Jednak się uczą. Chętnie pomagają innym. Niechętnie trenują. Finał akcji dla młodzieży „Zapracuj na swoje wakacje”

Biuro podró­ży Almatur ogło­si­ło zakoń­cze­nie tego­rocz­nej akcji „Zapracuj na swo­je waka­cje”. Jak co roku, kam­pa­nia mia­ła na celu akty­wi­za­cję mło­dych ludzi, zachę­ce­nie ich do pra­cy i pomo­cy innym, w zamian za co mogli wypra­co­wać zniż­ki na waka­cje z ofer­ty biu­ra. W tym roku mło­dzi ludzie uzbie­ra­li na waka­cje aż 100 250 złotych!

Co cie­ka­we, z opu­bli­ko­wa­nych przez Almatur danych wyni­ka, że naj­wię­cej, bo łącz­nie aż 45 060zło­tych, mło­dzi ludzie zaosz­czę­dzi­li wyko­nu­jąc zada­nia zwią­za­ne z nauką i hob­by (np. przej­ście do kolej­nych eta­pów olim­piad przed­mio­to­wych, nauka gry na instru­men­tach). Na dru­gim miej­scu, wśród naj­po­pu­lar­niej­szych aktyw­no­ści są te zwią­za­ne z poma­ga­niem innym (uczest­nic­two w akcji cha­ry­ta­tyw­nej, pomoc przy sprzą­ta­niu w domu itp.). W ten spo­sób zaosz­czę­dzo­no 37 450 zło­tych. O dzi­wo naj­mniej pie­nię­dzy mło­dzi ludzie zaosz­czę­dzi­li wyko­nu­jąc… zada­nia spor­to­we (jaz­da na rowe­rze, pod­cią­ga­nie na drąż­ku itp.) – w ten spo­sób mło­dzież wypra­co­wa­ła sobie zniż­ki na waka­cje w wyso­ko­ści 12 360 złotych.

Zasady akcji były bar­dzo pro­ste. Wystarczyło wstać z kana­py, ode­rwać się od kom­pu­te­ra i zacząć dzia­łać. Pożyteczne czyn­no­ści –  domo­we lub szkol­ne – pre­mio­wa­ne były kwo­ta­mi, któ­re moż­na wyko­rzy­stać na waka­cyj­ny wyjazd. Dla przy­kła­du – wystar­czy­ło wynieść śmie­ci, by obni­żyć cenę wyjaz­du o 20 zło­tych. Wzięcie udzia­łu w akcji cha­ry­ta­tyw­nej ozna­cza­ło 150 zł zniż­ki na waka­cyj­ne sza­leń­stwa. Przejście do II eta­pu olim­pia­dy dawa­ło aż 300 zł zniż­ki na wybra­ny obóz z kata­lo­gu biu­ra podró­ży Almatur. Tym spo­so­bem moż­na było spę­dzić uda­ne waka­cje aż o 600 zł taniej. Wszyscy, któ­rzy chcie­li wziąć udział w akcji musie­li udo­ku­men­to­wać swo­je aktyw­no­ści na fil­mi­ku, ozna­czyć go na swo­ich pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych i wysłać fil­mik poprzez for­mu­larz na stro­nie mojewakacje.almatur.pl.

Czy ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zniweluje różnice między polską A i polską B?

Przedsiębiorcy cze­ka­ją już na usta­wę o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji. Zakłada ona, że cała Polska będzie podzie­lo­na na 14 obsza­rów, gdzie wspar­cie znaj­dą zarów­no wszy­scy przed­się­bior­cy – od tych dużych, aż po mikro. Szczególny nacisk poło­ży też na roz­wój tzw. „ścia­ny wschod­niej”, czy­li woje­wództw: lubel­skie­go, pod­kar­pac­kie­go, pod­la­skie­go i warmińsko-mazurskiego. Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis wyja­śnia­ją, czym wła­ści­wie jest owa usta­wa i jakie korzy­ści może przy­nieść przedsiębiorcom.

