Powitaj lato z Romance TV!

Czerwiec w Romance TV to przede wszyst­kim czas „Letnich roman­sów” na któ­re sta­cja zapra­sza już od 22 czerw­ca w każ­dą sobo­tę o godz. 21:55. Na przy­wi­ta­nie waka­cji Romance TV zapre­zen­tu­je pre­mie­rę „Lato na Majorce” (22.06) oraz „Lato w Alzacji” (29.06). Z oka­zji Dnia Ojca Romance TV zapra­sza na spe­cjal­ny cykl „Ojcowskie rado­ści i smut­ki” z pre­mie­rą „Tata sam w domu” (23.06) o godz. 20:00.

Letnie roman­se w Romance TV

Nadchodzi lato, czy­li czas waka­cyj­nej bez­tro­ski i gorą­cych uczuć. W każ­dą sobo­tę, począw­szy od 22 czerw­ca, o godzi­nie 21:55 widzo­wie Romance TV będą mie­li oka­zję zanu­rzyć się w świat miło­snych unie­sień. Zaczynamy od pre­mie­ry fil­mu „Lato na Majorce”.

Victoria Körner lądu­je na Majorce, jed­nak tym razem nie przy­le­cia­ła na urlop. Victoria i Nico są w trak­cie roz­wo­du. Mają spo­tkać się z nota­riu­szem w spra­wie sprze­da­ży domu, co ofi­cjal­nie ma zakoń­czyć ich zwią­zek. Para już od 10 lat żyje w sepa­ra­cji. Po roz­sta­niu Vicky wró­ci­ła z cór­ką do Hamburga, a Nico urze­czy­wist­niał na Majorce swo­je marze­nia o pro­wa­dze­niu restau­ra­cji. Teraz oka­zu­je się, że daw­na miłość powo­li się odradza…

Tydzień póź­niej, 29 czerw­ca o godz. 21:55 zapra­sza­my na „Lato  w Alzacji”.

By ode­brać spa­dek Jeanine jedzie do alzac­kiej wio­ski, w któ­rej spę­dzi­ła dzie­ciń­stwo. Jej wuj pro­wa­dzi tam sta­ry zakład szew­ski. Stojący obok dom ma się wkrót­ce stać wła­sno­ścią Jeanine. Dziewczyna pla­no­wa­ła spę­dzić w Alzacji tyl­ko kil­ka dni, jed­nak zmie­nia decy­zję, kie­dy pozna­je out­si­de­ra Marca…

Świętuj Dzień Ojca z Romance TV!

Rola taty nie zawsze jest łatwa i wdzięcz­na. Przekonali się o tym boha­te­ro­wie fil­mów przy­go­to­wa­nych przez Romance z oka­zji Dnia Ojca. 23 czerw­ca od godzi­ny 12:35 Romance TV wyemi­tu­je sześć kome­dii roman­tycz­nych, w któ­rych wszyst­ko krę­ci się wokół rela­cji ojców i ich pociech. Widzowie obej­rzą hity fil­mo­we, jak „Inga Lindström: Człowiek uczy się przez całe życie”, „Katie Fforde: Mój syn i jego ojco­wie”, „Kubańska narze­czo­na”, „Jak wygrać woj­nę z pie­lu­cha­mi”, „Tatusiów nigdy za wiele”.

Z oka­zji Dnia ojca Romance TV poka­że pre­mie­rę świet­nej kome­dii „Tata sam w domu”.

W dniu rocz­ni­cy ślu­bu Theo i Gabi docho­dzi do skan­da­lu. Najpierw Theo obra­ża swo­je wnu­ki, a potem – opróż­niw­szy kil­ka kie­lisz­ków wina – zarzu­ca swo­jej żonie, że przez ostat­nie lata nad­mier­nie przy­ty­ła… Pozorna rodzin­na har­mo­nia gwał­tow­nie się koń­czy, a naj­więk­sze nie­szczę­ścia są dopie­ro przed nimi…