Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia

Doskonalenie i wdra­ża­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii pro­duk­cji rol­nej, tech­ni­ki rol­ni­czej i upra­wy roślin to waż­ne wyzwa­nie, przed któ­rym stoi pol­skie rol­nic­two. W czwar­tek, 16 stycz­nia 2020 r. w Śmielinie swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czy­na Centrum Badawczo-Rozwojowe, któ­re­go misją będą pra­ce badaw­cze i roz­wo­jo­we nad opra­co­wa­niem, dosko­na­le­niem, wali­da­cją, wdra­ża­niem i komer­cja­li­za­cją inno­wa­cji dedy­ko­wa­nych dla rolnictwa. 

Twórcą Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia jest fir­ma Agro-Land Marek Różniak. Eksperci, w odda­nych do dys­po­zy­cji labo­ra­to­riach ośrod­ka, będą zaj­mo­wać się bada­nia­mi w trzech obsza­rach: tech­no­lo­gii strip-till, zabie­gach nalist­nych oraz popra­wie żyzno­ści gle­by. Celem prac jest dosto­so­wa­nie tech­no­lo­gii i metod upra­wy roślin do aktu­al­nych warun­ków kli­ma­tycz­nych i agrarnych.

Pierwszy obszar badań doty­czy dosko­na­le­nia paso­wej upra­wy roli z jed­no­cze­snym nawo­że­niem przed­siew­nym i sie­wem w tech­no­lo­gii Mzuri Pro-Til poprzez opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nych pod­ze­spo­łów robo­czych maszyn, uwzględ­nia­ją­cych lokal­ne warun­ki sie­dli­sko­we i agro­tech­nicz­ne. Już teraz maszy­ny Mzuri są dostęp­ne w 27 kra­jach na 3 kon­ty­nen­tach. Ambicją Centrum jest wpro­wa­dza­nie na rynek naj­no­wo­cze­śniej­szych na świe­cie roz­wią­zań łączą­cych z jed­nej stro­ny mak­sy­ma­li­za­cję wydaj­no­ści pro­duk­cji rol­nej z eko­lo­gią – szcze­gól­nie w okre­sach suszy i szcze­gól­nie trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Kolejne zagad­nie­nie obej­mie pra­ce nad zwięk­sze­niem wydaj­no­ści roślin i popra­wą jako­ści plo­nów poprzez opra­co­wa­nie nowych oraz roz­wój ist­nie­ją­cych wyso­kiej jako­ści pre­pa­ra­tów zmie­nia­ją­cych wła­ści­wo­ści wody do zabie­gów agro­che­micz­nych, nawo­zów dolist­nych i bio­sty­mu­la­to­rów. Trzeci zakres prac badaw­czych obej­mu­je opra­co­wa­nie skła­dów i for­muł mikro­gra­nu­la­tów nawo­zo­wych do upra­wy roślin rol­ni­czych i warzyw polo­wych, a następ­nie okre­śle­nie efek­tów ich zasto­so­wa­nia w agro­tech­ni­ce tych roślin. Twórcy Centrum zakła­da­ją korzyst­ne oddzia­ły­wa­nie kom­po­no­wa­nych środ­ków nie tyl­ko na rośli­ny i ich plo­ny, ale tak­że na aktu­al­ną pro­duk­tyw­ność gle­by oraz jej przy­szły potencjał.

Otwarcie Centrum jest nie­zwy­kle waż­nym przed­się­wzię­ciem reali­zo­wa­nym ze środ­ków Unii Europejskiej. Mamy nadzie­ję, że będzie mia­ło ono istot­ny wpływ na roz­wój środ­ków, tech­ni­ki i tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w pro­duk­cji rol­ni­czej. Naszym celem jest stwo­rze­nie w prze­cią­gu 3 lat roz­wią­zań, któ­re zre­wo­lu­cjo­ni­zu­ją bran­żę rol­ni­czą. Już teraz nasi kon­tra­hen­ci z róż­nych kra­jów Europy, Azji i Afryki cze­ka­ją na nowe roz­wią­za­nia, uwzględ­nia­ją­ce lokal­ne warun­ki gle­bo­we i kli­ma­tycz­ne – mówi Marek Różniak, twór­ca Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 

Mikrorachunek podatkowy – ułatwienie czy utrudnienie dla podatników?

