Ecovis Milczarek i Wspólnicy Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

Instytut Europejskiego Biznesu ponow­nie doko­nał ana­li­zy wyni­ków finan­so­wych wśród 70 tysię­cy pol­skich przed­się­biorstw. Na ich pod­sta­wie przy­znał tytuł „Mocnej Firmy Godnej Zaufania” tym fir­mom, któ­re wyróż­nia­ją się na ryn­ku ze wzglę­du na swój dyna­micz­ny roz­wój towa­rzy­szą­cy wyso­kiej efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia. W gro­nie lau­re­atów za rok 2017 zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

CHARAKTER KONKURSU

Już od 2014 roku Instytut Europejskiego Biznesu orga­ni­zu­je ple­bi­scyt Mocnej Firmy Godnej Zaufania, któ­re­go celem jest wyło­nie­nie, na pod­sta­wie spra­woz­dań finan­so­wych, przed­się­biorstw zasłu­gu­ją­cych na ów tytuł. Zestawienia, któ­re prze­ka­zy­wa­ne są do Krajowego Rejestru Sądowego ana­li­zo­wa­ne są przez wywia­dow­nie han­dlo­we, któ­re w prze­cią­gu czte­rech lat prze­ana­li­zo­wa­ły już wyni­ki finan­so­we ponad 80 tysię­cy firm.

WSPÓLNY SUKCES

Pośród doce­nio­nych w kon­kur­sie firm zna­la­zła się kan­ce­la­ria praw­na Ecovis Milczarek i Wspólnicy – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. Ecovis na co dzień świad­czy usłu­gi praw­ne ofe­ro­wa­ne przed­się­bior­com w Polsce, jak rów­nież wspie­ra fir­my, któ­re swo­je inwe­sty­cje dopie­ro pla­nu­ją. Kancelaria Ecovis Milczarek i Wspólnicy zaj­mu­je się tak­że pomo­cą w zakre­sie pra­wa podat­ko­we­go, due dili­gen­ce oraz wspar­ciem dla firm. Kancelaria nale­ży do mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, wystę­pu­ją­cej w ponad 70 kra­jach na świecie.

- Znalezienie się wśród tylu pre­sti­żo­wych firm, któ­re zosta­ły Mocną Firmą Godną Zaufania 2017 jest dla nas ogrom­nym zaszczy­tem i powo­dem do dumy. Zaufanie naszych klien­tów jest dla nas naj­waż­niej­sze, dla­te­go wciąż dąży­my do coraz lep­szych wyni­ków i nie spo­czy­wa­my na lau­rach – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Nadchodzą zmiany w dziedziczeniu jednoosobowych przedsiębiorstw

Dotychczas po śmier­ci wła­ści­cie­la jed­no­oso­bo­we­go przed­się­bior­stwa jego spad­ko­bier­cy mogli odzie­dzi­czyć jedy­nie mają­tek fir­my, czy­li lokal, wypo­sa­że­nie, towar czy pra­wa nie­ma­te­rial­ne, jed­nak bez moż­li­wo­ści sta­nia się jej nowym wła­ści­cie­lem. Z tego powo­du, a tak­że wsku­tek  dłu­go­trwa­łe­go postę­po­wa­nia spad­ko­we­go wie­le przed­się­biorstw prze­sta­wa­ło funk­cjo­no­wać. Od 25 listo­pa­da br. roku, dzię­ki wpro­wa­dze­niu usta­wy o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej, nastą­pi zmia­na, dzię­ki któ­rej fir­ma będzie mogła zacho­wać cią­głość „bytu” mimo śmier­ci jej właściciela.