KROK KU ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI

Projekt usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji może być szan­są roz­wo­ju szcze­gól­nie dla śred­nich, małych i mikro przed­się­bior­ców. Jednak aktu­al­ny kształt wyma­ga drob­nych popra­wek, by pro­jekt przy­niósł ocze­ki­wa­ne efek­ty. Działania na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju sta­no­wią waż­ny czyn­nik, któ­ry w dłuż­szej per­spek­ty­wie prze­ło­ży się tak­że na powsta­nie nowych miejsc pra­cy, dzię­ki cze­mu nie­wiel­kie i śred­nie mia­sta będą mia­ły moż­li­wość roz­wo­ju. Ustawa o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji może być kro­kiem ku roz­wo­jo­wi gospo­dar­cze­mu Polski oraz zwięk­sze­niu jej konkurencyjności.

- System wspar­cia jest ukie­run­ko­wa­ny na obsza­ry obję­te naj­więk­szym bez­ro­bo­ciem, na ośrod­ki badawczo-rozwojowe oraz zaawan­so­wa­ne usłu­gi dla biz­ne­su. Ideą jest inwe­sto­wa­nie w fir­my nowo­cze­sne. Ustawa ta jest pró­bą rewi­ta­li­za­cji miast tra­cą­cych funk­cje spo­łecz­no – gospo­dar­cze i sąsied­nich gmin. Obecnie obo­wią­zu­ją­ce regu­la­cje są nie­do­sto­so­wa­ne do moż­li­wo­ści, jakie są osią­gal­ne w innych kra­jach euro­pej­skich. Nowy pro­jekt two­rzy rów­nie atrak­cyj­ne wspar­cie, jak w innych kra­jach UE, zno­si m.in. barie­ry tery­to­rial­ne, dzię­ki cze­mu przed­się­bior­cy w całej Polsce będą mogli ubie­gać się o uzy­ska­nie wspar­cia – potwier­dza mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Projekt usta­wy o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji, jest skie­ro­wa­ny do przed­się­bior­ców, któ­rzy będą chcie­li sko­rzy­stać z ulg inwe­sty­cyj­nych. Szacunki rzą­do­we wska­zu­ją, że ze wspar­cia będzie mogło sko­rzy­stać pra­wie 13 000 przed­się­bior­ców na tere­nie całe­go kra­ju. Jednak loka­li­za­cja inwe­sty­cji będzie mieć zna­cze­nie. Przede wszyst­kim wspie­ra­ne będą obsza­ry o naj­wyż­szym bez­ro­bo­ciu – im wyż­sze, tym niż­sza war­tość inwe­sty­cji jest wyma­ga­na i więk­sze wspar­cie jest udzielane.

- Zasadniczo o wspar­cie może ubie­gać się każ­dy pod­miot. System wspar­cia pre­fe­ru­je jed­nak małych, śred­nich i mikro przed­się­bior­ców, co wyni­ka z róż­nych szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań wyni­ka­ją­cych z poszcze­gól­nych prze­pi­sów usta­wy i roz­po­rzą­dzeń wyko­naw­czych. Wyłączenia zawar­te w roz­po­rzą­dze­niu do usta­wy unie­moż­li­wia­ją ubie­ga­nie się o wspar­cie  przed­się­bior­com z nie­któ­rych branż, np. wspar­cia nie otrzy­ma pro­du­cent wyro­bów tyto­nio­wych czy fir­ma sprze­da­ją­ca samo­cho­dy – potwier­dza mec. Piotr Pruś z kan­ce­la­rii Ecovis.

Większość przed­się­bior­ców z tere­nu całe­go kra­ju może ubie­gać się o uzy­ska­nie ulg podat­ko­wych. Jednak pro­ce­do­wa­nie usta­wy wciąż się wydłu­ża, a przed­się­bior­cy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­ją uchwa­le­nia usta­wy.  

JAK WSPARCIE JEST UDZIELANE I ZA CO MOŻNA JE UZYSKAĆ?

Zgodnie z umo­wą wspar­cie jest udzie­la­ne w for­mie zwol­nień podat­ko­wych według okre­ślo­ne­go kry­te­rium inten­syw­no­ści pomo­cy, któ­re uza­leż­nio­ne jest od miej­sca ulo­ko­wa­nia inwe­sty­cji. Zwolnienie podat­ko­we jest czę­ścią inwe­sty­cji, jaką inwe­stor otrzy­ma z powro­tem jako zwol­nie­nie podatkowe.

