koń­ca 2019 roku usta­wo­daw­ca wpro­wa­dził tzw. okres przej­ścio­wy tak, aby począ­tek 2020 roku nie wią­zał się od razu z duży­mi zmia­na­mi, któ­rych oba­wia­ją się eks­per­ci, a przy­zwy­cza­jał podat­ni­ków do zapo­wie­dzia­nych w 2020 roku nowych prze­pi­sów o podat­ku od osób fizycz­nych. W związ­ku z tym, od 1 paź­dzier­ni­ka br. obo­wią­zu­je nowa (przej­ścio­wa) ska­la podat­ko­wa w wyso­ko­ści 17,75% rocz­nie od docho­dów uzy­ska­nych do 31 grud­nia 2019 roku, któ­ra następ­nie będzie wyno­si­ła 17% PIT.

– W związ­ku z paź­dzier­ni­ko­wy­mi zmia­na­mi ska­la podat­ko­wa za cały rok 2019 już ule­gła zmia­nie, choć nowe­li­za­cja prze­pi­sów weszła w życie pod koniec bie­żą­ce­go roku. Dzięki tzw. okre­so­wi przej­ścio­we­mu zmia­ny te będą mniej odczu­wal­ne dla przed­się­bior­ców, zanim cał­ko­wi­cie sko­rzy­sta­ją z nich przy roz­li­cze­niu docho­du za 2020 r., roz­pa­tru­jąc peł­ny rok podat­ko­wy. Obniżka podat­ku doty­czy rów­nież eme­ry­tów i ren­ci­stów, a tak­że tych przed­się­bior­ców, któ­rzy w odnie­sie­niu do przy­cho­dów z poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej nie wybra­li podat­ku linio­we­go bądź ryczał­tu od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych – mówi Agata Wleklińska z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Legal Poland.

W przy­pad­ku zali­czek opła­ca­nych w 2019 roku przez płat­ni­ków podat­ku za wyna­gro­dze­nia uzy­ska­ne do koń­ca wrze­śnia, ich wyso­kość będzie wyli­cza­na zgod­nie z dotych­cza­so­wy­mi zasa­da­mi. Od paź­dzier­ni­ka staw­ka 17% będzie wyno­si­ła w sytu­acjach, gdy nie zosta­ło zło­żo­ne oświad­cze­nie dla płat­ni­ka, co ma wyrów­nać sto­so­wa­ną do tego mie­sią­ca zalicz­kę 18%. Dzięki temu na koniec roku poda­tek w dekla­ra­cji PIT będzie mniej wię­cej rów­ny wypła­co­nym za podat­ni­ka zalicz­kom na poda­tek. Natomiast dla osób, któ­re zło­żą oświad­cze­nie w tej spra­wie do swo­ich płat­ni­ków oraz podat­ni­ków opła­ca­ją­cych zalicz­ki na poda­tek samo­dziel­nie, staw­ka będzie wyno­si­ła 17,75% PIT.

ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

Obniżenie staw­ki podat­ko­wej do 17% oraz pod­nie­sie­nie kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów dla pra­cow­ni­ków spo­wo­du­je obni­że­nie kosz­tów pra­cy, a co za tym idzie, więk­szą wypła­tę „na rękę”. Od nowe­go roku kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­dów wzro­sną pra­wie dwukrotnie.

Standardowo pra­cow­nik mógł odli­czyć mie­sięcz­nie 111,25 zł pod­sta­wo­wych kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów, zaś rocz­nie – mak­sy­mal­nie 1 335,00 zł. Według nowych prze­pi­sów kosz­ty te kształ­to­wać będą się nastę­pu­ją­co: 250 zł/miesiąc i 3 000,00/rok. Zgodnie z tym śmia­ło może­my stwier­dzić, że pra­cow­nik zara­bia­ją­cy mini­mal­ne wyna­gro­dze­nie w 2019 r. tj. 2 250 zł, zyska sza­cun­ko­wo rocz­nie 472,00 zł. To ozna­cza, że nowy poda­tek PIT zapła­ci­my od niż­szej kwo­ty – doda­je ekspertka.

Dzięki zmia­nom kwo­ty kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­du dla sto­sun­ków służ­bo­wych i sto­sun­ków pra­cy ule­ga­ją wzro­sto­wi, co ma prze­ło­żyć się bez­po­śred­nio na zobo­wią­za­nia podat­ko­wej całej gru­py podat­ni­ków zatrud­nia­nych na umo­wę o pracę.