Według kodek­su cywil­ne­go przed­się­bior­stwem nazy­wa­ny jest zespół nie­ma­te­rial­nych oraz mate­rial­nych ele­men­tów nie­zbęd­nych do kie­ro­wa­nia dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Warunki, dzię­ki któ­rym fir­ma będzie w sta­nie dalej funk­cjo­no­wać, a z któ­rych przed­się­bior­ca może sko­rzy­stać jesz­cze za życia do nie­daw­na były wyraź­nie ogra­ni­czo­ne, ze wzglę­du na przed­mio­ty i war­to­ści, któ­re wią­żą się jedy­nie z oso­bą, któ­ra zało­ży­ła dzia­łal­ność, jak NIP, nazwa fir­my, czy­li imię i nazwi­sko wła­ści­cie­la oraz kon­ce­sje, licen­cje czy zezwo­le­nia. Dodatkowym pro­ble­mem był brak kon­kret­nych prze­pi­sów na temat dzia­łań w przy­pad­ku śmier­ci wła­ści­cie­la jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

ZMIANA NA LEPSZE

Do 25 listo­pa­da br. roku jed­no­oso­bo­wa dzia­łal­ność gospo­dar­cza sama w sobie nie mogła stać się wła­sno­ścią spad­ko­bier­cy, na spad­ko­bier­ców prze­cho­dzi­ły jedy­nie poszcze­gól­ne skład­ni­ki mająt­ku przed­się­bior­cy. Natomiast dzię­ki usta­wie z 5 lip­ca 2018 roku o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym przed­się­bior­stwem oso­by fizycz­nej zosta­nie zapew­nio­na kon­ty­nu­acja dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej po śmier­ci przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub w for­mie spół­ki cywil­nej. To szan­sa na roz­wój, ponie­waż pozwo­li kon­ty­nu­ować bez więk­szych zakłó­ceń dzia­łal­ność wie­lu dobrze pro­spe­ru­ją­cych firm oraz oca­lić set­ki miejsc pracy.

- Wprowadzone narzę­dzia pozwo­lą oso­bom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność gospo­dar­czą w tej for­mie zapew­nić, za pomo­cą pro­stych dzia­łań, kon­ty­nu­owa­nie w spo­sób cią­gły czę­sto dzie­ła ich życia. Dodatkowo pomo­gą rów­nież spad­ko­bier­com w łatwy spo­sób zapew­nić dal­sze funk­cjo­no­wa­nie przed­się­bior­stwa w momen­cie, w któ­rym oni dopie­ro będą to przed­się­bior­stwo „przej­mo­wa­li” i uczy­li się jego funk­cjo­no­wa­nia – mówi Zuzanna Kostur-Nienartowicz, rad­ca praw­ny z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Należy pamię­tać, że usta­wa o zarzą­dzie suk­ce­syj­nym, wpro­wa­dza narzę­dzia przej­ścio­we, tym­cza­so­we, któ­re nie dają gwa­ran­cji trwa­ło­ści fir­my. Dlatego przed­się­bior­cy pro­wa­dzą­cy jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub wspól­ni­cy spół­ki cywil­nej powin­ni jesz­cze za życia pod­jąć nie­zbęd­ne czyn­no­ści zmie­rza­ją­ce do zapla­no­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia suk­ce­sji. Myślenie o zapew­nie­niu suk­ce­sji i dal­szych losach pro­wa­dzo­nej fir­my powin­no rów­nież doty­czyć przej­ścia na eme­ry­tu­rę zapew­nia­ją­ce­go kon­ty­nu­ację dzia­łal­no­ści fir­my, a przede wszyst­kich gwa­ran­tu­ją­ce­go ustę­pu­ją­ce­mu wła­ści­cie­lo­wi dochód na emeryturze.

- O ure­gu­lo­wa­niu suk­ce­sji powin­ni rów­nież myśleć wspól­ni­cy spół­ek oso­bo­wych i kapi­ta­ło­wych, tak aby spół­ki te po śmier­ci wspól­ni­ków, któ­rzy czę­sto rów­nież pro­wa­dzą spra­wy spół­ki, mogły w spo­sób nie­za­kłó­co­ny pro­wa­dzić dal­szą dzia­łal­ność – doda­je ekspertka.