- By uzy­skać wspar­cie roz­pa­try­wa­ne mogą być dwa para­me­try: inwe­sty­cyj­ny, czy­li zakup, najem bądź dzier­ża­wa grun­tów, naby­cie środ­ków trwa­łych oraz ich roz­bu­do­wa i moder­ni­za­cja, czy naby­cie nie­któ­rych war­to­ści mate­rial­nych i praw­nych. Drugi para­metr doty­czy pra­cow­ni­ków, czy­li zwol­nie­nie zwią­za­ne jest z utwo­rze­niem nowych miejsc pra­cy i zatrud­nie­niem pra­cow­ni­ków. Zwolnienie będzie wów­czas rów­ne cał­ko­wi­te­mu kosz­to­wi zatrud­nie­nia nowych pra­cow­ni­ków przez dwa lata – doda­je mec. Pruś.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Do tej pory spół­ki zarzą­dza­ją­ce stre­fa­mi par­ty­cy­po­wa­ły w wyda­wa­niu zezwo­leń na dzia­łal­ność na tere­nie stre­fy. W nowej usta­wie nie będzie tych zezwo­leń. Teraz będzie wyda­wa­na decy­zja o udzie­le­niu wspar­cia, do któ­rej będą sto­so­wa­ne te same regu­ły, jak do wyda­wa­nia wszyst­kich decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych. Decyzja będzie wyda­wa­na w toku postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

- Jednak zmie­nia się mecha­nizm admi­ni­stro­wa­nia całą struk­tu­rą. Na grun­cie spół­ek zarzą­dza­ją­cych stre­fa­mi będą two­rzo­ne spół­ki zarzą­dza­ją­ce obsza­ra­mi, na któ­ry zosta­je podzie­lo­ny cały kraj. Minister może upo­waż­nić je do wyda­wa­nia zezwo­leń i do kon­tro­li czy warun­ki, któ­re zosta­ły okre­ślo­ne w decy­zji zosta­ły speł­nio­ne i czy są prze­strze­ga­ne – mówi mec. Milczarek.

Podmioty zarzą­dza­ją­ce obsza­ra­mi mają za zada­nie pomóc przed­się­bior­com w uzy­ska­niu ulgi podat­ko­wej poprzez zarzą­dza­nie mie­niem, współ­pra­cę z jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, a tak­że dzia­ła­nia­mi infor­ma­cyj­ny­mi i promocyjnymi.

KIEDY USTAWA ZOSTANIE UCHWALONA?

Ustawa o wspie­ra­niu nowych inwe­sty­cji mia­ła wejść w pierw­szym kwar­ta­le 2018 roku, jed­nak ten ter­min wciąż się wydłu­ża. Ustawa jest już pro­ce­do­wa­na, spra­woz­da­nie z prac pod­ko­mi­sji jest na liście rezer­wo­wej porząd­ku obrad naj­bliż­szej sesji Sejmu. Istnieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że usta­wa zosta­nie uchwa­lo­na przez Sejm na jed­nym z posie­dzeń czerw­co­wych. Jej uchwa­le­nie jest rów­nież jed­nym z prio­ry­te­tów rządu.

- Jeśli usta­wa zosta­nie dobrze prze­pro­wa­dzo­na, to roz­wój gospo­dar­czy Polski zde­cy­do­wa­nie przy­spie­szy, a przez to spo­wo­du­je zwięk­sze­nie docho­dów firm i ich pra­cow­ni­ków. Jednak aby to zadzia­ła­ło potrze­ba te zmia­ny pra­wi­dło­wo zor­ga­ni­zo­wać – mówi mec. Nikodem Multan.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin prawa.

Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Pokolenie „Z” spędza ferie inaczej niż „Millenialsi”

Młodzież z poko­le­nia Z, uro­dzo­na po 2000 roku, chce ina­czej spę­dzać ferie zimo­we niż mil­le­nial­si, któ­rzy cie­szy­li się z obo­zów wędrow­nych czy sza­leństw na sto­ku. Obecni nasto­lat­ko­wie pra­gną prze­żyć praw­dzi­wą przy­go­dę, nauczyć się cze­goś nowe­go, sta­wia­ją też na ory­gi­nal­ność. Dlatego biu­ra podró­ży two­rzą obo­zy tema­tycz­ne, dla mło­dych naukow­ców, lin­gwi­stów lub artystów. 

Zima to, tuż obok waka­cji, ten wycze­ki­wa­ny z wytę­sk­nie­niem czas, kie­dy mło­dzi ludzie mają wol­ne od szkol­nych obo­wiąz­ków i myślą o wyjeź­dzie z rówie­śni­ka­mi. Zimowiska kie­dyś koja­rzy­ło się z jaz­dą na nar­tach, snow­bo­ar­dzie, san­kach oraz roz­pa­la­niem ognisk po całym dniu zimo­we­go sza­leń­stwa. A co jeże­li mło­dy czło­wiek, któ­ry chce wyje­chać na obóz nie lubi spor­tów zimo­wych albo chce prze­żyć praw­dzi­wą przygodę?

- Pokolenie Z jest zwa­ne rów­nież gene­ra­cją mul­ti­ta­sking. Nuży ich ruty­na i powta­rzal­ność, dla­te­go wybie­ra­ją obo­zy LEGO Mindstorms, ASG, reżysersko-filmowe, e‑gamingowe czy z zum­bą, któ­rych jesz­cze kil­ka lat temu w ogó­le nie było na ryn­ku  – mówi Mirosław Sikorski, Prezes Zarządu Almatur.

COŚ DLA NAUKOWCA

Ferie z eks­pe­ry­men­ta­mi nauko­wy­mi? Czemu nie! Obecnie poja­wia­ją się ofer­ty ferii zimo­wych połą­czo­nych na przy­kład z nauką kon­stru­owa­nia robo­tów przy uży­ciu spe­cjal­nych kloc­ków LEGO Mindstorms, któ­re są wypo­sa­żo­ne w sil­ni­ki, czuj­ni­ki i mikro­kon­tro­le­ry. Jednak jeśli mło­dy czło­wiek nie jest zain­te­re­so­wa­ny karie­rą naukow­ca, ale lin­gwi­sty, to tak­że znaj­dzie coś ide­al­ne­go dla sie­bie – obo­zy języ­ko­we, na któ­rych mło­dzież oprócz aktyw­ne­go wypo­czyn­ku będzie mogła tak­że pod­szko­lić swo­ją zna­jo­mość języ­ka angielskiego.

COŚ DLA ARTYSTY

Istnieje tak­że sze­ro­ka gama obo­zów zimo­wych połą­czo­nych z nauką jakiejś dys­cy­pli­ny arty­stycz­nej. W cza­sie takie­go wyjaz­du mło­dzież będzie mogła nie tyl­ko spę­dzić aktyw­nie czas w gru­pie innych mło­dych ludzi, ale tak­że sku­pić się na inte­re­su­ją­cej dzie­dzi­nie sztu­ki. Almatur w swo­jej ofer­cie posia­da mię­dzy inny­mi obo­zy tanecz­ne, foto­gra­ficz­ne, reżysersko-filmowe oraz aktorsko-teatralne. Istotne dla mło­de­go czło­wie­ka będzie tak­że fakt, że oprócz naby­cia nowych umie­jęt­no­ści, będzie mógł poznać innych pasjo­na­tów inte­re­su­ją­ce­go go dzie­dzi­ny sztu­ki i nawią­zać nowe przyjaźnie.

 COŚ DLA FANA SPORTÓW, NIE TYLKO ZIMOWYCH

Oczywiście znaj­dą się tak­że miło­śni­cy bar­dziej aktyw­ne­go wypo­czyn­ku. Dla takich Almatur przy­go­to­wał nie tyl­ko obo­zy nar­ciar­skie oraz snow­bo­ar­do­we, ale tak­że połą­czo­ne z zum­bą lub zaję­cia­mi tanecz­ny­mi. Także fani prze­żyć napraw­dę eks­tre­mal­nych znaj­dą coś dla sie­bie, na przy­kład na obo­zie paint­bal­lo­wym i ASG. Będą tam na nich cze­kać nie­za­po­mnia­ne przy­go­dy oraz nowe umie­jęt­no­ści, takie jak umie­jęt­ność roz­pa­le­nia ogni­ska w zimo­wych warun­kach czy zbu­do­wa­nie trwa­łe­go schronienia.

