Premiera filmu „Jestem M. Misfit” z gwiazdami internetu w Cinema City!

Już 8 listo­pa­da o godzi­nie 18:00 w Cinema City Westfield Arkadia odbę­dzie się pre­mie­ra dłu­go wycze­ki­wa­ne­go przez mło­de poko­le­nie fil­mu „#Jestem M. Misfit”. Na czer­wo­nym dywa­nie zoba­czy­my influ­en­ce­rów, któ­rzy wzię­li udział w nowa­tor­skiej pro­duk­cji Marcina Ziębińskiego.  Pojawi się Sylwia Lipka, odtwór­czy­ni głów­nej roli, ale nie zabrak­nie rów­nież innych gorą­cych nazwisk ze świa­ta Internetu – Kingi Sawczuk, Adrianny Kępki, czy Filipa Zabielskiego. Relacja z czer­wo­ne­go dywa­nu będzie trans­mi­to­wa­na na żywo we wszyst­kich kinach Cinema City. 

W pią­tek 8 listo­pa­da wszy­scy uwiel­bia­ni przez nasto­lat­ków influ­en­ce­rzy, Tik Tokerzy oraz YouTuberzy będą w zasię­gu ich rąk. Gwiazdy pro­duk­cji, któ­ra już teraz gro­ma­dzi rze­sze fanów na ofi­cjal­nych kana­łach fil­mu, poja­wią się na czer­wo­nym dywa­nie. Widzowie będą mogli spo­tkać się z Sylwią Lipką, Mateuszem Ciawłowskim, Filipem Zabielskim, Adrianną Kepką (Truebeautyisinternal), Sophie Reich, Emilią Królikowską (EmiFlesh), czy Kingą Sawczuk. Już od godzi­ny 18 kino Cinema City Westfield Arkadia roz­świe­tli się dzie­siąt­ka­mi gwiazd, któ­re przy­bę­dą na uro­czy­stą pre­mie­rę tego wyjąt­ko­we­go fil­mu. Transmisję z całe­go wyda­rze­nia będzie moż­na obej­rzeć na żywo w kinach Cinema City w całym kraju.

Oprócz zna­nych gwiazd mło­de­go poko­le­nia w pro­duk­cji udział wzię­li Agnieszka Radwańska, gwiaz­da kaba­re­tu Ani Mru-Mru Marcin Wójcik czy zwy­cięz­ca IX edy­cji pro­gra­mu The Voice of Poland. W fil­mie wystą­pią rów­nież Tomasz Karolak, Julia Chatys, Maciej Tomaszewski, Daria Iwan czy Aleksander Janiszewski.

Film opo­wia­da histo­rię Julii (w tej roli Sylwia Lipka), któ­ra od dłuż­sze­go cza­su miesz­ka z rodzi­ca­mi w USA. Tam cho­dzi do świet­nej szko­ły, ma wspa­nia­łych przy­ja­ciół. Co wię­cej, Julia jest uta­len­to­wa­na – śpie­wa. Jej kanał w sie­ci cie­szy się spo­rą popu­lar­no­ścią. Wszystko zmie­nia się w chwi­li, kie­dy rodzi­ce Julii infor­mu­ją dziew­czy­nę o zbli­ża­ją­cym się powro­cie do Polski. Po emo­cjo­nal­nym poże­gna­niu z naj­bliż­szą przy­ja­ciół­ką, Julia wyru­sza do Polski – kra­ju, o któ­rym w sumie wie mało i nie jest pew­na cze­go może spo­dzie­wać się po nowej szko­le i kole­gach. Kierując się opty­mi­zmem i otwar­to­ścią Julia przy­go­to­wu­je się na pierw­szy dzień w pol­skiej szko­le. Szybko oka­zu­je się, że rze­czy­wi­stość odbie­ga od entu­zja­stycz­nych wyobra­żeń lice­alist­ki. Poznaje „Magentę”, kla­so­wą out­si­der­kę, a ta wyja­śnia Julii mean­dry szkol­nych rela­cji. W tym miej­scu rzą­dzą EKIPY i każ­dy uczeń nale­ży do jed­nej z nich. Pośród róż­nych ekip prym wie­dzie eki­pa VIP pod wodzą cha­ry­zma­tycz­nej i wynio­słej Wiktorii oto­czo­nej swo­imi wyznaw­czy­nia­mi. Wiktoria nie daje szans Julii. Widząc w przy­by­wa­ją­cej z zagra­ni­cy dziew­czy­nie zagro­że­nie, kla­sy­fi­ku­je ją jako LBE – laskę bez eki­py. Ale to nie koniec, bo chcąc upo­ko­rzyć jesz­cze bar­dziej Julię nada­je jej mia­no MISFIT, czy­li mało insta­gra­mo­wej, snap­cha­to­wej i tępej. Oznacza to naj­niż­szą pozy­cję w szkol­nej hie­rar­chii. By wró­cić do USA Julia musi wygrać w szkol­nym kon­kur­sie muzycz­nym, w któ­rym nagro­dą jest sty­pen­dium i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Powrót do Stanów sta­je się głów­nym celem boha­ter­ki. Czy Julii uda się wró­cić do poprzed­nie­go, ide­al­ne­go życia? Sprawdź sam i wybierz się na pre­mie­rę fil­mu do Cinema City!

Film „Jestem M. Misfit” poka­zu­je, że war­to podą­żać za swo­imi marze­nia­mi i speł­niać je dzię­ki kon­se­kwent­nej pasji. Wybierz się do Cinema City Westfield Arkadia już 8 listo­pa­da by móc zoba­czyć gwiaz­dy pro­duk­cji na żywo, a potem na szkla­nym ekranie.

Cenisz sobie wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę? Sprawdź ofer­tę kar­ty Cinema City Unlimited za jedy­ne 46 zł mie­sięcz­nie i oglą­daj tyle fil­mów ile chcesz, bez ograniczeń.