Zacznij świętować Dzień Kobiet razem z Cinema City!

Kolejny wyjąt­ko­wy wie­czór przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Pań  przez Cinema City w ramach cyklu „Ladies Night” odbę­dzie się już 7 mar­ca o godzi­nie 19:30, w przed­dzień Dnia Kobiet. To ide­al­na oka­zja, by roz­po­cząć świę­to­wa­nie w gro­nie przy­ja­ció­łek! Tego wie­czo­ru oprócz przed­pre­mie­ro­we­go poka­zu fil­mu Całe szczę­ście” na uczest­nicz­ki cze­kać będą powi­tal­ne upo­min­ki i kon­kur­sy. Bilety są dostęp­ne w kasach oraz na stro­nie www.cinema-city.pl/ladies-night.

Ladies Night to wie­czór pełen emo­cji, nie tyl­ko tych fil­mo­wych! Tego dnia Panie mogą spę­dzić czas w kobie­cym gro­nie, uczest­ni­czyć w kon­kur­sach i wygry­wać nagro­dy. Podczas naj­bliż­szej impre­zy zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny naj­now­szy film twór­ców „Listów do M.3” i „Podatku od miło­ści” – kome­dia roman­tycz­na „Całe szczęście”.

Wakacyjna miłość w zupeł­nie nie­prze­wi­dzia­nych oko­licz­no­ściach – „Całe szczę­ście” to peł­na uro­ku, pol­ska kome­dia roman­tycz­na, któ­ra nie tyl­ko wzru­szy, ale i roz­ba­wi do łez! Życie Roberta, upo­rząd­ko­wa­ne­go muzy­ka z orkie­stry sym­fo­nicz­nej, w któ­re­go rolę wcie­la się Piotr Adamczyk, ule­ga kom­plet­nej zmia­nie, gdy na hory­zon­cie poja­wia się peł­na ener­gii i uro­ku popu­lar­na gwiaz­da fit­ness Marta (Roma Gąsiorowska). Wychowujący samot­nie dzie­się­cio­let­nie­go syn­ka Filipa (Maks Balcerowski) Robert, onie­śmie­lo­ny uro­kiem Marty musi pogo­dzić swo­je rodzi­ciel­skie obo­wiąz­ki i dopa­so­wać spo­koj­ną przy­stań do ener­gicz­nej, odno­szą­cej suk­ce­sy kobie­ty. Dwa róż­ne cha­rak­te­ry, spoj­rze­nia na miłość i życie. Dlaczego los ich połą­czył? Czy uda im się dojść do poro­zu­mie­nia i wspól­nie odna­leźć „Całe szczęście”?

Ladies Night to cyklicz­na impre­za, któ­ra odby­wa się raz w mie­sią­cu, od stycz­nia do czerw­ca oraz od wrze­śnia do listo­pa­da, w wybra­ny czwar­tek mie­sią­ca o godz. 19.30 w 19 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.

Cinema City ofe­ru­je tak­że uni­kal­ną, rocz­ną kar­tę Cinema City Unlimited, dzię­ki któ­rej tyl­ko za 46 zł lub 55 zł mie­sięcz­nie, każ­dy kto ceni wyso­kiej jako­ści fil­mo­wą roz­ryw­kę, może oglą­dać bez ogra­ni­czeń tyle fil­mów, ile chce.