Babski wieczór z „Oszustkami” podczas czerwcowego Ladies Night!

Już 13 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie przed waka­cja­mi Ladies Night, czy­li wyjąt­ko­wy wie­czór w Cinema City, zare­zer­wo­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie dla pań! Tym razem na ekra­nach zoba­czy­my przed­pre­mie­ro­wo kome­dię „Oszustki”. Oprócz fil­mu cze­ka­ją kon­kur­sy z nagro­da­mi oraz powi­tal­ne upo­min­ki. Bilety są już dostęp­ne w kasach oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/ladies-night.

Wieczór z Ladies Night to ide­al­ny moment na spę­dze­nie cza­su w gro­nie przy­ja­ció­łek, przy dobrym fil­mie i kino­wych przekąskach.

Na ostat­nim przed waka­cja­mi wyda­rze­niu zapre­zen­to­wa­na zosta­nie naj­now­sza kome­dia „Oszustki” z udzia­łem zna­ko­mi­tej Anne Hathaway, Rebel Wilson oraz Alexa Sharpa. Młody milio­ner sta­nie się obiek­tem rywa­li­za­cji dwóch oszu­stek, zara­bia­ją­cych na życie wyłu­dza­niem pie­nię­dzy od zamoż­nych męż­czyzn. Wybierz się na Ladies Night do kina Cinema City z przy­ja­ciół­ką, mamą czy sio­strą i zobacz wyczy­ny głów­nych boha­te­rek, któ­re pusz­czą face­tów z torbami.

Wydarzenie odby­wa się cyklicz­nie, raz w mie­sią­cu, od stycz­nia do czerw­ca oraz od wrze­śnia do listo­pa­da, w wybra­ny czwar­tek mie­sią­ca o godz. 19.30 w 19 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.