Od 1 stycz­nia 2020 roku w życie wcho­dzi daw­no zapo­wia­da­ny mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy, czy­li tzw. indy­wi­du­al­ny rachu­nek podat­ko­wy, słu­żą­cy do wpłat PIT, CIT i VAT. Jego celem jest dostar­cza­nie wpłat podat­ko­wych, nato­miast zwro­ty nad­płat i podat­ków będą reali­zo­wa­ne na dotych­cza­so­wych zasa­dach, np. na indy­wi­du­al­ny ROR. Ekspert z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Legal Poland wyja­śnia, na czym nowa zmia­na będzie polegała.

Od Nowego Roku każ­dy przed­się­bior­ca oraz oso­ba fizycz­na nie­pro­wa­dzą­ca dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej będzie musia­ła doko­ny­wać prze­le­wów z tytu­łu podat­ków PIT, CIT i VAT na swój indy­wi­du­al­ny mikro­ra­chu­nek, zamiast na rachun­ki ban­ko­we wła­ści­we­go urzę­du skar­bo­we­go, któ­re będą aktyw­ne jedy­nie do koń­ca 2019 roku. Przedsiębiorcy posia­da­ją już indy­wi­du­al­ny rachu­nek do prze­le­wów z tytu­łu ZUS, więc będzie to kolej­ne kon­to, o któ­rym trze­ba będzie pamię­tać, a któ­re ma odcią­żyć służ­by fiskalne.

Nowy mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy nie będzie sta­no­wił istot­ne­go pro­ble­mu zarów­no dla małych przed­się­bior­ców zatrud­nia­ją­cych kil­ku pra­cow­ni­ków, jak i dla dużych pod­mio­tów wypła­ca­ją­cych wyna­gro­dze­nia więk­szej licz­bie pra­cow­ni­ków. Ministerstwo Finansów wyja­śni­ło bowiem, że pra­co­daw­cy będą prze­le­wać zalicz­ki na poda­tek od wypła­ca­nych wyna­gro­dzeń na swój mikro­ra­chu­nek – mówi Agata Wleklińska z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Legal Poland.

Warto wspo­mnieć, że w przy­pad­ku spół­ek oso­bo­wych wpła­ta podat­ku VAT oraz zali­czek na poda­tek od wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków będzie doko­ny­wa­na na mikro­ra­chu­nek spół­ki, nato­miast wpła­ty zali­czek na poda­tek docho­do­wy z tytu­łu udzia­łu w zyskach spół­ki na rachun­ki wspólników.

Wygenerowanie mikro­ra­chun­ku jest bar­dzo pro­ste wystar­czy sko­rzy­stać z gene­ra­to­ra, któ­ry jest dostęp­ny na stro­nie www.podatki.gov.pl lub zgło­sić się do urzę­du skar­bo­we­go, w któ­rym po poda­niu nume­ru PESEL lub NIP otrzy­ma się infor­ma­cję o kon­cie. Jeśli podat­nik pro­wa­dzi jed­no­cze­śnie dzia­łal­ność gospo­dar­czą i pra­cu­je na umo­wę o pra­cę, stwo­rzo­ne będą dla nie­go dwa mikro­ra­chun­ki ban­ko­we, ale płat­ność powin­na być doko­ny­wa­na na rachu­nek dedy­ko­wa­ny nume­ro­wi NIP. Każdy z rachun­ków speł­nia stan­dard NRB, któ­ry sto­so­wa­ny jest w obro­cie kra­jo­wym w zakre­sie spo­so­bu nume­ra­cji rachun­ków bankowych.