Nowe trendy inwestycyjne na rynku nieruchomości

Inwestycja w nie­ru­cho­mo­ści to wciąż jeden z naj­lep­szych spo­so­bów loko­wa­nia środ­ków finan­so­wych. Szukając takich form, któ­re przy­nio­są naj­więk­sze sto­py zwro­tu, w polu zain­te­re­so­wa­nia inwe­sto­rów znaj­du­ją się już nie tyl­ko biu­row­ce, cen­tra han­dlo­we czy miesz­ka­nia na wyna­jem. Na świe­cie budu­je się lub adap­tu­je budyn­ki na nowo­cze­sne aka­de­mi­ki i domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi. Czy tak będzie rów­nież w Polsce?

Polakom żyje się coraz lepiej, boga­cą się i z roku na rok coraz chęt­niej się­ga­ją po dobra luk­su­so­we. To jasny sygnał, że popyt na pro­duk­ty z pół­ki pre­mium rośnie. Z dru­giej stro­ny powięk­sza się gru­pa osób zain­te­re­so­wa­nych inwe­sto­wa­niem w nie­ru­cho­mo­ści. To z myślą o nich ofer­ta tego ryn­ku sta­le się wzbogaca.

- Inwestorzy, tak jak i inni gra­cze ryn­ko­wi, obser­wu­ją zmie­nia­ją­ce się tren­dy spo­łecz­ne i reagu­ją na aktu­al­ne potrze­by. Pojawiają się więc nowe pro­duk­ty inwe­sty­cyj­ne. W bran­ży nie­ru­cho­mo­ści są nimi np. aka­de­mi­ki i domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi. Lokowanie fun­du­szy w tego typu nie­ru­cho­mo­ści to patrze­nie w przy­szłość, prze­wi­dy­wa­nie nowych kie­run­ków i opła­cal­nych inwe­sty­cji – mówi Maja Biesiekierska, Head of Advisory and Asset Management, Prelios Real Estate Advisory Sp. z.o.o, fir­my zaj­mu­ją­cej się m.in. doradz­twem inwe­sty­cyj­nym na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. I doda­je: popyt na domy stu­denc­kie i miej­sca dla senio­rów jest szcze­gól­nie widocz­ny w dużych mia­stach, gdzie są ośrod­ki aka­de­mic­kie oraz star­si ludzie lub ich rodzi­ny, dla któ­rych waż­ny jest kom­fort i wyso­ka jakość usług. Zwrot z takich inwe­sty­cji może być nawet dwu­cy­fro­wy. Nie dzi­wi więc, że powsta­ją już pierw­sze domy senio­ra, na któ­rych moż­na przez lata zara­biać, a na sta­rość mieć zapew­nio­ne miej­sce w luk­su­so­wych warun­kach – prze­ko­nu­je Maja Biesiekierska.

Akademik w miejsce hotelu

Akademiki to wciąż atrak­cyj­ne miej­sce zamiesz­ka­nia dla stu­den­tów, ponie­waż pozwa­la­ją być bli­sko uczel­nia­nej spo­łecz­no­ści. W Polsce, na wzór kra­jów Zachodniej Europy, powsta­je coraz wię­cej pry­wat­nych domów stu­denc­kich będą­cych alter­na­ty­wą dla uczel­nia­nych. Komfortowe i nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne są chęt­nie wybie­ra­ne przez mło­dych ludzi. Przykładem takiej inwe­sty­cji może być dzia­ła­nie fir­my Griffin Group, któ­ra wyku­pi­ła od Grupy Hotelowej Orbis hotel Polonez w Poznaniu i prze­kształ­ci­ła go w nowo­cze­sny aka­de­mik. Transakcja opie­wa­ją­ca na kwo­tę 23 milio­nów zło­tych net­to opła­ci­ła się, a na nabyw­ców nie trze­ba było dłu­go cze­kać. Centrum Akademickie Polonez, bo pod taka nazwą funk­cjo­nu­je od 2014 roku aka­de­mik, ofe­ru­je 360 pokoi, z cze­go 40% sta­no­wią “jedyn­ki”.

