Wyjątkowy wrzesień pełen premier w Romance TV! Aż 29 nowości na antenie!

W tym roku prze­łom lata i jesie­ni będzie dla widzów Romance TV pełen emo­cji. Stacja we wrze­śniu przy­go­to­wa­ła rekor­do­we 29 pre­mier, zarów­no fil­mo­wych jak i seria­lo­wych. Na ekra­nie zagosz­czą nowe ekra­ni­za­cje powie­ści Rosamunde Pilcher z mię­dzy­na­ro­do­wą obsa­dą oraz fil­my z cyklu „Weselna gorącz­ka”. Romance TV poka­że tak­że nowe cykle: kryminalno-komediowy „Reiff – goto­wa na wyspę” oraz roman­tycz­ny „Miłość nad Fiordem”. Dla wiel­bi­cie­li seria­li sta­cja pro­po­nu­je dwie nowe serie, „Komisarz Heldt” z przy­stoj­nym Kaiem Schumannem w roli głów­nej oraz wło­ską wer­sję seria­lu „Wszystko dla pań”, gdzie prze­nie­sie­my się do Mediolanu lat 60. ubie­głe­go wieku.

Przełomowy wrze­sień w Romance TV

- Wrzesień w Romance TV będzie wyjąt­ko­wym pre­zen­tem dla naszych widzów. Udało nam się przy­go­to­wać tyl­ko w tym jed­nym mie­sią­cu naj­więk­szą do tej pory ilość pre­mier, jest to aż 29 nowo­ści! Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Zarówno wiel­bi­cie­le współ­cze­snych seria­li, takich jak nie­zwy­kle popu­lar­ny „Komisarz Heldt”, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca pań, jak i ama­to­rzy pro­duk­cji zabie­ra­ją­cych nas do poprzed­nich epok m.in. we „Wszystko dla pań”, czy ekra­ni­za­cjach powie­ści Rosamunde Pilcher. Jestem prze­ko­na­ny, że nowe cykle fil­mo­we tak­że przy­pad­ną widzom do gustu i poko­cha­ją oni nowych boha­te­rów. – mówi Krzysztof Mikulski, Dyrektor Romance TV Polska.

„Komisarz Heldt” – start roman­tycz­ne­go seria­lu kryminalno-komediowego 

Od 7 wrze­śnia w każ­dą sobo­tę na ante­nie Romance TV zago­ści serial, któ­ry z pew­no­ścią pod­bi­je ser­ca widzów – „Komisarz Heldt”. Komisarz Nikolas Heldt ma swój wła­sny spo­sób roz­wią­zy­wa­nia przy­pad­ków kryminalnych.
W sto­sun­ku do podej­rza­nych zacho­wu­je się w podob­nie nie­okrze­sa­ny spo­sób jak do swo­ich zwierzch­ni­ków. Obszar jego dzia­łań to Bochum i w tym mie­ście czu­je się naj­le­piej. Heldt podej­mu­je wszel­kie ryzy­ko, co czę­sto pro­wa­dzi do spięć na komen­dzie poli­cji. W prze­ci­wień­stwie do swo­je­go naj­lep­sze­go śled­cze­go, naczel­nik wydzia­łu, głów­ny komi­sarz Detlev Grün bar­dziej ceni dokład­ne i zgod­ne z prze­pi­sa­mi pro­ce­du­ry docho­dze­nio­we i uwa­ża, że to wła­śnie kon­wen­cjo­nal­ne meto­dy śled­cze pro­wa­dzą do suk­ce­su. Jest też zda­nia, że wspie­rać go w tym win­na pro­ku­ra­tor­ka Ellen Bannenberg. Nikolas Heldt kie­ru­je się w swej pra­cy czę­sto intu­icją i osią­ga dosko­na­łe wyni­ki. Prokuratorka czę­sto przy­my­ka oko na jego poczy­na­nia, albo­wiem samo­wo­la i nie­co­dzien­na inter­pre­ta­cja fak­tów Nikolasa Heldta, czę­sto pro­wa­dzą do suk­ce­sów w śledz­twie. Na dwa odcin­ki seria­lu sta­cja zapra­sza w każ­dą sobo­tę o godz. 21:45 lub 21:50.

Włoska wer­sja seria­lu „Wszystko dla pań”

