Men in Black i Godzilla II – emocjonujące premiery w Cinema City IMAX®, 4DX® oraz ScreenX!

Fani fil­mów scien­ce fic­tion będą mie­li nie lada grat­kę już 14 czerw­ca, mogąc zoba­czyć na ekra­nach Cinema City pre­mie­ro­wo „Men in Black” oraz „Godzilla II”. Ogromni Tytani znów nawie­dzą Ziemię, a oglą­da­ją­cy fil­my w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, 4DX® oraz ScreenX, zosta­ną prze­nie­sie­ni w sam śro­dek wal­ki. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl.

W fil­mie „Men in Black” zoba­czy­my ple­ja­dę gwiazd: Chrisa Hemswortha, Tessę Thompson, Rebeccę Ferguson, Laurenta Bourgeois, Larry’ego Bourgeois oraz lau­re­at­kę Oscara® Emmę Thompson i Liama Neesona. Bohaterowie zawsze chro­ni­li Ziemię przed szu­mo­wi­na­mi z innych pla­net. Tym razem zmie­rzą się z naj­więk­szym glo­bal­nym zagro­że­niem w histo­rii – w ich orga­ni­za­cji jest wtycz­ka. Jak pora­dzą sobie z sytu­acją? Przekonaj się sam!

Kolejną pre­mie­rą tego dnia będzie dłu­go wycze­ki­wa­na „Godzilla II”. Film opo­wia­da histo­rię człon­ków kryp­to­zo­olo­gicz­nej agen­cji Monarch, któ­rzy muszą zmie­rzyć się z całą zgra­ją gigan­tycz­nych potwo­rów. W tym rów­nież z potęż­nym Godzillą, któ­ry sta­je do wal­ki z Mothrą, Rodanem i swo­im naj­groź­niej­szym wro­giem — trzy­gło­wym Królem Ghidorahem. Kiedy te pra­daw­ne super­ga­tun­ki, o któ­rych ist­nie­niu daw­no zapo­mnia­no, ponow­nie powsta­ją, roz­po­czy­na się wal­ka o domi­na­cję. A to sta­wia na sza­li prze­trwa­nie ludzkości.

Oba fil­my, oprócz stan­dar­do­wej wer­sji 2D, widzo­wie będą mogli zoba­czyć, m.in. w naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii IMAX®, któ­ra gwa­ran­tu­je inten­syw­ne dozna­nia dzię­ki głę­bi barw oraz nasy­co­nym kolo­rom. Filmy w tech­no­lo­gii 4DX® oddzia­łu­ją na wszyst­kie zmy­sły – ruchy fote­la, roz­bły­ski świa­tła czy efek­ty wody i wia­tru ide­al­nie tra­fia­jąc w gust widzów, któ­rzy szu­ka­ją mak­sy­mal­ne­go kino­we­go prze­ży­cia. Natomiast „Godzillę II” dodat­ko­wo widzo­wie będą mogli obej­rzeć w tech­no­lo­gii ScreenX, któ­ra pozwo­li odbior­com wyjść poza ramy fil­mo­we ekra­nu, wyświe­tla­jąc przy­go­dy potwo­ra na ścia­nach kin, two­rząc wcią­ga­ją­cy, pano­ra­micz­ny, 270-stopniowy for­mat, jakie­go nigdzie indziej w Polsce nie moż­na zoba­czyć. Dzięki temu wal­kę Godzilli z trzy­gło­wym kró­lem Ghidorahem będzie moż­na obej­rzeć nie na jed­nym, a na trzech ekranach.

Film będzie moż­na obej­rzeć we wszyst­kich 34 kinach Cinema City w 19 mia­stach w wer­sji 2D, nato­miast w wer­sji IMAX® w kinach Cinema City: Sadyba (Warszawa), Punkt 44 (Katowice), Galeria Plaza (Kraków), Poznań Plaza, Manufaktura (Łódź), Wroclavia (Wrocław) i w salach 4DX® w kinach: Arkadia (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Bonarka (Kraków), Felicity (Lublin), Bydgoszcz i Wroclavia (Wrocław) oraz  Mokotów (Warszawa) w for­ma­cie ScreenX®.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

 

Dzieje zabawek, czyli ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu Filmowy Świat Przedszkolaka w Cinema City!

