Siła kobiet w biznesie – rosnąca rola kobiet w branży IT

Doskonale wykształ­co­ne, oby­te w świe­cie i od począt­ku karie­ry sil­nie nasta­wio­ne na osią­gnię­cie suk­ce­su – busi­nesswo­man nie boją się sta­wiać czo­ła bran­żom, któ­re zwy­kło się postrze­gać jako męskie. 

Wyniki ostat­nie­go Raportu o kobie­tach w bran­ży nowych tech­no­lo­gii potwier­dza­ją, że kobie­ty sta­ją się rosną­cą siłą w fir­mach zwią­za­nych z roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Bez kom­plek­sów zaj­mu­ją kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska, inwe­stu­ją w sie­bie oraz chęt­nie współ­pra­cu­ją. Pomaga im w tym nie tyl­ko wykształ­ce­nie i zna­jo­mość ryn­ku. Kobiety z natu­ry dosko­na­le odnaj­du­ją się w niu­an­sach zarzą­dza­nia zespo­łem, wyka­zu­jąc się wyso­ką inte­li­gen­cją emo­cjo­nal­ną i umie­jęt­no­ścia­mi inter­per­so­nal­ny­mi. To prze­kła­da się na atmos­fe­rę w pra­cy, sprzy­ja­ją­cą efek­tyw­ne­mu wyko­ny­wa­niu zadań.

- Jesteśmy coraz bar­dziej świa­do­me swo­jej siły w biz­ne­sie i dzię­ki temu odważ­niej budu­je­my swój wize­ru­nek. Do bran­ży IT wno­si­my przede wszyst­kim pasję, wie­dzę, dosko­na­łą orga­ni­za­cję pra­cy, chęć roz­wo­ju i pra­co­wi­tość. To nie­zwy­kle satys­fak­cjo­nu­ją­ce obser­wo­wać jak zmie­nia się rynek nowych tech­no­lo­gii umoż­li­wia­jąc kobie­tom reali­zo­wać się w obsza­rach, któ­re do nie­daw­na były raczej zare­zer­wo­wa­ne dla męż­czyzn – mówi Iwona Bogucka, CEO ISETIA, odzna­czo­na nagro­dą Polish Businesswoman Award 2019 dla Charyzmatycznej oso­bo­wo­ści mię­dzy­na­ro­do­we­go biz­ne­su IT w kate­go­rii IT/Nowe Technologie. – W ISETIA nasta­wia­my się na budo­wa­nie zróż­ni­co­wa­nych zespo­łów o mię­dzy­na­ro­do­wym cha­rak­te­rze. Uzyskujemy fan­ta­stycz­ną syner­gię, któ­rej naj­cen­niej­szym rezul­ta­tem jest kre­atyw­ność prze­kła­da­ją­ca się na inno­wa­cyj­ność naszej Platformy. 

Rosnący trend zain­te­re­so­wa­nia kobiet bran­żą IT jest widocz­ny po obu stro­nach oce­anu.  Wymiana doświad­czeń, zarów­no dzię­ki pro­gra­mom sta­żo­wym jak i uła­twio­ne­mu dostę­po­wi do wie­dzy eks­perc­kiej, sprzy­ja glo­bal­ne­mu zwięk­sze­niu roli płci pięk­nej w bran­żach tech­no­lo­gicz­nych.  Dostrzegając szan­se roz­wo­ju zawo­do­we­go panie chęt­nie zaan­ga­żo­wa­ły się w pro­gra­my roz­wi­ja­ją­ce ich umie­jęt­no­ści zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii. Obecnie znaj­du­je­my się w kolej­nej fazie zmian na ryn­ku pra­cy – pole­ga­ją­cej na zwięk­sze­niu licz­by obej­mo­wa­nych przez kobie­ty sta­no­wisk kie­row­ni­czych i dyrek­tor­skich. Odczuwamy na ryn­ku IT wpły­wy Millennialsów, któ­rzy doce­nia­ją war­tość coachin­gu. Kobiety dosko­na­le spraw­dza­ją się w roli mana­ge­ra – coacha, ponie­waż chęt­nie dzie­lą się doświad­cze­nia­mi oraz potra­fią cie­szyć się suk­ce­sem gru­py przed­kła­da­jąc jej cel nad własny

- pod­kre­śla Iwona Bogucka.

 

* Come Creations Group  Raport Strong Women In IT 2019. Raport o kobie­tach w bran­ży nowych technologii.