Istnieje rów­nież moż­li­wość wpła­ce­nia podat­ku za inną oso­bę na jej mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy. Prawo do tego będą mie­li człon­ko­wie naj­bliż­szej rodzi­ny, aktu­al­ny wła­ści­ciel przed­mio­tu hipo­te­ki przy­mu­so­wej czy zasta­wu skar­bo­we­go w momen­cie, gdy poda­tek zabez­pie­czo­ny jest hipo­te­ką przy­mu­so­wą lub zasta­wem skar­bo­wym. Podatek może też ure­gu­lo­wać każ­da oso­ba trze­cia, jeśli kwo­ta podat­ku nie będzie prze­kra­cza­ła 1000 zł, a treść dowo­du wpła­ty nie będzie budzi­ła wąt­pli­wo­ści co do jej prze­zna­cze­nia. W ostat­nim przy­pad­ku, gdy poda­tek prze­kro­czy tę kwo­tę, podat­nik (lub czło­nek naj­bliż­szej rodzi­ny) będzie musiał sam opła­cić poda­tek, ina­czej wpła­ta nie spo­wo­du­je wyga­śnię­cia zobo­wią­za­nia podat­ko­we­go – doda­je ekspertka.

W przy­pad­ku zale­ga­nia z opła­ca­niem podat­ku, doko­na­na wpła­ta będzie zali­cza­ła się na poczet zale­gło­ści podat­ko­wej o naj­wcze­śniej­szym ter­mi­nie płat­no­ści we wska­za­nym przez podat­ni­ka podat­ku. Natomiast, jeśli podat­nik nie wska­że typu zobo­wią­za­nia, naczel­nik urzę­du skar­bo­we­go roz­li­czy zobo­wią­za­nie o naj­star­szym ter­mi­nie wymagalności.

Celem stwo­rze­nia mikro­ra­chun­ku podat­ko­we­go jest umoż­li­wie­nie szyb­kie­go uzy­ska­nia infor­ma­cji o nie­za­le­ga­niu i ogra­ni­cze­nie licz­by pomy­łek w prze­le­wach do urzę­du skar­bo­we­go. Dla dużych przed­się­biorstw zatrud­nia­ją­cych wie­lu pra­cow­ni­ków nowa zmia­na będzie sta­no­wi­ła więk­sze utrud­nie­nie niż uła­twie­nie przez poświę­ca­nie o wie­le wię­cej cza­su na zro­bie­nie prze­le­wów na każ­dy z mikrorachunków.

 

ASSEMBLY GO. FIRST EUROPEAN SHOW. Znamy termin pierwszej edycji targów branży montażowej

Pierwsza edy­cja tar­gów ASSEMBLY GO. FIRST EUROPEAN SHOW odbę­dzie się w dniach 2425 listo­pa­da 2020 r. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków odda­my prze­strzeń wysta­wo­wą EXPO Kraków, któ­ra będzie gościć spe­cja­li­stów ze świa­ta bran­ży montażowej.

To debiu­tu­ją­ce na pol­skiej mapie wyda­rze­nie jest oka­zją do pozna­nia naj­now­szych tech­nik wspie­ra­ją­cych roz­wój bran­ży mon­ta­żo­wej (mon­ta­żu rozu­mia­ne­go przede wszyst­kim jako klu­czo­wy ele­ment pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go), wymia­nę wie­dzy i doświad­czeń z przed­sta­wi­cie­la­mi śro­do­wi­ska i nawią­za­nia rela­cji biz­ne­so­wych. To pierw­sze tar­gi w cało­ści poświę­co­ne jed­nej z naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się gałę­zi zwią­za­nej z  wie­lo­ma bran­ża­mi prze­my­sło­wy­mi. To duże wyzwa­nie nie tyl­ko dla orga­ni­za­to­rów, ale rów­nież dla przy­szłych wystawców.

Do tej pory byli oni czę­ścią tar­gów łączą­cych róż­nych eks­per­tów i fir­my z pokrew­nych dzie­dzin. Tym razem będzie to szan­sa na zapre­zen­to­wa­nie peł­ne­go spek­trum ofe­ro­wa­nych moż­li­wo­ści, ponie­waż ASSEMBLY GO jest skie­ro­wa­ne do bar­dzo kon­kret­ne­go odbior­cy, ocze­ku­ją­ce­go spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych – mówi Robert Pogorzelski, CEO Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Montażu, współ­or­ga­ni­za­to­ra targów.