Jak powsta­ły pierw­sze lal­ki, a jak misie? Tego dowie­dzą się przed­szko­la­ki już 11 czerw­ca w Cinema City, pod­czas zajęć edu­ka­cyj­nych z cyklu „Filmowy Świat Przedszkolaka”. Tego dnia poroz­ma­wia­my o naszych ulu­bio­nych zabaw­kach oraz histo­rii ich powsta­wa­nia. Małych uczest­ni­ków spo­tka­nia cze­ka nie­sa­mo­wi­ta podróż w przeszłość!

„Dawno, daw­no temu… były sobie zabaw­ki?” – to temat kolej­ne­go i ostat­nie­go przed waka­cja­mi spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w wybra­nych kinach Cinema City już 11 czerw­ca br. Wspólnie z przed­szko­la­ka­mi prze­nie­sie­my się do prze­szło­ści by poznać histo­rię zaba­wek. Czy kie­dyś dzie­ci bawi­ły się kloc­ka­mi, jak powsta­ły pierw­sze plu­szo­we misie i lal­ki? Dodatkowo na spo­tka­nie każ­dy przed­szko­lak będzie mógł przy­nieść i pochwa­lić się swo­ją ulu­bio­ną zabawką.

„Filmowy Świat Przedszkolaka” to pro­jekt skie­ro­wa­ny do przed­szko­la­ków, któ­re dopie­ro roz­po­czy­na­ją swo­ją przy­go­dę z fil­mem oraz nauką. Podczas spo­tka­nia dzie­ci uczą się tego, co jest w życiu naj­waż­niej­sze w przy­stęp­ny oraz zabaw­ny spo­sób, a dzię­ki róż­no­rod­nym tema­tom, mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i pasje. Spotkania skła­da­ją się z dwóch czę­ści: bez­płat­nych zajęć edu­ka­cyj­nych i poka­zu fil­mo­we­go. Tym razem zapra­sza­my na film „Paskudy. Uglydolls”. Paskudy są miłe, bystre i życz­li­we, ale nie­ty­po­wa uro­da wyklu­cza je ze świa­ta pięk­nych lalek, któ­re mają nieść radość dzie­ciom. Pogodzone z losem wio­dą spo­koj­ny żywot w poło­żo­nej na ubo­czu mie­ści­nie Uglyville. Dla małej zadzior­nej Moxy to jed­nak za mało.  Ona pra­gnie poznać świat i zro­zu­mieć, dla­cze­go Paskudom nie dane jest tra­fiać do rąk dzie­cia­ków. Czy poczu­cie humo­ru i nie­spo­ży­ta ener­gia Moxy może to zmie­nić i udo­wod­nić, że nie trze­ba być ide­al­nym, by być wspa­nia­łym?!  Czy Paskudy mają szan­sę speł­nić swo­je marze­nie i nieść radość dzie­ciom? No raczej, bo prze­cież paskud­ne jest cudne!

Podczas spo­tka­nia „Filmowy świat Przedszkolaka” malu­chy mogą tak­że wygrać atrak­cyj­ne nagro­dy, a na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy dosta­ną upo­min­ki. 11 czerw­ca zapra­sza­my do 19 kin Cinema City w mia­stach: Bydgoszcz, Bytom, Bielsko-Biała, Częstochowa Jurajska, Gliwice, Katowice Punkt 44/ IMAX®, Kraków Galeria Plaza/ IMAX®, Kraków Zakopianka, Lublin Felicity, Łódź Manufaktura/ IMAX®, Poznań Plaza/ IMAX®, Poznań Kinepolis, Starogard Gdański, Toruń Czerwona Droga, Warszawa Galeria Mokotów, Warszawa Promenada, Warszawa Sadyba/IMAX®, Wrocław Wroclavia/ IMAX® i Zielona Góra. Bilety gru­po­we dostęp­ne są w pre­fe­ren­cyj­nych cenach, a udział opie­ku­nów jest bezpłatny.

