Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców – czy na lepsze?

Od 1 wrze­śnia br. zaczną obo­wią­zy­wać nowe regu­la­cje podat­ko­we, do któ­rych będą musie­li dosto­so­wać się przed­się­bior­cy. Nowelizacja usta­wy o VAT zakła­da, m.in. bia­łą listę podat­ni­ków, a od 1 listo­pa­da obo­wiąz­ko­wy split pay­ment. Ekspertka z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyja­śnia, na jakie zmia­ny muszą przy­go­to­wać się przedsiębiorcy.

  1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Jedną ze zmian w pra­wie VAT, któ­ra zosta­nie wpro­wa­dzo­na od 1 wrze­śnia, jest utwo­rze­nie przez rząd bia­łej listy podat­ni­ków VAT. Będzie ona zawie­ra­ła nie­zbęd­ne infor­ma­cje, tj. dane o nume­rach rachun­ków ban­ko­wych podat­ni­ków VAT, nazwę fir­my lub imię i nazwi­sko wła­ści­cie­la, numer REGON, NIP oraz PESEL, adres pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, imio­na i nazwi­ska osób repre­zen­tu­ją­cych pod­miot, datę reje­stra­cji, odmo­wy reje­stra­cji lub wykre­śle­nia z reje­stru jako podat­ni­ka VAT.

Dzięki nowe­mu narzę­dziu trans­ak­cje sta­ną się bez­piecz­niej­sze i zmniej­szy się ryzy­ko wplą­ta­nia się w tzw. karu­ze­lę podat­ko­wą. Dodatkowo taka wery­fi­ka­cja ma wzbu­dzić zaufa­nie skar­bów­ki, a przede wszyst­kim ma pomóc zabez­pie­czyć finan­se fir­my. Pamiętajmy jed­nak o zwią­za­nych z nią sank­cjach. Każdy przed­się­bior­ca, któ­ry na rachu­nek kon­tra­hen­ta nie­zgło­szo­ny do sze­fa KAS prze­le­je kwo­tę powy­żej 15 tys. zł, nie zali­czy wydat­ku do kosz­tów i odpo­wie soli­dar­nie ze sprze­daw­cą za VAT. Sankcje te wyłą­czyć moż­na poprzez zawia­do­mie­nie naczel­ni­ka urzę­du skar­bo­we­go o doko­na­niu płat­no­ści na rachu­nek inny niż zawar­ty w wyka­zie, w ter­mi­nie do trzech dni od daty zle­ce­nia prze­le­wu. Oczywiście taka sytu­acja nie prze­kre­śli moż­li­wo­ści odli­cze­nia podat­ku wyni­ka­ją­ce­go z otrzy­ma­nej fak­tu­ry – mówi Agata Wleklińska z kan­ce­la­rii praw­nej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Rejestr ma być aktu­ali­zo­wa­ny na bie­żą­co, tzn. raz na dobę w każ­dy dzień robo­czy. Będzie obej­mo­wał wszyst­kich podat­ni­ków, nato­miast ska­la pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści czy fakt zare­je­stro­wa­nia jako czyn­ny podat­nik VAT nie będą mia­ły zna­cze­nia. O nega­tyw­nych skut­kach ma decy­do­wać to, czy odbior­ca prze­le­wu jest płat­ni­kiem VAT.

Bez wąt­pie­nia plu­sem wpro­wa­dze­nia reje­stru podat­ni­ków VAT będzie uła­twie­nie wery­fi­ka­cji poten­cjal­nych wspól­ni­ków, gdyż wszyst­kie dane na ich temat będą prze­cho­wy­wa­ne w jed­nym miej­scu. Tym samym zapew­ni to więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla przed­się­bior­ców. Wdrożenie bia­łej listy podat­ni­ków to tak­że dodat­ko­we obo­wiąz­ki. W związ­ku z umiesz­cze­niem na niej rachun­ków roz­li­cze­nio­wych kon­tra­hen­ta podat­nik każ­do­ra­zo­wo przed doko­na­niem prze­le­wu do dane­go kon­tra­hen­ta będzie musiał spraw­dzać, czy dany rachu­nek ban­ko­wy jest zgod­ny z dany­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi na bia­łej liście kon­ty­nu­uje Agata Wleklińska.

