Trzy pytania do Aleksandry Woźniak z okazji Walentynek

Dzień Świętego Walentego to dla Romance TV wyjąt­ko­wo waż­ne świę­to. Z tej oka­zji amba­sa­dor­ka naj­bar­dziej roman­tycz­ne­go kana­łu w Polsce odpo­wie na trzy pyta­nia doty­czą­ce pierw­szej miło­ści, walen­ty­nek i bycia romantycznym.

Jak opi­sa­ła­byś uczu­cie, jakim jest pierw­sza miłość?

Aleksandra Woźniak: Kiedy zako­chu­je­my się po raz pierw­szy, jest to dla nas zupeł­nie nowe, dotąd nie­zna­ne uczu­cie. Wszystko, cze­go wte­dy doświad­cza­my jest tak inten­syw­ne, że zosta­je w naszej pamię­ci na wie­le lat. Często pierw­sza miłość jest tro­chę naiw­na, nie­doj­rza­ła. Oczywiście zda­rza się, że nigdy nie wyga­sa i zosta­je z ludź­mi na całe życie. Myślę, że pierw­sza miłość to pięk­ne uczu­cie, któ­re wzbo­ga­ca naszą świa­do­mość praw­dzi­wej miło­ści. Tych, któ­rzy chcie­li­by przy­po­mnieć sobie siłę mło­dzień­cze­go zako­cha­nia zachę­cam do włą­cze­nia Romance TV w walen­tyn­ki, kie­dy to sta­cja wyemi­tu­je nową, wło­ską odsło­nę naj­słyn­niej­szej histo­rii miło­snej na świe­cie, czy­li dra­mat „Romeo i Julia“.

Walentynki – świę­to­wać czy nie?

Aleksandra Woźniak: Zdecydowanie walen­tyn­ki nale­ży świę­to­wać! Jednak nie ma uni­wer­sal­ne­go spo­so­bu na cele­bro­wa­nie tych chwil, każ­da para powin­na świę­to­wać je tak, jak lubi. Uważam, że nie nale­ży ule­gać pre­sji i spę­dzać walen­ty­nek według utar­tych sche­ma­tów. Najważniejsze jest, by być czuj­nym na potrze­by uko­cha­nej oso­by i pamię­tać o tym, co w tym dniu naj­waż­niej­sze, czy­li o uczu­ciach. Jeśli od daw­na marzy­cie o roman­tycz­nej kola­cji we dwo­je lub wspól­nym wyjeź­dzie w góry, zrób­cie to w walen­tyn­ki! A może od mie­się­cy pla­nu­je­cie wie­czór z dobrym fil­mem w domu, tyl­ko cią­gle coś wam prze­szka­dza? Teraz jest na to ide­la­ny dzień.

Czy potra­fi­my jesz­cze być roman­tycz­ni wobec sie­bie nawzajem?

Aleksandra Woźniak: Oczywiście, że nawet w dzie­siej­szych cza­sach, peł­nych pośpie­chu i natło­ku zajęć, wciąż potra­fi­my być roman­tycz­ni. Jednak w jaki spo­sób i jak czę­sto to oka­zu­je­my to bar­dzo indy­wi­du­al­na kwe­stia. Jedni wyra­ża­ją to poprzez efek­tow­ne czy­ny, jak obsy­py­wa­nie kwia­ta­mi i poda­run­ka­mi, dla innych są to małe, ale jed­na­ko­wo waż­ne gesty, jak czu­łe sło­wo i poca­łu­nek na dzień dobry. W moim przy­pad­ku roman­tyzm to poda­nie kawy do łóż­ka w sobot­ni pora­nek, wspar­cie oka­zy­wa­ne na co dzień, wza­jem­ny sza­cu­nek. Bez wzglę­du na róż­no­rod­ność naszych gestów, roman­tyzm w związ­ku jest nie­zwy­kle waż­ny, gdyż wła­śnie dzię­ki nie­mu nasze uczu­cia nie gasną.

 

Filmowa Randka? Tylko w Cinema City!

Zbliża się naj­bar­dziej roman­tycz­ny dzień w roku! Co więc powie­cie na rand­kę w kinie? Film na dużym ekra­nie, przy­ga­szo­ne świa­tła i prze­pysz­ne kino­we prze­ką­ski! To wręcz ide­al­ny pomysł na magicz­ną rand­kę. W tym roku Cinema City przy­go­to­wa­ło walen­tyn­ko­wą zaba­wę, w któ­rej do wygra­nia są nie­sa­mo­wi­te nagro­dy! Zarejestruj się na stro­nie www.filmowarandka.pl, odpo­wiedz na 10 pytań i wygrywaj!

Filmowa Randka w Cinema City to świet­ny pomysł na nie­zwy­kłe Walentynki dla Ciebie i bli­skiej Ci oso­by! W zaba­wie mogą wziąć udział zarów­no oso­by, któ­re szu­ka­ją miło­ści, jak i pary.