Celem usta­wy jest umoż­li­wie­nie funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa na ana­lo­gicz­nych zasa­dach jak za życia jego wła­ści­cie­la, od momen­tu otwar­cia spad­ku do jego podzia­łu. Dzięki temu nie ponie­sie ono istot­nych strat, któ­re były­by zwią­za­ne z prze­ję­ciem wła­dzy przez nowe­go właściciela.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Pożyczasz – oddawaj, czyli działanie firm windykacyjnych

Jeśli nie wia­do­mo o co cho­dzi, to cho­dzi o pie­nią­dze. Windykatorzy na gra­ni­cy pra­wa sto­su­ją agre­syw­ne dzia­ła­nia wzglę­dem dłuż­ni­ków, by w kon­se­kwen­cji odzy­skać należ­no­ści. Ciągłe tele­fo­ny, upo­rczy­we smsy, a nawet groź­by są typo­wym dzia­ła­niem bez­względ­nych firm win­dy­ka­cyj­nych, dla któ­rych liczy się tyl­ko zysk. Eksperci z Kancelarii Prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy radzą, jak reago­wać w przy­pad­ku kon­tak­tu z taką fir­mą i jak nie dać się zastraszyć.

WINDYKACJA – MEDIACJA CZY ZASTRASZANIE?

Windykacja jest pew­ną for­mą media­cji pomię­dzy dłuż­ni­kiem, a insty­tu­cją, bądź oso­bą, któ­ra udzie­li­ła pożycz­ki. Przeprowadza ją fir­ma win­dy­ka­cyj­na, któ­ra bez­po­śred­nio kon­tak­tu­je się z dłuż­ni­kiem, czę­sto w celu dopro­wa­dze­nia do ugo­dy pomię­dzy wie­rzy­cie­lem, a oso­bą zadłu­żo­ną. Działanie fir­my win­dy­ka­cyj­nej powin­no przede wszyst­kim opie­rać się na nego­cja­cjach i dia­lo­gu, ale nie­ste­ty bar­dzo czę­sto przyj­mu­je wręcz agre­syw­ną for­mę, naga­by­wa­nia dłuż­ni­ka tele­fo­na­mi, a nawet wizytami.

- W przy­pad­ku nęka­nia przez dzia­ła­ją­cą nie­le­gal­nie fir­mę win­dy­ka­cyj­ną, bar­dzo waż­na jest świa­do­mość prze­pi­sów kar­nych, upraw­nia­ją­cych ludzi do obro­ny. W sytu­acji, gdy stro­ny nie są w sta­nie poro­zu­mieć się mię­dzy sobą, wła­ści­wą for­mą docho­dze­nia należ­no­ści jest skie­ro­wa­nie spra­wy na dro­gę postę­po­wa­nia sądo­we­go. Uporczywe nęka­nie, bądź usi­ło­wa­nie wyłu­dze­nia pie­nię­dzy są naru­sze­nia­mi prze­pi­sów zawar­tych w kodek­sie kar­nym. W skraj­nych przy­pad­kach nale­ży powia­do­mić poli­cję lub pro­ku­ra­tu­rę o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa - mówi mec. Nikodem Multan z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

NIESKUTECZNE ŻĄDANIE ZAPŁATY

9 lip­ca 2018 roku zosta­ła wpro­wa­dzo­na istot­na zmia­na doty­czą­ca przedaw­nie­nia rosz­czeń odno­szą­ca się do tego, po jakim cza­sie żąda­nie zapła­ty pie­nię­dzy może oka­zać się nieskuteczne.

- Ustawodawca doko­nał zmian w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Postępowania Cywilnego, skró­cił pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia z 10 do 6 lat, zaka­zał moż­li­wo­ści docho­dze­nia przedaw­nio­nych rosz­czeń wzglę­dem kon­su­men­ta oraz naka­zał wska­zy­wać w pozwie ter­min wyma­gal­no­ści rosz­cze­nia. Te, jak i pozo­sta­łe zmia­ny do pod­sta­wo­wych kodek­sów mają na celu ucy­wi­li­zo­wa­nie docho­dzeń rosz­czeń przez insty­tu­cje, któ­re zawo­do­wo się tym zaj­mu­ją – doda­je mecenas.

