Pracodawco to ostatni moment! Wybierz PPK dla swojego pracownika

Już od 1 lip­ca br. wszyst­kie fir­my zatrud­nia­ją­ce mini­mum 250 pra­cow­ni­ków będą mia­ły obo­wią­zek zapi­sa­nia pra­cow­ni­ka do Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już więc ostat­nie dni na przy­go­to­wa­nie się i wdro­że­nie har­mo­no­gra­mu wpro­wa­dze­nia PPK. Ekspert z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia kro­ki, jakie musi pod­jąć pra­co­daw­ca, by dopeł­nić wszyst­kich narzu­co­nych przez usta­wo­daw­cę terminów.

LICZBA PRACOWNIKÓW

W pierw­szej kolej­no­ści każ­dy pra­co­daw­ca powi­nien podać licz­bę zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy auto­ma­tycz­nie zosta­ną wpi­sa­ni do PPK. Kolejną czyn­no­ścią jest osza­co­wa­nie, ilu z nich rze­czy­wi­ście pozo­sta­nie w pla­nach pra­cow­ni­czych, bio­rąc pod uwa­gę, np. ska­lę zainteresowania.

Deklarując licz­bę zatrud­nia­nych pra­cow­ni­ków nale­ży podać stan fak­tycz­ny na 31 grud­nia 2018 roku. Jeżeli do tego cza­su w fir­mie pra­co­wa­ło 240 osób, ale w 2019 roku zatrud­nie­nie wzro­sło o 15 osób, czy­li prze­kro­czy­ło 250 pra­cow­ni­ków, to nie ma obo­wiąz­ku wdro­że­nia w tej fir­mie PPK do dnia 1 lip­ca 2019 roku – mówi mec. Marta Pilarczyk z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Kolejny krok to okre­śle­nie kon­kret­nej insty­tu­cji finan­so­wej, w któ­rej zosta­ną utwo­rzo­ne rachun­ki PPK dla pra­cow­ni­ków. Do wybo­ru są: fun­dusz inwe­sty­cyj­ny zarzą­dza­ny przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fun­dusz eme­ry­tal­ny zarzą­dza­ny przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, a tak­że Zakład Ubezpieczeń.

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Każdy pra­co­daw­ca zasta­na­wia­ją­cy się nad wybo­rem odpo­wied­niej insty­tu­cji finan­so­wej, powi­nien w pierw­szej kolej­no­ści skon­sul­to­wać się z orga­ni­za­cją związ­ko­wą dzia­ła­ją­cą w przed­się­bior­stwie lub z repre­zen­ta­cją pra­cow­ni­ków. Należy wziąć pod uwa­gę sta­bil­ność fir­my, któ­rej zamie­rza się powie­rzyć zarzą­dza­nie finan­sa­mi pra­cow­ni­ków oraz sku­tecz­ne dłu­go­fa­lo­we zarzą­dza­nie akty­wa­mi przez daną instytucję.

 – W pierw­szej kolej­no­ści do PPK przy­stą­pią naj­więk­sze fir­my, dla­te­go wybie­ra­jąc insty­tu­cję finan­so­wą, nale­ży spraw­dzić czy posia­da ona doświad­cze­nie w obsłu­dze dużych pod­mio­tów, czy dys­po­nu­je sie­cią wykwa­li­fi­ko­wa­nych opie­ku­nów, a tak­że zaple­czem i odpo­wied­ni­mi sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Pamiętajmy, że doko­nu­je­my wybo­ru w zakre­sie powie­rze­nia danej fir­mie wie­lo­let­nie­go pro­wa­dze­nia pro­gra­mu,  decy­zji tej nie nale­ży więc podej­mo­wać pochop­nie – doda­je ekspert.

UMOWY

Do 25 paź­dzier­ni­ka 2019 roku każ­dy pra­co­daw­ca ma czas na osta­tecz­ne zawar­cie umo­wy o zarzą­dza­nie uzgad­nia­nej mię­dzy fir­mą a wybra­ną insty­tu­cją finan­so­wą. Natomiast do 12 listo­pa­da br. nale­ży zawrzeć umo­wę o pro­wa­dze­nie PPK, któ­rą pod­pi­su­je pra­co­daw­ca w imie­niu i na rzecz pracownika.

 – Umowa o zarzą­dza­nie PPK musi zostać zawar­ta w for­mie elek­tro­nicz­nej nie póź­niej niż na 10 dni robo­czych przed dniem, w któ­rym pra­co­daw­ca jest obo­wią­za­ny zawrzeć umo­wę o pro­wa­dze­nie PPK. Jeśli tego nie zro­bi, otrzy­ma pisem­ne wezwa­nie do zawar­cia w ter­mi­nie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia wezwa­nia, umo­wy o zarzą­dza­nie PPK. Po pod­pi­sa­niu oby­dwu umów, będzie moż­li­wa zmia­na przez uczest­ni­ka fun­du­szu zde­fi­nio­wa­nej daty wła­ści­we­go do jego wie­ku na inny fun­dusz zde­fi­nio­wa­nej daty przez nie­go wybra­ny. Oczywiście każ­dy pra­cow­nik może dobro­wol­nie zrezygnować
z doko­ny­wa­nia wpłat do pro­gra­mu na pod­sta­wie pisem­nej dekla­ra­cji zło­żo­nej pra­co­daw­cy oraz powró­cić do pro­gra­mu w dowol­nym momen­cie. Dodatkowo, pra­co­daw­ca może w przy­szło­ści zmie­nić insty­tu­cję finan­so­wą dla całe­go przed­się­bior­stwa. W tym przy­pad­ku będzie musiał wypo­wie­dzieć wcze­śniej­szą umo­wę i zawrzeć nową o pro­wa­dze­nie PPK w imie­niu i na rzecz swo­ich pra­cow­ni­ków  –
kon­ty­nu­uje mec. Pilarczyk.

USTALENIA KOŃCOWE

Kolejnym kro­kiem jest wybra­nie wyso­ko­ści skła­dek wpła­ca­nych przez pra­co­daw­cę na rzecz pra­cow­ni­ka. Obowiązkowo kwo­ta ta wyno­si 1,5% wyna­gro­dze­nia brut­to pra­cow­ni­ka. Natomiast pra­co­daw­ca może dodat­ko­wo zasi­lić kon­to dobro­wol­ną wpła­tą w wyso­ko­ści do 2,5% wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka. Na koniec nale­ży pomy­śleć o odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niu, któ­re uła­twi gro­ma­dze­nie i archi­wi­zo­wa­nie mate­ria­łów doty­czą­cych PPK oraz pra­cow­ni­ków będą­cych w programie.

Jeśli do tego cza­su pra­co­daw­ca nie speł­ni wszyst­kich narzu­co­nych przez usta­wo­daw­cę ter­mi­nów i nie będzie wpła­cał do PPK nale­ży­tej skład­ki za każ­de­go pra­cow­ni­ka, zapła­ci grzyw­nę w wyso­ko­ści od 1 000 do 1 000 000 zł.