  1. OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NIP NA PARAGONIE

Od 1 wrze­śnia br. miał rów­nież zostać wpro­wa­dzo­ny obo­wią­zek umiesz­cza­nia NIP na para­go­nie, osta­tecz­na data wej­ścia w życie zosta­ła prze­nie­sio­na na 1 stycz­nia 2020 r. W związ­ku z tym sprze­daw­ca będzie mógł wysta­wić fak­tu­rę do para­go­nu fiskal­ne­go tyl­ko w momen­cie, gdy na owym para­go­nie będzie wid­niał numer NIP. Bez tego nume­ru przed­się­bior­ca nie będzie mógł uzy­skać fak­tu­ry na pod­sta­wie para­go­nu. Za nie­sto­so­wa­nie się do regu­la­cji zarów­no na sprze­daw­cę, jak i przed­się­bior­cę zosta­nie nało­żo­na sank­cja wyno­szą­ca 100% podat­ku VAT z trans­ak­cji nało­żo­nej na obie strony.

Nowa regu­la­cja zosta­je wpro­wa­dzo­na przede wszyst­kim ze wzglę­du na nie­uczci­wość przed­się­bior­ców w bran­ży pali­wo­wej i budow­la­nej, któ­rzy nie­jed­no­krot­nie odli­cza­ją nie­na­leż­ny im poda­tek VAT. Oczywiście będzie ist­niał okres przej­ścio­wy, w któ­rym fak­tu­ry nie­za­wie­ra­ją­ce nume­ru NIP na para­go­nie wysta­wio­ne przed 1 wrze­śnia br. będą pod­le­gać jesz­cze sta­rym prze­pi­som, czy­li moż­li­wo­ści wysta­wie­nia fak­tu­ry na pod­sta­wie para­go­nu do 3 mie­się­cy od koń­ca mie­sią­ca, w któ­rym został zaku­pio­ny towar – doda­je eks­pert­ka z kan­ce­la­rii Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

  1. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

Split pay­ment, czy­li model podzie­lo­nej płat­no­ści, któ­re­go wej­ście w życie prze­su­nię­to na 1 listo­pa­da br. sta­nie się obli­ga­to­ryj­ny dla wybra­nych branż, obej­mu­jąc w sumie oko­ło 150 towa­rów i usług. Metoda ta będzie doty­czy­ła trans­ak­cji, któ­rych jed­no­ra­zo­wa war­tość jest rów­na bądź wyż­sza niż 15 tys. zł, nie­za­leż­nie od licz­by wyni­ka­ją­cych z niej płat­no­ści. Mechanizm ten dotknie sek­to­ry gospo­dar­ki, tj. sprzęt elek­tro­nicz­ny, zło­to, stal, złom, meta­le nie­że­la­zne, pali­wa i two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re według usta­wo­daw­cy okre­śla­ne są jako pod­mio­ty „nara­żo­ne na wyłu­dze­nia skar­bo­we”. W ich przy­pad­ku zasto­so­wa­nie podzie­lo­nej płat­no­ści wyłą­cza prze­pi­sy o soli­dar­nej odpowiedzialności.

Przedsiębiorcy będą musie­li rów­nież umiesz­czać na fak­tu­rze adno­ta­cję o podzie­lo­nej płat­no­ści. Jeśli tego nie zro­bią, zosta­nie nało­żo­na na nich sank­cja w wyso­ko­ści 100% kwo­ty podat­ku wyka­za­ne­go na fak­tu­rze. To samo doty­czyć będzie nabyw­cy, któ­ry pomi­mo obo­wiąz­ku ure­gu­lo­wa­nia kwo­ty podat­ku VAT wyka­za­nej na fak­tu­rze za pomo­cą meto­dy split pay­ment, zapła­ci kwo­tę w inny spo­sób – doda­je ekspertka.

 

Nowe regu­la­cje mają uszczel­nić sys­tem VAT oraz zabez­pie­czyć fir­my przed nie­uczci­wy­mi przed­się­bior­ca­mi. Natomiast to nie jedy­ne zmia­ny w podat­kach, na któ­re muszą przy­go­to­wać się podat­ni­cy, ponie­waż kolej­ne, jak np. zastą­pie­nie dekla­ra­cji VAT‑7 i VAT-7K nowym pli­kiem JPK_VAT, wej­dą w życie w pierw­szej poło­wie 2020 roku.