Bezpośrednią, choć nie jedy­ną przy­czy­ną wpro­wa­dze­nia zmia­ny w regu­la­cji była bar­dzo agre­syw­na poli­ty­ka firm win­dy­ka­cyj­nych wzglę­dem dłuż­ni­ków – zarów­no przed­się­bior­ców, jak i kon­su­men­tów. Wejście zmia­ny w życie, mia­ło nie tyl­ko ukró­cić nie­któ­re dzia­ła­nia firm win­dy­ka­cyj­nych, ale przede wszyst­kim chro­nić ludzi przed nękaniem.

Niezależnie od sytu­acji dłu­gi trze­ba spła­cać, jed­nak nale­ży rów­nież wie­dzieć jak one mogą być opro­cen­to­wa­ne, jak dłu­go docho­dzo­ne i jaki­mi meto­da­mi. Wielokrotne, codzien­ne tele­fo­ny do dłuż­ni­ków z żąda­niem zapła­ty, cza­sem nie­ist­nie­ją­cych lub już daw­no przedaw­nio­nych rosz­czeń, nie są pra­wi­dło­wą prak­ty­ką ryn­ko­wą, a czę­sto wręcz nie­le­gal­ną. Dlatego zadłu­żo­ny kon­su­ment powi­nien znać swo­je pra­wa, by nie paść ofia­rą złych prak­tyk windykatorów.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Rewolucje podatkowe nie zachwycą przedsiębiorców

Exit tax, zmia­ny w ordy­na­cji podat­ko­wej oraz w leasin­gu – to cze­ka przed­się­bior­ców od 1 stycz­nia 2019 roku. Celem nowej nowe­li ustaw podat­ko­wych ma być uszczel­nie­nie i uła­twie­nie m.in. roz­li­czeń podat­ko­wych, jed­nak czy spodo­ba­ją się one przed­się­bior­com? Eksperci z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia­ją co dokład­nie się zmieni. 

EXIT TAX

Czyli tzw. poda­tek od wyj­ścia, będzie obcią­żał przede wszyst­kim przed­się­bior­stwa, któ­re mogły­by wypra­co­wać dochód w Polsce, ale prze­no­szą cen­tra­lę fir­my lub jej część za gra­ni­cę, jed­no­cze­śnie zmie­nia­jąc rezy­den­tu­rę podat­ko­wą. Wielkość staw­ki jest usta­la­na w opar­ciu o docho­dy. W przy­pad­ku gdy war­tość prze­no­szo­ne­go biz­ne­su lub jego czę­ści będzie wyż­sza niż 2 mln zło­tych poda­tek będzie wyno­sił 19% od sumy powy­żej owe­go progu.

- Zakazu cał­ko­wi­tej prze­pro­wadz­ki przed­się­bior­stwa nie moż­na wpro­wa­dzić, gdyż ude­rzy­ło­by to w wol­ność pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Natomiast pań­stwo wymy­śli­ło obo­wią­zek zapła­ty podat­ku na rzecz opusz­czo­ne­go kra­ju. Powodem jest dyrek­ty­wa ATAD z 2016 roku, któ­ra naka­zu­je ogra­ni­cze­nie migra­cji podat­ko­wej na tere­nie Unii Europejskiej, przede wszyst­kim do kra­jów o łagod­nej poli­ty­ce fiskal­nej. Jednak wer­sja przy­go­to­wa­na przez pol­skie Ministerstwo Finansów zosta­ła roz­bu­do­wa­na o opo­dat­ko­wa­nie osób fizycz­nych, a całość ma obo­wią­zy­wać już od 1 stycz­nia 2019 roku – mówi mec. Marcin Milczarek z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

W tym przy­pad­ku nowy poda­tek będzie doty­czył osób, któ­re wypro­wa­dzą się poza Polskę, a któ­re miesz­ka­ły w niej co naj­mniej 5 lat. Oprócz przy­cho­dów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą poda­tek obej­mie rów­nież wszel­kie akcje, udzia­ły w spół­kach, papie­ry war­to­ścio­we i fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne. W przy­pad­ku mał­żeństw limit będzie liczo­ny łącznie.