W latach 2013–18 świa­to­wa sprze­daż auto­ma­ty­ki prze­my­sło­wej zano­to­wa­ła ponad dwu­krot­ny wzrost. Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) sza­cu­je zwięk­sze­nie sprze­da­ży robo­tów pro­du­ko­wa­nych w Polsce na 15–20% rocz­nie. Pomimo niż­sze­go pozio­mu robo­ty­za­cji niż śred­nia w pozo­sta­łych kra­jach Unii Europejskiej (w Polsce na 10 000 pra­cow­ni­ków przy­pa­da­ją 42 robo­ty, nato­miast śred­nia unij­na to 114 robo­tów), lokal­ni przed­się­bior­cy odpo­wia­da­ją­cy za kon­struk­cję maszyn mają szan­se stać się istot­nym gra­czem na mię­dzy­na­ro­do­wym rynku.

Od kil­ku lat wie­le mówi się o prze­my­śle 4.0 – kon­cep­cji opie­ra­ją­cej się na zauto­ma­ty­zo­wa­nych liniach pro­duk­cyj­nych w kore­la­cji z naj­now­szy­mi tren­da­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi doty­czą­cy­mi prze­sy­ła­nia danych, sztucz­nej inte­li­gen­cji, logi­sty­ki, a tak­że Internetu rze­czy (IoT) oraz wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści (VR). Przedsiębiorcy wpro­wa­dza­ją maszy­ny pre­cy­zyj­nie wyko­nu­ją­ce zada­nia i w ten spo­sób szu­ka­ją roz­wią­zań uspraw­nia­ją­cych dzia­ła­nie zakła­du. Od ich nie­za­wod­no­ści zale­ży funk­cjo­no­wa­nie całej fir­my, a więc tech­no­lo­gia musi być wyko­na­na na naj­wyż­szym pozio­mie. I takie wła­śnie roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­je­my. Dzięki temu od 25 lat z naszych usług korzy­sta­ją fir­my z Niemiec, Włoch czy Francji – mówi Marek Bernaciak, zało­ży­ciel fir­my AMB Technic, jed­ne­go z wystaw­ców na tar­gach ASSEMBLY GO.

Targi ASSEMBLY GO. FIRST EUROPEAN SHOW to jedy­ne wyda­rze­nie w Polsce cał­ko­wi­cie poświę­co­ne zagad­nie­niom mon­ta­żu prze­my­sło­we­go, obej­mu­ją­ce wszyst­kie aspek­ty, z jaki­mi spo­ty­ka­ją się zakła­dy pro­duk­cyj­ne – obrób­ki, mon­ta­żu, obsłu­gi maszyn, dozo­wa­nia i wie­lu innych.

*International Federation of Robotics World Robotics 2019 – Industrial Robots report

Marka WIŚNIOWSKI i prezes Krystyna Baran z nagrodą Kreator Budownictwa

Certyfikaty Kreator Budownictwa Roku przy­zna­wa­ne są od 9 lat przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Otrzymują je pre­kur­so­rzy bran­ży budow­la­nej. W tym roku w gro­nie lau­re­atów zna­la­zła się mar­ka WIŚNIOWSKI oraz pre­zes spół­ki, Krystyna Baran.

Kreatora Budownictwa Roku przy­zna­wa­ny jest oso­bom oraz fir­mom, któ­re swo­ją dzia­łal­no­ścią kształ­tu­ją rynek budow­la­ny, wpro­wa­dza­ją inno­wa­cje, dba­ją o jakość ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów i usług, a tak­że sto­su­ją pro­eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia i nowe technologie.

- Kreator Budownictwa doce­nia te fir­my, któ­re nie naśla­du­ją i nie kopiu­ją, ale potra­fią samo­dziel­nie two­rzyć tech­no­lo­gie i pro­duk­ty. To trud­ne być kimś takim w sek­to­rze budow­la­nym, któ­ry nie wyba­cza błę­dów. Bycie kre­ato­rem, bycie inno­wa­cyj­nym wyma­ga cza­su i odwa­gi – nie każ­de­go na to stać. Tym bar­dziej jeste­śmy dum­ni, że doce­nio­no nasze inwe­sty­cje w Przemysł 4.0, któ­re pro­wa­dzi­my już od 15 lat, dostrze­żo­no nowo­cze­sne pro­duk­ty z naszym logo i uni­kal­ne pro­jek­ty – jak np. „Salonowe Rewolucje” i WIŚNIOWSKI Concept  – mówi Krystyna Baran, pre­zes zarzą­du WIŚNIOWSKI.