Jak to dzia­ła? To bar­dzo pro­ste! Na począt­ku zare­je­struj się na stro­nie www.filmowarandka.pl. Czeka tam na Ciebie 10 kino­wych pytań. Na pod­sta­wie udzie­lo­nych odpo­wie­dzi każ­dy uczest­nik widzi swo­je pro­cen­to­we dopa­so­wa­nie – pary sie­bie nawza­jem, zaś sin­gle dopa­so­wa­nie z zare­je­stro­wa­ny­mi gra­cza­mi ze swo­je­go mia­sta. Ponadto oso­by, któ­re szu­ka­ją miło­ści, zanim zde­cy­du­ją się na rand­kę mają moż­li­wość cza­to­wa­nia z użyt­kow­ni­ka­mi, któ­rzy są dla nich inte­re­su­ją­cy. Po zaak­cep­to­wa­niu rand­ki przez obie stro­ny, para dosta­je na adres e‑mail bądź SMS’em uni­kal­ny kod do nagro­dy. Kod jest jeden, acz­kol­wiek jest on podzie­lo­ny na dwie czę­ści. Pierwsza część wędru­je do jed­nej oso­by, a dru­ga część do Twojej walen­tyn­ki. Po ich połą­cze­niu otrzy­mu­je­cie kom­plet­ny kod do odbio­ru nagro­dy. Wygrana uza­leż­nio­na jest od pro­cen­to­we­go dopa­so­wa­nia pary. Mając 90–100% zgod­no­ści otrzy­ma­cie 1 + 1 bilet 2D gra­tis, 80% dopa­so­wa­nia to 80% zniż­ki na Zestaw Duet, 70% – 70% zniż­ki na Zestaw Duet i ana­lo­gicz­nie do 20% zniż­ki, nawet przy zero­wym dopa­so­wa­niu. Pamiętajcie jed­nak, że zapro­sze­nie na rand­kę w apli­ka­cji moż­na przy­jąć tyl­ko raz, a wszyst­kie kody nale­ży wyko­rzy­stać do 28 lute­go 2019r.

Cinema City jest ide­al­nym miej­scem na wyjąt­ko­wą rand­kę, o któ­rej każ­dy z nas marzy! Wygrywaj nagro­dy i razem z dru­gą połów­ką ciesz­cie się sobą przy naj­więk­szych kino­wych hitach na dużym ekranie.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

 

Więcej infor­ma­cji i bile­ty na www.cinema-city.pl

Szalona miłość! Ostatni pokaz „Planety Singli 2” w Cinema City!

Już 8 lute­go pre­mie­ra fina­ło­wej czę­ści „Planety Singli”. Jeśli nie zdą­ży­li­ście jesz­cze zoba­czyć poprzed­nie­go fil­mu lub chce­cie przy­po­mnieć sobie, co się w nim wyda­rzy­ło, Cinema City przy­go­to­wa­ło nie­spo­dzian­kę. Już w naj­bliż­szą śro­dę 6 lute­go odbę­dą się spe­cjal­ne poka­zy dru­giej czę­ści „Planety Singli”. To ostat­nia szan­sa by odświe­żyć sobie losy ulu­bio­nych boha­te­rów, zanim zoba­czy­my finał tej histo­rii! I to jesz­cze w tań­szej, śro­do­wej cenie! Bilety są do naby­cia w kasach kin oraz na stro­nie www.cinema-city.pl

Już po raz trze­ci na ekra­ny kin powra­ca ulu­bio­na kome­dia roman­tycz­na Polaków o pery­pe­tiach miło­snych Tomka i Ani. Jednak przed fina­łem war­to przy­po­mnieć sobie losy tych dwoj­ga, oglą­da­jąc „Planetę Singli 2”. W dru­giej czę­ści sagi zwią­zek boha­te­rów zawi­śnie na wło­sku. Okazuje się, że Tomek (Maciej Stuhr), lek­ko­duch lubią­cy gwiaz­dor­ski styl życia, wca­le nie chce się ustat­ko­wać. Natomiast Ania (Agnieszka Więdłocha) pra­gnę­ła­by praw­dzi­we­go, poważ­ne­go związ­ku. Kiedy w jej życiu poja­wia się zauro­czo­ny nią milio­ner, wła­ści­ciel apli­ka­cji Planeta Singli, boha­ter­ka sta­nie przed trud­nym wyborem.

Ten film to gwa­ran­cja zna­ko­mi­tej zaba­wy, śmie­chu z namiast­ką wzru­sze­nia, w napraw­dę gwiaz­dor­skiej obsa­dzie. Poza dwój­ką głów­nych boha­te­rów, na ekra­nie poja­wią się, m.in. Danuta Stenka, Piotr Głowacki, Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak, Karol Strasburger, Izabela Miko, Joanna Jarmołowicz, Kamil Kula czy Witold Paszt.

„Planeta Singli 2” wró­ci na ekra­ny tyl­ko na jeden dzień – w śro­dę, 6 lute­go. Seanse odbę­dą się we wszyst­kich kinach Cinema City. Dodatkowo, śro­da to stan­dar­do­wo dzień z bile­ta­mi w pro­mo­cyj­nej cenie, więc moż­na przy­po­mnieć sobie dru­gą część kul­to­wej już serii za jedy­nie 16,50 zł.

A już od 8 lute­go zapra­sza­my do kin na wiel­ki finał – naj­lep­szą walen­tyn­ko­wą kome­dię „Planeta Singli 3”!

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 44 zł lub 52 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.

Więcej infor­ma­cji i bile­ty na www.cinema-city.pl oraz www.cinema-city.pl/unlimited