- W przy­pad­ku osób fizycz­nych fiskus potrą­ci 3% od war­to­ści nie­zre­ali­zo­wa­nych zysków powy­żej 2 mln zł. Natomiast, gdy moż­li­we jest usta­le­nie war­to­ści podat­ko­wej skład­ni­ków mająt­ku, staw­ka podat­ku będzie wyno­si­ła 19% - doda­je mecenas.

Polska jest aktu­al­nie jed­nym z ostat­nich kra­jów na liście, któ­re muszą wpro­wa­dzić exit tax, a dyrek­ty­wa musi wejść w życie od 2020 roku. Podatek ten obo­wią­zu­je już we wszyst­kich kra­jach tzw. „sta­rej Unii” oraz w Szwajcarii i Luksemburgu.

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

- Kolejną zmia­ną będzie to, iż zosta­nie wpro­wa­dzo­ny obo­wią­zek rapor­to­wa­nia sche­ma­tów podat­ko­wych, m.in. przez dorad­ców podat­ko­wych, rad­ców praw­nych oraz adwo­ka­tów czy pra­cow­ni­ków ban­ków. Już w cią­gu pierw­szych 3 mie­się­cy od wej­ścia w życie usta­wy tzw. pro­mo­to­rzy będą musie­li prze­ka­zać sze­fo­wi Krajowej Administracji Skarbowej pierw­szą infor­ma­cję o sche­ma­tach podat­ko­wych. Dodatkowo będą musie­li wska­zać dane klien­ta za jego zgo­dą. Oczywiście Ministerstwo Finansów prze­ko­nu­je, iż nie zosta­nie naru­szo­na przez to tajem­ni­ca zawo­do­wa dorad­ców, rad­ców i innych eks­per­tów, gdyż każ­dy pro­mo­tor będzie miał pra­wo odmó­wić ujaw­nie­nia danych klien­ta. Natomiast w tej sytu­acji klient sam będzie musiał prze­ka­zać infor­ma­cję o sche­ma­cie podat­ko­wym sze­fo­wi KAS w cią­gu 30 dni. Przede wszyst­kim mini­ster­stwo liczy na to, iż obo­wią­zek ten znie­chę­ci podat­ni­ków i ich dorad­ców do korzy­sta­nia z agre­syw­nych opty­ma­li­za­cji – mówi Adam Gołębiewski z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

W przy­pad­ku naj­więk­szych pod­mio­tów dorad­czych, któ­rych przy­cho­dy prze­kra­cza­ją 8 mln zł, potrzeb­ne będzie wdro­że­nie dodat­ko­wych wewnętrz­nych pro­ce­dur w celu prze­ciw­dzia­ła­nia nie­wy­wią­zy­wa­niu się z obo­wiąz­ku prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o sche­ma­tach podat­ko­wych. Jeśli ich nie wdro­żą zosta­nie nało­żo­na na fir­mę kara w wyso­ko­ści do 2 mln zł.

ZMIANY LEASINGOWE

Zmiany zapo­wia­da­ne przez Ministerstwo Finansów doty­czą­ce samo­cho­dów oso­bo­wych, któ­re mają obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2019 roku, z pew­no­ścią nie przy­pad­ną do gustu przed­się­bior­com, któ­rzy wyko­rzy­stu­ją auta do celów mie­sza­nych tj. pry­wat­nych i służ­bo­wych – w tym przy­pad­ku będą mogli odli­czyć jedy­nie 50% podat­ku od towa­rów i usług (VAT), a do kosz­tów podat­ko­wych zali­czyć jedy­nie poło­wę wydat­ków eks­plo­ata­cyj­nych. Spowoduje to nie­ja­ko zrów­na­nie zasad doty­czą­cych podat­ku docho­do­we­go z podat­kiem VAT. Korzystanie z samo­cho­du oso­bo­we­go wyłącz­nie do celów służ­bo­wych oraz pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­wej ewi­den­cji jego prze­bie­gu pozwo­li zaś na roz­li­cze­nie ponie­sio­nych wydat­ków eks­plo­ata­cyj­nych oraz odli­cze­nie podat­ku VAT w cało­ści. Obecny pro­jekt zmian doty­czy tak­że samo­cho­dów leasingowanych.