- Marka WIŚNIOWSKI jako jedy­na na ryn­ku wyróż­nia się tech­no­lo­gią tzw. Przemysłu 4.0, dzię­ki cze­mu jest w sta­nie two­rzyć pro­duk­ty sper­so­na­li­zo­wa­ne, „szy­te na mia­rę” pod kon­kret­ne zało­że­nia klien­ta. Linie pro­duk­cyj­ne w naszej fabry­ce dosto­so­wu­ją się na bie­żą­co do spły­wa­ją­cych zamó­wień, co sta­no­wi inno­wa­cyj­ne i uni­ka­to­we roz­wią­za­nie nie tyl­ko na pol­skim ryn­ku – mówi Katarzyna Świderska, dyrek­tor mar­ke­tin­gu WIŚNIOWSKI. - Nasza ofer­ta jest kom­ple­men­tar­na: klient ma gwa­ran­cję, że wszyst­kie ele­men­ty, któ­re sta­no­wią wizy­tów­kę domu, od bram i drzwi po okna i ogro­dze­nia, będą two­rzy­ły spój­ną całość, zarów­no w zakre­sie sty­lu, kolo­ry­sty­ki, jako­ści, jak i roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych – doda­je Świderska.

Gala Kreator Budownictwa Roku 2019 odby­ła się 21 listo­pa­da w Łazienkach Królewskich. Uroczystość w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich otwo­rzył prof. Zbigniew Kledyński, pre­zes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Po to jest ten pro­jekt, żeby nagro­dzić Państwa za to, że w tym codzien­nym tru­dzie – nie­ła­twym, bo bran­ża budow­la­na ma cały sze­reg róż­ne­go rodza­ju swo­ich sma­ków – jeste­ście naj­lep­si. To Państwo, pomi­mo licz­nych ogra­ni­czeń, potra­fią tę pozy­cję budo­wać, nie tyl­ko dla sie­bie, ale tak­że dla wszyst­kich klien­tów i part­ne­rów na ryn­ku budow­la­nym – powie­dział prof. Zbigniew Kledyński.

Wśród gości hono­ro­wych zna­lazł się Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Galę popro­wa­dzi­ła Dorota Gardias. Nagrodę w imie­niu mar­ki WIŚNIOWSKI ode­bra­ła Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu.

Projekt Kreator Budownictwa Roku odby­wa się pod patro­na­tem honorowym
i z udzia­łem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Partnerem biz­ne­so­wym wyda­rze­nia Kreator Budownictwa Roku 2019 jest Opel Poland. Patronat medial­ny objął dzien­nik „Rzeczpospolita”.

Marzenie o ucieczce od… czyli jak naładować baterie z Panem Bogiem

Wakacje już daw­no za nami, wró­ci­li­śmy do codzien­nych obo­wiąz­ków: pra­ca, dzie­ci, reali­za­cja kolej­nych zadań, osią­ga­nie wyni­ków i zało­żo­nych celów. Przed nami jesz­cze dłu­ga pol­ska jesień,
a już zaczy­na­my odczu­wać zmę­cze­nie. Z pomo­cą przy­cho­dzą reko­lek­cje dla przed­się­bior­ców, któ­re odbę­dą się w Rzymie w dniach 13–16 listo­pa­da. Towarzystwa Biznesowe są współ­or­ga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia.
 