Nowelizacja doty­czy rów­nież kwo­ty wol­nej od podat­ku. To tzw. kwo­ta docho­du, do któ­rej podat­nik nie będzie pła­cić zobo­wią­zań podat­ko­wych. Od 2020 roku kwo­ta zmniej­sza­ją­ca poda­tek ule­gnie obni­że­niu poprzez zmia­nę ele­men­tów wzo­ru, według któ­rych jest ona usta­la­na dla okre­ślo­nej wyso­ko­ści dochodów.

Głównym zamy­słem Ustawodawcy jest zmniej­sze­nie zobo­wią­zań podat­ko­wych osób na umo­wach o pra­cę oraz zachę­ce­nie ich do podej­mo­wa­nia pra­cy w tej for­mie zatrud­nie­nia. Oczywiście na zmia­nach sko­rzy­sta­ją rów­nież oso­by zatrud­nio­ne w ramach dzia­łal­no­ści wyko­ny­wa­nej oso­bi­ście, jak kon­trak­ty mene­dżer­skie, skład zarządu.

 

Rolniku, Ty też możesz zmniejszyć emisję CO2!

Emisje CO2 są głów­nym czyn­ni­kiem przy­czy­nia­ją­cym się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia. Wpływają na nie warun­ki kli­ma­tycz­ne, wzrost gospo­dar­czy, licz­ba lud­no­ści, trans­port i dzia­łal­ność prze­my­sło­wa. Obecnie na emi­sję dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry wpły­wa rów­nież rol­nic­two poprzez inten­syw­ne upra­wia­nie pól tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi, któ­re uwal­nia­ją CO2. Jak temu zapobiec?

Jeszcze nie­daw­no cały świat żył infor­ma­cja­mi o poża­rach lasów w Amazonii. Ich skut­ki mogą stać się nie­od­wra­cal­ne i dotkną nie tyl­ko miesz­kań­ców Brazylii, ale i pozo­sta­łych kra­jów. Jak wia­do­mo, rośli­ny, rosnąc, pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla i wbu­do­wu­ją go w sie­bie. Podczas ich spa­la­nia i roz­kła­da­nia się ścię­te­go drew­na zma­ga­zy­no­wa­ny w nich węgiel tra­fia zno­wu w więk­szo­ści do atmos­fe­ry. Dotychczasowe poża­ry lasów desz­czo­wych dopro­wa­dzi­ły do wyraź­ne­go wzro­stu emi­sji tlen­ku węgla i dwu­tlen­ku węgla. Jednak nie tyl­ko wypa­la­nie czy ści­na­nie lasów powo­du­je więk­szą emi­sję CO2 – rów­nież zwy­kła upra­wa roli, w szcze­gól­no­ści poprzez inten­syw­ne upra­wia­nie pól tra­dy­cyj­ny­mi meto­da­mi. Istnieją jed­nak tech­no­lo­gie, któ­re poma­ga­ją zre­du­ko­wać wydzie­la­nie owej sub­stan­cji do atmosfery.

– Wielokrotne prze­jaz­dy maszy­na­mi do tra­dy­cyj­nej upra­wy roli powo­du­ją degra­da­cję struk­tu­ry gle­by. Dlatego o wie­le poży­tecz­niej­sze dla eko­sys­te­mu jest sto­so­wa­nie upra­wy paso­wej za pomo­cą tech­no­lo­gii Mzuri Pro-Til , któ­ra ma zrów­no­wa­żo­ny wpływ na śro­do­wi­sko. Rezygnacja z odwra­ca­nia gle­by, tzw. orki i jej inten­syw­ne­go spulch­nia­nia, a tak­że mniej­sze zuży­cie pali­wa redu­ku­ją emi­sję CO2 oraz N2O. Ściernisko i duża ilość resz­tek roślin­nych na powierzch­ni gle­by chro­nią ją przed nad­mier­nym paro­wa­niem wody, utra­tą struk­tu­ry, zasko­ru­pie­niem, ero­zją wod­ną i wietrz­ną czy zmy­wem powierzch­nio­wym oraz korzyst­nie wpły­wa­ją na aktyw­ność bio­lo­gicz­ną orga­ni­zmów gle­bo­wych – mówi Marek Różniak, pre­zes fir­my Mzuri.

Zastosowanie upra­wy paso­wej dodat­ko­wo two­rzy ide­al­ne warun­ki do szyb­kich i wyrów­na­nych wscho­dów roślin, pozwa­la­jąc im wyka­zać swój peł­ny poten­cjał bio­lo­gicz­ny. Umieszczenie nawo­zów w upra­wio­nych pasach gle­by, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie korze­ni, zapew­nia rośli­nom łatwy i sta­ły dostęp do skład­ni­ków pokar­mo­wych. Elementy te oraz korzyst­ne warun­ki powietrzno-wodne w całym okre­sie wege­ta­cji pozwa­la­ją uzy­ski­wać wyso­kie plo­ny roślin o bar­dzo dobrej jakości.

