Lipcowe premiery z Romance TV

Już od 1 lip­ca Romance TV zapra­sza widzów na let­nie pre­mie­ry wyjąt­ko­wych fil­mów. W dwa pierw­sze ponie­dział­ki mie­sią­ca sta­cja wyemi­tu­je cykl Komedie roman­tycz­ne – pre­mie­ry na począ­tek tygo­dnia,
a w nim „Lichtenbergowie” oraz „Jak zro­bić napad?”.  W sobo­ty Romance TV zapra­sza na Letnie roman­se z pre­mie­ro­wy­mi „Lato w Marrakeszu” i „Lato w Amalfi”. Miesiąc zakoń­czy się pre­mie­rą „Katie Fforde: Przyjaciółki”, któ­ra wyemi­to­wa­na zosta­nie 30.07, z oka­zji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. 

Komedie roman­tycz­ne na począ­tek tygodnia

Śmiech to naj­lep­sze lekar­stwo! Jeśli nie lubisz ponie­dział­ków, Romance TV pro­po­nu­je ide­al­ny śro­dek  roz­we­se­la­ją­cy, czy­li pre­mie­ro­we emi­sje kome­dii roman­tycz­nych w dwa pierw­sze ponie­dział­ki lip­ca. 01.07
o godz. 20:55 widzo­wie zoba­czą film „Lichtenbergowie”, a w nim histo­rię dwóch skraj­nie róż­nią­cych się od sie­bie bra­ci, któ­rych życie nagle zaczy­na się roz­sy­py­wać. Tydzień póź­niej, o tej samej porze sta­cja zapra­sza na pre­mie­rę „Jak zro­bić napad?”. Czy głów­ne­mu boha­te­ro­wi uda się pomóc klien­tom, okra­da­jąc bank, w któ­rym sam pracuje?

 Kontynuacja „Letnich romansów”

 Lato sta­je się coraz goręt­sze, a kome­die roman­tycz­ne na kana­le Romance TV znów osła­dza­ją sobot­nie wie­czo­ry. W lip­cu sta­cja zapre­zen­tu­je dwie peł­ne waka­cyj­nych pory­wów ser­ca pre­mie­ry – „Lato w Marakeszu” 6 lip­ca o godz. 21:50 oraz „Lato w Amalfi”, 13 lip­ca o godz. 21:55. W kolej­ne sobo­ty zapra­sza­my na „Lato na Sycylii” i „lato na Cyprze”.

 Wyjątkowe cykle filmowe

 O cudow­nej mocy, jaką posia­da poca­łu­nek prze­ko­na­my się 6 lip­ca w dwóch hitach fil­mo­wych z oka­zji Międzynarodowego Dnia Pocałunku. Romance TV zapra­sza przed ekra­ny tele­wi­zo­rów o godz. 16.15 na film „Utta Danella: Kto poca­łu­je dok­to­ra?” oraz o godz. 18:05 na „Utta Danella: Pocałunek na przebudzenie”.

14 lip­ca, z oka­zji Dnia Bastylii – Narodowego Święta Francji, Romance TV zapre­zen­tu­je fil­my z Francją w roli głów­nej! O godz. 14:20 widzo­wie zoba­czą „Uśmiech kobie­ty” – fil­mo­wą adap­ta­cję powie­ści Nicolasa Barreau, uka­zu­ją­cą histo­rię mło­dej pary­skiej restau­ra­tor­ki, któ­ra poszu­ku­je auto­ra powie­ści, albo­wiem w głów­nej boha­ter­ce książ­ki – Emily roz­po­zna­ła samą sie­bie. Tego dnia sta­cja wyemi­tu­je rów­nież „Lato w Południowej Francji” (godz. 16:10), „Rejs ku szczę­ściu – Podróż poślub­na nad Loarę” (godz. 20:00) oraz „Lato w Paryżu” (21:55).

Prawdziwi przy­ja­cie­le to ist­ny skarb! 30 lip­ca, z oka­zji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni, Romance TV zapre­zen­tu­je dwa fil­my poświę­co­ne temu tema­to­wi, „Mały chło­piec, wiel­ki przy­ja­ciel” o godz. 18:05 oraz zna­ko­mi­tą pre­mie­rę „Katie Fforde: Przyjaciółki” o godz. 20:55. Zapraszamy!