- Wybór leasin­gu ope­ra­cyj­ne­go jest naj­bar­dziej atrak­cyj­ny w przy­pad­ku aut o wyż­szej war­to­ści, cho­ciaż przy tań­szych wer­sjach rów­nież może przy­spo­rzyć pew­ne korzy­ści, np. w posta­ci szyb­sze­go roz­li­cze­nia kosz­tów podat­ko­wych. Niemniej jed­nak, z uwa­gi na pla­no­wa­ne pod­nie­sie­nie limi­tu amor­ty­za­cji aut oso­bo­wych z 20 tys. euro do 150 tys. zł, umo­wy leasin­gu stra­cą na opła­cal­no­ści, a wzro­śnie atrak­cyj­ność zaku­pu auta. Oczywiście zmia­nę tę naj­bar­dziej odczu­ją przed­się­bior­cy kupu­ją­cy droż­sze mode­le samo­cho­dów, tj. o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej rów­no­war­tość 150 tys. zł, bowiem do kosz­tów podat­ko­wych będą mogli zali­czyć jedy­nie sumę opłat leasin­go­wych nie­prze­kra­cza­ją­cą tej kwo­ty  – mówi Karla Pejko z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

 ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.

Zrujnowany urlop? Możesz liczyć na duże odszkodowanie!

Wakacje to czas pla­no­wa­nia wyma­rzo­ne­go i dłu­go ocze­ki­wa­ne­go urlo­pu. Chcemy, by wszyst­ko było dopię­te na ostat­ni guzik, nie­ste­ty bar­dzo czę­sto docho­dzi do sytu­acji, w któ­rych nasze ocze­ki­wa­nia kom­plet­nie mija­ją się z rze­czy­wi­sto­ścią. Lot jest wie­le godzin opóź­nio­ny, nasz bagaż zosta­je uszko­dzo­ny, bądź w naj­gor­szym wypad­ku zgu­bio­ny, a na domiar złe­go wyma­rzo­ne miej­sce poby­tu oka­zu­je się być total­ną kata­stro­fą. Jak zare­ago­wać w takiej sytu­acji i jakie pra­wa nam przysługują? 

ZNISZCZONY LUB ZAGUBIONY BAGAŻ

Kiedy na lot­ni­sku sta­je­my do odpra­wy pasz­por­to­wej i jed­no­cze­śnie waży­my i zda­je­my nasz bagaż, auto­ma­tycz­nie prze­ka­zu­je­my go pod kon­tro­lę dane­go prze­woź­ni­ka. W tym momen­cie to linie lot­ni­cze pono­szą peł­ną odpo­wie­dzial­ność za uszko­dze­nie, znisz­cze­nie lub utra­tę nasze­go baga­żu pod­czas trans­por­tu. A gdy doj­dzie do takiej sytu­acji mamy pra­wo do odszko­do­wa­nia. Przede wszyst­kim trze­ba zgło­sić się do punk­tu infor­ma­cyj­ne­go i wypeł­nić pro­to­kół nie­pra­wi­dło­wo­ści baga­żo­wej, któ­ry jest nie­zbęd­nym ele­men­tem rekla­ma­cji. Należy uwa­żać i pil­no­wać owe­go doku­men­tu, ponie­waż bez nie­go bar­dzo trud­no jest doma­gać się o odszkodowanie.