– Pamiętajmy, że to wła­śnie zie­mia sta­no­wi wie­lo­po­ko­le­nio­wy kapi­tał każ­de­go gospo­dar­stwa. Dzięki zasto­so­wa­niu upra­wy paso­wej może­my lepiej ochro­nić gle­bę przed ero­zją, usta­bi­li­zo­wać jej struk­tu­rę, spulch­nić gle­bę tyl­ko w stre­fie wzro­stu roślin, co zapew­ni warun­ki do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju korze­nia, ale rów­nież zmniej­szy zuży­cie pali­wa i oszczę­dzi nasz czas – doda­je Różniak.

W obec­nych cza­sach kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go nale­ży robić wszyst­ko, by obni­żać emi­sję CO2 do atmos­fe­ry we wszyst­kich sek­to­rach gospo­dar­czych. Droga do celu nie będzie łatwa, jed­nak jeśli wpro­wa­dzi­my w życie pew­ne zmia­ny, z pew­no­ścią w przy­szło­ści każ­dy na nich sko­rzy­sta i uda się ura­to­wać zie­mię przed katastrofą.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, czyli Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

Coraz wię­cej Polaków zwra­ca uwa­gę na kraj pocho­dze­nia kupo­wa­nych przez sie­bie pro­duk­tów. Jakość pol­skich warzyw, owo­ców czy nabia­łu jest powszech­nie zna­na i cenio­na na całym świe­cie, tak samo zresz­tą jak pro­duk­ty ban­ko­we czy ubez­pie­cze­nio­we. Problemem wciąż jed­nak pozo­sta­je elek­tro­ni­kaw jej przy­pad­ku sta­wia­my na rynek chiń­ski czy ame­ry­kań­ski. Dlaczego? Jak to zmie­nić? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie­dzą uczest­ni­cy III Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 9 listo­pa­da o godz. 9:00 w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego odbę­dzie się w Warszawie już po raz trze­ci. Celem wyda­rze­nia jest wspie­ra­nie roz­wo­ju rodzi­mej pro­duk­cji i przed­się­bior­czo­ści, a tak­że kre­owa­nie patrio­tycz­nych postaw kon­su­menc­kich. Podczas impre­zy eks­per­ci z róż­nych gałę­zi gospo­dar­ki poru­szą tema­ty zwią­za­ne m.in. z roz­wo­jem i poten­cja­łem pol­skich firm i spół­ek. Kongres jest pierw­szym ogól­no­pol­skim spo­tka­niem firm, któ­re łączy znak Polskiego Śladu – idea sku­pia­ją­ca zarów­no kon­su­men­tów, jak i eks­per­tów tj.: bada­czy, poli­ty­ków oraz pol­skich przed­się­bior­ców. Dotyczy więc spraw istot­nych nie tyl­ko dla same­go pol­skie­go biz­ne­su, ale przede wszyst­kim dla eko­no­mii całe­go kraju.

Jeśli cho­dzi o elek­tro­ni­kę, nie­ste­ty nie może­my się pochwa­lić dobrą pol­ską mar­ką. Właśnie dla­te­go Polacy sta­wia­ją na ryn­ki zagra­nicz­ne – mówi Maciej Gnyszka, Prezes Polskich Towarzystw Biznesowych S.A. – Przedsięwzięcia takie jak Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego są dosko­na­łą oka­zją do tego, by omó­wić tego typu bolącz­ki rodzi­me­go ryn­ku, ale przede wszyst­kim spo­ty­ka­my się, aby poroz­ma­wiać o szan­sach na roz­wój i two­rze­nie naszych, pol­skich pro­duk­tów i roz­wią­zań, któ­rym nasi roda­cy będą mogli zaufać. Chcemy, aby pol­scy przed­się­bior­cy rośli w siłę, a dzię­ki nim kra­jo­wa gospo­dar­ka nabra­ła jesz­cze więk­sze­go rozpędu. 