Domy seniora

W Polsce sys­te­ma­tycz­nie wydłu­ża się śred­nia dłu­gość życia, co nie­ste­ty nie idzie w parze z wyso­kim przy­ro­stem natu­ral­nym. Dane Eurostatu poka­zu­ją, że w 2020 r. oso­by po 60. roku życia będą sta­no­wić bli­sko 25% pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa. Szacuje się, że w roku 2030 licz­ba osób w wie­ku 85 lat i wię­cej może się­gać pra­wie 800 tysię­cy [link]. Naturalną kon­se­kwen­cją tych zmian demo­gra­ficz­nych jest zapo­trze­bo­wa­nie na domy opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi gwa­ran­tu­ją­ce senio­rom god­ne i kom­for­to­we prze­ży­wa­nie jesie­ni swo­je­go życia. Ośrodków, któ­re ofe­ru­ją pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę 24 godzi­ny na dobę jest zde­cy­do­wa­nie za mało, a bio­rąc pod uwa­gę fakt, że licz­ba potrze­bu­ją­cych z roku na rok będzie rosła – inwe­sty­cja w nowe obiek­ty wyda­je się bar­dzo obie­cu­ją­cym kierunkiem.

Zarządzanie nieruchomością zagrożoną. W czym tkwi sekret?

W nie­ru­cho­mo­ści war­to inwe­sto­wać, jed­nak trze­ba brać pod uwa­gę ryzy­ka i obser­wo­wać zacho­dzą­ce na ryn­ku zmiany. 

 Zaciągając dłu­go­ter­mi­no­wy kre­dyt nale­ży pamię­tać, że jego spła­ta nie będzie dla nas jed­na­ko­wym obcią­że­niem na prze­strze­ni lat. W sytu­acji, gdy poja­wia­ją się pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą, a nie­ru­cho­mość sta­je się zagro­żo­nym akty­wem zarzą­dza­nie nią wyma­ga wie­dzy i doświad­cze­nia. Na pol­skim ryn­ku wła­śnie roz­wi­ja się usłu­ga, dzię­ki któ­rej trud­ną nie­ru­cho­mość moż­na wypro­wa­dzić na pro­stą, z korzy­ścią zarów­no dla wła­ści­cie­la, jak i dla banku.

Ryzyko kre­dy­to­we, nad­mier­ne lewa­ro­wa­nie i utra­ta płyn­no­ści finan­so­wej to pod­sta­wo­we czyn­ni­ki, któ­re mogą dopro­wa­dzić nawet atrak­cyj­ną nie­ru­cho­mość do sta­tu­su zagro­żo­nej. W Polsce naj­czę­ściej sto­so­wa­ną prak­ty­ką jest prze­ka­za­nie takie­go obiek­tu czy loka­lu w ręce komor­ni­ka (nie­ru­cho­mość) lub syn­dy­ka (spół­ka wła­da­ją­ca nie­ru­cho­mo­ścią). Jak mówi Maja Biesiekierska, Head of Advisory and Asset Management, Prelios Real Estate Advisory Sp. z.o.o, fir­my zaj­mu­ją­cej się m.in. zarzą­dza­niem akty­wa­mi zagro­żo­ny­mi, są moż­li­wo­ści ura­to­wa­nia takiej nie­ru­cho­mo­ści poprzez dzia­ła­nia restrukturyzacyjne.

