Nowe seriale od września w Romance TV!

Tegoroczny wrze­sień w Romance TV obfi­tu­je w moc pre­mier – jest ich aż 29! Oprócz wspa­nia­łych fil­mów i serii fil­mo­wych, widzo­wie na pew­no zako­cha­ją się w dwóch nowych seria­lach: emi­to­wa­nym w sobo­ty „Komisarz Heldt” (g. 21:45 lub 21:50) z przy­stoj­nym Kaiem Schumannem oraz codzien­nym „Wszystko dla pań” (pon.-pt. g. 20:00), gdzie prze­nie­sie­my się do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wie­ku. To dwie zupeł­nie róż­ne pro­po­zy­cje na jesień i z pew­no­ścią obie zosta­ną hita­mi ramówki. 

„Komisarz Heldt” – start roman­tycz­ne­go seria­lu kryminalno-komediowego 

Od 7 wrze­śnia w każ­dą sobo­tę na ante­nie Romance TV zago­ści nowy, współ­cze­sny serial, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca widzów, zwłasz­cza żeń­skiej czę­ści – „Komisarz Heldt”. Serial docze­kał się już 6 sezonów,
a w Polsce oglą­dać go będzie moż­na jedy­nie w Romance TV. Tytułowy boha­ter, to nie­po­kor­ny poli­cjant (w tej roli Kai Schumann), któ­ry dzię­ki swo­je­mu indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu do spraw z powo­dze­niem roz­wią­zu­je śledz­two za śledz­twem. Heldt w sto­sun­ku do podej­rza­nych zacho­wu­je się w podob­nie nie­okrze­sa­ny spo­sób jak do swo­ich zwierzch­ni­ków. Obszar jego dzia­łań to Bochum i w tym mie­ście czu­je się naj­le­piej. Przeważnie podej­mu­je ryzy­kow­ne dzia­ła­nia, co czę­sto pro­wa­dzi do spięć na komen­dzie poli­cji. W prze­ci­wień­stwie do swo­je­go naj­lep­sze­go śled­cze­go, naczel­nik wydzia­łu, głów­ny komi­sarz Detlev Grün bar­dziej ceni dokładne
i zgod­ne z prze­pi­sa­mi pro­ce­du­ry docho­dze­nio­we. Jest też zda­nia, że wspie­rać go w tym powin­na pro­ku­ra­tor­ka Ellen Bannenberg. Nikolas Heldt kie­ru­je się w swej pra­cy czę­sto intu­icją i osią­ga dosko­na­łe wyni­ki. Prokuratorka czę­sto przy­my­ka oko na jego poczy­na­nia, albo­wiem samo­wo­la i nie­co­dzien­na inter­pre­ta­cja fak­tów Nikolasa Heldta, czę­sto pro­wa­dzą do suk­ce­sów w śledz­twie. Na dwa odcin­ki seria­lu sta­cja zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 21:45 lub 21:50.

Włoska wer­sja seria­lu „Wszystko dla pań” 

Druga wrze­śnio­wa nowość od Romance TV, to serial „Wszystko dla pań”, któ­ry prze­nie­sie widzów do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wie­ku. Od 3 wrze­śnia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, co wie­czór o godzi­nie 20.00 widzo­wie Romance TV będą mogli prze­śle­dzić histo­rię pierw­sze­go, medio­lań­skie­go domu mody dla pań, uroz­ma­ico­ną oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi boha­te­rów. Czeka nas miłość, nadzie­ja, roz­cza­ro­wa­nia i wszel­kie­go rodza­ju intry­gi, pięk­ne kobie­ty, przy­stoj­ni męż­czyź­ni oraz wspa­nia­łe kre­acje. W Mediolanie w roku 1959, Vittorio Conti przy­go­to­wu­je się, dzię­ki pożycz­ce uzy­ska­nej od ban­kie­ra Umberta Guarnieri, do ponow­ne­go otwar­cia domu mody „Paradiso”. Przypadkowe spo­tka­nie z nie­zna­jo­mą dziew­czy­ną pozwa­la mu na chwi­lę zapo­mnieć o swo­jej przy­ja­ciół­ce Andreinie Mandelli, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o zabój­stwo Pietro Mori. Umberto wraz ze szwa­gier­ką Adelaidą orga­ni­zu­ją przy­ję­cie z oka­zji uro­dzin jego nie­po­kor­nej cór­ki Marty, któ­ra nie zga­dza się na zaaran­żo­wa­ne przez jej ojca mał­żeń­stwo z Valerio Nervim. Na przy­ję­ciu poja­wia się oprócz tego tajem­ni­czy Luca Spinelli, któ­ry wywie­ra na Marcie ogrom­ne wrażenie…