Przerażający maraton „To” i „To: Rozdział 2” w Cinema City!

Powrót na ekra­ny kin zabój­cze­go klau­na będzie grat­ką dla wszyst­kich fanów hor­ro­rów i twór­czo­ści Stephena Kinga. Już 4 wrze­śnia Cinema City zapra­sza na mara­ton, pod­czas któ­re­go widzo­wie zoba­czą „To” i przed­pre­mie­ro­wo „To: Rozdział 2”. Na wszyst­kich, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze wię­cej emo­cji, cze­ka­ją spe­cjal­ne sean­se w salach 4DX! Bilety w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/filmy/maraton-.

Niewyjaśnione znik­nię­cia dzie­ci w mie­ście Derry opi­sa­ne przez mistrza gatun­ku Stephena Kinga. Do tego eks­cen­trycz­ny klaun, motyw zemsty i świet­na obsa­da aktor­ska – to wszyst­ko cze­ka w Cinema City 4 wrze­śnia na mara­to­nie, na któ­rym wra­żeń dostar­czą dwa świet­ne hor­ro­ry „To” oraz „To: Rozdział 2”.

To”, czy­li opo­wieść o soli­dar­nej wal­ce prze­ciw­ko prze­ra­ża­ją­cej nad­na­tu­ral­nej isto­cie. Film opar­ty jest na moty­wach popu­lar­nej powie­ści Stephena Kinga pod tym samym tytu­łem, któ­ra prze­ra­ża czy­tel­ni­ków od wie­lu lat. W mia­stecz­ku Derry w sta­nie Maine w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach zaczy­na­ją zni­kać dzie­ci. Zmotywowana gru­pa musi sta­wić czo­ła swo­im naj­więk­szym lękom. Na ich dro­dze poja­wia się klaun Pennywise. To postać wyjąt­ko­wo prze­ra­ża­ją­ca – mor­der­ca lubu­ją­cy się w zada­wa­niu bólu.

Jako dru­gi poja­wi się przed­pre­mie­ro­wy film To: Rozdział 2”. Po raz kolej­ny zło wkra­da się do mia­stecz­ka Derry. Bohaterowie, tym razem doro­śli, spo­ty­ka­ją się ponow­nie, pra­wie trzy­dzie­ści lat po wyda­rze­niach przed­sta­wio­nych w pierw­szej czę­ści, by zmie­rzyć się z zabój­czym klau­nem. W rolach głów­nych m.in. Jessica Chastain oraz James McAvoy.

W śro­dę, 4 wrze­śnia, oprócz prze­ra­ża­ją­cych fil­mów zapew­nia­my rów­nież świet­ne ceny – oba hor­ro­ry obej­rzysz za oko­ło 30 zł. Taka oka­zja nie zda­rza się czę­sto! Cena zale­ży od tego, jaką wer­sję sean­su wybie­rzesz. Oprócz stan­dar­do­wych sal 2D, mara­ton będzie moż­na zoba­czyć tak­że w salach IMAX, gdzie strasz­ny uśmiech Pennywise’a poja­wi się na wiel­kim, pano­ra­micz­nym ekra­nie, a jego brzmie­nie spo­tę­gu­je lase­ro­wy dźwięk oraz w salach Verva 4DX, gdzie oprócz obra­zu na widza cze­ka­ją dodat­ko­we emo­cje, takie jak nagłe roz­bły­ski świa­tła, ruch fote­la, zapa­chy, efek­ty wody czy mgły. Seanse w salach IMAX i Verva 4DX roz­po­czy­na­ją się o godz. 18:00, pozo­sta­łe o godz. 20:00.

Maraton odbę­dzie się w 4 wrze­śnia w wie­lu kinach Cinema City: w Warszawie: Arkadia, Sadyba, Promenada, Białołęka. W Krakowie: Bonarka, Galeria Plaza i Zakopianka, w Katowicach: Punkt 44 i Bonarka, w Częstochowie: Wolność, w Sosnowcu, Rybniku, Bytomiu, w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Wałbrzychu, w Toruniu: Plaza, w Bydgoszczy, Starogardzie Gdańskim, w Zielonej Górze, w Bielsko-Białej, Łodzi, Lublinie: Felicity oraz Plaza, w Poznaniu Plaza, we Wrocławiu w gale­rii Wroclavia oraz Korona.