Rozrywkowe systemy motywacyjne – karty podarunkowe Cinema City dla biznesu

Opieka medycz­na, dopła­ty do waka­cji czy kar­ty spor­to­we – to naj­po­pu­lar­niej­sze świad­cze­nia pła­co­we, zwa­ne powszech­nie bene­fi­ta­mi. Atrakcyjne wyna­gro­dze­nie to nie wszyst­ko – obec­nie coraz wię­cej pra­cow­ni­ków, zanim podej­mie pra­cę, zwra­ca uwa­gę na dodat­ko­we bene­fi­ty, jakie ofe­ru­je pra­co­daw­ca. Jakie korzy­ści przy­cią­gną pra­cow­ni­ków? Zdecydowanie te roz­ryw­ko­we! Bezustanna pro­duk­tyw­ność w koń­cu wyczer­pie każ­de­go – relaks to nie­od­łącz­ny ele­ment dnia!

Motywacja, więk­sza wydaj­ność, lojal­ność wobec przed­się­bior­stwa – bene­fi­ty peł­nią­ce rolę sys­te­mów moty­wa­cyj­nych są popu­lar­nym spo­so­bem zarów­no na przy­cią­ga­nie nowych, jak i utrzy­my­wa­nie sta­łych pra­cow­ni­ków. Opieka medycz­na oraz kar­ty spor­to­we będą­ce jed­ny­mi z naj­częst­szych ofert pro­po­no­wa­nych przez pra­co­daw­ców, obec­nie sta­no­wią stan­dar­do­wy ele­ment ofer­ty. W związ­ku z tym pra­co­daw­ca powi­nien wyróż­nić się na tle innych firm przy­go­to­wu­jąc atrak­cyj­ną ofer­tę, któ­ra zasko­czy i zado­wo­li zespół. Ciekawą alter­na­ty­wą jest kar­ta poda­run­ko­wa z vouche­ra­mi do kina, ofe­ro­wa­na w for­mie bene­fi­tu dla pra­cow­ni­ków. To praw­dzi­wy strzał w dzie­siąt­kę! Możliwość oglą­da­nia fil­mów w kom­for­to­wych salach kino­wych jest zna­ko­mi­tym pomy­słem na spę­dze­nie wol­ne­go cza­su po cięż­kim dniu pra­cy. Karty poda­run­ko­we w for­mie sys­te­mu moty­wa­cyj­ne­go są ory­gi­nal­nym roz­wią­za­niem, któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to roz­wa­żyć. W koń­cu kto nie lubi usiąść po pra­cy w wygod­nym fote­lu i roz­ko­szo­wać się prze­ką­ska­mi i dobrym filmem?

Cinema City przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ną ofer­tę dla przed­się­bior­ców, któ­rzy oprócz stan­dar­do­wych bene­fi­tów, jakie pro­po­nu­ją pra­cow­ni­kom, dba­ją o róż­no­rod­ność ofer­ty i chcą wpro­wa­dzić nowe, uroz­ma­ico­ne moż­li­wo­ści spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Karta poda­run­ko­wa Cinema City dla biz­ne­su, na któ­rą moż­na dodać dowol­ną ilość kodów, czy­li tzw. vouche­rów na seans, umoż­li­wia indy­wi­du­al­ny wybór fil­mu i to w dowol­nym momen­cie. Ponadto dodat­ko­wą ofer­tę sta­no­wią kar­ty z logo­ty­pem fir­my, któ­re są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla firm wyko­rzy­stu­ją­cych vouche­ry jako nagro­dy w akcjach pro­mo­cyj­nych i konkursach.

Dodatkowe korzy­ści mogą zachę­cić do pozo­sta­nia w danej fir­mie na dłu­żej, dla­te­go war­to wpro­wa­dzić takie, któ­re oka­żą się przy­dat­ne i atrak­cyj­ne dla pracowników.