Różnego rodza­ju wyciecz­ki o cha­rak­te­rze reli­gij­nym, od piel­grzy­mek po reko­lek­cje dla biz­nes­me­nów, to nadal istot­na część sek­to­ra tury­stycz­ne­go, a jej popu­lar­ność z roku na rok rośnie. W cza­sach, kie­dy mul­ti­ta­sking to chleb nasz powsze­dni, a media dono­szą, że coraz popu­lar­niej­sze jest FOMO, czy­li lęk przed odłą­cze­niem, coraz wię­cej osób poszu­ku­je cza­su na modli­twę, reflek­sję i ducho­wą odno­wę. A nic nie jest tak cen­ne dla kato­li­ka jak moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kate­che­zie i dzie­le­nia tego doświad­cze­nia z inny­mi. Daje to nowe siły i nada­je sens kolej­nym tygo­dniom wytę­żo­nej pracy.

W ramach reko­lek­cji dla przed­się­bior­ców odbę­dą się wykła­dy, będzie moż­na wziąć udział w mszach świę­tych, będzie spe­cjal­ne bło­go­sła­wień­stwo dla przed­się­bior­ców, a tak­że wspól­ne zwie­dza­nie Wiecznego Miasta. Uroczysta kola­cja będzie oka­zją do pozna­nia pozo­sta­łych uczest­ni­ków reko­lek­cji, wymia­ny doświad­czeń i kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Opiekunem ducho­wym wyda­rze­nia został kar­dy­nał Raymond Leo Burke, ame­ry­kań­ski duchow­ny kato­lic­ki, arcy­bi­skup metro­po­li­ta Saint Louis, w latach 2008–2014 pre­fek­ta Trybunału Sygnatury Apostolskiej, któ­ry będzie obec­ny pod­czas reko­lek­cji. Współorganizatorem wyda­rze­nia są Towarzystwa Biznesowe S.A., naj­więk­sza orga­ni­za­cji networ­kin­go­wa zało­żo­na w Polsce, któ­ra zrze­sza kil­ku­set człon­ków, a swo­je gru­py ma nie tyl­ko w Polsce, ale i zagranicą.

- W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej osób poszu­ku­je uciecz­ki, cho­ciaż­by na week­end, żeby zebrać siły do dal­sze­go dzia­ła­nia. Kiedyś to była uciecz­ka do natu­ry, na grzy­bo­bra­nie, dział­kę, teraz coraz czę­ściej wybie­ra­my hote­le z boga­tą ofer­tą SPA lub miej­sca w duchu slow life. Wszystko to w nadziei, że w 2–3 dni zre­ge­ne­ru­je­my się na kolej­ne tygo­dnie. Wypoczynek fizycz­ny jest istot­ny, ale nic nie da takiej satys­fak­cji jak ducho­wa odno­wa, a tego może­my doświad­czyć dzię­ki reko­lek­cjom i obco­wa­niu z Panem Bogiem. Przedsiębiorca ma mnó­stwo stre­sów, pro­ble­mów, a kie­dy spo­ty­ka innych biz­nes­me­nów, któ­rzy wyzna­ją te same war­to­ści, ale mają też takie same bolącz­ki to dużo łatwiej zna­leźć mu siły, a czę­sto i potrzeb­ne roz­wią­za­nia biz­ne­so­we. Duchowni pod­czas reko­lek­cji w Rzymie przy­po­mi­na­ją też, że bycie przed­się­bior­cą to powo­ła­nie, daje­my ludziom pra­cę, zapew­nia­my ich rodzi­nom byt – w codzien­nej goni­twie zapo­mi­na­my o tym, że Bóg dał nam istot­ną misję do wypeł­nie­nia – mówi Maciej Gnyszka, pre­zes Towarzystw Biznesowych S.A, któ­ry po raz trze­ci będzie uczest­ni­czył w reko­lek­cjach w Rzymie.

W tym roku reko­lek­cje dla przed­się­bior­ców z całe­go świa­ta będą się odby­wać pod patro­na­tem Maksymiliana Marii Kolbe, któ­ry sam był odno­szą­cym suk­ce­sy mana­ge­rem. Polski fran­cisz­ka­nin, męczen­nik i świę­ty kano­ni­zo­wa­ny 10 paź­dzier­ni­ka 1982 roku zało­żył naj­licz­niej­szy klasz­tor na świe­cie, Radio Niepokalanów, mie­sięcz­nik „Rycerz Niepokalanej” i orga­ni­za­cję Rycerstwo Niepokalanej.