Od 3 wrze­śnia, od ponie­dział­ku do piąt­ku, co wie­czór o godzi­nie 20.00 widzo­wie Romance TV będą mogli prze­śle­dzić histo­rię pierw­sze­go, powsta­łe­go w latach pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku, medio­lań­skie­go domu mody dla pań, uroz­ma­ico­ną oczy­wi­ście oso­bi­sty­mi prze­ży­cia­mi boha­te­rów. Główne wąt­ki to miłość, nadzie­ja, roz­cza­ro­wa­nia i wszel­kie­go rodza­ju intry­gi! Przeniesiemy się do Mediolanu, roku 1959. Vittorio Conti przy­go­to­wu­je się, dzię­ki pożycz­ce uzy­ska­nej od ban­kie­ra Umberta Guarnieri, do ponow­ne­go otwar­cia domu mody „Paradiso”. Przypadkowe spo­tka­nie z nie­zna­jo­mą dziew­czy­ną pozwa­la mu na chwi­lę zapo­mnieć o swo­jej przy­ja­ciół­ce Andreinie Mandelli, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o zabój­stwo Pietro Mori. Umberto wraz ze szwa­gier­ką Adelaidą orga­ni­zu­ją przy­ję­cie z oka­zji uro­dzin jego nie­po­kor­nej cór­ki Marty, któ­ra nie zga­dza się na zaaran­żo­wa­ne przez jej ojca mał­żeń­stwo z Valerio Nervim. Na przy­ję­ciu poja­wia się oprócz tego tajem­ni­czy Luca Spinelli, któ­ry wywie­ra na Marcie ogrom­ne wrażenie…

Hołd dla Rosamunde Pilcher

Z oka­zji 95. uro­dzin zmar­łej w lutym autor­ki Rosamunde Pilcher, Romance TV będzie przez cały mie­siąc pre­zen­to­wać adap­ta­cje fil­mo­we jej best­sel­le­rów. W każ­dy wto­rek o godzi­nie 21.00 lub 20:50 widzo­wie obej­rzą pre­mie­ro­wy odci­nek czte­ro­czę­ścio­we­go obra­zu „Cztery pory roku”, któ­re­go akcja odgry­wa się w posia­dło­ści Endellion. Natomiast w nie­dziel­ne wie­czo­ry od godz. 20:00 sta­cja poka­że tele­wi­zyj­ne pre­mie­ry dwu­od­cin­ko­wych fil­mów z udzia­łem naj­lep­szych akto­rów. Na począ­tek nowa adap­ta­cja fil­mo­wa debiu­tanc­kiej powie­ści Rosamunde Pilcher „Poszukiwacze musz­li”, któ­ra była jej pierw­szym wiel­kim suk­ce­sem lite­rac­kim i fil­mo­wym. W rolach głów­nych wystą­pi­li mię­dzy inny­mi Vanessa Redgrave i Maximilian Schell.

Poniedziałkowy cykl „Gorączka wesel­na w Romance TV”

We wrze­śniu w Romance TV wybuch­nie praw­dzi­wa gorącz­ka wesel­na i znów nie­zli­czo­ne zako­cha­ne pary sta­ną na ślub­nym kobier­cu! W mał­żeń­stwie nie cho­dzi o to, by zmie­nić stan cywil­ny, lecz by part­ner był kimś, kto zmie­ni nasze życie na lep­sze. W każ­dy wrze­śnio­wy ponie­dzia­łek o godzi­nie 20.55 lub 21.00 widzo­wie obej­rzą roman­tycz­ne histo­rie, któ­rych akcja toczy się wokół tego wyjąt­ko­we­go dnia. Oprócz adap­ta­cji fil­mo­wych powie­ści Rosamunde Pilcher i Ingi Lindström oraz kome­dii roman­tycz­nych, Romance TV z zapra­sza widzów na „Rejs ku szczę­ściu”, któ­ry zawie­dzie ich w naj­dal­sze, egzo­tycz­ne zakąt­ki świata.

Start nowej kryminalno-komediowej serii fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę”

Adwokatka Katharina Reiff to boha­ter­ka serii komediowo-kryminalnej „Reiff – goto­wa na wyspę”. Katharina roz­sta­ła się ze swym nie­wier­nym part­ne­rem i wraz z cór­ką Nelą prze­pro­wa­dza­ją się z mia­sta na pół­noc­no­fry­zyj­ską wyspę Föhr, do Marianny, mat­ki Kathariny, któ­ra pro­wa­dzi tam pen­sjo­nat. Katharina chce ukoń­czyć w spo­ko­ju zaocz­ne stu­dia praw­ni­cze i pora­dzić sobie z drę­czą­cym ją syn­dro­mem Atlasa. Okazuje się to pra­wie nie­moż­li­we, bo zawód adwo­ka­ta wią­że się z nie­sie­niem pomo­cy innym ludziom. U Kathariny wciąż poja­wia­ją się oso­by potrze­bu­ją­ce jej wspar­cia. Sprzymierzeńca znaj­du­je w daw­nym przy­ja­cie­lu i miej­sco­wym poli­cjan­cie Thiesie Quedensie. Na serię fil­mów „Reiff – goto­wa na wyspę” Romance TV zapra­sza w każ­dą sobo­tę wrze­śnia o godz. 20:00. 

Środowy cykl „Miłość nad fiordem” 

Dni sta­ją się coraz krót­sze i chłod­niej­sze. Nadchodzi jesień! W każ­dą śro­dę o godz. 20.55 Romance TV dosto­su­je się do panu­ją­cej aury i zawie­dzie widzów na dale­ką Północ, nad zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach nor­we­skie fior­dy. Poznamy tam ludzi wal­czą­cych o utrzy­ma­nie wię­zi rodzin­nych. Oczywiście nie obę­dzie się też bez histo­rii miłosnych!