- W przy­pad­ku znisz­cze­nia lub zagu­bie­nia nasze­go baga­żu nale­ży wypeł­nić pro­to­kół nie­pra­wi­dło­wo­ści baga­żo­wej (PIR) mak­sy­mal­nie do 7 dni od daty jego odbio­ru oraz zacho­wać kopię zgło­sze­nia. W momen­cie, gdy nie zgło­si­li­śmy szko­dy bez­po­śred­nio po przy­lo­cie i odbio­rze baga­żu, to po stro­nie poszko­do­wa­ne­go jest koniecz­ność udo­wod­nie­nia, że szko­da nastą­pi­ła w cza­sie, gdy bagaż pozo­sta­wał pod opie­ką prze­woź­ni­ka. Jeśli nato­miast nasz bagaż zosta­nie opóź­nio­ny, linie lot­ni­cze w uza­sad­nio­nych oko­licz­no­ściach gwa­ran­tu­ją zwrot kosz­tów ponie­sio­nych na zakup naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy w cza­sie ocze­ki­wa­nia na bagaż. Warto pamię­tać przy tym o zacho­wa­niu rachun­ków za zaku­pio­ne arty­ku­ły, gdyż w przy­pad­ku ich bra­ku może­my spo­tkać się z odmo­wą wypła­ce­nia przez prze­woź­ni­ka zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów. Dodatkowo, w przy­pad­ku znisz­cze­nia, utra­ty, uszko­dze­nia lub opóź­nie­nia baga­żu, będzie przy­słu­gi­wać nam odszko­do­wa­nie o mak­sy­mal­nej war­to­ści 1000 jed­no­stek SDR (wg aktu­al­ne­go kur­su ok. 1200 EUR). W tym przy­pad­ku na wysła­nie rekla­ma­cji jest dłuż­szy czas – 21 dni – mówi mec. Nikodem Multan z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

BANKRUCTWO BIURA PODRÓŻY

Niemal co roku docho­dzi do sytu­acji, że któ­reś z biur podró­ży ban­kru­tu­je, a jego klien­ci wła­śnie opa­la­ją się nad base­nem w zagra­nicz­nym kuror­cie i nie wie­dzą, co dalej sta­nie się z ich poby­tem. Przede wszyst­kim nale­ży zwró­cić uwa­gę na doku­men­ty, tj. umo­wę, czy też warun­ki uczest­nic­twa, któ­re otrzy­mu­je­my od orga­ni­za­to­ra wyciecz­ki. Zawarte w nich infor­ma­cje doty­czą­ce podró­ży powin­ny być zgod­ne z wyku­pio­ną przez nas ofer­tą. Wszelkie sprzecz­no­ści, bądź nie­peł­ne infor­ma­cje, sta­no­wią pod­sta­wo­we pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji. Dzięki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom w pra­wie w zakre­sie zabez­pie­czeń na wypa­dek upa­dło­ści orga­ni­za­to­rów wyjaz­dów, od listo­pa­da 2016 roku klien­ci ban­kru­tu­ją­cych biur mogą dokoń­czyć urlop na koszt Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

- Należy spraw­dzić, czy biu­ro orga­ni­zu­ją­ce wyciecz­kę jest zare­je­stro­wa­ne i posia­da opła­co­ny fun­dusz, co jest gwa­ran­cją, że nawet w przy­pad­ku kło­po­tów wybra­ne­go biu­ra podró­ży, klient będzie bez­piecz­ny. Te dane moż­na łatwo zna­leźć na stro­nie Ministerstwa Sportu i Turystyki – doda­je mec. Multan.

 OVERBOOKING, CZYLI BRAK MIEJSCA W SAMOLOCIE

Powszechnie sto­so­wa­ne przez linie lot­ni­cze zja­wi­sko over­bo­okin­gu doty­czy sytu­acji, gdy sprze­da­ją wię­cej bile­tów, niż mają miejsc w samo­lo­cie, w celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia strat wystę­pu­ją­cych w przy­pad­ku, gdy na pokła­dzie samo­lo­tu nie wszyst­kie miej­sca zosta­ną zaję­te przez pasa­że­rów. Wykupiony bilet lot­ni­czy nie daje zatem gwa­ran­cji, że zosta­nie­my wpusz­cze­ni na pokład. W takiej sytu­acji pasa­żer ma pra­wo do alter­na­tyw­ne­go lotu, zwro­tu kosz­tów za posia­da­ny bilet, odszko­do­wa­nia, a tak­że do odpo­wied­niej opie­ki. Obowiązkiem prze­woź­ni­ka jest zapew­nie­nie bez­płat­nych posił­ków i napo­jów, a nawet zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu wraz z trans­por­tem w przy­pad­ku, gdy na sku­tek odmo­wy przy­ję­cia na pokład lub opóź­nie­nia wystę­pu­je koniecz­ność ocze­ki­wa­nia na lot przez jed­ną lub wię­cej nocy.

