Czy siedmiolatek może już pojechać na kolonie?

Wakacyjne kolo­nie i obo­zy to nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cia dla każ­de­go uczest­ni­ka. Dzieci i mło­dzież roz­wi­ja­ją na nich swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych opie­kunów. Jaki jed­nak jest odpo­wied­ni wiek naszych pociech, aby mogły one w bez­piecz­ny sposób w pełni doświad­czyć takie­go wyjaz­du? To czy dany obóz spodo­ba się dziec­ku może wpły­wać na jego podej­ście do wyjazdów w gro­nie rówie­śników w przy­szło­ści, war­to więc dobrze dopa­so­wać jego wybór do wie­ku i zain­te­re­so­wań nasze­go dziecka.

Kolonie dla dzie­ci w wie­ku od 7 lat to nie tyl­ko gry i zaba­wy, ale tak­że tema­tycz­ne zaję­cia zapro­jek­to­wa­ne z myślą o naj­młod­szych, któ­re roz­wi­ja­ją w uczest­ni­kach róż­ne pasje takie jak pił­ka noż­na czy taniec, ale przede wszyst­kim uczą ich samo­dziel­no­ści i two­rze­nia nowych rela­cji z rówieśnikami.

Wszystkie ele­men­ty  obo­zu two­rzo­ne są z myślą o potrze­bach naj­młod­szych dzie­ci. Specjalnie dobra­na kadra – rekru­to­wa­na spo­śród nauczy­cie­li klas wcze­snosz­kol­nych, z doświad­cze­niem w pra­cy z tą gru­pą wiekową-  czu­wa  nad tym aby wszyst­kie aktyw­no­ści odby­wa­ły się w peł­nym bez­pie­czeń­stwie, w miłej i kole­żeń­skiej atmos­fe­rze. Również sama struk­tu­ra obo­zu jest inna niż w przy­pad­ku wyjaz­du orga­ni­zo­wa­ne­go dla star­szych dzie­ci. Grupy, w któ­rych malu­chy bawią się i uczą są zde­cy­do­wa­nie mniej licz­ne niż te u ich star­szych kole­gów, jest to nie­zbęd­ne przy wyjaz­dach z tak mały­mi dzieć­mi. Obiekty są bar­dzo sta­ran­nie dobie­ra­ne pod wzglę­dem warun­ków zakwa­te­ro­wa­nia i bez­pie­czeń­stwa, ale tak­że pod wzglę­dem loka­li­za­cji w cie­ka­wych i pięk­nych miejscach.

Jeśli Twoje dziec­ko uwiel­bia sport, taniec bądź sztu­ki pla­stycz­ne pierw­szy wyjazd bez mamy i taty może oka­zać się dla nie­go życio­wą przy­go­dą, z któ­rej wycią­gnie wie­le dobre­go, roz­wi­nie swo­je pasje i talen­ty, a tak­że nauczy się budo­wać rela­cje mię­dzy­ludz­kie oraz posta­wi pierw­sze kro­ki w dro­dze do samo­dziel­no­ści dosko­na­le się przy tym bawiąc!

- W kolo­niach dla naj­młod­szych, czy­li w Klubie Urwisa Almatur uczest­ni­cy sta­wia­ją pierw­sze kro­ki na swo­jej dro­dze do samo­dziel­no­ści, nawią­zu­ją nowe przy­jaź­nie i zna­jo­mo­ści z rówie­śni­ka­mi, a tak­że uczą się zarad­no­ści w codzien­nym życiu obo­zo­wym oraz poprzez uczest­nic­two w zróż­ni­co­wa­nych zaba­wach, zada­niach i przy­go­dach, kie­dy wcie­la­ją się w cza­ro­dziejów, ryce­rzy, przy­rod­ników czy detek­tywów. Klub Urwisa jest ide­al­nym miej­scem dla dziec­ka do roz­wo­ju poprzez świet­ną zaba­wę w bez­piecz­nym oto­cze­niu. Z każ­dym rokiem licz­ba naj­młod­szych dzie­ci na naszych wyjaz­dach rośnie – mówi Mirosław Sikorski, pre­zes Almatur.