Zakup nie­ru­cho­mo­ści wią­że się z ryzy­kiem, na któ­re mamy ogra­ni­czo­ny wpływ, a co gor­sza zazwy­czaj nie może­my go prze­wi­dzieć. Dlatego powsta­ła spe­cjal­na usłu­ga, skro­jo­na na potrze­by XXI wie­ku, asset mana­ge­ment nie­ru­cho­mo­ści trud­nych. Na Zachodzie, spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie czę­sto zatrud­nia­ją same ban­ki. Właśnie w ramach takie­go zle­ce­nia zaj­mo­wa­łam się port­fe­la­mi kre­dy­tów zagro­żo­nych dla Lehman Brothers. Zdobyte doświad­cze­nie oraz potrzeb­na wie­dza pozwa­la mi w ramach fir­my Prelios pro­po­no­wać taką usłu­gę klien­tom na pol­skim ryn­ku – doda­je Maja Biesiekierska.

Ryzyko dla nieruchomości

Mianem akty­wa zagro­żo­ne­go okre­śla­na jest nie­ru­cho­mość zabez­pie­cza­ją­ca kre­dyt, któ­ra dra­stycz­nie stra­ci­ła na war­to­ści w wyni­ku rze­czy­wi­stych lub poten­cjal­nych strat spo­wo­do­wa­nych wzro­stem ryzyk: kre­dy­to­we­go, utra­ty płyn­no­ści finan­so­wej oraz zmia­ny sytu­acji ryn­ko­wej. Znanym i moc­no nagło­śnio­nym medial­nie przy­pad­kiem jest spła­ta kre­dy­tów, któ­re zacią­gnię­te były we fran­kach szwaj­car­skich. Wzrost war­to­ści walu­ty dra­stycz­nie odbił się na port­fe­lach osób zara­bia­ją­cych w zło­tów­kach. Natomiast zagro­że­niem, z któ­rym muszą zmie­rzyć się przed­się­bior­cy loku­ją­cy swo­je fun­du­sze w nowych inwe­sty­cjach jest trud­ność wyj­ścia z zacią­gnię­tych zobo­wią­zań. Skutkiem tego może być wymu­szo­na sprze­daż akty­wa – zwy­kle znacz­nie poni­żej war­to­ści ryn­ko­wej. Z podob­ną stra­tą muszą się liczyć oso­by pry­wat­ne, któ­re zmia­ny na ryn­ku zmu­si­ły do odsprze­da­nia nie­ru­cho­mo­ści w nie­ko­rzyst­nej cenie.

Zarządzanie nieruchomością zagrożoną

Losy nie­ru­cho­mo­ści, któ­ra jest nie­ren­tow­na nie są prze­są­dzo­ne. Trzeba tyl­ko we wła­ści­wym momen­cie zwró­cić się o pomoc do spe­cja­li­stów, któ­rzy po zapo­zna­niu się z jej histo­rią i źró­dłem pro­ble­mu dopro­wa­dzą do restruk­tu­ry­za­cji lub repo­zy­cjo­no­wa­nia nieruchomości.

Zarządzanie nie­ru­cho­mo­ścią to nie tyl­ko suche dane, to przede wszyst­kim spo­sób myśle­nia i patrze­nia na nią z szer­szej per­spek­ty­wy. Np. budy­nek na pery­fe­riach mia­sta nie­ko­niecz­nie jest dobrym miej­scem na sie­dzi­bę ban­ku, nato­miast ide­al­nym na tani hotel, dla osób odwie­dza­ją­cych sto­li­cę w celach tury­stycz­nych – tłu­ma­czy Maja Biesiekierska. Dodaje: Doświadczenie poka­zu­je, że jest sze­reg zabie­gów, któ­re moż­na wyko­nać, któ­re np. zwięk­szą sto­pę zwro­tu dla inwe­sto­rów, a co za tym idzie wypro­wa­dzą nie­ru­cho­mość z trud­no­ści. Cieszę się, że może­my zapro­po­no­wać tę uni­kal­ną usłu­gę pol­skim klien­tom, ponie­waż dla wie­lu jest to duże wspar­cie w pro­wa­dzo­nych biznesach.

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/partnerskie/top-5-tanich-klimatyzatorow-skuteczny-sposob-na-walke-z-upalem-w-domu/48msnfp

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/wiadomosci/mozesz-odmowic-przyjscia-do-pracy-z-powodu-upalow-kto-i-kiedy-moze-dostac-platne/d2xq76k