- Kiedy pasa­żer nie zosta­nie wpusz­czo­ny na pokład samo­lo­tu ma pra­wo do odszko­do­wa­nia. Jego wyso­kość będzie uza­leż­nio­na od tra­sy prze­lo­tu. W przy­pad­ku rej­sów do 1500 km odszko­do­wa­nie będzie wyno­si­ło 250 euro, 400 euro w przy­pad­ku rej­sów wewnątrz UE powy­żej 1500 km oraz mię­dzy 1500 a 3500 km poza UE, a 600 euro dla pozo­sta­łych rej­sów – mówi mece­nas.

OPÓŹNIONY LOT

Odszkodowanie nale­ży się rów­nież pasa­że­rom w sytu­acji, gdy lot jest opóź­nio­ny wię­cej niż 3 godzi­ny. W tej sytu­acji linie lot­ni­cze powin­ny zapew­nić w pierw­szej kolej­no­ści napo­je, posił­ki czy bony żyw­no­ścio­we oraz dostęp do tele­fo­nu. Odszkodowanie przy­słu­gu­ją­ce nam w tym przy­pad­ku nie róż­ni się pod wzglę­dem sta­wek od odszko­do­wa­nia za nie­wpusz­cze­nie na pokład samo­lo­tu i ana­lo­gicz­nie jego wyso­kość zale­ży od dłu­go­ści rej­su. Gdy opóź­nie­nie wyno­si co naj­mniej 5 godzin, pasa­że­ro­wie mają pra­wo zwro­tu w ter­mi­nie 7 dni peł­ne­go kosz­tu bile­tu, jeże­li lot nie słu­ży już celo­wi zwią­za­ne­mu z pier­wot­nym pla­nem podró­ży oraz pra­wo do zapew­nie­nia powro­tu do pierw­sze­go miej­sca wylo­tu w naj­wcze­śniej­szym moż­li­wym terminie.

HOTEL NIESPEŁNIAJĄCY OCZEKIWAŃ

Wybierając się na waka­cje do wyku­pio­ne­go przez nas hote­lu, przede wszyst­kim ocze­ku­je­my uda­ne­go wypo­czyn­ku oraz dobrej obsłu­gi. Niestety bar­dzo czę­sto nasze ocze­ki­wa­nia róż­nią się od rze­czy­wi­stej sytu­acji, któ­rą zasta­je­my na miej­scu. Najczęściej skar­gi doty­czą wyży­wie­nia lub zakwa­te­ro­wa­nia, któ­re jest inne niż te, za któ­re zapła­ci­li­śmy. Gdy warun­ki hote­lo­we nie speł­nia­ją naszych ocze­ki­wań mamy peł­ne pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji u wła­ści­cie­la obiek­tu lub w biu­rze podró­ży, jeże­li wyku­pi­li­śmy wyjazd, a orga­ni­za­tor nie dotrzy­mał warun­ków okre­ślo­nych w umo­wie. Dotyczy to tak­że klien­tów, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na waka­cje last minu­te. Warto udo­ku­men­to­wać wszyst­kie uchy­bie­nia hote­lu, gdyż jest to pomoc­ne w pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu naszej rekla­ma­cji. W tym przy­pad­ku rów­nież moż­na liczyć na pokaź­ne odszkodowania.

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna – spół­ka koman­dy­to­wa powsta­ła w 2002 roku. ECOVIS świad­czy usłu­gi praw­ne przed­się­bior­com w Polsce – zarów­no fir­mom już tutaj dzia­ła­ją­cym, jak i tym, któ­re dzia­łal­ność i inwe­sty­cje dopie­ro w Polsce pla­nu­ją. Kancelaria Prawna ECOVIS Milczarek i Wspólnicy świad­czy tak­że usłu­gi z zakre­su pra­wa podat­ko­we­go oraz innych dzie­dzin pra­wa. Firma człon­kow­ska mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py dorad­czej Ecovis International, obec­nej w ponad 70 kra­jach na świecie.