Popcornowe wyzwanie, czyli Verva 4DX Challenge z Cinema City!

Darmowe bile­ty do kina i popcorn – dołącz do zaba­wy Verva 4DX Challenge i zgar­nij nagro­dy! Już od 8 sierp­nia na tere­nie cen­trum han­dlo­we­go Arkadia w Warszawie uczest­ni­cy zaba­wy będą mogli pod­jąć wyzwa­nie – kto przez min. 3 minu­ty utrzy­ma pudeł­ko z popcor­nem pod­czas ruchu fote­la, wygry­wa voucher na film w 4DX. A każ­dy uczest­nik dosta­je kupon na popcorn! Więcej infor­ma­cji na stro­nie www.cinema-city.pl.

Wesoła rywa­li­za­cja, a do tego świet­na zaba­wa! Już nie­dłu­go na tere­nie cen­trum han­dlo­we­go Arkadia roz­pocz­nie się trzy­dnio­we wyda­rze­nie – Verva 4DX Challenge! Od czwart­ku, 8 sierp­nia uczest­ni­cy zaba­wy będą mogli wziąć udział w ener­gicz­nej kon­ku­ren­cji. Challenge pole­ga na tym, by jak naj­dłu­żej utrzy­mać pudeł­ko z popcor­nem pod­czas dyna­micz­nych ruchów fote­la. Równowagę utrud­nią wie­ją­cy wiatr i przede wszyst­kim gwał­tow­ne skrę­ty fote­la – podej­mij wyzwa­nie i poczuj się jak w sali 4DX w Cinema City!

Każdy uczest­nik, któ­ry podej­mie się wyzwa­nia i utrzy­ma pudeł­ko z popcor­nem powy­żej 3 minut, otrzy­ma voucher na seans do sali 4DX. Udział w zaba­wie jest dar­mo­wy, nic nie tra­cisz, tyl­ko zysku­jesz! Poza świet­ną zaba­wą i nagro­da­mi uczest­ni­cy wyzwa­nia będą mogli wypró­bo­wać spe­cjal­ny, wygod­ny fotel odpo­wia­da­ją­cy tym z sal 4DX. Jesteś cie­ka­wy jakich efek­tów możesz spo­dzie­wać się pod­czas sean­su? Przekonaj się sam i dołącz do wspól­nej zabawy!

Obecnie w salach Verva 4DX® wyświe­tla­ny jest film „Szybcy i Wściekli: Hobbs i Shaw”, a od piąt­ku ani­ma­cja „Toy Story 4”. Na widzów cze­ka­ją wyjąt­ko­wo eks­tre­mal­ne wra­że­nia oraz moc­ne ude­rze­nia akcji, któ­re są potę­go­wa­ne dzię­ki tech­no­lo­gii pobu­dza­ją­cej dosłow­nie wszyst­kie zmy­sły. Ruchy fote­la, roz­bły­ski świa­tła czy efek­ty wody i wia­tru prze­nio­są widza w sam śro­dek fil­mo­wych wyda­rzeń. Warto zatem zawal­czyć o vouchery!

Zapraszamy wszyst­kich uczest­ni­ków od czwart­ku (8.08) do sobo­ty (10.08) do Arkadii, w któ­rym mie­ści się kino Cinema City z salą Verva 4DX.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.