Podczas tego­rocz­nej edy­cji Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, któ­ry odbę­dzie się 9 listo­pa­da o godzi­nie 9:00 w Hotelu Intercontinental w Warszawie, na uczest­ni­ków cze­kać będą pre­lek­cje oraz pane­le dys­ku­syj­ne. Wśród nich nie zabrak­nie tema­tów zwią­za­nych z roz­wo­jem przed­się­biorstw i zna­cze­niem pol­skich firm na świe­cie. Swoje wystą­pie­nia wygło­szą m.in.:

Paweł Kisiel – Prezes Zarządu Grupy Atlas

Jan Filip Staniłko – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Lidia Skudławska – Morison Finansista

Piotr Witek – Rewit

Tomasz Stachura – MapyMysli.net

Wojciech Suda – eks­pert lean mana­ge­ment, part­ner Pracownia Synergii Sp. z o.o.

mec. Nikodem Multan – Ecovis Legal Poland

mec. Marcin Szołajski – Szołajski Legal Group i KIO24

Lista pre­le­gen­tów nadal nie jest zamknię­ta, a orga­ni­za­tor dla uczest­ni­ków wyda­rze­nia szy­ku­je niespodzianki.

Wieczorem, po zamknię­ciu kon­fe­ren­cji, w Hotelu Intercontinental odbę­dzie się patrio­tycz­ny bal dobro­czyn­ny – Noc Wolności. Impreza nawią­zu­je do pięk­nej pol­skiej tra­dy­cji orga­ni­zo­wa­nia wyjąt­ko­wych bali z oka­zji waż­nych świąt pań­stwo­wych. Towarzystwa Biznesowe S.A. w ten spo­sób chcą uho­no­ro­wać obcho­dy Dnia Niepodległości. Noc Wolności jest prze­dłu­że­niem kon­gre­su, odby­wa się co roku i gro­ma­dzi kil­ku­set uczest­ni­ków, a dużą część z nich sta­no­wią wła­ści­cie­le firm i przed­się­bior­cy. Goście hono­ro­wi tego­rocz­nej edy­cji to m.in. red. Rafał A. Ziemkiewicz, red. Przemysław Babiarz, Stefan Thomson czy aktor Marcin Kwaśny.

Motowizja patronem medialnym Auto Moto Show w Gliwicach

Motowizja zosta­ła patro­nem medial­nym tego­rocz­ne­go Auto Moto Show, któ­re odbę­dzie się w hali Arena Gliwice w week­end, 5 i 6 października.

Auto Moto Show to tar­gi moto­ry­za­cyj­ne z ponad dzie­się­cio­let­nią tra­dy­cją. Jest to pierw­sza tego typu impre­za, pod­czas któ­rej elek­tro­mo­bil­ność będzie pro­mo­wa­na rów­nież w spo­sób prak­tycz­ny. Samochody elek­trycz­ne i hybry­do­we sta­ną w cen­trum wyda­rze­nia, a chęt­ni będą mogli oso­bi­ście wypró­bo­wać naj­po­pu­lar­niej­sze mode­le. Aby sko­rzy­stać z 15 minu­to­wej jaz­dy jed­nym z „elek­try­ków” wystar­czy mieć pra­wo jaz­dy od dwóch lat oraz zgło­sić taką chęć orga­ni­za­to­rom mailo­wo lub bez­po­śred­nio w dniu imprezy.

Na odwie­dza­ją­cych cze­ka też wie­le innych atrak­cji. Wśród nich są mię­dzy inny­mi poka­zy stun­tu moto­cy­klo­we­go, para­da moto­cy­kli­stów, tur­niej car audio, poka­zy car wash, wybo­ry Miss Moto oraz mnó­stwo kon­kur­sów z cen­ny­mi nagro­da­mi. Specjalne stre­fy będą prze­zna­czo­ne dla pojaz­dów mili­tar­nych, typu off road oraz super­sa­mo­cho­dów i aut tunin­go­wa­nych. Na tar­gach moto­ry­za­cyj­nych nie może zabrak­nąć kra­jo­wych pre­mier. W Gliwicach będzie moż­na zoba­czyć cho­ciaż­by nowe Ople Astra i Corsa, Audi Avant, Toyotę Proace Verso City czy pro­po­zy­cję Renault w obsza­rze elek­trycz­nych samo­cho­dów miej­skich – model Zoe.

Motowizja już od dłuż­sze­go cza­su pro­mu­je auta elek­trycz­ne oraz hybry­do­we. Na naszej ante­nie moż­na oglą­dać maga­zyn poświę­co­ny takim pojaz­dom „Jeżdżę na prąd”. Widzowie Motowizji mogą od same­go począt­ku oglą­dać wyści­gi Formuły E – prze­ło­mo­wej serii wyści­go­wej boli­dów elek­trycz­nych, któ­ra zmie­ni­ła obraz spor­tu moto­ro­we­go oraz poma­ga w zwięk­sza­niu popu­lar­no­ści elek­tro­mo­bi­li­no­ści. Program Auto Moto Show zawie­ra wie­le pozy­cji, któ­re zado­wo­lą każ­de­go fana moto­ry­za­cji – powie­dział Krzysztof Mikulski, pre­zes Motowizji.